Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 412 záznamů.

1. Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Pro obce v České republice je založena povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dvěma právními předpisy. Především je to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.), tzv. malá rozpočtová pravidla. Stejnou povinnost ukládá obcím také zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb).
28. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

2. Stavební zákon je na světě

Jako zázrak ve Sněmovně prezentovala některá média možnost, že stavební zákon bude schválen ve vzácné shodě vládnoucí koalice s opozicí. Možný zázrak se stal skutečností a v pátek poslanci společně schválili novelu stavebního zákona. Žádný ze zákonodárců nezvedl ruku proti přijetí a z celkem 166 přítomných poslanců jich 161 hlasovalo pro předlohu.
27. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

6. Proti novele insolvenčního zákona

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Proti tomuto vládnímu návrhu, který zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky bez rozlišení schopností dlužníků, protestuje nejenom Svaz měst a obcí, ale také většina odborné veřejnosti, a podle průzkumu veřejného mínění také občané. Na tiskové konferenci vedle SMO ČR vystoupili zástupci pořádajícího InsolCentra a Svazu českých a moravských bytových družstev.
22. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

7. K novele informačního zákona

Od 1. 1. 2023 došlo k doplnění informačního zákona[1], které má původ v transpozici směrnice o otevřených datech a opakovanému použití informací veřejného sektoru. Tradičně se však dostaly do zákona rovněž další úpravy, které mohou být z pohledu obcí zajímavější než ty transpoziční.
21. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

8. Pravomoci místostarosty při zastupování starosty

V jakém rozsahu může neuvolněný místostarosta zastupovat uvolněného starostu, který je dlouhodobě v pracovní neschopnosti? Může za něj např. podepisovat smlouvy (již schválené zastupitelstvem), schvalovat rozpočtová opatření do limitu, který je v kompetenci starosty, zveřejňovat záměry o prodeji nebo propachtování nemovitostí a další záležitosti, které jsou v kompetenci starosty?
17. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

9. Společenství obcí a „létající úředník“

Obecní zřízení (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) prodělalo od svého přijetí v roce 2000 řadu změn, a to jak přímých, tak i nepřímých. Vždyť v době vzniku zákona ještě existovaly okresní úřady, platil stavební zákon z roku 1976, zákoník práce z let šedesátých, stejně jako správní řád, nemluvě o občanském zákoníku. Právní řád se podstatně změnil a ovlivňoval, byť nepřímo, také obecní zřízení. Ale i přímých novelizací zákona o obcích byla celá řada, v posledních pěti letech snad pět nebo šest.
15. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

10. Praktické poznatky k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Díky novele zákona o místních poplatcích provedenou zákonem č. 543/2020 Sb., jsou poplatky za komunální odpad upraveny v jednom zákoně, čímž došlo k odstranění dvojkolejnosti právní úpravy těchto poplatků. Druhým poplatkem za komunální odpad je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož obdobu upravoval v současné době již zrušený zákon č. 185/2001 Sb.
14. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

12. Veřejná shromáždění: Pro veřejnost a média těžko uchopitelná, svolavateli zneužitelná

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony či například nad vyjádřením policie k dané akci. Úřady taková shromáždění ani nepovolují, ale postačuje pouze jejich včasné ohlášení. To samozřejmě otevírá prostor pro kreativitu svolavatelů, kdy taková shromáždění není možné zakázat. Magistrát hlavního města Prahy považuje za důležité v rámci osvěty poukázat na skutečnosti související s konáním veřejných shromáždění, aby nedocházelo k dezinterpretacím.
9. 3. 2023 Středočeský kraj Legislativa

13. Žádné stavební řízení se nebude zbytečně protahovat, rodinný dům může mít povolení už za 30 dní

Zajištění rychlého, jednoduchého a transparentního řízení pod zásadou „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. To je základním cílem klíčové novely nového stavebního zákona předložené Ministerstvem pro místní rozvoj, kterou projednala ve druhém čtení Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Novela mění nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady, a zároveň obnovuje stavební úřady na obcích, aby bylo zajištěno dostupné, přehledné a srozumitelné stavební řízení i pro běžného občana.
8. 3. 2023 MMR ČR Legislativa

14. Stavební zákon má šanci

Stavební zákon má šanci změnit se k lepšímu. Zůstanou před ním ale další výzvy pro blízkou budoucnost – to smysl stanoviska Platformy pro zdravý stavební zákon, která sdružuje profesní asociace stavebníků, investorů, architektů a zástupce velkých měst.
7. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

16. Odstraňování vozidel z pozemních komunikací z pohledu obce

Problematika odstraňování vozidel z pozemních komunikací je dle četnosti dotazů, které od obcí přicházejí, evergreenem. I přesto však zejména v případě vozidel, které lze označit za vrak, či svou polohou tvoří překážku v provozu, panuje mnoho mýtů a nejasností, které ve svém důsledku vedou k nesprávným postupům, jejichž výsledkem je sice všemožnými přípisy oblepené vozidlo, které však na svém místě stojí leckdy i několik let.
7. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

18. Problematika uveřejňování skutečně uhrazené ceny u „smluv na veřejné zakázky“ uveřejňované v registru smluv

Povinnost zveřejňovat určité údaje a smlouvy související s vynakládáním veřejných prostředků úzce souvisí s naplňováním politiky transparentního hospodaření s veřejnými prostředky v demokratickém zřízení státu a následné možnosti seznámit veřejnost s některými výdaji veřejných rozpočtů. Jedním z legislativních nástrojů pro naplnění požadavku na zajištění hospodárného nakládání s veřejnými prostředky je právní regulace zadávání veřejných zakázek.
2. 3. 2023 ePravo.cz Legislativa

19. Společné stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k OZV, kterými obce zavádějí poplatky za komunální odpad a které nenabyly účinnost

Dle zjištění Ministerstva vnitra a Ministerstva financí došlo počátkem roku 2023 v řadě případů k situaci, kdy obce schválené obecně závazné vyhlášky, kterými zaváděly či měnily poplatky za komunální odpad, včas nevyhlásily ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“). Obecně závazné vyhlášky tak nabyly účinnosti až v průběhu roku 2023 poté, co byly ve Sbírce právních předpisů řádně vyhlášeny.
28. 2. 2023 MF ČR Legislativa

20. Jsou všechny vaše smlouvy nahrané v registru smluv opravdu uveřejněné?

Kontroly smluv nahraných v registru smluv u veřejných subjektů ukazují, že u většiny povinných subjektů vykazuje třetina až polovina záznamů nedostatky v takové míře, že zákon o registru smluv je považuje za neuveřejněné (přesto, že jsou v nějaké podobě v systému registru smluv nahrány).
28. 2. 2023 OF 5/2022 Legislativa

21. Možné povolební komplikace a jejich řešení

V průběhu měsíce října se ve většině obcí uskutečnila po zářijových komunálních volbách ustavující zasedání zastupitelstev. V rámci běžného dění se předpokládá, že zvolení členové zastupitelstva zvolí starostu, místostarostu a další členy rady obce a začne běžné fungování orgánů obce. Ne vždy tomu tak však bývá.
24. 2. 2023 OF 5/2022 Legislativa

23. Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., doznala od 1. 1. 2023 několik změn.
22. 2. 2023 Ministerstvo zdravotnictví Legislativa

24. Poslanci projednají zásadní změny ve volbách

Návrh zákona o správě voleb čeká projednání v Poslanecké sněmovně. Novinkou bude například podání žádosti o voličský průkaz na kterémkoli obecním úřadě, pevně daný termín komunálních, krajských a senátních voleb začátkem října nebo stálejší vymezení senátních volebních obvodů. Ministerstvo vnitra také zpracovalo odpovědi na nejčastěji otázky, které se týkají volebních změn.
21. 2. 2023 MV ČR Legislativa

25. Právní konference nezklamala

Kongresový hotel Jezerka v Seči (Pardubický kraj) hostil od 15. do 17. února tradiční právní konferenci Svazu měst a obcí ČR, která se koná pravidelně již od roku 2016. Organizátoři jako vždy připravili aktuální tematickou náplň programu z právního prostředí, které se úzce dotýká územní samosprávy. Ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří vystoupila řada kvalitních přednášejících pro téměř dvě stovky účastníků.
21. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

26. Výpověď nájemníkům obecních bytů

Obec zaslala nájemníkům obecních bytů výpověď z důvodu demolice stávajících objektů. Výpovědní lhůta je dle nájemní smlouvy v délce 3 měsíců. Konec výpovědní lhůty je 28. 2. 2023, lze nechat nájemníky bydlet dále, např. 2 až 3 měsíce, do doby započetí demoličních prací?
17. 2. 2023 Obec a finance Legislativa

27. Další důvody pro odmítnutí žádosti o informace II

V předchozím článku jsme uvedli některé další důvody, které lze využít pro odmítnutí žádosti. Nejedná se však o jediné důvody. Protože obce při výkonu své činnosti vystupují také autoritativně či vrchnostensky, mohou odmítat žádosti o poskytnutí informací, které obec získala např. při kontrolní nebo jiné obdobné činnosti. Právě u tohoto důvodu lze vysledovat provázanost s jinými důvody pro odmítnutí žádosti nebo s výjimkou ze zákona.
15. 2. 2023 OF 4/2022 Legislativa

30. Jednání za obec při uzavírání smluv

Uzavření smlouvy, případně realizaci jiného právního jednání obce, musí předcházet souhlas (schválení) příslušného orgánu obce. Pokud ke schválení právního jednání (typicky smlouvy) příslušným orgánem obce nedojde, je právní jednání od počátku, tedy absolutně, neplatné[1]. Důležité je ale rozlišení, že rozhodnutí o majetkové dispozici nelze zpravidla zaměňovat s aktem uzavření smlouvy.
7. 2. 2023 OF 4/2022 Legislativa

32. Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v naplňování protikorupční agendy

Za uplynulý rok došlo na straně Ministerstva spravedlnosti coby gestora protikorupční agendy i vlády jako celku k významnému posunu při prosazování přelomových protikorupčních návrhů. Fakta v tomto ohledu hovoří jasně. Česká republika si polepšila v žebříčku korupce o dva body.
1. 2. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

33. Vedle novely energetického zákona by měla být připravena také novela zákona o obcích

Revoluční novela energetického zákona, označovaná také jako „LEX OZE 2“, má umožnit sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit a momentálně je ve fázi připomínkování. Přinese možnost sdílet elektřinu v rámci sdružených subjektů, jejichž členy by kromě fyzických osob mohly být například malé podniky, územní samosprávné celky nebo právnické osoby jimi zřízené či ovládané.
31. 1. 2023 AKE ČR Legislativa

34. Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V předchozím textu byla popsána odpovědnost územních samosprávných celků za vydaná správní rozhodnutí v samostatné působnosti podle § 20 odst. 1 zákona o odpovědnosti za škodu, tj. v případě, že toto správní rozhodnutí v samostatné působnosti bylo vydáno podle správního řádu.
31. 1. 2023 OF 4/2022 Legislativa

35. Odpadové hospodářství v obci

Smyslem praktické příručky pro zastupitele obcí a měst Kraje Vysočina je poskytnout základní orientaci samosprávám obcí v odpadové problematice. Obsahuje informace, se kterými se zástupci samosprávy obcí setkávají. Příručka by měla být i praktickou pomůckou k vyhledání odpovědí na dotazy, které mohou směřovat občané na samosprávu obce.
30. 1. 2023 Kraj Vysočina Legislativa

36. Snížení odměny uvolněného místostarosty

Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?
27. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

37. Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona

Vzhledem k nově přijímaným požadavkům na energetickou účinnost staveb a hodnocení jejich energetické náročnosti, požadavkům na zvyšování míry zastoupení obnovitelných zdrojů při výrobě energie, a v současné době také k extrémním cenám za energie, jsme se rozhodli sepsat několik krátkých článků, zabývajících se realizací fotovoltaických elektráren („FVE“). Cílem těchto článků je poskytnout čtenářům základní právní náhled na problematiku realizace FVE v České republice se stručným přesahem do důvodů vhodnosti realizace FVE a možnosti jejich financování z veřejných prostředků.
25. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

38. Nová sbírka právních předpisů jako nechtěný dar

V českém právním prostředí se jako deux ex machina zjevil zčistajasna nový oficiální zdroj práva. Náš historicky první publikační prostředek v elektronické formě. Nová Sbírka právních předpisů má od počátku roku 2022 za úkol nabízet oficiální online přístup k předpisům tzv. nižší úrovně vydávaných státem i samosprávami.
24. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

39. Odmítnutí poskytnutí informace ve světle Nálezu ÚS sp. zn. IV. ÚS 3208/16

Ústavní soud se ve svém Nálezu sp. zn. IV. ÚS 3208/16 zabýval konfliktem práva na informace a práva na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a odmítl tezi Nejvyššího správního soudu vyslovenou v rozsudku čj. 3 As 159/2015-32, že se v případě právní analýzy vytvořené na objednávku povinného subjektu jedná o autorské dílo, u kterého se (v podstatě bez dalšího) uplatní výluka z povinnosti poskytovat informace.
23. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

40. Řízení odboru nebo organizační složky na dobu určitou

Může obec pověřit řízením odboru nebo řízením organizační složky jiného zaměstnance na dobu určitou, např. do doby jmenování nového vedoucího? Pokud ne, jak tuto situaci řešit? Výběrové řízení může trvat déle než měsíc a vybraný uchazeč nastoupí až po skončení výpovědní doby, což může trvat i tři měsíce. A co v případě, když se nepřihlásí žádný zájemce?
20. 1. 2023 Obec a finance Legislativa

41. Vyhlašování právních předpisů měst a obcí

Od 1. ledna 2022 mají města a obce povinnost vyhlašovat své právní předpisy ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Metodické materiály k novému způsobu vyhlašování právních předpisů lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra a taktéž na webových stránkách Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů včetně příslušných formulářů a instruktážních videí.
16. 1. 2023 SMO ČR Legislativa

45. Správní právo – budeme byrokraticky slučovat obce?

V Česku máme nyní 6254 obcí, připomeňme, že za obec se mj. pokládá z právního hlediska i město a městys. V počtu samostatných obcí, jsme spolu s Francouzi pomyslnými evropskými šampiony. Jestli opravdu něčeho máme hodně na počet obyvatel, tak je to počet obcí, ale i starostů a zastupitelů. Národní ekonomická rada vlády (NERV) aktuálně navrhuje kvůli veřejnosprávním finančním úsporám snížit zmíněný počet obcí. Navrhuje se především sloučením malých obcí pod tisíc obyvatel s většími.
12. 1. 2023 ePravo.cz Legislativa

47. MP/01/2023 – Poplatek z pobytu – Pobyt cizinců ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče

Dotaz: Vztahuje se ust. § 3a odst. 2 písm. b) zákona o místních poplatcích, dle kterého předmětem poplatku není pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí, i na cizince?
10. 1. 2023 MF ČR Legislativa

50. Jak na mimořádné odměny pro zastupitele? Ministerstvo dalo návod

Problematikou udělování finančních darů a mimořádných odměn starostovi jsme se zabývali v případě obce Hamr na Jezeře a následně v obci Rádlo. V případě obce Rádlo nedávno na náš podnět Ministerstvo vnitra provedlo dozor a ve sdělení nás informovalo o tom, jak vykládá klíčová ustanovení o přijetí usnesení týkajících se mimořádných odměn.
2. 1. 2023 Oživení Legislativa
Bylo nalezeno 412 záznamů.