K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Kompetence stavebních úřadů ve vztahu k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Datum: 24. 2. 2015, zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje, rubrika: Sociální problematika

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) obdržel dne 20. 1. 2015 dotaz týkající se problematiky zákona č. 252/2014 Sb., kterým byl změněn zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a jeho dopadu na činnost stavebních úřadů po 1. 1. 2015.

Dotaz se týkal problému, zda stavební úřady budou dle této novely zákona o pomoci v hmotné nouzi postupovat podle § 132 a násl. zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) nebo zda budou vyhotovovat ve smyslu ustanovení § 33b odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi protokol o kontrole. Dále též jakým způsobem mají stavební úřady předat výsledek zjištění příslušnému pracovišti Úřadu práce ČR, zda sdělením, předáním kontrolního protokolu či závazným stanoviskem.

K  dotazům KrÚ uvádí následující:

Ustanovení § 33 odst. 6, věta první zákona o pomoci v hmotné nouzi stanoví, že v případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje i vlastníka nebo jinou osobu užívající na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem bydlení jiný než obytný prostor, za předpokladu, že uvedený prostor splňuje standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1 tohoto zákona.

Dle věty první ustanovení ustanovení § 33b odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi platí, že jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci musí mít pro účely poskytnutí doplatku na bydlení podle tohoto zákona povahu samostatně vymezeného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou pobytovou místností, který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě.

Ustanovení § 33b odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi normuje, že kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální rekreaci splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely tohoto zákona na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi obecní stavební úřad. Dle odst. 3 tohoto ustanovení pak platí, že při provádění kontroly podle odstavce 2 se postupuje podle ustanovení zákona o kontrole.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že při kontrole standartů kvality bydlení jiného než obytného prostoru, stavby pro individuální či rodinnou rekreaci (pokud se nejedná o ubytovací zařízení ve smyslu § 33a zákona o pomoci v hmotné nouzi) stavebním úřadem se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole“). Ten stanoví jak základní posloupnost kontrolních úkonů stavebního úřadu, kterým předchází žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi o provedení kontroly podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi, tak definuje hlavní výstup, který je ze strany stavebního úřadu předáván orgánu pomoci v hmotné nouzi.

Tímto výstupem je protokol o kontrole, který může pouze konstatovat, že jiný než obytný prostor, stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje nebo nesplňuje požadavky dle § 33b odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi (v případě nesplnění je nutné uvést důvod), kontrola objektu bude prováděna pouze z těchto hledisek. Výsledek šetření tedy stavební úřad nebude vydávat formou závazného stanoviska, ale formou sdělení, resp. stanoviska učiněného v protokolu o kontrole, jehož kopie bude spolu s průvodním dopisem a eventuelním vyřízením námitek, pokud tyto budou proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podány, předána po ukončení kontroly příslušnému pracovišti Úřadu práce ČR.

Závěrem KrÚ dodává, že dle přechodných ustanovení (čl. II bod 3. zákona č. 252/2004 Sb.) platí, že k hodnocení standardů kvality bydlení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného než obytného prostoru podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi v případě dávek, které byly pravomocně přiznány nebo o nichž bylo řízení zahájeno a pravomocně neskončeno před 1. lednem 2015, budou orgány pomoci v hmotné nouzi pro účely přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi přihlížet až od 1. září 2015.

Uvedený text je výňatkem z odpovědi (č. j. JMK 18108/2015) zveřejněné 23. 2. 2015 na webu Jihomoravského kraje.

Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí odboru

TOPlist
TOPlist