Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 500 záznamů.

1. K novele zákona o státní službě

V současné době je připravena novela zákona o státní službě za účelem depolitizace transparentnosti a větší efektivity státní služby. Navrhované změny jsou dosti rozsáhlé a týkají se zásadních koncepčních změn, jako je například zrušení koordinační úlohy Ministerstva vnitra, až po změny týkající se personálních otázek či oblasti vzdělávání státních zaměstnanců.
26. 9. 2023 ePravo.cz Legislativa

3. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci

Obec obdržela od místní firmy žádost o zřízení služebnosti cesty pro přístup a příjezd na pozemek v jejich vlastnictví. Toto právo by mělo být zřízeno na veřejně přístupné místní komunikaci. Je tento postup v souladu se zákonem? Jaká omezení pro obec ze zřízení tohoto práva vzniknou?
22. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

4. Sdílení vnitřního oznamovacího systému

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou pouze obce jako jediní veřejní zadavatelé sdílet vnitřní oznamovací systém. Znamená to, že obec nemůže tento systém sdílet se svými příspěvkovými organizacemi? Vyplývají pro obce do 10 tisíc obyvatel a pro ostatní veřejné zadavatele s méně než 50 zaměstnanci nějaké povinnosti ze zákona č. 171/2023 Sb.?
15. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

5. Tvrdší zbraň proti nelegálním billboardům u silnic?

Regulace reklamy v bezprostřední blízkosti silnic a dálnic neustále utahuje šrouby nad provozovateli nelegálních reklamních zařízení a jiných reklamních ploch. Ti se však stále zdají být o krok napřed. Čerstvá novela zákona o pozemních komunikacích dává obcím a krajům do rukou nový nástroj proti těmto praktikám.
14. 9. 2023 ePravo.cz Legislativa

7. Připravuje se nový zákon o účetnictví

Obsáhlejší zákon s odlišnou strukturou než ten stávající – tak by měl vypadat nový zákon o účetnictví, jehož účinnost byla z původně plánovaného 1. ledna 2024 posunuta až na leden 2025. Důvodem změn je kromě modernizace stávajících účetních pravidel také digitalizace účetnictví a jeho procesů. Nově tak bude nutné vést účetnictví pouze v elektronické podobě. Změn, na které se musíte připravit, je sice daleko víc, žádné revoluce se ale bát nemusíte.
14. 9. 2023 Triada Legislativa

10. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace

Ředitel školy, ve které je obec zřizovatelem, má uzavřenou DPP na činnost týkající se školních šablon. Může zřizovatel po řediteli požadovat přehled o výkonu činnosti a výši odměny, která mu za danou činnost byla vyplacena?
8. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

11. Další krok k modernějším volbám, politické strany se shodly na efektivnější správě voleb

Modernizaci a digitalizaci. Ty především přináší do volebního procesu nový návrh zákona o správě voleb. Volby tak čekají důležité novinky. Mezi ně patří například možnost zažádat o voličský průkaz na kterémkoliv obecním úřadě, zafixování termínu některých typů voleb nebo stálejší vymezení senátních obvodů. Na základě dohody z Poslanecké sněmovny volby zůstanou dvoudenní. Důkazem o politické podpoře změn připravených Ministerstvem vnitra je i to, že návrhy zákona nyní předkládají sami poslanci ze všech stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně.
6. 9. 2023 MV ČR Legislativa

12. Územní plán obce a ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2022, č. j. 7 As 347/2021-46, protože jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na samosprávu podle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky a její právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
6. 9. 2023 Ústavní soud Legislativa

13. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce

Ze sedmičlenného zastupitelstva bylo přítomno pět členů. V usnesení hlasovali tři pro přijetí a dva proti. Je při tomto počtu a stavu hlasování usnesení schváleno?
1. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

16. Podmínka výslovného vyloučení staveb v nezastavěném území obce

Stavební zákon stanoví, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat vyjmenované stavby jen tehdy, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Jak ale postupovat v situaci, kdy územně plánovací dokumentace stavbu nevylučuje výslovně, ale nepřímo? A jak tomu bude po účinnosti nového stavebního zákona?
23. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

17. Otázky a odpovědi k návrhu zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby

Ministerstvo životního prostředí odpovídá na často kladené otázky k návrhu zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. Zákon jako celek se zabývá pouze státní hydrometeorologickou službou, která je definována jako činnost ve veřejném zájmu pro účely plnění úkolů veřejné správy (např. protipovodňová služba, smogový varovný a regulační systém, monitoring kvality vod, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, plnění funkce kritické infrastruktury atd.), které jsou uloženy právními předpisy, nebo pro účely obrany státu.
23. 8. 2023 MŽP ČR Legislativa

18. Otázkla platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené s obcí

Otázka platné identifikace bytové jednotky v rámci smlouvy o smlouvě budoucí, jež byla uzavřena v době, kdy předmětnou jednotku nebylo možné specifikovat obvyklými údaji, zůstává mezi smluvními stranami i dnes v mnoha případech sporná. To se týká rovněž smluv, které byly historicky uzavřeny mezi obcemi a zájemci o nájem a následné odkoupení bytových jednotek realizovaných za podpory státních dotací. Spory z těchto smluv současně často končily podanou žalobou, jejímž předmětem byla vedle řádné identifikace předmětu převodu například také symbolická kupní cena ve výši 1 Kč.
21. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

19. Odvolání předsedy kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce odvolalo na návrh místostarosty předsedu kontrolního výboru. Odmítlo však zařadit na program volbu nového předsedy a ani nikoho nepověřilo vedením výboru. Je tento postup v souladu se zákonem?
18. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

21. Odvetná opatření proti oznamovatelům

Nový zákon o ochraně oznamovatelů zavádí zákaz tzv. odvetných opatření jako jeden z projevů ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) a dalších s nimi spojených osob. Pokud bude oznamovatel nebo taková jiná osoba odvetnému opatření vystavena, vystavují se povinné osoby riziku veřejnoprávní sankce. Kromě toho se dotčená osoba může domáhat civilních nároků, což jí usnadňuje též související novela občanského soudního řádu.
16. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

22. Problematika darů v oblasti územně samosprávných celků

Přijímání a poskytování darů je soukromoprávní problematikou, kterou primárně upravuje občanský zákoník (§ 2055 a násl.). V oblasti veřejného práva pak kompetence orgánů obce definuje zákon o obcích, který stanovuje mantinely pro rozhodování o poskytování a přijímání darů.
16. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

23. Ještě jednou koeficienty daně z nemovitých věcí

Ústavní soud zveřejnil svůj nález sp. zn. Pl. ÚS 24/23 , který se týká stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí. K tomu se vyjádřila i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti , která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu. Nyní uvádíme k této problematice stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
15. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

24. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce

Naše obec se rozhodla vybudovat chodník do sousední obce. Pozemek, na kterém má být chodník zbudován je v majetku dotčené sousední obce. Nová stavba bude majetkem naší obce. Jakým způsobem máme ošetřit smluvní vztah na stavbu a následné využívání chodníku mezi obcemi.
11. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

26. V Česku konečně nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon o ochraně oznamovatelů“) a současně také zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Přijetím uvedených předpisů Česká republika konečně dostála své povinnosti implementovat Whistleblowingovou směrnici. Konečná podoba předpisů byla předmětem laických i odborných debat a v rámci legislativního procesu doznala oproti prvotnímu návrhu také řady změn. Koho se nová úprava týká? Jaká jednání je možné nahlašovat? A jaké zásadní dopady budou mít nově přijaté předpisy na podnikatele?
8. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

27. Věcná novela nového stavebního zákona povolování staveb nezrychlí, naděje na pozitivní změny je ztracena

Pandemie koronaviru a následná válka na Ukrajině z větší části překryly přípravu a schvalování velmi důležitého právního předpisu – nového stavebního zákona a jeho novel. V předchozích dnech byl završen legislativní proces schvalování velké věcné novely stavebního zákona. Z důvodu popsaných událostí se ani schvalování této velké věcné novely zákona netěšilo zvýšené pozornosti odborné veřejnosti, všichni se vesměs spokojili s ujištěním některých poslanců, že na novele panuje široká politická shoda, tato byla v Poslanecké sněmovně schválena jednomyslně a přišlo ujištění, že jde o výrazný posun k lepšímu na úseku povolování staveb v této zemi.
7. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

28. Zásady pro výstavbu – podstata, forma a účel

Stále častěji se v praxi setkáváme s problematikou tzv. zásad pro výstavbu, a to nejčastěji ze strany investorů (developerů), na něž dopadají, avšak také ze strany samotných obcí, které je vytvářejí a následně přijímají na základě schváleného usnesení zastupitelstva dané obce. Jelikož se v případě zásad pro výstavbu jedná o komplexní problematiku, z důvodu přehlednosti bude o nich pojednáno ve dvou samostatných článcích. Nyní si přiblížíme, co to vlastně zásady pro výstavbu jsou, druhá část článku se bude věnovat jejich závaznosti.
7. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

29. Daň z nemovitých věcí a Ústavní soud

Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 stanovilo, že obce mohou místním koeficientem určit vyšší daň z nemovitosti i konkrétním objektům (Informace včetně plného znění nálezu Ústavního soudu). K této problematice nyní uvádíme text z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu.
7. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

30. Stavba umístěná na cizím pozemku: jak tento nežádoucí stav odstranit?

Tento článek se zabývá problematikou staveb umístěných na cizím pozemku a zřízených v době účinnosti „starého“ občanského zákoníku č.40/1964 Sb. Účelem tohoto článku je shrnout aktuální stav právní úpravy a judikatury týkající se této problematiky a nastínit možná řešení tohoto nežádoucího stavu.
4. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

31. Správa místních poplatků

K datu 31. 1. 2022 došlo ke zrušení § 16 zák. 565/1990 – využívání údajů z registrů pro správu místních poplatků. Jakým zákonem se tedy řídit při správě místních poplatků?
4. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

33. Přístup zastupitelů k podkladovým materiálů rady

Člen zastupitelstva města, který není členem rady, požaduje volný přístup ke všem podkladovým materiálům rady (včetně materiálů, které budou projednávány). Má na tento požadavek zastupitel nárok? Na vyžádání nebo běžně?
28. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

35. Noční klid a výjimky ve světle nálezů Ústavního soudu

Doba od 22.00 do 6.00 je všeobecně známa jako doba nočního klidu. Z právního pohledu má tato doba význam, jelikož ten, kdo v tuto dobu noční klid ruší (nejčastěji hlasitými projevy, pouštěním reprodukované hudby apod.), může se dopustit přestupku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za což mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.
24. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

36. Služebnost inženýrských sítí

Bývalé vedení obce se ústně dohodlo s majitelem pozemků, že obci poskytne svoje pozemky pro stavbu splaškové kanalizace a umožní na ně i vjezd stavební techniky. Majitel za to nepožadoval žádný pronájem a na oplátku mu měla být zřízena přípojka zdarma. O tom, že pozemky byly stavební technikou využívány není sporu, a majitel si vůči obci žádnou kompenzaci nenárokoval. Přesto však obec této osobě fakturu za zhotovení přípojky vystavila. Jakým způsobem má obec postupovat, pokud by chtěla fakturu stornovat, případně upustit od jejího proplacení? Obec není plátcem DPH a nemá radu.
21. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

39. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

Zákon říká, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce má být vyhotoven do deseti dnů. Je to myšleno na kalendářní dny, nebo na dny pracovní? Týká se lhůta čistě vyhotovení zápisu nebo i jeho podepsání starostou, popřípadě místostarostou a ověřovateli?
14. 7. 2023 Obec a finance Legislativa

40. Novela zákona o obcích: Jednodušší, efektivnější a hospodárnější fungování obcí

Institut společenství obcí, létající úředník, pravidla distančního jednání zastupitelstev či odměňování zastupitelů na základě objektivních statistických dat. To i další novinky přináší novela tří zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji.
13. 7. 2023 MV ČR Legislativa

46. Organizační členění obecního úřadu

Je možno v souladu se zákonem o obcích rozdělit pravomoci obecního úřadu a zřídit finanční oddělení (v současné době 3 zaměstnanci přímo podřízeni tajemníkovi), kdy vedoucí oddělení by byl přímo podřízen tajemníkovi, a ne vedoucímu odboru, který není zřízen. Jedná se o úřad s jedním odborem – stavební úřad.
23. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

47. Výjimka z povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém pro obce do 10 000 obyvatel dle zákona o ochraně oznamovatelů

Ačkoliv zákon o ochraně oznamovatelů ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, již budí emoce. V rámci projednávání návrhu zákona v Senátu vyvstala otázka, zda povinnost zavést vnitřní oznamovací systém dopadá i na ty obce, které sice k příslušnému datu mají méně než 10 000 obyvatel, ale současně zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, nebo jsou orgánem veřejné moci vykonávajícím působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně.
19. 6. 2023 SMO ČR Legislativa

48. Zodpovědnost za poškození majetku při pokácení stromu

Obec zadala pokácení rizikového stromu z lesního pozemku obce (podnikateli zabývajícímu se touto činností). Při odstranění stromu došlo k poškození majetku ve vlastnictví třetí osoby. Je obec v tomto případě odpovědná či spoluodpovědná za vzniklou škodu?
16. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

49. Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

Rozhodnutí o poskytnutí daru náleží do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, resp. rady obce podle výše částky, která má být poskytnuta. O poskytnutí daru nad 20 000 Kč jednotlivé osobě rozhoduje zastupitelstvo, o částce nižší než 20 000 Kč rozhoduje rada obce [§ 85 písm. b) zákona o obcích].
15. 6. 2023 Obec a finance Legislativa

50. Zákon o registru smluv

„Nejkrásnější“ protikorupční zákon, jak byl zákon o registru smluv někdy nazýván, je v platnosti již téměř sedm let. Jeho cílem bylo poskytnout široké veřejnosti informace o tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky a posílit transparentnost veřejné správy. Zákon bezúplatně dálkovým způsobem zpřístupnil vybrané smlouvy a posílil tak právo veřejnosti podílet se na pasivní správě veřejných věcí.
13. 6. 2023 Obec a finance Legislativa
Bylo nalezeno 500 záznamů.