Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 2 ročník 2005

 

1. Úroky na bankovních účtech

čj.: 12/25 503/2005 - 124 – ref. ing. R. Kotrba

K dotazu na rozpočtové určení výnosu úroků na povodňovém fondu obce sdělujeme:

Vycházíme z obecné zásady, že úroky na bankovních účtech patří vlastníkovi účtu. A to i v případě, že na takovém bankovním účtu jsou uloženy finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

V daném případě byly finanční prostředky uvolněné ze státního rozpočtu (rozpočtu kapitoly MMR) uloženy obcí na zvláštní bankovní účet „povodňový fond“. Jestliže nebyly pro čerpání těchto prostředků stanoveny nějaké zvláštní podmínky, potom poplatky za vedení účtu hradí obec a úroky připsané na tento účet zůstávají obci.

Ve většině případů zvláštních bankovních účtů pro čerpání prostředků státního rozpočtu je při jejich zřízení poskytovatelem stanovena podmínka, že úroky připsané na tento účet se musejí použít na tytéž účely, jako u poskytnuté dotace. Pokud tomu tak bylo i v daném případě, potom se úroky musejí použít na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi a pro zajištění náhradního ubytování. Jestliže taková podmínka stanovena nebyla, může obec úroky použít na jakýkoliv účel.

 

2. Schválené rozpočty obcí a krajů na rok 2005

čj.: 12/14 119/05 – 121 - ref. ing. J. Teušlová

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 3 až 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví mimo jiné i územním samosprávným celkům povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce předkládají údaje prostřednictvím krajů. Kraje a hlavní město Praha předkládají údaje ministerstvu. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

Zapracování schválených (podrobných) rozpočtů (popř. rozpočtů po změnách – viz níže) na rok 2005 podle platné rozpočtové skladby do finančních výkazů se provede podle vyhlášky MF č. 544/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.

Schváleným (podrobným) rozpočtem kraje na rok 2005 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem kraje.

Schváleným (podrobným) rozpočtem obce na rok 2005 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem kraje v průběhu roku 2005) se rozumí údaje schváleného rozpočtu kraje upraveného o rozpočtová opatření, která zabezpečují výši dotací dle  přílohy č. 6 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, nebo výši dotací dle této přílohy po promítnutí vlivu vázání finančních prostředků v důsledku přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní (krajům oznámeno dopisem Ministerstva financí čj.: 12/19 059/05 - 121).

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem obce v průběhu roku 2005) se rozumí údaje schváleného rozpočtu obce upraveného o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací zabezpečují výši uvedenou v přílohách č. 7 a 8 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

To znamená, že kraje, které schválily svůj rozpočet:

zapracují veškeré úpravy svých finančních vztahů ke státnímu rozpočtu do sloupce „Rozpočet po změnách“ tak, aby byl v souladu se zákonem č. 675/2004 Sb. Co se finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů týče (příloha č. 6 k zákonu č. 675/2004 Sb.), musí být upraveny o vliv vázání finančních prostředků v důsledku přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní (krajům oznámeno dopisem Ministerstva financí č.j. 12/19 059/05 - 121).

Obce, které si schválily rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu podle zákona č. 675/2004 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce „Rozpočet po změnách“.

Do objemu upravených rozpočtů krajů a obcí budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 675/2004 Sb. , které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2005, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly.

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky MF č. 544/2004 Sb., zabezpečit zapracování údajů o schválených (podrobných) rozpočtech (popř. rozpočtech po změnách) na rok 2005 do finančních výkazů prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému tak, aby schválené rozpočty krajů a obcí, včetně rozpočtů po změnách (v důsledku úprav, vztahujících se k zákonu č. 675/2004 Sb. a k novele zákona č. 243/2000 Sb.), vstoupily do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až duben 2005.

V případě, že dojde v krajském sumáři ke změně v údajích o schváleném (podrobném) rozpočtu (popř. rozpočtu po změnách) po stanoveném termínu, musí kraj požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 – Rozborů a statistiky odboru 12 – Financování územních rozpočtů) o povolení ke vstupu do souborných údajů.

 

3. Zpřesnění podmínek pro poskytování dotací se státního rozpočtu pro domovy důchodců a ústavy sociální péče v roce 2005 a následujících letech

čj.: 12/33 689/2005 – 121 – ref. ing. Jar. Pavlíková

V návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), zejména § 14 tohoto zákona, Ministerstvo financí zpřesňuje podmínky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na provoz domovů důchodců a specializovaných ústavů sociální péče, jejichž zřizovateli jsou obce, pro rok 2005 a další roky:

 1. Dotaci ze státního rozpočtu na 1 lůžko (místo) v domovech důchodců a ústavech sociální péče pro tělesně, mentálně a smyslově postižené dospělé občany a mládež (dále jen ústavy sociální péče), jejichž zřizovateli jsou obce, poskytuje Ministerstvo financí. Dotace je poskytována na celoroční pobyty v domovech důchodců a na celoroční, týdenní a denní pobyty v ústavech sociální péče).
 2. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace a její výše je každoročně schvalována zákonem o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
 3. Dotace je zahrnuta jako součást zákona o státním rozpočtu ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a je určena na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v domovech důchodců a ústavech sociální péče, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými obcí nebo organizačními složkami obcí.
 4. Dotace může být poskytnuta i domovům důchodců a ústavům sociální péče, které jsou společnými zařízeními typu kombinovaných zařízení domov důchodců a ústav sociální péče, příp. kombinovaných s domy penziony pro důchodce. Dotace může být poskytnuta domovům důchodců a ústavům sociální péče, které jsou vnitřními organizačními jednotkami městských správ sociálních služeb, center sociálních služeb a obdobných zařízení, která jsou obcemi zřízena a provozována jako příspěvkové organizace, příp. organizační složky. V rámci takto provozovaných zařízení musí být účetnictví pro každou část vedeno odděleně tak, aby poskytovalo podklady pro oprávněnost poskytnutí této účelové dotace, poskytované „na lůžko“ v domovech důchodců a ústavech sociální péče ze státního rozpočtu.
 5. Ze zřizovací listiny, jejichž obecné náležitosti jsou v případě organizační složky zřízené obcí stanoveny v § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v případě příspěvkové organizace zřízené obcí v § 27 zákona č. 250/2000 Sb., musí být zřejmé, že se jedná o domov důchodců nebo ústav sociální péče, případně vnitřní organizační jednotku (ve smyslu bodu 4) a že základním účelem a předmětem činnosti těchto organizací je poskytování služeb sociální péče v souladu s platnými právními předpisy o sociálním zabezpečení. Vymezení předmětu činnosti, kterým je dosahováno hlavního účelu zřízení organizace, musí postihovat všechny pravidelné a trvale vykonávané činnosti (viz vyhláška č. 182/1991 Sb.). O přijetí klientů, jejich přemístění do jiného zařízení či ukončení jejich pobytu a o výši úhrady za jejich pobyt se rozhoduje ve správním řízení. Pro posouzení oprávněnosti přiznání dotace ze státního rozpočtu jsou Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí posuzovány předložené zřizovací listiny.
 6. Při provozování domovů důchodců a ústavů sociální péče (organizovaných ve smyslu výše uvedených bodů), musí být hlavní činnost vymezená ve zřizovací listině (v rozsahu péče stanovené vyhláškou č. 182/1991 Sb.) vykonávána
  1. v případě činnosti vztahující se k přímé (obslužné) péči o klienty (např. zdravotnický personál, pečovatelky, sanitáři, pracovníci sociální péče) výhradně zaměstnanci daného zařízení (domovů důchodců, ústavů sociální péče),
  2. v případě další činnosti spojené s provozem daného zařízení (např. úklid, praní prádla a lůžkovin, údržba, účetnictví, strava), zaměstnanci daného zařízení nebo, za předpokladu jejich účelného a efektivnějšího zabezpečení, dodavatelským způsobem.
 1. Podle těchto podmínek musí být upraveno provozování ústavní sociální péče ve všech zařízeních, která jsou zařazena nebo budou zařazována do systému poskytování „dotace na lůžko“ v roce 2005 a v následujících letech, jejichž zřizovateli jsou obce.
 2. Podle těchto podmínek musí obce postupovat při finančním vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2005 a následujících letech, až do nabytí právní moci předpokládaného nového zákona o sociálních službách.

 

4. Příspěvky poskytované úřady práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – změna

čj.: 12/30 678/2005 – 124 – ref. ing. R. Kotrba

Ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2005 byl v bodě č. 8 zveřejněn postup účtování o příspěvcích poskytovaných úřady práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Na základě dodatečného požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí se mění text v odrážce č. 1:

1. Příspěvky podle zákona o zaměstnanosti uvolňují úřady práce přímo obcím a krajům. Příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi a kraji se příspěvky uvolňují prostřednictvím rozpočtů obcí a krajů. Úřady práce přitom účtují na položkách 5321 – Neinvestiční dotace obcím a 5323 – Neinvestiční dotace krajům.

 

5. Výklad ustanovení §§ 4 a 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb.

čj.: 12/36 783/2005 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

Podle ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., příspěvková organizace zabezpečuje závodní stravování svých zaměstnanců ve vlastním zařízení závodního stravování nebo prostřednictvím jiné právnické osoby, fyzické osoby nebo organizační složky státu.

Pokud příspěvková organizace zabezpečuje závodní stravování svých zaměstnanců prostřednictvím jiného subjektu, řídí se ustanoveními §§ 4 a 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. V tomto případě příspěvková organizace zajišťuje závodní stravování na základě smlouvy uzavřené s jiným subjektem, přičemž náklady na závodní stravování tvoří cena za poskytnutou službu sjednaná v této smlouvě.

Z této sjednané ceny uhradí příspěvková organizace až 55 % z nákladů na svou hlavní činnost, nejvyšší úhrada však nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 – 12 hodin podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

Strávníci hradí zbývající část sjednané ceny a může jim být poskytnut příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb. Výše příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb není vyhláškou limitována, organizace ji sjedná v kolektivní smlouvě (pokud v ní působí odbory) nebo stanoví ve vnitřním předpise.

 

6. Stanovisko Ministerstva financí – závodní stravování

čj.: 12/38 098/2005 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

Dnem 1. 3. 2005 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zřízených územními samosprávnými celky.

V souvislosti s touto vyhláškou se Ministerstvo financí setkává s různým výkladem zařazování zabezpečování závodního stravování v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky do jejich zřizovacích listin. S ohledem na tuto skutečnost a pro sjednocení postupu v této oblasti Ministerstvo financí zpracovalo stanovisko k problematice závodního stravování.

Stanovisko Ministerstva financí
k zařazování zabezpečování závodního stravování do zřizovací listiny příspěvkové
organizace zřízené územním samosprávným celkem

Podle ustanovení § 140 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatelům stanovena povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemají vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

V § 140 odst. 2 zákoníku práce je stanoveno, že při respektování daňových zákonů lze v kolektivní smlouvě sjednat nebo ve vnitřním předpisu stanovit bližší vymezení okruhu zaměstnanců (bývalých zaměstnanců), kterým se stravování poskytuje, organizaci tohoto stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, pokud nejsou tyto otázky upraveny obecně nebo pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním předpisem. V případě, že zaměstnavatel sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpise, že svým zaměstnancům poskytuje stravování, řídí se při poskytování závodního stravování ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb. a prováděcím předpisem – vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům ve vlastním zařízení závodního stravování je činností, která je součástí hlavní činnosti příspěvkové organizace podle její zřizovací listiny. Při zabezpečování závodního stravování ve vlastním zařízení se příspěvková organizace řídí ustanovením § 2 a § 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb.

Pokud organizace poskytuje závodní stravování též občanům, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizační složkou státu (§ 3 odst. 9 vyhlášky), má mít tuto činnost vymezenu zřizovatelem ve zřizovací listině jako činnost doplňkovou. Na tuto činnost by příspěvková organizace měla mít živnostenské oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V případě škol a školských zařízení může být závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení zajišťováno podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v zařízení školního stravování. Pokud je závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení zabezpečované ve vlastním zařízení školního stravování, jedná se v případě vlastních zaměstnanců o zabezpečení závodního stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, a toto závodní stravování je zabezpečováno v hlavní činnosti příspěvkové organizace.

Jestliže zařízení školního stravování poskytuje závodní stravování též občanům, k  jejichž stravování se zavázalo smlouvou o závodním stravování s jinou právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizační složkou státu, má mít tuto činnost vymezenu zřizovatelem ve zřizovací listině jako činnost doplňkovou.

Ing. Eduard Komárek
ředitel odboru financování územních rozpočtů