K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nový stavební zákon

(Komplex zákonů z oblasti stavebního řízení projedná Parlament)

Datum: 23. 11. 2005, zdroj: OF 4/2005, rubrika: Reforma veřejné správy

Když v roce 2001 schválila vláda návrh věcného záměru stavebního zákona, ve formě Věstníku Ministerstva pro místní rozvoj byl publikován v plném znění. Po čtyřech letech je nyní v Poslanecké sněmovně komplex zákonů, které navazují na uvedený dokument.

Příprava nového zákona představovala rozsáhlý soubor prací, který obsahoval také přípravu návrhů prováděcích předpisů. Bylo rovněž nutné řešit vztah ke všem dalším právním předpisům (provedena revize více než 40 zákonů) a proto se jako součást návrhu předkládá samostatný zákon o změně souvisejících zákonů. Samostatně je rovněž předkládán zákon o nuceném omezení a nuceném přechodu práv k pozemkům a stavbám (vyvlastňovací zákon).

Návrh stavebního zákona je součástí reformy veřejné správy. To ve svých důsledcích vede ke zvýšení kvality rozhodování ve stavebním i územním řízení a zásadně mění pojetí předpisů ovlivňujících schopnost adaptovat podmínky území na změny spojené se vstupem do Evropské unie. Návrh zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení. Některé dosavadní administrativní úkony vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zintenzivňuje kontrolu nad prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné užívání. Právní řešení plně zohledňuje nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).

Zákon prošel stanoveným připomínkovým řízením, obesláno bylo 74 připomínkových míst a z celkového počtu 2162 připomínek bylo 1111 označeno jako zásadní. Rozsáhlé vypořádání s nimi znamenalo v některých případech vyhovění, v jiných případech předkladatel ustoupil. Případné neakceptování či částečné akceptování zásadních připomínek je v předloze zákona plně zdůvodněno.

Územní plánování

Územní plánování (ÚP) je výrazem potřeby společnosti usměrňovat nakládání s územím a chránit při tom veřejné zájmy. Je to jedinečný nástroj k vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území. Hlavní principy návrhu zákona v této oblasti:

 • úprava postavení a kompetence všech orgánů ÚP, zřizovaných na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností, krajů i postavení Rady obcí pro udržitelný rozvoj
 • zajištění přístupu veřejnosti k informacím
 • nové pojetí kvalifikačních podmínek pro výkon územně plánovací činnosti
 • politika ÚP jako celostátního nástroje určujícího celorepublikovou strategii, politika ÚP krajů jako nástroj koordinační politiky v jejich území a pro činnost obcí v nadmístních souvislostech
 • nově zavedený institut územního souhlasu (nahrazuje územní rozhodnutí)
 • změna koncepce spolupráce dotčených orgánů při pořizování územně plánovací dokumentace
 • koncentrace rozhodovacích a posuzovacích procesů o změnách v území
 • zajištěni maximální úspornosti procesů posuzování vlivů na životní prostředí

Stavební řád

Zákon na úseku stavebního řádu přispěje k zjednodušení a zrychlení povolování staveb, oprošťuje stavební řízení (SŘ) od zbytečné administrativy a vede k zintenzivnění kontroly nad prováděním staveb. Hlavní principy úpravy:

 • rozšíření okruhu staveb, jejich změn a udržovacích prací, které nebude třeba povolovat ani ohlašovat
 • přesunutí řady staveb ze správního režimu rozhodování do procesu ohlašování
 • zavedení podmínek pro zkrácené SŘ, případně provést stavbu bez standardního SŘ
 • procesní zjednodušení SŘ a jeho omezení, těžiště projednávání staveb se posunuje do územního řízení
 • ustavení institutu autorizovaných inspektorů
 • racionalizace principů součinnosti s orgány hájícími zájmy chráněné zvláštními předpisy
 • zásadní přeměna stavebního dohledu a zavedení systematických kontrolních prohlídek s možností přijímat opatření přímo na staveništi včetně vynutitelnosti
 • procesní zjednodušení a zkrácení doby pro započetí užívání dokončené stavby provedené v souladu s dokumentací
 • možnost redukování počtu stavebních úřadů a obcí, které nejsou stavebním úřadem, s cílem zkvalitnění rozhodovacích procesů
TOPlist
TOPlist