K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Zastupitel v kurzu – kurzy Ministerstva vnitra pro zastupitele obcí

Datum: 19. 10. 2017, zdroj: OF 4/2017, rubrika: Ostatní

Ministerstvo vnitra na podzim letošního roku spustí bezplatný cyklus tří kurzů zaměřených na rozšíření odbornosti v oblasti finančního řízení. Kurzy jsou speciálně připraveny pro zastupitele obcí a dotknou se oblastí dotačního managementu, veřejných zakázek a rozpočtového hospodaření obce.

Ministerstvo vnitra České republiky

V polovině roku 2016 provedlo Ministerstvo vnitra dotazníkové šetření se zastupiteli obcí ve věci vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení. Výsledkem šetření bylo potvrzení zájmu zastupitelů o prohlubování vzdělávání v této oblasti. Ministerstvo vnitra od té doby pracovalo na přípravě moderních a pro praxi přínosných vzdělávacích aktivit, které by efektivně zajistily vzdělávací potřeby zastupitelů obcí. Výsledkem je cyklus kurzů, který je pro zastupitele obcí pořádaný zdarma.

Vzdělávací program tvoří tři navazující kurzy

Zastupitel v kurzu

Cyklus se skládá celkem ze tří kurzů, které se zaměří na dotační management, veřejné zakázky a rozpočtové hospodaření obcí. Všechny kurzy budou probíhat především moderní formou e-learningu, kdy se každý účastník kurzu bude moci z domova přes počítač dostat k podkladovým studijním materiálům, přičemž získané znalosti budou ověřovány on-line testy.

E-learning proběhne v elektronickém studijním prostředí ELEV. Rozsah e-learningového vzdělávání je u každého ze tří kurzů stanoven na 20 hodin. Čas na splnění e-learningové části je v současné době koncipován na více jak měsíc, časová náročnost by tedy neměla být příliš zatěžující. Pro úspěšné absolventy e-learningové části je následně připravený praktický osmihodinový prezenční seminář, který bude probíhat v každém kraji tak, aby se kurzu mohli účastnit zastupitelé z celé České republiky.
E-learningová část tedy slouží k osvojení znalostí, zatímco prezenční seminář k jejich ucelení, výměně dobré praxe a vyzkoušení si znalostí v praxi, například při simulaci zadávání veřejné zakázky nebo podání projektové žádosti.

První kurz se zaměřením na dotační management proběhne mezi říjnem a prosincem roku 2017, na něj naváže mezi lednem až březnem 2018 kurz k veřejným zakázkám a následně cyklus kurzů završí kurz k rozpočtovému hospodaření obce, který se uskuteční mezi dubnem a červnem 2018. Na úspěšné absolventy všech tří kurzů čeká certifikát Ministerstva vnitra.

Garantem kurzů je Ministerstvo vnitra, realizátorem Institut pro veřejnou správu Praha, který zajišťuje například oblast zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Všechny vzdělávací materiály jsou připraveny odborníky v daných oblastech s ohledem na přehlednost a přívětivý formát moderních vzdělávacích materiálů. Během celého běhu kurzů bude přístupná technická podpora a tutor kurzu, který bude odpovídat na dotazy k obsahu. Zájemci se budou moci registrovat na webových stránkách www.zastupitelvkurzu.cz nebo na www.institutpraha.cz.

Kurz dotačního managementu

Jako první bude spuštěn kurz dotačního managementu, který se rozeběhne již během druhé poloviny října 2017. Účastníci se obeznámí s problémy vztahujícími se k čerpání dotací, aktuální legislativní úpravou a možnostmi využití dotací pro rozvoj obce. Dále dojde k navýšení manažerských dovedností účastníků v oblasti čerpání dotací a předcházení nejčastějším a nejzávažnějším rizikům. Účastníci se konkrétně naučí, jak se lehce orientovat v evropských fondech, operačních a národních programech, jaká jsou pravidla čerpání dotací, jak správně vybrat vhodnou výzvu na daný projekt, jaká jsou rizika pro rozpočet obce, jak vyhodnotit úspěšnost, udržitelnost a návratnost projektu, jak vést projektovou dokumentaci, jak projektu zajistit vhodnou publicit a další užitečné informace. Na prezenčním semináři si například vyzkouší praktické podání projektové žádosti a budou seznámeni s prací v elektronickém systému pro podávání žádostí.

Kurz veřejných zakázek

V lednu 2018 naváže kurz veřejných zakázek. Účastníci se seznámí s problematikou veřejných zakázek, budou upozorněni na postupy v souladu s platnou legislativou a přiblíží si hlavní zásady transparentnosti procesu, včetně praktických cvičení a řešení simulovaných problémů (stress-testy). Mezi konkrétní znalosti, které absolventi získají, patří: osvojení si aktuální právní úpravy veřejných zakázek, správné nastavení obecní směrnice pro veřejné zakázky, druhy a postupy zadávacích řízení, posuzování a hodnocení podaných nabídek, pravidla a nástroje transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek nebo možnosti zásahu při nesprávném postupu zadavatele. Na prezenčním semináři si účastníci vyzkouší simulaci zadání veřejné zakázky, vyhotovení dokumentace a různá řešení problémových situací.

Kurz rozpočtového hospodaření obce

Mezi dubnem a červnem 2018 proběhne poslední ze tří kurzů, kurz rozpočtového hospodaření obce. Absolventi tohoto kurzu budou podrobně seznámeni s nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce – rozpočtem. Konkrétně je kurz zaměřený na sestavování ročního rozpočtu obce, rozpočtovou skladbu a její využití pro finanční řízení (rozpočtový výhled, příprava rozpočtu, sestavení návrhu rozpočtu, projednání a schválení rozpočtu, hospodaření dle rozpočtu, přezkum hospodaření, závěrečný účet, porušení rozpočtové kázně, rozpočtové provizorium). Součástí programu školení bude i problematika sestavení dlouhodobého plánu investic a využívání kontrolních mechanismů pro kontrolu organizací založených obcí). Seminář bude zaměřen na sdílení dobré praxe a na ucelení získaných znalostí.

Základní podobu kurzů si určili sami zastupitelé

Kurzy a jejich podoba vychází z potřeb samotných zastupitelů. V roce 2014 Ministerstvo financí ve své Analýze řešení platební neschopnosti územních samosprávných celků uvedlo, že i přesto, že počet obcí, kterým hrozí vysoké riziko platební neschopnosti, je nízký a stabilní, existují pro obce, zejména ty menší, velká rizika související s chybnými investičními rozhodnutími a dotacemi z evropských a národních fondů. Ministerstvo vnitra proto v souladu se strategickým plánem rozvoje veřejné správy, který je ukotven v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, v polovině roku 2016 připravilo elektronický dotazník zaměřený na zjištění vzdělávacích potřeb pro zastupitele obcí v oblasti finančního řízení tak, aby došlo k zvýšení odbornosti a specializace zastupitelů v této oblasti.

Graf 1. Uvítal/a byste zvýšení znalostí v oblasti finančního řízení?
Graf 1. Uvítal/a byste zvýšení znalostí v oblasti finančního řízení?
Graf 2. Preferovaná forma vzdělávání
Graf 2. Preferovaná forma vzdělávání
Pozn.: pouze zastupitelé, kteří by uvítali zvyšování znalostí.
Graf 3. Preferované oblasti vzdělávání a poradenství
Graf 3. Preferované oblasti vzdělávání a poradenství
Pozn.: respondenti mohli označit více možností.

Do průzkumu se zapojilo 3057 zastupitelů obcí a na základě dat z něho získaných byla ještě během roku 2016 sepsána Analýza vzdělávacích potřeb v oblasti finančního řízení na úrovni obecních samospráv a návrh vzdělávacích aktivit (o dotazníkovém šetření bylo podrobněji informováno v Obec & finance č. 5/2016, viz Vzdělávání zastupitelů obcí v oblasti finančního řízení). Koncept přípravy kurzů tedy vychází z kontinuální spolupráce se zastupiteli a respektuje jejich potřeby v oblasti vzdělávání.

V dotazníkovém šetření uvedlo 37 % zastupitelů, že své znalosti v oblasti finančního řízení nepovažují za dostačující pro výkon své funkce. Ovšem i část zastupitelů, kteří své znalosti považují za adekvátní svým pracovním potřebám, podpořila vytvoření možností prohlubování svého vzdělávání (celkem 73 % ze všech respondentů).

Na odpovědi zastupitelů byl brán zřetel také při výběru formy vzdělávání, kdy kombinace prezenčního studia a e-learningu byla nejvíce žádanou variantou. Současně i zaměření kurzů odpovídá požadavkům zastupitelů, kteří výše zmíněné tři oblasti označili za nejvíce preferované oblasti vzdělávacích aktivit.

Kontakt
Ministerstvo vnitra
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
PhDr. Michal Greguška, Ph.D.
T: 974 887 502, E: michal.greguska@mvcr.cz
Více informací na: www.zastupitelvkurzu.cz nebo facebook.com/zastupitelvkurzu

Projekt Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

TOPlist
TOPlist