Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 1 ročník 2006

 

1. Dárkové poukazy ze sociálního fondu

čj.: 12/102 651/2005 – 124 – ref. ing. R. Kotrba, K. Dobešová

K dotazu, který se týká daňového režimu nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnancům formou tzv. "dárkových poukázek" jako odměny ze sociálního fondu, sdělujeme:

Podle § 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je u zaměstnance až do úhrnné výše 2000 Kč ročně osvobozena jen hodnota nepeněžních darů poskytovaných zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného právního předpisu; a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, jen za obdobných podmínek, a to ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění a pokud zaměstnavatelé nevytvořili zisk, jako nedaňový náklad.

Z výše uvedeného plyne, že daňové osvobození se vztahuje jen na nepeněžní dary poskytované při příležitostech uvedených v § 14 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů s tím, že tato podmínka musí být dodržena také u zaměstnavatele, na kterého se jinak vyhláška o FKSP nevztahuje.

To znamená, že od daně jsou osvobozeny do stanoveného ročního limitu u zaměstnance podle § 6 odst. 9 písm. ch) zákona jen nepeněžní dary poskytnuté při těchto příležitostech:

Dary poskytnuté zaměstnanci při jiných příležitostech než je výše uvedeno, např. při životním výročí 40 a 45 let, při narození dítěte, ke svatbě, dary k Vánocům či Velikonocům atp., jsou vždy zdanitelným příjmem ze závislé činnosti a z funkčních požitků, a to bez ohledu na to, zda se jedná o dary peněžní nebo nepeněžní.

 

2. Podrobné rozpočty krajů a obcí

čj.: 12/12 147/2006 – 121 – ref. ing. J. Teušlová

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 3 až 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví mimo jiné i územním samosprávným celkům povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce předkládají údaje prostřednictvím krajů. Kraje předkládají údaje ministerstvu. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

Schváleným (podrobným) rozpočtem kraje na rok 2006 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem kraje.

Schváleným (podrobným) rozpočtem obce na rok 2006 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem kraje v průběhu roku 2006) se rozumí údaje schváleného rozpočtu kraje upraveného o rozpočtová opatření, která zabezpečují výši dotací dle  přílohy č. 6 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem obce v průběhu roku 2006) se rozumí údaje schváleného rozpočtu obce upraveného o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací zabezpečují výši uvedenou v příloze č. 7 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

To znamená, že kraje, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 543/2005 Sb., zpracují veškeré úpravy svých finančních vztahů ke státnímu rozpočtu do sloupce „Rozpočet po změnách“ tak, aby byl v souladu se zákonem č. 543/2005 Sb.

Obce, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 543/2005 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce „Rozpočet po změnách“.

Do objemu upravených rozpočtů krajů a obcí budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 543/2005 Sb., které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2006, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly.

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky MF č. 544/2004 Sb., zpracování údajů o schválených (podrobných) rozpočtech (popř. rozpočtech po změnách) na rok 2006 do finančních výkazů prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému tak, aby schválené rozpočty krajů a obcí, včetně rozpočtů po změnách (v důsledku úprav vztahujících se k zákonu č. 543/2005 Sb.), vstoupily do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až duben 2006.

V případě, že dojde v krajském sumáři ke změně v údajích o schváleném (podrobném) rozpočtu (popř. rozpočtu po změnách) po stanoveném termínu, musí kraj požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů odboru 12 – Financování územních rozpočtů) o povolení ke vstupu do souborných údajů.

 

3. Projednání závěrečného účtu obce s výhradami nebo bez výhrad

čj.: 12/119 885/2005 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Podle ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. se projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu.

Podle výše uvedeného tedy zastupitelstvo obce projednání závěrečného účtu obce uzavírá buď bezvýhradným souhlasem s celoročním hospodařením obce nebo souhlasem s výhradami. Souhlasem s výhradami uzavírá zastupitelstvo obce celoroční hospodaření obce v případě, že se v něm projevily takové nedostatky v hospodaření, že je z nich třeba vyvodit závěry vůči osobám, které územnímu samosprávnému celku způsobily škody. Přijaté závěry musí rovněž obsahovat návrhy na nápravu zjištěných chyb a nedostatků.

Vzhledem k tomu, že součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“ při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku, mělo by zastupitelstvo obce při schvalování závěrečného účtu vycházet rovněž z povinností stanovených pro přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) tohoto zákona je územní samosprávný celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, zpracované přezkoumávajícím orgánem (v případě obcí krajským úřadem v přenesené působnost), nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (v případě obcí krajskému úřadu), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního samosprávného celku.

Pokud tedy  závěr „Zprávy o přezkoumání hospodaření“ obsahuje vyjádření, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.), může zastupitelstvo obce projednání závěrečného účtu uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Pokud však „Zpráva o přezkoumání hospodaření“ bude ve svém závěru obsahovat vyjádření, že byly zjištěny chyby a nedostatky stanovené v § 10 odst. 3 písm. b), a c) zákona č. 420/2004 Sb., mělo by zastupitelstvo obce projednávání závěrečného účtu obce uzavřít souhlasem s výhradami. Současně by mělo přijmout opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a vyvodit závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku škodu.

V případě, že by zastupitelstvo obce uzavřelo projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a závěr „Zprávy o přezkoumání hospodaření“ by obsahoval vyjádření, že byly zjištěny chyby a nedostatky, dopustila by se obec porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Při zjištění tohoto porušení rozpočtové kázně krajský úřad v přenesené působnosti uloží obci pokutu, která může činit až 1 mil. Kč. Tuto pokutu krajský úřad uloží neprodleně po tom, co se o porušení rozpočtové kázně dozvěděl.

 

4. Zachycení majetku obce vloženého do hospodaření svazku obcí v účetnictví svazku obcí

čj.: 28/108 425/2005 – 283 – ref. J. Svobodová

K dotazu na vedení majetku obce vloženého do hospodaření svazku obcí v účetnictví svazku obcí Vám sdělujeme:

V prvé řadě je nutné zdůraznit, že odboru Účetnictví a audit Ministerstva financí nepřísluší posuzování právních vztahů v případě vložení majetku obce do hospodaření svazku obcí. Problematiku vložení majetku obce do hospodaření svazku obcí vymezují ustanovení § 38 a § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 50 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenou problematikou považujeme však za nutné upozornit na znění ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), ze kterého vyplývá, že účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.

Vzhledem k tomu, že vztahy mezi vlastníkem majetku a osobou, která tento majetek užívá, mohou mít různé formy, bylo nutné, aby zákon o účetnictví stanovil jednoznačně pravidla v oblasti odpisování majetku. Je stanovena obecná zásada, že vlastník majetku by měl mít možnost odpisovat svůj majetek, pokud není právním předpisem stanoveno jinak. Tak jak vyplývá ovšem z § 28 odst. 1 účetní jednotky o majetku účtují a odpisují jej v souladu s účetními metodami. Účetní metody vymezuje zákon o účetnictví a následně vyhláška
č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

V případě, že územní samosprávný celek vloží majetek do svazku obcí zůstává předmětný majetek zaúčtován na majetkových účtech (v aktivech) u vlastníka majetku (tj. územního samosprávného celku) a svazek obcí o tomto vloženém (cizím) majetku účtuje na podrozvahovém účtu (viz bod 4. Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501). Tak, jak vyplývá z ustanovení § 36 zákona o účetnictví „použití standardů účetními jednotkami se považuje za plnění ustanovení o účetních metodách podle tohoto zákona“.

 

5. Použití rozpočtové skladby při schvalování rozpočtu obce

čj.: 12/107 883/2005 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová, ing. H. Šlajsová

Podle ustanovení § 84 odst.2 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce.

Zastupitelstvo obce projednává rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány obce při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti obce při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby (§ 12 odst.2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Zákon č. 250/2000 Sb. tedy nestanoví v jakém podrobném členění má být rozpočet schválen. Pouze stanoví, že musí vyjadřovat závazné ukazatele.

Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu obce se jeho rozpis provádí neprodleně, přičemž součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit (§ 14 zákona č. 250/2000 Sb.). Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodů taxativně stanovených v § 16 odst. 1 zákona č.250/2000 Sb., a to rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Změna závazných ukazatelů je změnou rozpočtu a proto by je mělo měnit pouze zastupitelstvo obce, které je jediným orgánem obce do jehož působnosti spadá schvalování rozpočtu obce, a to pouze z důvodů stanovených v zákoně.

Podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je radě obce vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Tato rozpočtová opatření by však neměla být změnou závazných ukazatelů rozpočtu. Zákon o obcích nestanoví zastupitelstvu obce povinnost zmocnit radu obce k provádění změn schváleného rozpočtu, ale pouze otevírá prostor zastupitelstvu obce, aby na základě místních podmínek samo rozhodlo, zda radu obce zmocní k provádění těchto změn. Záleží tedy pouze na zastupitelstvu obce, jak se samo v samostatné působnosti rozhodne. Do jeho rozhodování nemůže nikdo zasahovat.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že je pouze na zastupitelstvu obce v jakých podrobnostech svůj rozpočet schválí. Při tomto schvalování by si však mělo uvědomit, že veškeré v rozpočtu schválené příjmy a výdaje jsou považovány za závazné ukazatele rozpočtu. Bylo by nelogické a není ani technicky možné usilovat o to, aby se návrh rozpočtu předložený tomuto vrcholnému orgánu obce zabýval každou i tou nejpodrobnější číselnou hodnotou, do které se jinak zpracovává tzv. „podrobný“ rozpočet pro účely výkaznictví, při sledování výsledků hospodaření podle rozpočtu. To vyplývá i z dikce ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb., podle kterého se po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku neprodleně provede jeho rozpis. Rozpisem se rozumí souhrn prací spojených s rozpracováním závazných ukazatelů schváleného rozpočtu. Schválené závazné ukazatele rozpočtu se rozpracovávají až do nejpodrobnějšího třídění podle rozpočtové skladby a na všech úrovních.

 

6. Předání majetku kraje do správy příspěvkové organizaci

čj.: 12 /103 451/2005 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

Podle právního názoru Ministerstva financí může být majetek územního samosprávného celku svěřen do správy jím zřízené příspěvkové organizace výhradně zřizovací listinou a dodatky k této zřizovací listině.

Schvalování zřizovací listiny je podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. k) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Zřizovací listina musí mimo jiné obsahovat vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití a dále vymezení takových majetkových práv, jež organizaci umožní, aby svěřený majetek, včetně majetku získaného její vlastní činností, spravovala pro hlavní účel, k němuž byla zřízena.

Zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojená s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům a podobně (§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Rozsah majetku kraje, vymezený ve zřizovací listině příspěvkové organizace, může kraj měnit pouze dodatky.

Jestliže je schvalování zřizovací listiny zákonem o krajích vyhrazeno zastupitelstvu kraje, veškeré změny zřizovací listiny opět podléhají schválení zastupitelstva kraje. Tedy i v případě, kdy se mění rozsah majetku předaného zřizovatelem do správy příspěvkové organizaci. Podle našeho názoru nelze v daném případě postupovat podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona o krajích, neboť schvalování zřizovací listiny je vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

V uvedeném postupu neodpovídá zřizovací listina skutečnosti, neboť rozsah svěřeného majetku zůstává neměnný a stejně tak zůstávají nezměněna majetková práva, přičemž příspěvková organizace hospodaří třeba i s naprosto odlišným majetkem, než jí byl původně svěřen do správy. Pokud by mělo být vycházeno z deklarovaného stanoviska Masarykovy univerzity Brno, v konečném důsledku by to mohlo znamenat, že majetek daný do správy příspěvkové organizaci zřizovací listinou při jejím vzniku by po dobu existence této organizace již ani nemusel fyzicky existovat a přes tuto skutečnost by jej příspěvková organizace měla i nadále ve správě ke svému vlastnímu hospodářskému využití a měla by k tomuto neexistujícímu majetku vymezena majetková práva.

 

7. Kontrola u škol – příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem

čj.: 171/104 993/2005 – ref. ing. M. Pýchová

K dotazu na rozsah kontroly prováděné u školské příspěvkové organizace zřízené městem, sdělujeme:

Územní samosprávné celky jsou povinny vykonávat pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření jimi zřízených právnických osob (tj. příspěvkových organizací) na základě § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a rovněž jsou povinny zajistit finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací ve své působnosti na základě § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen ZFK).

Rozsah kontroly je vymezen v § 11 ZFK, a to např. v  rámci následné kontroly u příspěvkové organizace obec zjišťuje u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Výsledek vyhodnocení operací je podkladem k prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly zavedené u kontrolované příspěvkové organizace.

Žádné finanční a majetkové operace uskutečněné příspěvkovou organizací nejsou z kontroly vyjmuty. Zřizovatel může přezkoumávat veškeré náklady a výnosy, čerpání fondů a také použití účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu státu nebo kraje. Rozsah kontrol si zvolí obec sama na základě analýzy rizik.

Včasným odhalením nedostatků a jejich případným odstraněním v daném rozpočtovém roce lze předejít zjištění kontrolních orgánů poskytovatele (kraje nebo správců kapitol), které mají za následek odvod za porušení rozpočtové kázně a placení penále. Případné sankce za porušení rozpočtové kázně hradí příspěvková organizace ze svého rezervního fondu a snižuje si tím prostředky k dalšímu rozvoji své činnosti. Rovněž kontrola placeného pojistného na sociální zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění může předejít sankcím při zjištění nesprávností příslušnými kontrolními orgány správy sociálního zabezpečení nebo zdravotních pojišťoven.

Obec může také kontrolovat, zda výdaje na platy a odměny za práci vykonávanou mimo pracovní poměr a odstupné jsou v souladu s právními předpisy. Je však nutno zvážit, zda obec má dostatečně kvalifikované pracovníky pro kontrolu odměňování pedagogických pracovníků, nebo zda při pochybnostech předá podnět České školní inspekci, jak umožňuje § 174 odst. 4 školského zákona a § 2 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 17/2005 Sb.: „ČŠI sestavuje návrh plánu … s využitím podnětů zřizovatelů škol…“ Případně obec může oblast odměňování vynechat, protože k dané kontrole je také oprávněn v rámci veřejnosprávní kontroly podle ZFK krajský úřad, který svým rozhodnutím účelové prostředky přidělil.

 

8. Nové vyhlášky na provádění ozdravných protiradonových opatření

ref. JUDr. A. Heřmanová

K l. lednu 2006 nabyly účinnosti dvě spolu související vyhlášky upravující postup při poskytování dotací ze státního rozpočtu na provádění ozdravných protiradonových opatření, a o distribuci a sběru detektorů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu:

Obě vyhlášky byly uveřejněny částce č. 161/2005 Sbírky zákonů.

Vyhláška č. 107/2003 Sb., o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených, byla zrušena. Podle této vyhlášky se bude postupovat pouze v případech, kdy byla žádost o poskytnutí dotace podána do 31. 12. 2005, to je před nabytím účinnosti nové vyhlášky č. 461/2005 Sb.

Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace jsou uvedeny ve vzoru žádosti, který je přístupný i elektronicky na internetových stránkách Ministerstva financí.

Vzor  Žádost o poskytnutí dotace na ozdravná opatření podle vyhlášky č. 461/2005 Sb.

(ke stažení ve formátu RTF -- priloha01.rtf)

Údaje o vlastníkovi nemovitosti nebo vodovodu:

(hůlkovým písmem)

Jméno: Příjmení:

 

Adresa trvalého pobytu (místa podnikání):

 

 

 

Datum narození: Identifikační číslo:

 

Obchodní firma nebo název právnické osoby a její sídlo:

 

 

 

Identifikační číslo:

Bankovní spojení:

 

Místo stavby, v níž mají být provedena opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů:

U vodovodu:

Čp.:

Ulice: č.orientační:

 

PSČ:

Č.parc.:

Obec:

Kat. území:

Současný způsob užívání stavby s obytnými a pobytovými místnostmi:

 

Stavební povolení vydáno dne:

Výsledky měření OAR SÚJB:

 

Předpokládané náklady na ozdravná opatření:

 

Telefon, fax, adresa elektronické pošty:

Telefon: Adresa elektronické pošty:

Fax:

Stanovisko krajského úřadu k žádosti:

 

 

 

 

 

Připojené přílohy:

(§ 2 odst. 2 písm. a) až f) )

 

 

 

 

Datum:

Podpis:

 

9. Odvody zdravotního a sociálního pojištění u příspěvkové organizace

ref. Mgr. H. Peterová

„Odvody z mezd“ nelze hradit z FKSP. Povinnost jejich úhrady vyplývá pro zaměstnavatele z § 5 zákona č. 589/1992 Sb. a § 3 zákona č. 592/1992 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel je hradí z provozních prostředků. Na jejich úhradu nelze použít fond odměn ani rezervní fond, neboť použití těchto fondu je taxativně stanoveno v zákoně č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud však v důsledku provedených „odvodů z mezd“ dojde k situaci, kdy náklady příspěvkové organizace převýší její výnosy, použije příspěvková organizace finanční prostředky svého rezervního fondu podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady. Dále v případě, že např. v roce 2005 došlo ke ztrátě, použije příspěvková organizace v roce 2006 svůj rezervní fond podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. d) zákona č.250/2000 Sb. k úhradě své ztráty za předchozí léta.

 

10. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2006

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2006 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Referent: Ing. Irena Řehová, tel. 25704 2986

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků)

A. dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006),

B. ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa,

C. dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

 

Ad A) dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006) ve výši 24 679 797 tis. Kč a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006) ve výši 1 711 658 tis. Kč

Soubor dotací (příspěvků) ze státního rozpočtu zahrnutých ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školství, zdravotnictví, ústavech sociální péče, domovech důchodců, a to pouze pro příspěvkové organizace, příp. organizační složky zřizované obcemi. Dalšími dotacemi (příspěvky) jsou dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatní činnosti v oblasti sociálních služeb, příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti obcí a dotace na dávky sociální péče.

Pro výpočet dotace v zařízeních sociální péče (domovy důchodců, ústavy sociální péče), vybraných zdravotnických zařízení (dětské domovy, kojenecké ústavy) a do oblasti školství (základní a mateřské školy, vč. škol speciálních) byly použity propočtové ukazatele (počty dětí/žáků, míst a příspěvek na 1 dítě/žáka a na 1 místo). Pomocí těchto ukazatelů jsou pak stanoveny absolutní částky dotace (příspěvku) do jednotlivých krajů.

Jedná se o následující dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Dávky sociální péče mají charakter mandatorních výdajů státního rozpočtu. Dotace jsou určeny pro občany sociálně potřebné a pro občany zdravotně postižené. Jsou vypláceny podle příslušných zákonných norem. Při rozpisu ukazatele na jednotlivé obce se kraj přiměřeně řídí skutečným čerpáním dotace za rok 2005. Během roku 2006 může dojít ke změnám v režimu poskytování sociálních dávek v případě přijetí vládního návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi, který je v současné době projednáván v Parlamentu ČR.

Podle nové rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF č. 323/2002 Sb. musí být vyplacené dávky vykazovány pouze na výdajové položce 5410 - Sociální dávky a na paragrafech v pododdílu 417, 418, 419. Pro zachycení vrácených prostředků za nesprávně vyplacené dávky je na těchto paragrafech přípustná příjmová položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů. Účelový znak pro sledování sociálních dávek je 98072.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Dotace je určena na financování provozních výdajů specializovaných ústavů sociální péče pro tělesně, mentálně a smyslově postižené dospělé občany a mládež, jejichž zřizovateli jsou obce a hl. m. Praha. Tato zařízení musí splňovat podmínky stanovené metodickým upřesněním Ministerstva financí č.j. 12 /33 689/2005 – 121 „Zpřesnění podmínek pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro domovy důchodců a ústavy sociální péče v roce 2005 a následujících letech“.

Dotace ze státního rozpočtu plně nepokrývá provozní výdaje ústavů sociální péče, jedná se o určitý přípěvek poskytovaný na částečnou úhradu provozních výdajů. Výše dotace na 1 místo je diferencována podle charakteru pobytu: na pobyty celoroční a týdenní a pobyty denní a pro rok 2006 byla valorizována o 4,9 % proti roku 2005. Stanovená dotace na celoroční a týdenní pobyty činí 85 335 Kč na jedno místo. Na denní pobyty je stanovena dotace ve výši 45 920 Kč na jedno místo. Počty míst v ústavech sociální péče pro celoroční, týdenní a denní pobyty celkem činí 4 324 míst. Zařízení mají převážně nadregionální charakter.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb za rok 2006 Soc (MPSV) V 1 - 01 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje využití kapacity zařízení (ř. 23 průměrný počet obyvatel – klientů v roce). Při posuzování využití kapacity je minimální hranice stanovena na 95 %, kdy je zařízení posuzováno jako plně využité. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Dotace je určena na financování provozních výdajů domovů důchodců (celoroční pobyty), jejichž zřizovateli jsou obce a hl. m. Praha. Tato zařízení musí splňovat podmínky stanovené metodickým upřesněním Ministerstva financí č.j. 12 /33 689/2005 – 121 „Zpřesnění podmínek pro poskytování dotací ze státního rozpočtu pro domovy důchodců a ústavy sociální péče v roce 2005 a následujících letech“.

Dotace ze státního rozpočtu plně nepokrývá provozní výdaje domovů důchodců, jedná se o určitý přípěvek poskytovaný na částečnou úhradu provozních výdajů. Dotace na jedno místo celoročního pobytu činí 70 050 Kč a pro rok 2006 byla valorizována o 4,9 % proti roku 2005. Počty míst v domovech důchodců zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou je 16 596 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb za rok 2006 Soc (MPSV) V 1 - 01 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje využití kapacity zařízení (ř. 23 průměrný počet obyvatel - klientů v roce). Při posuzování využití kapacity je minimální hranice stanovena na 92 %, kdy je zařízení posuzováno jako plně využité. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Dotace je určena pouze pro vybraná dětská zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a jejichž zřizovatelem je obec. Dotace na jedno místo činí 85 335 Kč a pro rok 2006 byla valorizována o 4,9 % proti roku 2005. Kapacita těchto zařízení činí 428 míst. Jedná se stejně jako u ústavů sociální péče převážně o zařízení nadregionálního charakteru.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A (MZ) 1 – 01 za rok 2006 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst x 365 (366) - počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), a dále pro tzv. nulté ročníky základních škol (pro žáky se sociálním znevýhodněním) zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou.

Propočtový ukazatel na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci příspěvku na školství, činí 1 282,- Kč (zapracováno je 5% navýšení oproti roku 2005). Kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2004/2005 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2006 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2005/2006); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2006 Ministerstvem financí.

Za školní rok 2004/2005 byly použity následující výkazy: výkazy Škol (MŠMT) V 3-01, Škol (MŠMT) V 3a-01, Škol (MŠMT) V 4-b-01, Škol (MŠMT) V 4c-01, Škol (MŠMT) V 1-01, Škol (MŠMT) V 4d-01. U Prahy, okresů Strakonic, Břeclavi, Prostějova, Přerova a Bruntálu i z výkazu Škol (MŠMT) V 7. Za školní rok 2005/2006 použijí kraje výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01. U vybraných okresů a Prahy i výkazy S 7-01, S 9-01.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro výpočet příspěvku pro obce v jednotlivých krajích použijí kraje novou metodiku výpočtu příspěvku na výkon státní správy, která je obsažena v příloze č. 9 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006. Použitím nové metodiky dochází ke sjednocení výpočtu příspěvku pro všechny typy působností obcí. Součástí rozpočtovaného objemu 6 607 079 tis. Kč jsou tedy i prostředky, které byly do roku 2005 zahrnuty v příloze č. 8 k zákonu o státním rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností). V celkovém objemu příspěvku na výkon státní správy pro obce v jednotlivých krajích a pro hl. m. Prahu je zahrnuto i 5% posílení příspěvku pro obce s rozšířenou působností a pro hl. m. Prahu ve funkci kraje, které v roce 2004 dodatečně schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a které bylo v roce 2005 součástí rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky.

Příspěvek na výkon státní správy v působností obcí je stanoven v tis. Kč (součást přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu). Krajské úřady jednotlivé příspěvky rozepisují na obce s přesností na Kč. Případné rozdíly promítne krajský úřad zaokrouhlením příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 7 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1 000 Kč, poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1 000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je vypočítán jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (obecní působnosti) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v průběhu reformy veřejné správy (krajské působnosti). Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v sobě zahrnuje rovněž prostředky určené pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 150 tis. Kč.

Ve srovnání s úrovní roku 2005 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy pro obce a hl. m. Prahu navýšen o 2,5 %.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí zřizovatelské funkce k 31 organizacím. Jedná se o finanční vyjádření tohoto převodu, vč. provedených rozpočtových opatřeních souvisejících s dobilancováním převodů zřizovatelských funkcí a činností v rámci II. fáze reformy veřejné správy.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) ostatní dotace poskytované z kapitoly VPS státního rozpočtu

Jedná se o dotace investičního i neinvestičního charakteru, které nelze předem přesně rozdělit do příslušných území, např. dotace na strategii prevence kriminality na místní úrovni. Investiční dotace jsou směrovány rozhodující měrou na programy 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství a 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury.

Ad C) dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Do rozpočtů obcí budou poskytnuty i další dotace ze státního rozpočtu, a to přímo z jednotlivých kapitol. Uvolňují se na základě splnění předem stanovených podmínek.

 

II. Daňové příjmy obcí v roce 2006 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 257042591

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A PODÍL ROZPOČTŮ OBCÍ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2006 (v mld. Kč)*

Daňový příjem

Predikce 2006

VR celkem

z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty

222,4

45,8

Daň z příjmů právnických osob

130,9

31,5

v tom:

daň z příjmů právnických osob

124,8

25,7

 

daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji

6,1

5,8

Daň z příjmů fyzických osob

140,4

36,6

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

6,5

1,3

 

daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem

28,1

11,9

 

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část

19,7

3,5

 

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

8,4

8,4

 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem

105,8

23,4

 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část

104,2

21,8

 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

1,6

1,6

Daň z nemovitostí

5,1

5,1

Místní a správní poplatky

5,9

5,9

Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí

6,4

5,1

Celkem

511,1

130,0

* Predikce použitá pro sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2006.

 

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 328/2005 Sb. ze dne 31. srpna 2005. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních byla bilance počtu obyvatel České republiky zpracovaná Českým statistickým úřadem k datu 1. 1. 2005 (§ 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb.).

Procentem stanoveným každé obci ve vyhlášce vynásobí finanční úřady dvakrát v měsíci celostátní hrubý výnos stanovených daní daný okamžitým stavem účtu každé daně a vypočtou tak aktuální podíl každé obce na jednotlivé dani. Vypočtené podíly (pokud přesáhnou částku 500 Kč – viz zákon) převedou finanční úřady na účty jednotlivých obcí (cca 5. a 20. dne každého měsíce).

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

(pouze pro Hl. m. Prahu)

 

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtu Hl. m. Prahy v roce 2006

Referent: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 25704 2495

11. Metodika financování krajů pro rok 2006

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 25704 2591

Kraje v roce 2006 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

  1. dotace (příspěvky) obsažené ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů zahrnuté v kapitole Všeobecná pokladní správa (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2006),
  2. ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa,
  3. dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) dotace (příspěvky) obsažené ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů zahrnuté v kapitole Všeobecná pokladní správa (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2006)

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Uvedený objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy (933 804 tis. Kč), zbývající objem prostředků (53 650 tis. Kč) je určen na jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí.

V souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní byla část finančních prostředků určených na výkon přenesené působnosti (cca 231 mil. Kč) převedena do daňových příjmů krajů. Proto je výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2006 nižší oproti úrovni ve schváleném státním rozpočtu na rok 2005.

Součástí rozpočtovaného objemu příspěvku na výkon státní správy je i jeho 5% posílení, které v roce 2004 dodatečně schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a které bylo v roce 2005 součástí rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky.

Dotace byla pro rok 2005 navýšena o 2,5 %.

Kraje účtují o prostředcích na sbory dobrovolných hasičů obcí na příjmové položce 4112. Tyto finanční prostředky rozdělují kraje ve své působnosti a o jejich uvolnění účtují na položce 5321 – Neinvestiční dotace obcím; obce o jejich přijetí účtují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace je určena na financování sociálních služeb na území kraje. Východiskem pro stanovení objemu dotace byla úroveň rozpočtu na rok 2005. Pro rok 2006 byly zohledněny následující vlivy související s dobilancováním převodů zřizovatelských funkcí:

Ústav sociální péče Víceměřice (Olomoucký kraj) - 15 472 tis. Kč,

Domov důchodců Háj ve Slezsku (Moravskoslezský kraj) - 5 884 tis. Kč,

Ústav sociální péče Město Albrechtice (Moravskoslezský kraj) + 3 413 tis. Kč.

O poskytnutí dotace obci rozhoduje kraj ve své samostatné působnosti a o uvolnění dotace účtuje na položce 5321 – Neinvestiční dotace obcím; obce o jejich přijetí účtují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Ad B) ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Jde o tituly, které nelze v etapě přípravy návrhu rozpočtu rozpočtovat u konkrétních příjemců, např. prostředky na koordinátory romských poradců při krajských úřadech, dotace na protiradonová opatření, prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy atd.

Dotace na investiční akce rozpočtované na rok 2006 v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu v rámci programového financování budou krajům sděleny písemně v průběhu měsíce února 2006.

 

Ad C) dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší dotací je dotace z kapitoly MŠMT vyčleněná pro regionální školství (63 793 829 tis. Kč) která zahrnuje dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

 

II. Daňové příjmy krajů v roce 2006 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 25704 2591

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2006 uvádí následující tabulka:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A PODÍL ROZPOČTŮ OBCÍ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2006 (v mld. Kč)*

Daňový příjem

Predikce 2006

VR celkem

z toho podíl krajů

Daň z přidané hodnoty

222,4

19,8

Daň z příjmů právnických osob

130,9

11,4

v tom: daň z příjmů právnických osob

124,8

11,1

daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji

6,1

0,3

Daň z příjmů fyzických osob

140,4

11,5

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

6,5

0,6

 

daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem

28,1

1,5

 

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část

19,7

1,5

 

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

8,4

 

 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem

105,8

9,4

 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část

104,2

9,4

 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

1,6

 

Celkem

493,7

42,7

* Predikce použitá pro sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2006.

Procentní podíl jednotlivých krajů na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven v příloze č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Procentem stanoveným každému kraji v zákoně vynásobí finanční úřady cca dvakrát v měsíci celostátní hrubý výnos stanovených daní daný okamžitým stavem účtu každé daně a vypočtou tak aktuální podíl každého kraje na jednotlivé dani. Vypočtené podíly (pokud přesáhnou částku 500 Kč – viz zákon) převedou na účty jednotlivých krajů (cca 5. a 20. dne každého měsíce).

 

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

 

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtů krajů a obcí v roce 2006

Referent: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 25704 2495

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů: