Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 2 ročník 2003

 

1. Finanční prostředky uvolňované ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi a kraji v oblasti školství

čj. 124/14 495/2003 – ref. ing. R. Kotrba

Ve Zprávách Ministerstva financí č. 4/2002 byl zveřejněn výklad Ministerstva financí (čj.: 124/67 445/2002 – ref. ing. R. Kotrba) k účtování přijatých finančních prostředků od zřizovatele u krajské příspěvkové organizace.

Dnem 1. ledna 2003 nabyla účinnosti Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Ministerstvo financí podává stanovisko, které uvedený výklad nahrazuje.

Při rozboru toku finančních prostředků musíme obecně vycházet z těchto skutečností:

 1. Ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, stanoví, že dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí se poskytují prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak;
 2. ustanovení § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanoví, že rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje;
 3. usnesení vlády č. 1084 ze dne 6. listopadu 2002 o způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 stanoví:

V případě, že o objemu a účelu finančních prostředků určených obcím nebude moci kraj rozhodovat (objem a účel stanoví státní rozpočet), tyto prostředky rozpočtem kraje „protečou“ do rozpočtů obcí. Půjde o zprostředkovaný finanční vztah prostřednictvím kraje.

Pokud krajům bude dána rozhodovací pravomoc rozhodovat o tom, která obec v kraji bude příjemcem prostředků, potom kraj obdrží finanční prostředky od státního rozpočtu formou dotace kraji. Kraj potom svým rozhodnutím určí příjemce těchto prostředků a poskytne je formou své dotace obcím.

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá:

 1. jestliže finanční prostředky uvolněné ze státního rozpočtu určené obci nebo její příspěvkové organizaci rozpočtem kraje protečou, považují se u obce za prostředky státního rozpočtu;
 2. jestliže finanční prostředky státního rozpočtu obdrží kraj a kraj je svým rozhodnutím dál uvolní jako svou dotaci obcím nebo jejich příspěvkovým organizacím, potom se jedná o prostředky kraje;
 3. vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočet zřizovatele „zprostředkovává“ vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu nebo k rozpočtu kraje, tedy „nerozhoduje“ o poskytnutí prostředků, prostředky obdržené podle bodu a) jsou prostředky státního rozpočtu; prostředky obdržené podle bodu c) jsou prostředky kraje.

Finanční prostředky z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy účelově určené na přímé náklady na vzdělávání (především na platy učitelů a na učební pomůcky) se uvolňují jako dotace krajům. Z toho si kraje ponechají prostředky určené pro své střední školy (kraje účtují o přijatých prostředcích na položce 4116) a předají je školám prostřednictvím položky 5331.

Příspěvkové organizace zřízené krajem vykazují a účtují tuto dotaci následujícím způsobem:

Krajské příspěvkové organizace vykazují v Příloze č. 3 k Vyhlášce č. 505/2002 Sb. dotaci na přímé náklady od MŠMT na ř. 9 (=Přijaté dotace na provoz ze státního rozpočtu). Na ř. 19 (=Přijaté dotace na provoz z rozpočtu ÚSC) se vykazují finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci z vlastního rozpočtu krajského úřadu. V účetnictví příspěvkové organizace se dotace na přímé náklady od MŠMT zaúčtují na syntetický účet 346 a přijaté prostředky od krajského úřadu na syntetický účet 348 v podvojnosti na syntetický účet 691.

Druhou část finančních prostředků určenou pro základní školství poukáží kraje svým rozhodnutím jako svou dotaci obcím (kraje účtují na položce 5321, obce přijímají prostředky na položce 4122). Obce je předají svým školám (prostřednictvím položky 5331) bez toho, aby mohly ovlivnit jejich objem a účel.

Příspěvkové organizace zřízené obcí vykazují a účtují tuto dotaci následujícím způsobem:

Příspěvkové organizace zřízené obcí nevykazují v  Příloze č. 3 k Vyhlášce č. 505/2002 Sb. dotaci na přímé náklady od MŠMT na ř. 9 (=Přijaté dotace na provoz ze státního rozpočtu). Na ř. 19 (=Přijaté dotace na provoz z rozpočtu ÚSC) vykazují finanční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci jak z rozpočtu krajského úřadu (tj. i dotace na přímé náklady od MŠMT), tak z rozpočtu zřizovatele. V účetnictví příspěvkové organizace tyto dotace zaúčtují na syntetický účet 348 v podvojnosti na syntetický účet 691 v analytickém členění na dotace od KÚ a na dotace od zřizovatele (obce).

Příspěvková organizace musí totiž ve svých přijatých penězích odlišit ty, které obdrží od svého zřizovatele z jeho zdrojů, od těch, které obdržela od svého zřizovatele a který tyto prostředky dostane ze státního rozpočtu a předává je dále své příspěvkové organizaci. Tento postup musí být stejný u všech příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a kraji, nejenom v odvětví školství.

Vyplývá to rovněž i z  Postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, tř. 3, Čl. 5 odst. 9, který zní: „Dotace a jejich vypořádání se účtují podle původu poskytnutí“. Je tedy nutné, aby zřizovatel vždy přesně informoval svou příspěvkovou organizaci, že jí zasílá dotaci ze státního rozpočtu nebo prostředky své.

 

2. Financování sociálních činností

čj. 373/18 481/2003 – ref. ing. M. Šimková

Vzhledem k tomu, že v poslední době se množí dotazy sociálních i finančních odborů krajských úřadů z oblasti financování sociálních činností realizovaných územními samosprávnými orgány, zveřejňujeme obecnou odpověď na dotazy, které byly doposud na Ministerstvo financí zaslány.

a) Financování sociálních hospitalizací, bezúročných půjček, refundací mezd při nástupu na civilní službu

Poskytování těchto činností přešlo od l. l. 2003 na obce s rozšířenou působností. Vysvětlení finančního zajištění těchto některých činností v sociální oblasti může vycházet jedině ze způsobu, kterým bylo obecně promítnuto ukončení činnosti okresních úřadů do státního rozpočtu na rok 2003, včetně jeho vztahů k jiným veřejným rozpočtům.

Státní rozpočet na rok 2003 byl sestaven tak, že veškeré finanční prostředky zahrnuté v rozpočtové  kapitole 380 - Okresní úřady ve schváleném státním rozpočtu na rok 2002, kterými byl zabezpečen v tomto roce výkon správních činností a výkon zřizovatelských funkcí, byly převedeny do rozpočtů obcí, krajů a resortů, tedy do rozpočtů subjektů stanovených v souladu se zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 290/2002 Sb.

K přerozdělení prostředků určených na výkony státní správy, prováděné dosud okresními úřady, byl použit princip stanovení průměrných výdajů na jedno funkční místo. Tento princip schválila vláda svým usnesením č. 695/2002, o zabezpečení přechodu zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Průměrný výdaj na jedno funkční místo, stanovený ve smyslu přílohy č. 2 k tomuto usnesení, činí 333 995,69 Kč. Na základě tohoto průměrného výdaje, a počtu převáděných funkčních míst na obce s rozšířenou působností, byl stanoven příspěvek na výkon státní správy pro tyto obce. Do propočtu těchto průměrných výdajů, a tedy i do kalkulace příspěvku na výkon státní správy pro tyto obce, byly zahrnuty veškeré prostředky pro zabezpečení převáděných agend, tedy i objemy prostředků, které představovaly ve schváleném státním rozpočtu na rok 2002 úhradu výše uvedených činností.

Jednoznačnou odpovědí na danou otázku, tedy jakým způsobem byl ve schváleném státním rozpočtu na rok 2003 zajištěn převod finančních prostředků na úhrady spojené s výkonem činností jako je refundace mezd při nástupu na civilní službu nebo sociální hospitalizace aj. do rozpočtů obcí s rozšířenou působností, je tedy příloha č. 8 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu na rok 2003. V ní jsou uvedeny schválené příspěvky pro jednotlivé obce s rozšířenou působností (v rámci celkové částky 4 433 981 tis. Kč je ”z toho” uvedena jen částka na zabezpečení činností spojených u vybraných obcí s rozšířenou působností s výplatou dávek státní sociální podpory; ostatní činnosti nejsou jmenovitě specifikovány, ani účelově kvantifikovány). Tyto příspěvky nepodléhají finančnímu vypořádání za rok 2003.

Pro úplnost uvádíme odpověď na dotazy některých krajů, kdo má v roce 2003 hradit platby za tyto činnosti, které byly realizovány ještě v roce 2002.

K tomu sdělujeme, že pokud se jedná o závazek, který měl uhradit okresní úřad a do konce roku 2002 tak neučinil, pak musí tuto platbu za něj provést Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Některé krajské úřady se v této souvislosti dále dotazují, zda obce s rozšířenou působností mají hradit tyto sociální činnosti i za občany s trvalým pobytem mimo jejich obec. Prostředky výše uvedené dotace, které jsou rozpočtovány pro obec s rozšířenou působností, jsou určeny na přenesený výkon státní správy ve všech obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností. Z toho odvozujeme, že z této dotace by obec s rozšířenou působností měla hradit výdaje na uvedené sociální činnosti za občany s trvalým pobytem ve všech obcích jejího správního obvodu.

b) Postup při zvyšování prostředků na dávky sociální péče

Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů nastává změna v sociální legislativě, a sice v tom, že veškeré dávky sociální péče od 1. 1. 2003 jsou vypláceny obcemi. Tyto dávky představují nevratný transfer občanům. Přehled o tom, které dávky sociální péče jsou od 1. 1. 2003 vypláceny obcemi s rozšířenou působností, obcemi pověřenými a ostatními obcemi, zaslalo Ministerstvo financí dne 5. 11. 2002 pod č.j. 373/123 393/2002 na všechny okresní úřady, krajské úřady a Magistráty Praha, Plzeň, Brno, Ostrava. Je rovněž zveřejněn ve Zprávách č. 4/2002.

Finanční zajištění dávek sociální péče, respektive zdroj tohoto finančního zajištění, zůstává v roce 2003 stejný jako dříve, jsou to opět prostředky státního rozpočtu. Podstatná změna při financování dávek sociální péče v roce 2003 se však promítá do finančních toků, tedy do způsobu jak se potřebné finanční prostředky státního rozpočtu dostanou do rozpočtů územních samosprávných celků a také do způsobu hospodaření s těmito prostředky.

Ve státním rozpočtu na rok 2003 je v rámci souhrnného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí rozpočtována také dotace na dávky sociální péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností (označené UZ 98272) a dotace na dávky sociální péče vyplácené pověřenými a ostatními obcemi (označené UZ 98072) – viz příloha č. 7 k zákonu č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. Dotace na dávky sociální péče jsou zúčtovatelné a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Do rozpočtu jednotlivých krajských úřadů jsou dotace schválené ve státním rozpočtu v rámci finančních vztahů územních rozpočtů ke státnímu rozpočtu z úrovně Ministerstva financí uvolňovány globálně za úhrn dotací měsíčními zálohami. Krajské úřady následně převedou finanční prostředky do rozpočtů jednotlivých obcí.

Z rozpočtu krajských úřadů do rozpočtů obcí jsou prostředky na dávky sociální péče uvolňovány také zálohově poté, kdy krajský úřad přijme zálohu na účelovou dotaci na dávky sociální péče ze státního rozpočtu. Zatímco v případě ostatních dotací je výše zálohy uvolňované do obcí stanovena měsíčně jednou dvanáctinou z celkové rozpočtované částky, u účelové dotace na dávky sociální péče toto omezení neplatí a do rozpočtů obcí může krajský úřad na úhradu dávek sociální péče uvolňovat částku podle skutečné potřeby obcí. Pokud tato situace nastane, a obce budou potřebovat na výplatu dávek sociální péče vyšší částku než jednu dvanáctinu za měsíc, musí tuto situaci řešit krajský úřad tím, že požádá odbor 12 Ministerstva financí o zvýšení zálohy na dávky sociální péče (zhruba do 25. dne v měsíci na příští kalendářní měsíc). Svoji žádost doloží výší již skutečně vyčerpaných prostředků na dávky sociální péče podle jednotlivých účelových znaků (98 072 a 98 272) a odůvodněním vyššího, než rozpočtovaného čerpání dávek.

Výše popsaným čerpáním prostředků účelové dotace na dávky sociální péče může dojít k tomu, že celková rozpočtovaná dotace na dávky sociální péče nebude postačující k úhradě skutečně potřebných prostředků na výplatu dávek v rozpočtovém roce. V tomto případě může krajský úřad žádat Ministerstvo financí o posílení prostředků účelové dotace na výplatu dávek sociální péče, ale až tehdy, kdy je celková roční účelová dotace na dávky sociální péče téměř vyčerpána.

Tento postup, tj. absolutní navýšení účelové dotace na dávky sociální péče, však není možno použít v případě, kdy není celková roční dotace rozpočtovaná kraji na dávky sociální péče vyčerpána a posílení by mělo řešit nedostatek prostředků v některých obcích kraje. Míníme tím například řešení situace, že některá obec podhodnotila svůj celoroční rozpočet, nebo že v některé obci došlo k nečekanému nárůstu počtu žadatelů o dávky sociální péče. Tuto situaci by měl krajský úřad řešit formou rozpočtových opatření a přerozdělení prostředků celkové účelové dotace na dávky sociální péče mezi jednotlivými obcemi svého správního obvodu.

c) Vyjasnění postupu při poukazování finančních prostředků na výplatu dávek sociální péče ”ostatním” obcím

Některé pověřené obce se dotazují, jak postupovat při úhradě dávek sociální péče vyplácených ”ostatními” obcemi. K tomu uvádíme následující stanovisko:

V rámci podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2003, které začátkem druhého pololetí roku 2002 zpracovávaly jednotlivé krajské úřady, byly nárokovány také požadavky na finanční prostředky k výplatě dávek sociální péče ”ostatních” obcí. Ministerstvo financí následně ve státním rozpočtu na rok 2003 pokrylo požadavky všech krajů na finančních prostředky určené na výplatu dávek sociální péče všech typů obcí v plné výši. Z hlediska působnosti Ministerstva financí tedy v roce 2003 nevidíme žádný problém v úhradě prostředků na výplatu dávek sociální péče.

Prostředky pro ”ostatní obce” jsou ve státním rozpočtu zahrnuty v objemech účelových dotací v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí II. typu, a to v úhrnech po jednotlivých krajích. Proto jednotlivé obce I. typu (ostatní obce) žádají o refundování svých skutečně vyplacených dávek obce II. typu (pověřené obce), do jejichž správního obvodu patří.

Současně připomínáme, že partnerem Ministerstva financí při zabezpečování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu je ekonomický odbor krajského úřadu, proto je třeba žádosti i dotazy předkládat jeho prostřednictvím.

 

3. Nevyčerpané finanční prostředky na odstranění následků povodní v srpnu 2002

čj.124/8 794/2003 – ref. Mgr. H. Peterová

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, prostředky státních rozpočtů na roky 1997 až 2002, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997, 1998 a 2002 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2002 mohou být těmito kraji a obcemi použity v r. 2003 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 2002.

 

4. Úhrada nákladů na závodní stravování u obcí a krajů

čj. 281/14 344/2003 – ref. ing. A. Libnarová

Jediným právním předpisem, který upravuje pro územní samosprávné celky od 1. ledna 2001 poskytování závodního stravování, je zákoník práce, který v § 140 odst. 1 stanoví, že zaměstnavatelé jsou povinni umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování a tuto povinnost nemají vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

To znamená, že od účinnosti novely zákoníku práce v roce 1994 je zajišťování závodního stravování a poskytování příspěvků na závodní stravování z rozpočtových prostředků pouze dobrovolné. Pokud se zaměstnavatel rozhodne, že bude stravování zajišťovat, pak lze podle § 140 odst. 2 v kolektivní smlouvě sjednat nebo ve vnitřním předpisu stanovit bližší podmínky, za kterých bude toto stravování zajišťováno. Mělo by být respektováno, že z rozpočtových prostředků bude podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, přispíváno na závodní stravování zaměstnancům a v průběhu pracovní směny. Uvolnění zastupitelé nejsou zaměstnanci obce.

Způsob používání prostředků sociálního fondu, který vytváří územní samosprávný celek podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., stanoví územní samosprávný celek. Pokud ve způsobu čerpání prostředků sociálního fondu bude rozhodnuto, že budou prostředky fondu využívány i pro zastupitele, lze jim poskytnout příspěvek na závodní stravování ze sociálního fondu.

 

5. Postup úhrady výdajů vynaložených obcemi s rozšířenou působností na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory v roce 2003

čj. 124/14 393/2003 – ref. ing. J. Kročilová

Úhrada výdajů vynaložených obcemi s rozšířenou působností na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory, bude prováděna z položky Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory, zařazené v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na rok 2003.

Poštovným se rozumí výdaje hrazené poště - poukázečné a výdaje za doručení příslušných rozhodnutí, zasílání oznámení o přiznání dávky nebo o zamítnutí dávky státní sociální podpory apod.

Dotaci pro jednotlivé obce bude uvolňovat ze státního rozpočtu Ministerstvo financí v rámci zprostředkovaného finančního vztahu prostřednictvím krajských úřadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k vyúčtování, musí být jejich čerpání sledováno pod účelovým znakem ÚZ 98031, který umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na poštovné se vztahem k dávkám státní sociální podpory.

Úhrada výdajů na poštovné bude dotčeným obcím poskytována zálohově na každé čtvrtletí a to na základě skutečnosti vykázané za I. čtvrtletí roku 2003. Po skončení I. čtvrtletí soustředí kraj požadavky pověřených obcí s rozšířenou působností na úhradu poštovného na základě skutečného čerpání za I. čtvrtletí 2003 a do 20. dubna t.r. uplatní za celý kraj na Ministerstvu financí.

Na základě předložené skutečnosti zašle Ministerstvo financí obratem finanční prostředky krajům pro příslušné obce za I. čtvrtletí a zároveň zašle v téže výši zálohu na II.  čtvrtletí. Zálohu na III. čtvrtletí pro příslušné obce ve stejné výši zašle Ministerstvo financí krajům automaticky bez vyžádání do 15. července t.r.

Ve IV. čtvrtletí bude provedena úhrada předpokládaných výdajů obcí do konce rozpočtového roku. Záloha na 4. čtvrtletí bude poskytnuta na základě vyčíslení, vzniklého z porovnání poskytnutých záloh na I. – III. čtvrtletí, skutečných výdajů na poštovné za I. – III. čtvrtletí a požadavku na IV. čtvrtletí, vycházejícího z předpokládaných výdajů do konce roku 2003.

Žádost o poskytnutí zálohy na IV. čtvrtletí uplatní obce s rozšířenou působností prostřednictvím krajů na Ministerstvu financí do 20. října 2003. Ministerstvo financí uvolní obratem prostřednictvím krajů ve čtvrté záloze dotčeným obcím s rozšířenou působností finanční prostředky k dokrytí celkových výdajů na poštovné v roce 2003.

Vyúčtování poskytnutých účelových prostředků, označených účelovým znakem 98031, bude provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2003.

 

6. Škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

čj. 124/6 432/2003 – ref. Mgr. H. Peterová

V posledním období se ve větší míře objevují dotazy týkající se poskytnutí informace k hrazení škody podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se finanční prostředky na náhrady škod poskytují příslušným orgánům ze státního rozpočtu.

S ohledem na tuto skutečnost zpracoval odbor 12 Ministerstva financí informaci o podmínkách a postupu vyplácení náhrad škod, vyplývajících z tohoto zákona.

Informace Ministerstva financí
o podmínkách a postupu vyplácení náhrad škod vyplývajících ze zákona č. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, se finanční prostředky na náhrady škod podle tohoto zákona poskytují příslušným orgánům ze státního rozpočtu.Těmito příslušnými orgány jsou od 1.1.2003 krajské úřady příslušné podle místa, kde ke škodě došlo, nebo Magistrát hlavního města Prahy, došlo-li ke škodě na území hlavního města Prahy.

Poškozený ohlásí škodu vzniklou chráněným živočichem do 48 hodin od jejího zjištění místně příslušnému orgánu ochrany přírody a to podle místa, kde ke škodě došlo. Podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je tímto orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností; v případě území národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, je tímto orgánem správa národního parku nebo správa chráněné krajinné oblasti. Místně příslušný orgán ochrany přírody po ohlášení škody neprodleně provede místní šetření, sepíše protokol a zajistí vhodným způsobem důkazy. Tyto podklady neprodleně předá příslušnému orgánu tj. příslušnému krajskému úřadu.

Písemnou žádost o poskytnutí náhrady škody, doloženou doklady a podklady potřebnými pro posouzení nároku na náhradu škody, poškozený předloží příslušnému krajskému úřadu ve lhůtě stanovené pro konkrétní případ v § 8 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Postup pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy je upraven v § 8 a násl. citovaného zákona. Obsahové náležitosti, jakož i doklady a podklady, které k ní poškozený připojuje, jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.

Krajský úřad může poškozeného vyzvat k dalšímu doplnění předepsaných náležitostí nebo k doložení předepsaných dokladů. Ten je povinen krajskému úřadu, ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení výzvy, doložit. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může krajský úřad na žádost poškozeného tuto lhůtu prodloužit.

Krajský úřad k žádosti o poskytnutí náhrady škody připojí protokol a další důkazní materiál z místního šetření provedeného příslušným orgánem ochrany přírody (viz výše) a bezodkladně po obdržení úplné žádosti posoudí skutečnosti nezbytné pro posouzení nároku na náhradu škody. Pokud zjistí, že škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich, jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nejsou-li pochybnosti o vzniku škody poškozenému a o výši jím požadované náhrady škody, bezodkladně zašle úplnou žádost (včetně všech příloh) se svým stanoviskem Ministerstvu financí.

Ze stanoviska krajského úřadu musí být jednoznačně zřejmé, kdo je poškozeným, který vybraný zvláště chráněný živočich škodu způsobil, výše škody v Kč a způsob úhrady.

Na základě obdržené úplné žádosti a stanoviska krajského úřadu Ministerstvo financí poskytne kraji neinvestiční dotaci. Tato dotace bude evidována pod účelovým znakem 98 278.

Upozorňujeme, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je krajský úřad povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy obdržel od poškozeného žádost o poskytnutí náhrady škody, a to způsobem, který poškozený ve své žádosti navrhl. Není-li škoda nebo její výše prokázána, krajský úřad náhradu škody nezaplatí.

Pokud krajský úřad oprávněnou náhradu škody nezaplatí ve stanovené 4 měsíční lhůtě, může se poškozený domáhat přiznání náhrady škody soudní cestou. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby krajský úřad postupoval při posuzování žádostí o náhradu škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy skutečně bez zbytečného odkladu tak, aby náhrada této škody byla poškozenému zaplacena ve stanové lhůtě a to i se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.

 

7. Změna výkazu o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

čj. 373/15 159/2003 – ref. ing. Procházková

S D Ě L E N Í
Ministerstva financí ze dne 5. 12. 2002 k předkládání výkazu
„Fin Soc“ o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory od roku 2003

Ministerstvo financí v souladu s § 7 a 33 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, stanoví:

I.

1) Obce s rozšířenou působností v souladu s § 79a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, a v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí  s rozšířenou působností, (obce s rozšířenou působností v roce 2003 sídlící v místě bývalých okresních měst a městské části hlavního města Prahy) – dále jen obce s rozšířenou působností - předkládají Ministerstvu financí od 1. 1. 2003 výkaz o výdajích na dávky státní sociální podpory, ”Fin Soc”,

2) Výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory “Fin Soc” je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření,

3) Výkaz se předkládá Ministerstvu financí vždy do 12. dne následujícího měsíce (1x odboru 20 a 1x odboru 37),

4) Vysvětlivky k tomuto výkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.

II.

Toto „Sdělení“ bude publikováno ve Finančním zpravodaji i ve Zprávách Ministerstva

financí pro finanční orgány obcí a krajů.

Ing. J. Fuchsová, v. r.
ředitelka odboru 37

 

 

 

Příloha č. 2 k č.j. 373/15 159/2003

Vysvětlivky k výkazu o výdajích na státní sociální podporu – Fin Soc 

 1. Údaje výkazu předkládají podle  zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ze dne 13. 6. 2002, zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ze dne 13. 6. 2002 a usnesení vlády ČR č. 695/2002 o zabezpečení přechodu zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů od 1. 1. 2003 obce s rozšířenou působností, statutární města a městské části v hlavním městě Praze (dále jen obce s rozšířenou působností).
 2. Ve výkazu se uvádějí údaje o výši vyplacených dávek státní sociální podpory z výdajového účtu státního rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa s předčíslím 86, z něhož obce s rozšířenou působností čerpají prostředky státního rozpočtu k úhradě výplaty dávek státní sociální podpory.
 3. Ve výkazu ve sloupci 1 se uvádí čerpání z účtu ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce (v lednu bude tento údaj nulový), ve sloupci 2 je uvedeno čerpání z účtu ČNB ve sledovaném měsíci a ve sloupci 3 se uvádí čerpání z účtu ČNB k poslednímu dni sledovaného období.
 4. Ve výkazu ve sledovaném měsíci – sloupec 2 - se v řádcích 10 až 140 uvedou pouze výdaje na dávky státní sociální podpory vykázané dle evidence obce s rozšířenou působností (tedy řádně i omylem vyplacené dávky a jejich vratky - neoprávněně použité finanční prostředky - zúčtované ve sledovaném měsíci). V řádku 150 budou vykázány tzv. ”mimořádné dávky”, tedy i vyúčtování dávek přiznaných dle zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a podle zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Řádek 160 je řádkem součtovým – čerpané dávky SSP dle systému IS SSP :

  (=10+20+30+40+50+60+120+130+140+150).

 6. Na řádku 170 se uvedou vrácené „přeplatky „ z minulých let z účtu 86 na příjmový účet státního rozpočtu č. 772-5921001/0710, konstantní symbol 558, variabilní symbol 9, kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. O převodu je nutné odboru 20 MF zaslat avízo.
 7. Na řádku 180 se uvede rozdíl ř. 190, 160, 170 (180=190-160-170). Obec s rozšířenou působností je povinna tento rozdíl v příloze k výkazu zdůvodnit.
 8. Na řádku 190 se uvede čerpání – dle výpisu ČNB k poslednímu dni vykazovaného období.
 9. Obce s rozšířenou působností předloží Ministerstvu financí údaje o výši vyplacených dávek státní sociální podpory na formuláři podle přiloženého vzoru nejpozději vždy do 12. kalendářního dne následujícího měsíce. Výkaz, opatřený podpisem osoby zmocněné k disponování s účtem vedeným u ČNB s předčíslím 86 - (dle podpisového vzoru), zpracovatelem, razítkem obce, a telefonním číslem, zašlou pak Ministerstvu financí (odborům 20 a 37).
 10. V období závěru roku jsou  termíny pro předložení výkazu stejné.

 

8. Úhrada nákladů na závodní stravování u příspěvkových organizací obcí a krajů

čj. 10/15787/2003/493 IK – ref. ing. A. Libnarová

Pro příspěvkové organizace, jejichž zřizovateli jsou územní samosprávné celky, se úhrada nákladů na závodní stravování řídí i nadále nařízením vlády č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

Tyto příspěvkové organizace budou v r. 2003 postupovat při financování závodního stravování opět podle nařízení vlády č. 137/1989 Sb. Organizace ve vlastních zařízeních závodního stravování hradí z rozpočtových nákladů věcné, osobní a režijní náklady zařízení závodního stravování a mají možnost přispívat na hodnotu spotřebovaných surovin 0,60 Kč na jedno hlavní jídlo. Zbývající hodnotu spotřebovaných surovin hradí strávník a vlastním zaměstnancům, a pokud je to stanoveno v kolektivní smlouvě, i bývalým zaměstnancům-důchodcům, lze poskytnout příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb do výše 50 % hodnoty spotřebovaných surovin.

Pokud organizace nemá vlastní zařízení závodního stravování, postupuje při úhradě nákladů na závodní stravování ještě i podle Výkladu č. 50, který byl otištěn ve Finančním zpravodaji č. 12/1990.

Poznámka: Blíže je možné seznámit se s problematikou závodního stravování např. v článku autorek JUDr. Salačové a ing. Libnarové „Platná právní úprava závodního stravování a jeho vztah ke stravnému poskytovanému při pracovních cestách“, časopis Účetnictví č. 6/2002.