K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Hledáme formu podpory sdružování obcí

(Rozhovor s RNDr. Josefem Postráneckým, náměstkem ministra vnitra)

Datum: 7. 4. 2005, zdroj: OF 1/2005, rubrika: Reforma veřejné správy

O aktuálních úkolech, které v roce 2005 řeší Ministerstvo vnitra v návaznosti na reformu veřejné správy hovořil Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra.

Pokud jde o oblast veřejné správy v letošním roce, byli bychom velmi rádi, kdyby v rámci legislativních opatření byl přijat zákon o územně správním členění státu, který byl Ministerstvem vnitra připraven v polovině loňského roku. Bohužel na úrovni vlády stále probíhá diskuze o jeho konečné podobě. Je však předpoklad, že ještě v únoru tohoto roku bude schválena definitivní podoba vládního návrhu, která bude předložena do Poslanecké sněmovny. Zákon by měl završit výsledky reformy územní veřejné správy z hlediska územně správního členění. Navíc by tato norma měla legislativně zpřehlednit tuto otázku, protože v současné době je tato problematika upravena prostřednictvím několika zákonů, je například v účinnosti stále zákon o územním členění z roku 1960. Nový zákon by poskytl všem orgánům veřejné správy jednoznačnou nabídku územně správním celkům z hlediska jejich územní působnosti.

Novelizace obecního zřízení

Dále připravujeme novelu zákona o obcích. Změny se týkají hlavně dvou okruhů problémů. Především jde o oblast dozoru a kontroly nad působností obcí. V současné době tento návrh projednává legislativní rada vlády a pokud budou navržené návrhy schváleny Parlamentem, tak předpokládaná účinnost novely se očekává od 1. ledna příštího roku. Změny spočívají především v odstranění duplicit, zejména v dozoru a kontrole nad působností obcí. Počáteční dozorové úkony totiž provádí krajský úřad a pokud dojde k rozporu s právními předpisy, další postup řeší ministerstvo vnitra a osloví obec s žádostí o zrušení sporného ustanovení či příslušné vyhlášky. Nedojde-li k sjednání nápravy, tak se pozastaví účinnost a navrhuje se Ústavnímu soudu zrušení příslušného předpisu.

Obce oprávněně kritizují, že tato dělba není zákonem jednoznačně vymezena, některé činnosti vykonává kraj, jiné ministerstvo. Podle návrhu se předpokládá, že celou působnost ve vztahu k obcím by zabezpečovalo ministerstvo vnitra pokud jde o samostatnou působnost a záležitosti v oblasti kontroly přenesené působnosti při výkonu státní správy by byly v působnosti krajů.

Druhý směr novely zákona o obcích se týká podrobnější právní úpravy z hlediska spolupráce při sdružování, což je oblast nesmírně důležitá pro většinu venkovských obcí. Právě malé obce stále obtížněji plní rozsah úkolů, které jsou jim v oblasti samosprávy ukládány zákonem. Je připraven věcný návrh řešení této problematiky, který se zabývá způsoby, formou a obsahem sdružování obcí. Snažíme se nalézt i formu finanční podpory tohoto sdružování a motivaci, což je ovšem nejvíce problémová část celého návrhu. S ministerstvem financí jednáme o možných způsobech takovéto podpory a byli bychom rádi, aby finanční podpora tohoto procesu byla nad rámec prostředků, které obce nyní dostávají do svých rozpočtů v rámci rozpočtového určení daní. Možnosti státního rozpočtu jsou však omezené a tato otázka je stále otevřená. Z návrhu legislativního plánu práce vlády vyplývá, že materiál -- věcný záměr této úpravy -- má být předložen do konce března. V případě schválení vládou bude paragrafové znění zpracováno do poloviny letošního roku, aby novela nabyla účinnost rovněž od 1. ledna 2006.

Analýza dělby práce

V oblasti územních samosprávných celků dokončujeme analýzu stávající dělby práce mezi jednotlivými úrovněmi jak v samostatné působnosti, tak i na úseku přenesené působnosti při výkonu státní správy. Nový systém po ukončení činnosti okresních úřadů funguje již dva roky a je tedy dostatek zkušeností k posouzení, nakolik kraj, obec nebo jiný orgán veřejné správy může konkrétní činnost efektivně vykonávat. Analýza sleduje i možnost přenosu některých dalších působností z úrovně centrálních orgánů směrem do území. Příslušný materiál bude předložen k projednání vládě do konce března a příslušné změny by se následně promítly do legislativy. Při zpracování analýzy se spolupracovalo s vybranými kraji, městy i obcemi a snažili jsme se nalézt potřebný koncenzus pokud jde o dělbu působností.

Připravuje se rovněž novela zákona o úřednících územních samosprávných celků. I zde již existuje dvouletá zkušenost z účinnosti tohoto zákona a příslušné návrhy a náměty, které vzešly z úřadů samospráv byly vyhodnoceny a připravujeme paragrafované znění do poloviny roku. Řeší se především otázky právního postavení úředníků a jisté změny budou navrženy i v oblasti vzdělávání, kde půjde především o zjednodušení některých ustanovení ve srovnání se současným stavem.

V uvedené souvislosti je třeba připomenout, že od 1. ledna 2006 nabývá účinnost nový zákon o správním řádu, který je poměrně rozsáhlou a přitom základní procesní normou pro práci úředníků a orgánů veřejné správy. Proto je připravena, prostřednictvím Institutu pro místní správu, ale i dalších akreditovaných zařízení, řada školení a seminářů pro úředníky na všech úrovních, aby měli možnost se za přítomnosti kvalifikovaných lektorů včetně tvůrců zákona seznámit s touto normou a co nejlépe ji aplikovat v praxi.

Osobní doklady

Důležitá záležitost z pohledu občanů je postupná výměna občanských průkazů, která byla zahájena v letošním roce. Chtěl bych ocenit odpovědný přístup úřadů obcí s rozšířenou působností k tomuto úkolu -- za měsíc leden bylo vyrobeno nejvíce občanských průkazů v celé historii ČR a dá se očekávat, že tento úkol bude úspěšně splněn.

Pokud jde o osobní doklady, připravuje se nový typ cestovních dokladů, který bude obsahovat tzv. biometrické údaje, v souladu s požadavky EU. Prvním povinným údajem, který se zavádí bude digitalizovaná podoba obličeje (do 18 měsíců) a druhým je otisk palce (do 36 měsíců). Souvisí to s celosvětovým trendem, který vede k snadné a jednoznačné identifikaci osob. Zavedení tohoto požadavku bude náročné organizačně, technicky a zejména legislativně, aby zhruba od poloviny příštího roku bylo možné do dokladů vkládat první biometrický prvek.

Centrální úroveň

V loňském roce byl úkol, který řeší reformu centrálního stupně veřejné správy přenesen do působnosti Úřadu vlády. Tento úkol se řeší prostřednictvím řady dílčích projektů některé z nich budou ukončeny ještě v tomto roce a povedou k určité změně forem činnosti ústředních orgánů vlády, které by se měly ve vztahu k územní veřejné správě zabývat především koncepční, metodickou a kontrolní činností.

-as-

TOPlist
TOPlist