K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Podpora cestovního ruchu, Zařízení pro předškoláky, Podpora bydlení, Obnova po živelních pohromách

(Informace MMR 5/2016 I.)

Datum: 1. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Ostatní

Motivační program na podporu cestovního ruchu

Ministryně Karla Šlechtová představila nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.

Pro žadatele je připraveno 300 milionů korun. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017.

„Novým programem se snažíme zvýšit konkurenceschopnost destinací a zlepšit socioekonomické přínosy turismu. Novinkou je zejména možnost financovat různé projekty zaměřené na marketing a také nadregionální aktivity,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Cílem programu je navýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionálních destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích (např. realizace navigačních systémů pro hendikepované osoby, podpora lepší vybavenosti turistických tras, rozvoj udržitelného cestovního ruchu, …) a v neposlední řadě také podpora investičních příležitostí, rozvoj malého a středního podnikání a zaměstnanosti v regionech.

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.

Příjemcem mohou být dle jednotlivých dotačních titulů samosprávné celky (vyjma statutárních měst a městských částí), či jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé turistických infocenter, oblastní destinační společnosti, nevládní neziskové organizace provozující aktivity cestovního ruchu, podnikatelé v cestovním ruchu, apod.

Zařízení pro předškoláky

MMR vyhlásilo dvě výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku.

Rovněž jde o to, aby se umožnilo rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované Integrovaných plánů rozvoje území v aglomeracích, které si podporu předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2016.

V těchto výzvách jsou podporované stavby a stavební práce spojené s výstavbou nových zařízení péče o děti předškolního věku včetně stavebních úprav stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Všechny další podrobnosti jsou uveřejněny spolu s výzvou ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Projekty mohou být realizovány na území Pražské (vyjma území hlavního města Prahy) a Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace. Na výzvu pro projekty zařazené pod IPRÚ, mohou být realizovány projekty na území Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Jihlavy a Zlína. Tady bude podpora poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol provozovaných podle školského zákona a zapsaných do Rejstříku škol a školských zařízení, dětských skupin, služeb péče o děti, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Příjemci podpory mohou být zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty. Příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2022.

Podpora bydlení

Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun. Ve čtyřech podprogramech lze žádat MMR o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů.

Výzva bude otevřena až do třicátého prosince, žadatelé by však rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu.Dotace budou poskytovány na zvýšení dostupnosti bydlení a také jeho kvalitu. V praxi to pak bude znamenat, že obce mohou získat podporu na výstavbu a rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury nebo třeba na úpravu odpočinkových a rekreačních ploch na sídlišti,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do podatelny ministerstva. Projekt je nutné podat nejpozději do 30. 12. 2016.

Obnova po živelních pohromách

Na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách přispěje MMR 50 milionů korun. Žadatele mohou své žádosti podávat do 30. 12. 2016.

Podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016 je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora regionů“. Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů.

Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou. Dotace bude poskytována až do výše 70 % (obec), 40 % (kraj) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let. Žádosti lze posílat do 30. 12. 2016.

Celosvětová konference o bydlení

Z jednání třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“
Z jednání třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“

Ministryně Karla Šlechtová byla zvolena viceprezidentkou celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst.

V ekvádorském hlavním městě Quito v říjnu sešlo přes padesát tisíc účastníků třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“, aby přijali cíle a závazky na příštích 20 let. Delegace členských států OSN zvolily jako prezidenta summitu Raffaela Correa, prezidenta Ekvádoru, Viceprezidentkou byla zvolena česká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Summit zahájil generální tajemník OSN Pan Ki-mun (viz foto).

Čtyřdenní summit OSN o bydlení a rozvoji měst, jehož cyklus je dvacetiletý, je mimořádně významnou akcí, v jejímž závěru bude přijat dokument „Nová agenda pro města“. Jeho obsah se vyjednával téměř dva roky a Česká republika se na tomto procesu aktivně podílela, byla jedním z 10 členů v Byru Přípravného výboru konference a uspořádala v březnu 2016 v Praze největší přípravnou konferenci „Evropský Habitat“. Výstupy z pražské konference byly zapracovány do textu závěrečného dokumentu.

Seriál Informace MMR 5/2016

  1. Podpora cestovního ruchu, Zařízení pro předškoláky, Podpora bydlení, Obnova po živelních pohromách, 1. 12. 2016 (právě čtete)
  2. Revitalizace území, Rozvoj venkova, Pořízení územních plánů, Zákon o veřejných zakázkách, 5. 12. 2016
TOPlist
TOPlist