K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci o bydlení

Datum: 29. 8. 2012, zdroj: OF 3/2012, rubrika: Bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo v souladu se svou kompetencí v oblasti politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor publikaci, vztahující se k problematice bydlení. Jednotlivá data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování široké veřejnosti.

Publikace s názvem „Vybrané údaje o bydlení 2011“ obsahuje údaje z oblasti bydlení v členění do osmi kapitol. Obsáhlá publikace má celkem 146 stran a je v plném znění na webových stránkách MMR.

První kapitola

Bydlení v roce 2011, se zabývá makroekonomickými souvislostmi, strukturou a kvalitou bytů včetně sociálních souvislostí. Bytový fond ČR v roce 2011 tvořilo celkem 3 894 210 trvale obydlených bytů, z nichž 64,5 % bylo bytů v soukromém vlastnictví, zatímco nájemní byty tvořily 17,6 % trvale obydleného bytového fondu. Předběžné odhady celkového množství existujících bytů však činí cca 4,6 mil. Z regionálního hlediska bydlí ve vlastním domě nejmenší podíl domácností v Praze, naopak největší ve Středočeském kraji. V družstevním bydlení, které se svým charakterem blíží bydlení vlastnickému, bydlí v ČR 11,1 % domácností. V nájemních bytech bydlí nejvíce domácností v Praze, a to přes 35 % všech domácností.

V roce 2011 bylo dokončeno 28 628 bytů, z toho je 17 386 bytů v nových rodinných domech (dlouhodobě platí, že většina nových bytů je v rodinných domech a venkovském prostoru); počet dokončených bytů v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 je o 21,4 % nižší. Intenzita výstavby v roce 2010 byla 3,47 bytu na 1000 obyvatel; regionálně jsou však hodnoty tohoto ukazatele velmi rozdílné.

Pokud se podíváme na výdaje na bydlení z pohledu sociálních skupin, v roce 2010 na ně vydávali největší část svých příjmů jednotlivci senioři. Po všech sociálních transferech (včetně příspěvku a doplatku na bydlení) činily výdaje na bydlení této skupiny domácností 30,3 % z jejich čistých peněžních příjmů.

Druhá kapitola

Bytová politika a podpory bydlení v roce 2011 konstatuje, že podpora v oblasti bydlení je poskytována více resorty: Ministerstvem pro místní rozvoj (programy podpor MMR ČR a Státního fondu rozvoje bydlení), Ministerstvem financí (stavební spoření, daňové úlevy), Ministerstvem životního prostředí (Zelená úsporám), Ministerstvem práce a sociálních věcí (sociální dávky na bydlení, příspěvek na bezbariérovou úpravu bytu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu) a Ministerstvem vnitra (zabezpečení integrace azylantů). Státní podpora bydlení a její podíl na hrubém domácím produktu je patrný z grafu 1 (publikace viz 2.7.6).

2.7.6 Státní podpora a její podíl na HDP
2.7.6 Státní podpora a její podíl na HDP

Třetí kapitola

Domovní a bytový fond podle předběžných výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011, udává řadu zajímavých zjištění. Mezi předběžnými výsledky, při srovnání s minulým sčítáním, zaznamenáváme velmi výrazné změny struktury obydlených bytů z pohledu právního důvodu užívání bytu. Dá se předpokládat, že v definitivních výsledcích budou tyto změny mírnější. Již zmíněný podíl bytů s nájemním právem (17,6 %) je o 11 % menší než v roce 2001. Naopak, počet obydlených bytů užívaných jejich vlastníky (64,5 %) byl v roce 2001 jen 47,4 %.

Čtvrtá kapitola

Bytová výstavba, uvádí řadu tabulek, grafů a kartogramů, které se zabývají vývojem bytové výstavby i srovnáním se zeměmi Evropské unie. Uvádíme jen, že v roce 2011 bylo zahájeno o 2,1 % bytů méně než v roce 2010, dokončeno bylo o 21,4 % bytů méně. Pro názornost uvádíme graf vývoje počtu zahajovaných, rozestavěných a dokončených bytů na území ČR za posledních 40 let (viz graf 2).

4.3 Vývoj bytové výstavby v České republice v letech 1971–2011
4.3 Vývoj bytové výstavby v České republice v letech 1971–2011

Pátá kapitola

Stavebnictví, je rovněž doplněna řadou faktických srovnání ve formě grafů a tabulek z oblasti výstavby bytů. V roce 2011 klesla stavební produkce meziročně o 3,1 %, ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 10,8 %. V roce 2011 vydaly stavební úřady 107 231 stavebních povolení, což je meziroční zvýšení o 1,4 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 339,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2010 klesla o 14,8 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku meziročně klesla o 12,2 %.

Šestá kapitola

nazvaná Ceny, dokladuje vývoj cenových relací všeobecně a s bližším zaměřením na vývoj cen materiálů, nemovitostí a samozřejmě především bytů, ať již v rodinných domcích nebo v bytových domech. Pro srovnání s rokem 2005 označíme tuto úroveň 100. Spotřebitelské ceny v závěru roku 2011 se potom v úhrnu zvýšily na index 118,3. Z toho ceny bydlení dosáhly indexu 137,8, potraviny 120,2, alkohol 140,9 a náklady na zdraví 155,8. Poklesl index spotřebitelských cen odívání a obuvi (85,6), ale také bytového vybavení (95,7).

Kapitola sedmá

s názvem Náklady na bydlení, je velmi významná, neboť bydlení stojí domácnosti významnou část jejich příjmů. Výdaje na bydlení představují vedle výdajů na potraviny největší položku spotřeby.

Podíly závisí na příjmech domácností, typu i místě bydlení. Průměrný podíl výdajů na bydlení na čistých peněžních příjmech domácností v roce 2010 podle šetření ČSÚ činil 16,7 %, podle statistiky rodinných účtů (zjišťování s menším výběrem respondentů) to bylo ve stejném období 17,3 %, za rok 2011 už 18,2 %, v samotném 4. čtvrtletí 2011 17,7 %.

Tyto podíly jsou nejvyšší pro domácnosti jednotlivců, a to zejména jednotlivců starších 65 let. Také právní důvod užívání bytu ovlivňuje výrazně hodnotu průměrného podílu (spotřebních) výdajů na bydlení na čistých peněžních příjmech. Nájemní bydlení se projevuje v hodnotě tohoto ukazatele jako nejnáročnější (23,8 % v roce 2010 resp. 24,1 % ve 4. čtvrtletí 2011) a hodnota pro domácnosti důchodců nájemců činila podle statistiky rodinných účtů v roce 2010 až 34,8 %.

Podíl výdajů na bydlení roste s rostoucí velikostí obcí (měst) s výraznějším vlivem nájemného, dodávek vody i tepla. Spotřební výdaje na bydlení podle rodinných účtů v průměru představovaly ve 4. čtvrtletí roku 2011 částku 5 030 Kč měsíčně na domácnost.

Mezinárodně srovnatelné jsou údaje o podílu výdajů domácností na bydlení na konečné spotřebě domácností. Českých cca 23 % nepatří v rámci EU ani mezi nejvyšší (Dánsko 29 %) ani nejnižší (Malta 13,1 %).

Osmá kapitola

Hypoteční úvěry, hodnotí především přínos tohoto důležitého finančního nástroje pro rozvoj bydlení.

Za leden až prosinec 2011 bylo poskytnuto v České republice celkem cca 72 721 úvěrů v celkovém objemu 141,2 mld. Kč, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2010 nárůst v počtu úvěrů o 39,7 % a v objemu o 47,3 % (čísla zahrnují údaje z 9 největších hypotečních bank).

Pro MMR ČR nejdůležitější údaj představuje vývoj hypotečních úvěrů poskytnutých jednotlivým občanům. Celkově bylo za leden až prosinec 2011 poskytnuto občanům 71 088 hypotečních úvěrů, což je o 20 313 úvěrů (tj. o 40,0 %) více než za leden až prosinec 2010. Objem vzrostl meziročně celkem o 34,3 mld. Kč na 119,1 mld. Kč, což představuje nárůst o 40,5 %.

Koncepce a legislativa

Důležitá je pro hodnocení roku 2011 pasáž, podrobně rozvedená v druhé kapitole, která popisuje Ministerstvem pro místní rozvoj předloženou a vládou schválenou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (dále jen koncepce). Nová koncepce bydlení nadále počítá se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) jako velmi důležitým nástrojem státní bytové politiky. Její realizace však v důsledku změn některých priorit bude vyžadovat i určitou postupnou modifikaci úkolů SFRB a metod jeho fungování. Změny v systému fungování SFRB si vyžádají dílčí novelizaci zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení. Koncepce dále rozpracovává podrobně státní politiku bydlení v osmi hlavních bodech.

Mezi významné počiny Ministerstva pro místní rozvoj na poli politiky bydlení byla příprava novely občanského zákoníku – zákon č. 132/2011 Sb. Vzhledem ke skončení deregulace v převážné části České republiky přijatá novela reaguje na proběhlé změny a svým pojetím odpovídá konceptu uvažované nové úpravy soukromého práva v novém občanském zákoníku.

Hlavním cílem přijaté novely byla úprava sjednávání nájemného a jeho změn. Ta vychází a preferuje dohodu nájemce a pronajímatele. Pokud k dohodě o změně nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu nedojde, mají obě strany právo domáhat se určení nájemného u příslušného soudu.

TOPlist
TOPlist