Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 2 ročník 1997

1. Opatření MF ČR k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů
čj.: 283/66 195/1996 - ref. ing. Sokolová


O P A T Ř E N Í

Ministerstva financí České republiky ze dne 6. prosince 1996 k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů

Ministerstvo financí podle §10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Čl. I

1) Údaje předkládají
a) ústřední orgány státní správy a další orgány, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu (dále jen ”ústřední orgány)”,
b) rozpočtové a příspěvkové organizace,
c) okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, magistrátní úřady měst Brno, Ostrava, Plzeň - dále jen "okresní úřady",
d) obce,
e) dobrovolné svazky obcí, způsobem uvedeným v Příloze 1, 2, 3, 4 tohoto opatření.

2) Údaje se předkládají formou
a) účetních výkazů
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02),
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02),
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
- Roční přehled aktiv a pasív obcí ( Malé obce Úč 6 - 01).
Účetní výkazy stanoví opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších doplňků,

b) finančních výkazů
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1 - 12),
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M),
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U).
Sestavení těchto finančních výkazů stanoví opatření MF ČR č.j. 283/51 437/1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů ,
c) přehledu o rozpočtových opatřeních, který je stanoven v Příloze 1 a v Příloze 2 tohoto opatření.

Čl. II

Tímto opatřením se ruší
a) opatření MF ČR č.j. 283/3 150/1994 k předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací,
b) opatření MF ČR č.j. 283/73 244/1994, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací,
c) opatření MF ČR č.j. 283/5 720/1996, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací (Příloha 2).

Čl. III

Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.

Čl. IV

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997, termíny pro předložení výkazů v období závěru roku jsou platné již pro roční závěrku za rok 1996.

Ministr financí
České republiky

 

2. Realizace zůstatkové hodnoty členského podílu u SBD v případě odúmrti
čj.: 221/78 907/96 - ref. JUDr. Vilhelmová

Z obsahu dopisů a připojených podkladů ve shora uvedené záležitosti vyplývá, že zůstavitelka zemřela dne 24. prosince 1991 a státu bylo připadnutí dědictví soudem pravomocně potvrzeno dne 28. listopadu 1994. Největší položku aktiv jinak předluženého dědictví představovala zůstatková hodnota členského podílu u stavebního bytového družstva. Družstvo zastává názor, že státu v osobě okresního úřadu připadlo právo užívat byt, stal se jako právnická osoba členem družstva a současně nositelem všech práv a povinností s tím souvisejících, a to se zpětnou účinností ode dne úmrtí zůstavitelky.

Uvedený názor nepokládáme za správný. Přechod členství v bytovém družstvu a práva užívat družstevní byt (nyní nájem družstevního bytu) smrtí uživatele (nájemce) a člena družstva upravuje občanský zákoník stále (§ 179 odst. 2 před novelou zák. č. 509/1991 Sb., § 706 odst. 2 po novele) výslovně ve prospěch toho dědice, kterému připadl členský podíl. Pokud však státu připadá dědictví jako odúmrť podle § 462 obč. zák., jde o situaci, kdy dědictví nenabyl žádný dědic. Stát dědicem není a na základě pravomocného rozhodnutí soudu o potvrzení nabytí dědictví má vůči bytovému družstvu nárok pouze na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu ke dni úmrtí zůstavitele. V rámci své limitované zákonné odpovědnosti podle § 472 obč. zák. použije předmětnou částku (spolu s dalšími případnými aktivy dědictví) na úhradu eventuálních zůstavitelových dluhů (t.j. dluhů vzniklých do dne úmrtí zůstavitele) a přiměřených nákladů jeho pohřbu.

Pokud prozatímní správce v rámci výkonu prozatímní správy blokuje po určitou dobu byt (zejména proto, že jsou zde uskladněny věci po zůstaviteli), může po něm vlastník bytu (objektu) požadovat odpovídající úhradu za užívání bytu (nájemné) a za služby s tím spojené, popřípadě i úhradu nákladů za opravy v bytě, a to za období počínaje dnem úmrtí zůstavitele až do vyklizení bytu, resp. předání klíčů od bytu. Tuto úhradu již prozatímní správce neprovádí v rámci výše zmíněné odpovědnosti státu, nýbrž jde o položku nákladů prozatímní správy.

Připomínáme, že požadavky družstva či jiného vlastníka bytu (objektu) v uvedeném směru nemohou mít oporu v nájemním vztahu, protože na stát, pokud není dědicem, nejenže nepřechází členství v družstvu, ale nestává se ani nájemcem bytu (srov. též původní § 179 odst. 1 resp. současný § 706 odst. 1 obč. zák.). Pokud si prozatímní správce užívací vztah k bytu na přechodnou dobu výslovně neupraví (nájemní smlouvou, smlouvou o výpůjčce) - a tato praxe převažuje, užívá byt bez právního důvodu a na jeho straně vzniká bezdůvodné obohacení popř. odpovídá za způsobenou škodu (ušlý zisk). Jedině z uvedených titulů také mohou případné požadavky družstva jako vlastníka bytu (objektu) vycházet. Pro jejich specifikaci lze přiměřeně použít v úvahu připadající ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, např. § 692 odst. 1 a 2, § 693, § 696 a násl. Prozatímní správce musí podle svých možností usilovat o minimalizaci těchto nákladů prozatímní správy nejen urychlenou realizací věcí v bytě, ale např. i operativní spoluprácí s vlastníkem bytu (objektu) na včasném zjišťování závad a jejich odstraňování. Současně by neměl připustit, aby vlastník bytu (objektu) na účet státu prováděl opravy a údržbu bytu dlouhodobě zanedbaného. Pokud se vlastníkovi nepodaří právo na náhradu případných škod uplatnit v rámci odpovědnosti státu za dluhy zůstavitele, jsou předmětné náklady věcí jeho ”podnikatelského rizika”.V zájmu předcházení pozdějších sporů doporučujeme neprodleně po pravomocném potvrzení připadnutí dědictví státu (event. již v rámci soupisu majetku soudním komisařem) provést při zjišťování a zabezpečování majetku i komisionelní prohlídku bytu za účasti pověřeného zástupce vlastníka bytu (objektu). S požadavky neprůkaznými či nepřiměřenými odkáže prozatímní správce vlastníka bytu (objektu) na soud.

Z výše uvedeného vyplývá, že vztah okresního úřadu k dotyčnému stavebnímu bytovému družstvu se omezuje pouze na vztah věřitele a dlužníka, přičemž předmětná zůstatková hodnota členského podílu je zde pohledávkou státu. Pokud by družstvo chtělo proti této pohledávce státu započíst své související pohledávky (viz výše), upozorňujeme, že i přes vypuštění obecného zákazu započtení proti pohledávkám státu novelou občanského zákoníku s účinností od 1. ledna 1992 platí ve spojení s § 761 odst. 1 obch. zák. ustanovení § 73 odst. 2 hosp. zák., podle kterého dlužník nemůže svůj závazek vůči státu uhradit započtením své pohledávky za státem. To znamená, že tak nemůže učinit j e d n o s t r a n n ý m právním úkonem, ale může tak učinit jedině na základě vzájemné d o h o d y s Vámi.

K problematice členství právnických osob v družstvu pro úplnost poznamenáváme, že tuto možnost v určitém rozsahu připouštěla i právní úprava platná do konce roku 1991. Od 1. ledna 1992 tuto otázku jednoznačně řeší § 227 obchodního zákoníku. Podrobnější úpravu členství, jeho vzniku a zániku pak mohou obsahovat stanovy družstva. Podle našeho názoru by bytové družstvo mohlo ve svých stanovách v souvislosti se vznikem členství upravit i speciální postup vůči státu, kterému připadlo dědictví po členovi družstva jako odúmrť, v praxi však tuto možnost považujeme za nepravděpodobnou. Ani v tomto případě by přitom družstvo nebylo oprávněno založit státu členský vztah jednostranně, nýbrž by mu mohlo nanejvýš poskytnout určité zvýhodnění při klasickém přijímacím procesu.

Pokud prozatímní správu vykonává okresní úřad, není zásadně dán důvod pro to, aby usiloval ze své vůle o členství v bytovém družstvu. Zakládat tento vztah v rámci prozatímní správy nelze vůbec a pro řešení bytových potřeb zaměstnanců okresního úřadu by to byl způsob nestandardní.Takový postup je pak zcela vyloučen pro města Brno, Ostrava a Plzeň a v Praze pro vybrané městské části, pokud vykonávají prozatímní správu majetku státu v přenesené působnosti. Nic by však těmto subjektům nebránilo ucházet se o členství v jakémkoli bytovém družstvu s v ý m j m é n e m (u pražských městských částí event. jménem města), t.j. bez vazby na výkon prozatímní správy.

3. Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel rozpočtových organizací, okresních úřadů a obcí
ref. ing. R. Kotrba

Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel rozpočtových organizací, okresních úřadů a obcí, kterou podle ustanovení § 54 odst. 1 vyhl. MF ČR č. 205/1991 Sb. provádí Ministerstvo financí, je zajištěno i v roce 1997.

Při vzniku pojistné události, jejíž účastníkem bylo vozidlo výše jmenovaných subjektů, postačí, aby příslušná pobočka České pojišťovny, a. s., byla informována, že se jedná o služební vozidlo např. rozpočtové organizace

4. Zdaňování příjmů plynoucích poplatníkům z darování
čj.: 154/47 535/1996 - ref. ing. Burda

Předmětem daně z příjmů fyzických osob nejsou příjmy poplatníka získané darováním s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo v souvislosti s výkonem funkce a s výjimkou darů přijatých v souvislosti s podnikáním anebo v souvislosti s jinou samostatnou výdělečnou činností (§ 3 odst. 4 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů).

Předmětem daně darovací jsou pouze příjmy získané bezúplatným nabytím (§ 6 odst. 3 zák. č.357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), tj. pouze takové příjmy, které neplynou poplatníkovi za práci nebo jinou činnost ani v souvislosti se závislou činností, výkonem funkce nebo v souvislosti s podnikáním či s jinou samostatnou výdělečnou činností.

Poskytují-li proto obce členům obecního zastupitelstva popř. ostatním občanům jako odměnu za práci nebo v souvislosti s jejich činností pro obec dary , nejedná se v těchto případech o příjmy získané bezúplatným nabytím, které jsou předmětem daně darovací, ale o příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob.

 

5. Prostředky poskytované z rozpočtu obce do obchodního jmění společnosti s ručením omezením
čj.: 262/69 286/1996 - ref. JUDr. Janouchová

Prostředky poskytnuté účelově z rozpočtu obce obchodní společnosti, ve které je město společníkem, jsou v souladu s ustanovením § 24 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, dotací z rozpočtu obce. Podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dotace poskytované z rozpočtu obcí nejsou předmětem daně darovací.

6. Bezúplatný převod investičního majetku mezi příspěvkovou a rozpočtovou organizací
čj.: 283/83 752/1996 - ref. ing. Prokůpková

Pokud je tento bezúplatný převod prováděn v souladu s příslušnými věcně-právními předpisy (např. vyhláškou č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem nebo v souladu s ustanovením zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby aj.), pak se tento převod zaúčtuje majetkově, pomocí účetních operací mezi majetkovým účtem a účtem oprávek k hmotnému investičnímu majetku a příslušným majetkovým fondem.

Pořizovací cena bezúplatně předávaného majetku se u příspěvkové organizace zaúčtuje ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub příslušného účtu oprávek.

Zůstatková cena se zaúčtuje na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku a ve prospěch příslušného účtu oprávek.

Takto bezúplatně předávaný majetek neovlivní hospodářský výsledek příspěvkové organizace.

V případě, že se v souladu s věcně-právními předpisy bude jednat o dar hmotného investičního majetku, tak v souladu s ustanovením k účtové třídě 0 čl. V odst. 6 bodu d) Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF čj. V/20 530/1992, ve znění pozdějších úprav, se bude zůstatková cena majetku účtovat ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 546 - Dary.