K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Revitalizace území, Rozvoj venkova, Pořízení územních plánů, Zákon o veřejných zakázkách

(Informace MMR 5/2016 II.)

Datum: 5. 12. 2016, zdroj: OF 5/2016, rubrika: Ostatní

Podpora revitalizace území

MMR vyhlašuje výzvu z národních dotací z programu Podpora revitalizace území. Obce tak mohou získat dotaci na demolici chátrajících budov. Alokace na příští rok činí přes sto milionů korun. Žádosti lze podávat do 30. 12. 2016.

Dotace pomůže obcím s řešením vylidněných a zdevastovaných budov, které dříve sloužily pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení a nachází se v nevyhovujícím technickém stavu. Nově je oprávněným žadatelem i obec spadající do správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita. Reaguje se tím na to, že ohniska sociálních problémů mohou zasáhnout i širší region.

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí programu financovaného ze státního rozpočtu „Podpora revitalizace území“. Je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Podávat žádost může obec, které má ve svém katastru území, které je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, nebo která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území SVL. Dotace bude poskytována až do výše 80 % (min. 300 tis. a max. 5 mil. Kč) skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Obnova a rozvoj venkovských oblastí

Od 18. října lze žádat dotaci na opravu místních komunikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v obci či na projekty spolupráce obcí. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat až do 30. prosince 2016.

„Život na venkově má svůj specifický ráz. Obdivujeme tradice jednotlivých regionů, ale to zdaleka nestačí. Starostům zejména těch menších obcí je třeba také finančně pomáhat s investicemi. Proto opět vyhlašujeme program obnovy a rozvoje venkova,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V příštím roce tak MMR podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních komunikací je připraveno 250 milionů korun, na obnovy drobných sakrálních staveb v obci je to 35 milionů korun, na podporu zapojení generací do komunitního života v obci 178 milionů korun, na podporu spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 7 milionů korun a vítězové soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.

Výše dotace na jeden projekt se dle jednotlivých dotačních titulů pohybuje mezi 50 a 80 % uznatelných nákladů, maximálně pak 200 tisíc až 1 milion korun opět dle dotačního titulu.

Pořízení územních plánů

MMR vyhlásilo 17. 10. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 na dotační titul „Územní plán“.

Pro žadatele je připraveno dvacet milionů korun a žádosti o podporu je možné podávat do 30. prosince 2016.

Po zkušenosti z výzvy pro rok 2016, kdy zájem o dotace na územní plány byl obrovský, se opět vyhlašuje tato výzva na pomoc malým obcím v jejich územním rozvoji. Dotace je zaměřena na zpracování územních plánů obcí. Mezi uznatelné náklady patří zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání a zpracování návrhu územního plánu pro veřejné projednání. Možnými žadateli jsou obce na území ČR (mimo obce s rozšířenou působností a hl. město Prahu). Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč.

Čerpání evropských fondů

Česká republika nevybočuje v čerpání evropských fondů z průměru východoevropských zemí. Podle aktuálních statistik je ČR na druhém místě v čerpání Evropského sociálního fondu z osmi nově přistoupivších zemí Unie, v Kohezním fondu je na šestém místě.

Hůře než Česká republika je na tom v čerpání sociálního fondu Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Slovinsko, v kohezním fondu naopak vítězně vede Maďarsko. Celkově vyčerpala ČR z peněz Evropské unie pro sociální účely 25,3 % z možné částky, Bulharsko 30,5 %, ale Slovinsko jen 6 % a Rumunsko 2 %. Výše čerpání v porovnání s minulým obdobím je zhruba stejná jako čerpání minulých vlád bez ohledu na politické zaměření. Z pohledu prvních výzev nového programového období jsme na tom lépe, než v předcházejícím období. Také při porovnávání s ostatními evropskými zeměmi je Česká republika zhruba ve středu pomyslného „pelotonu úspěšnosti“ čerpání.

Metodika k novému zákonu o zakázkách

MMR v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo v rámci své metodické činnosti soubor metodik, jejichž účelem je usnadnění aplikování nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Metodiky pomohou zadavatelům využít nový zákon o zadávání veřejných zakázek na maximum. Jsou psány jednoduše a přehledně. Navíc je zejména drobným zadavatelům, tedy starostům měst a obcí, k dispozici i speciální infolinka a e-mail. Metodiky jsou rozděleny na procesní, popisující vlastní postupy v zadávacích řízeních, dále metodiky formální, jejichž účelem je zadavatelům pomoci s formálními aspekty pomocí vzorů a metodiky speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Dále jsou uveřejňovány oborové metodiky, např. sociální, šetrné (zohledňující ekologické aspekty) a v rámci spolupráce s profesními organizacemi vznikají v současné době metodiky např. v oblasti stavebnictví, ICT zakázek a projektových prací. Blíže viz http://www.portal-vz.cz

Seriál Informace MMR 5/2016

  1. Podpora cestovního ruchu, Zařízení pro předškoláky, Podpora bydlení, Obnova po živelních pohromách, 1. 12. 2016
  2. Revitalizace území, Rozvoj venkova, Pořízení územních plánů, Zákon o veřejných zakázkách, 5. 12. 2016 (právě čtete)
TOPlist
TOPlist