Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 4 ročník 2002

 

1. Účtování o přijatých dotacích u příspěvkové organizace

čj.: 124/67 445/2002 – ref. ing. R. Kotrba

K dotazu na problematiku účtování přijatých finančních prostředků od zřizovatele u příspěvkové organizace sdělujeme:

Firma MÚZO Praha připravila koncem června 2002 pokyn k účtování některých operací u příspěvkových organizací ve školství. V bodě 2 je informace k účtování o přijatých prostředcích od zřizovatele. Postup uvedený v tomto odstavci byl Ministerstvem financí odsouhlasen. V daném případě jde zřejmé, že kraj neposkytuje svým příspěvkovým organizacím prostředky ze svých zdrojů, nýbrž je obdrží od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože prostředky na přímé náklady na vzdělávání poskytuje stát z kapitoly MŠMT.

Příspěvková organizace musí totiž ve svých přijatých penězích odlišit ty, které obdrží od svého zřizovatele z jeho zdrojů, od těch, které obdržela od svého zřizovatele a který tyto prostředky dostane ze státního rozpočtu a předává je dále své příspěvkové organizaci. Tento postup musí být stejný u všech příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, nejenom v odvětví školství.

Vyplývá to rovněž i z Postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, tř. 3, Čl. 5 odst. 9, který zní: „Dotace a jejich vypořádání se účtují podle původu poskytnutí“. Je tedy nutné, aby zřizovatel vždy přesně informoval svou příspěvkovou organizaci, že jí zasílá dotaci ze státního rozpočtu nebo prostředky své.

Ve daném případě vykazují krajské příspěvkové organizace ve výkazu Příloha Úč OÚPO 5-02 dotaci na přímé náklady od MŠMT na ř. 9 (=Přijaté dotace na provoz ze státního rozpočtu). Na ř. 13 (=Přijaté dotace na provoz z rozpočtu ÚSC) se vykazují finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci z vlastního rozpočtu krajského úřadu. V účetnictví příspěvkové organizace se dotace na přímé náklady od MŠMT zaúčtují na syntetický účet 346 a přijaté prostředky od krajského úřadu na syntetický účet 348 v podvojnosti na syntetický účet 691.

 

2. Informace samostatného oddělení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

čj.: 601/74 877/2002 – ref. J. Pangerl

A. Expedice identifikačních známek pro provoz VHP v r. 2003

Dle písemných požadavků jednotlivých okresních a magistrátních úřadů budou stejně jako v minulých letech v polovině měsíce října t. r. rozeslány prostřednictvím Státní tiskárny cenin v Praze identifikační známky pro označování VHP povolených do provozu v roce 2003.

Časový předstih v rozeslání známek vytváří dostatečné předpoklady k tomu, aby je příslušné obecní úřady a další kompetentní povolovací orgány měly včas k dispozici pro potřeby očekávaného správního řízení v jejich územních obvodech.

Nerozdělené známky pro rok 2003 předají okresní úřady do konce roku 2002 krajským úřadům formou delimitačních protokolů.

Tento postup byl dne 24. září t. r. projednán se zástupci krajských úřadů na pracovní poradě konané na Ministerstvu financí k zajištění úkolů na úseku loterií a jiných podobných her v souvislosti s reformou územní správy a ukončení činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002.

B. Vyúčtování spotřeby známek pro VHP za r. 2002

Spotřebu známek za rok 2002 vyúčtují obecní a magistrátní úřady stejným způsobem jako v roce 2001. Vyplněný tiskopis o spotřebě známek s dalšími údaji na něm uvedenými zašlou svému krajskému úřadu do konce ledna roku 2003. Krajské úřady předají tyto údaje  souhrnně za svůj region do 28. 2. 2003 Ministerstvu financí, samostatné oddělení 601, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Ministerstvo financí žádá okresní úřady, aby stejným způsobem jak je uvedeno v bodě 1 předaly do konce roku 2002 krajským úřadům i příslušnou metodickou dokumentaci zasílanou ministerstvem od roku 1998 k problematice provozování VHP, jakož i potřebné podklady pro vyúčtování spotřeby známek za rok 2002.

C. Pověření nového subjektu k osvědčování provozuschopnosti výherních hracích přístrojů

Ministerstvo financí sděluje povolujícím orgánům, že byl pověřen činností osvědčováním provozuschopnosti výherních hracích přístrojů ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vedle Elektrotechnického zkušebního ústavu, Praha i Institut pro testování a certifikaci, a. s., autorizovaná osoba 224, Tř. Tomáše Bati 299, Zlín.

Tímto opatřením se sleduje především zkvalitnění činnosti na úseku osvědčování technických parametrů VHP a hlavně zintenzivnění technické kontroly na stanovištích provozovaných VHP v souladu s ustanovením § 46 zákona.

Z uvedeného vyplývá, že vydávaná osvědčení o provozuschopnosti VHP a výpisy osvědčení Institutem pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, jsou pro povolující orgány platné pro správní řízení o vydávání povolení k provozování VHP.

D. Padělání osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů

Ministerstvo financí bylo v posledním období informováno, že v některých případech dochází k padělání osvědčení o provozuschopnosti VHP, resp. výpisu osvědčení, které vydává autorizovaná osoba Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, Praha 7 (dále jen „EZÚ“). Tím může docházet k porušování zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění.

Na webových stánkách EZÚ je od 27. 9. 2002 uveřejněn soubor, ve kterém jsou uvedena data o všech duplikátech výpisů z osvědčení vydaných EZÚ od roku 2001.

V souboru jsou uvedena data potřebná k identifikaci konkrétního výpisu z osvědčení, a to:

Soubor je připraven v programu MICROSOFT EXCEL. Při vyhledávání konkrétní informace lze postupovat s užitím funkce filtr. Výrobní /evidenční/ čísla začínající nulou mají vzhledem k funkci programu před číslem uvedenu tečku.

Při povolovacích řízeních by měly být v současnosti používány pouze duplikáty listin s výše uvedenými údaji. Pokud se při povolovacím řízení setkáte s originálem této listiny, jedná se s největší pravděpodobností o podvodné jednání. Duplikát se od originálu liší slovem duplikát uvedeným za název listiny: Výpis osvědčení o provozuschopnosti číslo: xxxxxx.xx DUPLIKÁT.

Přístupové heslo do souboru je dostupné na webových stránkách - www.ezu.cz (položka VHP - informace povolovacím místům). Uživatelské jméno je VHP a Heslo je listiny.

E. Kumulovaná výhra - JACKPOT

Platný zákon o loteriích a jiných podobných hrách ustanovením § 17 odst. 7 praví, že VHP na české koruny mohou být propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru - JACKPOT. Jedná se o samostatné zařízení, které je programově nezávislé na herních programech navzájem propojených VHP. Toto zařízení se nepovažuje za VHP, nepodléhá osvědčování o provozuschopnosti a nevztahují se na něj žádné poplatky.

Ministerstvo financí upozorňuje, že kumulovanou výhru povolující orgány schvalují formou herního plánu, a to podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona. Herní plán musí obsahovat podmínky, za kterých se tato výhra povoluje provozovat a vyplácet. Bližší informace byly uvedeny v dopise Ministerstva financí okresním úřadům v roce 1998, čj. 601/81 269/1998.

 

3. Povodňové konto

čj.: 283/96 904/2002 – ref. J. Svobodová, ing. R. Kotrba

Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), musí právnická osoba pořádající sbírku zřídit pro každou sbírku zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky. O tomto účtu musí vést účetnictví odděleně od svého ostatního majetku a závazků.

Pro přehled nad použitím výtěžku sbírky a pro kontrolní účely je bezpodmínečně nutné, aby nakládání s finančními prostředky na tomto účtu bylo maximálně transparentní. Proto u obcí a krajů bude mít tento zvláštní účet podobu zvláštního peněžního fondu podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na němž se budou používat příslušné položky rozpočtové skladby.

Z výše uvedených důvodů se o tomto zvláštním účtu bude účtovat v účetnictví na účtu 236 – Běžné účty peněžních fondů se souvztažným zápisem na účtu 917 – Peněžní fondy.

Pro zatřiďování příjmů a výdajů na tomto účtě se používají položky druhového třídění rozpočtové skladby přiměřeně podle Pokynů č. 7/97 a 8/97 vydaných v roce 1997 a zveřejněných ve Zprávách č. 5 a 6/97. Z hlediska funkčního třídění se použije § 5299 – Záležitosti civilního nouzového plánování j. n.

 

4. Sdělení obcím s rozšířenou působností

čj.: 121/ 69 518 /2002 – ref. ing. Strnadová, ing. Kondapaneniová

Zákonem č. 314/2002 Sb. byly stanoveny obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností. Podle § 4 odst. 1 přísluší obcím s rozšířenou působností finanční příspěvek určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy. V roce 2002 činí tento příspěvek celkem 1,2 mld. Kč, pro rok 2003 je určena částka 1,4 mld. Kč. Z těchto objemů je vždy částka 100 mil. Kč určena na nákup jednotného hardware a software k zabezpečení kompletního systému správních a dopravních evidencí, včetně bezpečného komunikačního připojení a technického vybavení. Nákup tohoto systému zabezpečí centrálně pro všechny obce s rozšířenou působností Ministerstvo vnitra.

Částka 1 100 mil. Kč pro rok 2002 bude rozdělena mezi obce s rozšířenou působností rovným dílem. Příspěvek z této částky neobdrží obce, které budou pro rozšířený výkon státní správy dlouhodobě užívat administrativní budovy v majetku státu nebo na něž tento majetek přejde. Na základě návrhu Ministerstva vnitra jsou v současné době z této částky poskytovány zálohy ve výši 5 mil. Kč těm obcím s rozšířenou působností, které v žádném případě nemohou využít administrativní budovy v majetku státu. Zbývající částka bude opět na návrh Ministerstva vnitra rozdělena koncem 3. čtvrtletí tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotace účelové, příjemce dotace může prostředky použít pouze v souladu s výše uvedeným zákonem, tj. pouze na úhradu nákladů (investičních i neinvestičních) spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

Přijaté prostředky zaúčtují obce v příjmech na položku 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ve výdajích je třeba je sledovat pod účelovým znakem 98 250; při finančním vypořádání za příslušný rok bude v komentáři uveden výčet výdajů, hrazených z těchto prostředků.

Obec s rozšířenou působností, která ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb. přijala ze státního rozpočtu finanční příspěvek, určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy, a která neopustí nejpozději do 31. prosince 2004 administrativní budovu bývalého okresního úřadu, vrátí dotaci v plném rozsahu do státního rozpočtu.

 

5. Upřesnění informace ve věci finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností

 čj.: 121/76 539/2002 – ref. ing. N. Kondapaneniová

V červenci t.r. obdržely obce s rozšířenou působností (dle seznamu MV ČR) zálohu na příspěvek na výkon státní správy rovným dílem ve výši 5 mil. Kč. Prostřednictvím okresních úřadů obdržely obce zároveň průvodní informaci Ministerstva financí, tzv. „Sdělení obcím s rozšířenou působností“ (čj. 121/69 518/2002 ze dne 25.7.2002), která stanovila základní podmínky pro užití a další nakládání s výše uvedeným příspěvkem.

Vzhledem k tomu, že se na Ministerstvo financí obrátily jednotlivé obce s dotazy, které se týkají zejména souběhu užití příspěvku na investiční účely a správnosti nařízeného účtování příspěvku a nepřímo tak vyslovují obavy zda nedojde k porušení rozpočtové kázně sdělujeme:

Finanční příspěvek na výkon státní správy byl obcím poskytnut na základě § 4 odst.1 zákona č. 314/2002 Sb., kterým je stanoveno, že cit.: „obcím podle § 2 přísluší finanční příspěvek 3) určený na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy…….“.

V  pozn. 3) , § 4 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., je odkaz na § 7 odst.1 písm. r), zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, který potvrzuje, že jde o cit.: „další výdaje stanovené zvláštním zákonem“, tj. zákonem 314/2002 Sb.

Ze souvztažnosti obou výše citovaných zákonů vyplývá zvláštní postavení zákona č. 314/2002 Sb. a možnost nakládání s finančními prostředky vymezenými tímto zákonem jako s příspěvkem.

Je však zároveň třeba respektovat již zavedenou strukturu rozpočtové skladby. Proto nadále platí postup účtování tak, jak byl určen (viz výše uvedené „Sdělení obcím s rozšířenou působností“) s tím, že je zvláštním zákonem č. 314/2002 Sb. určeno použití příspěvku jak pro neinvestiční, tak investiční účely. V rámci daném tímto zákonem nedochází tudíž k žádnému porušení rozpočtové kázně.

Tyto finanční prostředky (tj. příspěvek) nepodléhají finančnímu vypořádání, ale dotčené obce budou Ministerstvo financí pouze informovat na jaké konkrétní akce byly prostředky použity.

 

6. Opakování dobrovolných dražeb věcí z majetku státu z hlediska schvalování podle § 22 a § 44 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb.

čj.: 22/97 977/02 – ref. JUDr. R. Vilhelmová

Schválení poskytnuté organizační složce státu nebo státní organizaci v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZMS“) pro účely prodeje věci ve veřejné dražbě (§ 24 odst. 2 ZMS), se vztahuje vždy ke konkrétní nemovitosti či nemovitostem a je omezeno pouze na jedinou formu zcizení, a tou je prodej ve veřejné (konkrétně dobrovolné) dražbě. V tomto smyslu je schválení „nepřenosné“ na jiné nemovitosti, nelze je použít pro jiné způsoby naložení s tímto majetkem státu (např. pro přímý prodej vybrané osobě) a jeho účinky z podstaty věci končí okamžikem, kdy předmět dražby byl vydražen.

Pokud však dojde k situaci, že předmět dražby nebyl v dobrovolné dražbě vydražen (typicky tehdy, nedostaví-li se na dražbu žádný zájemce, který by učinil nabídku alespoň ve výši nejnižšího podání), popřípadě dražba byla zmařena vydražitelem, lze podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, provést opakovanou dražbu (§ 25 cit. zák.). Opakovaná dražba téže nemovitosti je pak toliko pokračováním zákonem upraveného postupu a prodej věci v jejím rámci uskutečněný nevyžaduje ke své platnosti nové (další) schválení, a to i když pro účely této opakované dražby dojde např. k úpravě nejnižšího podání ve směru jeho snížení.

Naopak výše uvedené nepřichází v úvahu (a nové schválení by tudíž bylo opět zapotřebí) v případech, kde má s časovým odstupem dojít k nové dražbě dosud stále nevydražené nemovitosti, ale tato další dobrovolná dražba by již nesplňovala podmínky opakované dražby ve smyslu § 25 cit. zák.

 

7. Oprávnění Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech dědictví

čj.: 223/75 622/2002 - ref. JUDr. Vilhelmová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl zřízen s účinností od 1. července 2002 zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedle výkonu speciálních činností na úseku právních služeb pro stát, které mu byly uvedeným zákonem svěřeny, je současně i organizační složkou státu, na kterou v důsledku novely § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, (dále jen „ZMS“) provedené zákonem č. 202/2002 Sb. přešla uvedeným dnem ze všech okresních úřadů a v Praze z Ministerstva financí dosavadní příslušnost těchto organizačních složek státu hospodařit s majetkem státu uvedeným v § 10 ZMS, tedy i s majetkem, který státu připadá jako odúmrť, popř. jej nabývá jako dědic, aniž by zůstavitel určil organizační složku státu nebo státní organizaci příslušnou s majetkem z dědictví hospodařit. Z příslušnosti hospodařit s majetkem státu podle § 11 ZMS přitom pro vybrané organizační složky státu (tj. nyní namísto okresních úřadů a Ministerstva financí právě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) vyplývá mimo jiné i povinnost vystupovat za stát v řízení před soudy a jinými orgány ve věcech týkajících se tohoto majetku státu (§ 14 odst. 4 ZMS), včetně případů, kdy samotný vlastnický nebo jiný vztah státu k předmětnému majetku teprve bude předmětem rozhodování.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zajišťuje mimo jiné i vystupování za stát v dědickém řízení, a to z titulu své příslušnosti hospodařit s majetkem státu podle § 11 odst. 2 ZMS v platném znění. Tato povinnost se netýká pouze nových případů dědictví po fyzických osobách zemřelých počínaje dnem 1. července 2002, ale kontinuálně pokrývá i případy starší, kdy dědické řízení již probíhá anebo půjde o doprojednání dědictví po zůstaviteli zemřelém dříve.

Pro úplnost poznamenáváme, že územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou sice ze zákona dislokována podle sídel krajských soudů a v Praze, z hlediska zákonem stanovené činnosti jsou převážně regionálně zaměřená a při výkonu specializované činnosti i při plnění úkolů spojených s výše zmíněnou příslušností hospodařit s majetkem státu využívají ze zákona vlastní doručovací adresu, ale přesto jsou integrální součástí Úřadu jako jedné organizační složky státu. Od této skutečnosti je třeba odvíjet i správný způsob označování této organizační složky státu, tj. nemělo by být uváděno toliko samotné její územní pracoviště. Tam, kde Úřad zabezpečuje jednání (ať už hmotně právní nebo procesní povahy) jménem státu jako příslušná organizační složka státu, je navíc vždy nutno dbát na správné označení České republiky jako účastníka, tj. „Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“.

 

8. Postup nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb při ukončení činnosti okresních úřadů

čj. 28/105 565/2002 – ref. ing. Libnarová, Bc. Šátek

  K četným dotazům v souvislosti s rušením okresních úřadů, které se týkají majetku pořízeného z fondu kulturních a sociálních potřeb sdělujeme:

A. Movitý majetek pořízený z fondu kulturních a sociálních potřeb

Movitý majetek pořízený z fondu kulturních a sociálních potřeb okresního úřadu, který je ve vlastnictví státu a který byl využívám zaměstnanci, kteří jsou převáděni na jiné organizace nebo nově vzniklé organizace nebo územní samosprávné celky, lze bezúplatně převést na organizaci, na kterou přecházejí zaměstnanci, pro které byl tento majetek při jeho pořízení určen.

Pokud se movitý majetek v souvislosti s přechodem zaměstnance převádí na příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky nebo na územní samosprávné celky, postupuje se podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Zákonnou podmínkou pro bezúplatný převod vlastnictví uvedeného majetku je podle citovaného ustanovení veřejný zájem na takovém převodu, anebo, je-li takový převod konkrétního majetku hospodárnější než jiný způsob naložení s ním. V úvahu může přitom připadat i splnění obou podmínek.

K převodu dochází na základě darovací smlouvy podle OZ. Okresní úřad uzavírá darovací smlouvu s novou organizací nebo s obcí. Darovací smlouvy mohou být uzavřeny při splnění zákonných podmínek pro převod vlastnictví majetku státu (viz § 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně s užitím § 15 odst. 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb.), smlouvy musí být písemné. Je třeba správně označit dárce a obdarovaného. Dárcem je Česká republika-Okresní úřad…..zastoupená…..(příslušným přednostou okresního úřadu nebo jiným pověřeným pracovníkem okresního úřadu, viz § 7 zákona č. 219/2000 Sb.).

Ve smlouvě je třeba specifikovat převáděný movitý majetek tak, aby nevznikaly v tomto směru žádné pochybnosti (půjde-li o větší rozsah věcí, připojit jejich seznam v příloze, která bude nedílnou součástí darovací smlouvy) a uvést jeho hodnotu vedenou v účetnictví. Ve smlouvě musí být jednoznačně uvedeno, že se jedná o movitý majetek určený pro konkrétní organizaci nebo územní samosprávný celek. Na základě této smlouvy musí být upravena zřizovací listina organizací, které tento majetek budou přebírat, v oblasti podmínek pro nakládání se svěřeným majetkem. Pokud nové organizace vzniknou až po 1. 1. 2003 a majetek je převáděn na obec, mělo by být konkrétně určeno, pro kterou organizaci je převáděný majetek určen a přejímající obec smluvně zavázat, že majetek organizaci pro převáděné účely předá.

Ve výše uvedených případech okresní úřad vypracuje seznam převáděného movitého majetku podle jednotlivých organizací nebo obcí, na které bude majetek bezúplatně převádět a přejímající organizace jej zahrne do svého majetku ke dni převodu.

Pokud se movitý majetek z obdobných důvodů převádí na organizační složky státu, nejedná se o převod vlastnictví, ale o změnu příslušnosti hospodařit s předmětným movitým majetkem. V těchto případech bude majetek převeden formou zápisu (§ 14 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu), poněvadž předávající i přejímající organizace jsou organizační složky státu.

Darovací smlouvy, případně zápisy o změně příslušnosti musí být uzavřeny nejpozději dne 31. prosince 2002.

B. Pohledávky za zaměstnanci nesplacených zůstatků půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb

Podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, dojde-li ke skončení pracovního poměru, je půjčka splatná nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho skončení, pokud není ve smlouvě o půjče stanoveno jinak. Proto upozorňujeme na tuto možnost, že lze dohodnout se zaměstnancem dodatkem ke smlouvě o poskytnutí půjčky jak bude půjčka dále splácena. Pokud zůstane pohledávka okresního úřadu za zaměstnancem ve výši nesplaceného zůstatku půjčky, lze tuto pohledávku bezúplatně postoupit na organizaci nebo obec, kam bude zaměstnanec přecházet. Vyžaduje to však schválení Ministerstva financí. V daném případě se postupuje podle § 32 zákona 219/2000 Sb. a podle § 524 a následujících občanského zákoníku. Smlouvu o bezúplatném postoupení pohledávky uzavírá okresní úřad a organizace, na kterou pohledávka za zaměstnancem přechází.

Půjde-li o více pohledávek postupovaných jednomu subjektu, doporučuje se sjednat s tímto postupníkem smlouvu na postoupení více pohledávek najednou a jejich seznam pak uvést v příloze smlouvy, která bude její nedílnou součástí. Pohledávky je třeba ve smlouvě specifikovat co do druhu a výše včetně příslušenství a označení dlužníků. Pokud jde o postup při předkládání žádostí Ministerstvu financí o schválení smluv o postoupení pohledávek (§ 32 zákona č. 219/2000 Sb.), odkazujeme na metodický materiál Ministerstva financí pro organizační složky státu a státní organizace – náležitosti žádostí o schválení podle § 12 odst. 2, § 22 odst. 3 a § 32 zákona č. 219/2000 Sb. ze dne 27. července 2001, č. j. 13 414/2001, který všechny okresní úřady obdržely a mají k dispozici.

Za podmínky stanovené v § 3 odst. 7 vyhlášky č. 114/2002 Sb., může být nesplacený zůstatek půjček poskytnutých zaměstnanci podle § 6 a § 11 odst. 2 vyhlášky prominut za podmínek stanovených § 34 zákona č. 219/2000 Sb., nejvýše však lze prominout částku 15000 Kč.

 

9. Účtování o majetku převedeném z majetku státu do majetku kraje

čj.: 124/68 204/2002 – ref. Mgr. Peterová

Nemovitost převáděná z okresního úřadu na kraj se zaúčtuje v pořizovací (historické) ceně.

O ceně stanovené odborným odhadem se v účetnictví kraje neúčtuje. Bez celostátně nařízeného přecenění dlouhodobého majetku není dovoleno měnit pořizovací cenu podle znaleckých posudků.

V případě prodeje majetku se jedná vždy o příjem kraje v rámci hlavní činnosti. Při vyřazení nemovitosti k prodeji se majetek vyřadí z účtu 02X a 901 v pořizovací ceně zápisem na vrub účtu 901 a ve prospěch účtu 02X. Příjem z prodeje se zaúčtuje ve výši dosažené tržby na vrub účtu 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy a ve prospěch účtu 215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků. Přijatá úhrada tržby se zaúčtuje na vrub účtu 235 - Příjmový účet a ve prospěch účtu 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy. Rozdíl mezi pořizovací cenou a dosaženou tržbou se nikde neúčtuje.

 

10. Zatřídění dávek sociální péče

čj.: 373/123 393/2002 – ref. ing. Petrová

Dávky, které v roce 2002 vyplácejí okresní úřady a od roku 2003 je budou vyplácet obecní úřady s rozšířenou působností

Dávky, které vyplácí pověřený obecní úřad

Dávky, které vyplácí obecní úřad