Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 2 ročník 2006

 

1.  Finanční toky prostředků uvolněných ze státního rozpočtu územním samosprávným celkům v roce 2006
(včetně prostředků z Evropské unie)

čj.: 12/23 587/2006 – 124 – ref. ing. R. Kotrba

Předkládá se rekapitulace o poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu (kapitoly státního rozpočtu, státní fondy) územním samosprávným celkům (obcím, krajům, dobrovolným svazkům obcí a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím).

Tento přehled se týká i finančních prostředků uvolněných z Národního fondu a také finančních prostředků české spoluúčasti na projektech a programech spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které jsou v roce 2006 narozpočtovány v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu.

Východiska – současný právní stav:

1. Podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) se dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí poskytují prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

2. Podle ustanovení § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; jde-li o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje. Takto se postupuje pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

3. Usnesením vlády č. 1084 ze dne 6. 11. 2002 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 byla stanovena definice základního vztahu toku prostředků od státního rozpočtu do obcí:

státní rozpočet ------------------------> kraj --------------------------------> obec

V případě, že o objemu a účelu finančních prostředků určených obcím nebude moci kraj rozhodovat (objem a účel stanoví státní rozpočet), tyto prostředky rozpočtem kraje „protečou“ do rozpočtů obcí. Půjde o zprostředkovaný finanční vztah prostřednictvím kraje, jedná se o tzv. „průtokovou“ dotaci.

Pokud krajům bude dána rozhodovací pravomoc rozhodovat o tom, která obec v kraji bude příjemcem prostředků, potom kraj obdrží finanční prostředky od státního rozpočtu formou dotace kraji. Kraj potom svým rozhodnutím určí příjemce těchto prostředků a poskytne je formou své dotace obcím. Jedná se o tzv. „neprůtokovou dotaci“.

 

Zásady platné pro uvolňování finančních prostředků

Z výše uvedených předpisů vyplývají tyto zásady pro uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu, Národního fondu a státních fondů:

 

1. Kapitoly SR (resorty) – příjemci jsou obce:

a) průtoková dotace obcím

resort -----------> kraj ---------> obec

Resort rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků určí konkrétní obce jako příjemce prostředků a odešle je kraji. Kraj nemůže žádným způsobem ovlivnit příjemce ani výši prostředků, a proto je pouze přepošle konkrétním obcím. Obec tyto prostředky přijme jako prostředky státního rozpočtu a při rozhodování o případném porušení rozpočtové kázně se postupuje podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.

b) neprůtoková dotace obcím

resort -----------> kraj ---------> obec

Resort rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků určí objem finančních prostředků, které jsou určeny pro obce v kraji a odešle je kraji. Kraj svým rozhodnutím určí konkrétní obce jako příjemce a poskytne je formou své dotace obcím. Obec tyto prostředky přijme jako prostředky kraje a při rozhodování o případném porušení rozpočtové kázně se postupuje podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou od roku 2006 součástí státního rozpočtu České republiky a jsou narozpočtovány do jednotlivých kapitol, musí se při jejich uvolňování obcím postupovat stejně jako v případě ostatních dotací z resortních kapitol. Tedy buď budou průtokové nebo neprůtokové.

 

2. Státní fondy – příjemci obce:

Převody peněžních prostředků ze státních fondů na obce se realizují přímým finančních vztahem bez účasti rozpočtu kraje.

 

3. Národní fond – příjemci obce:

Vzhledem k tomu, že Národní fond není součástí státního rozpočtu, dotace uvolňované obcím, se poskytují přímo obcím, bez účasti rozpočtu kraje.

V případě, že je z Národního fondu uvolněna kraji neprůtoková dotace a kraj ji svým rozhodnutím přidělí obcím jako konečným uživatelům, na tuto dotaci se u obcí pohlíží jako na dotace z rozpočtu kraje.

 

4. Kapitoly SR, státní fondy, Národní fond - dobrovolný svazek obcí (DSO) jako příjemce:

Finanční prostředky uvolňované resortními kapitolami, státními fondy i Národním fondem dobrovolnému svazku obcí se poskytují přímo DSO.

 

5. Kapitoly SR, státní fondy, Národní fond - příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky jako příjemci:

a) Finanční prostředky uvolňované resortními kapitolami a Národním fondem příspěvkovým organizacím zřízeným krajem se poskytují prostřednictvím rozpočtu kraje a mají podobu průtokové dotace.

b) Finanční prostředky uvolňované státním rozpočtem příspěvkovým organizacím zřízeným obcí se poskytují prostřednictvím rozpočtu příslušného kraje a dále prostřednictvím příslušné obce jako zřizovatele. Mají podobu průtokové dotace.

c) Finanční prostředky uvolňované z Národního fondu příspěvkovým organizacím zřízeným obcí se poskytují přímo obci a prostřednictvím jejího rozpočtu příspěvkové organizaci.

d) Převody finančních prostředků ze státních fondů určené příspěvkovým organizacím zřízeným krajem nebo obcí se uskuteční na základě smluvního vztahu mezi státním fondem a příspěvkovou organizací. O každém uvolnění finančních prostředků podá státní fond zprávu zřizovateli příslušné příspěvkové organizace.

 

6. Programové financování:

Vztahy programového financování jsou realizovány mezi příslušnými správci programů (kapitoly státního rozpočtu) a příjemci těchto prostředků jako přímými účastníky programů. Dotace jsou poskytovány prostřednictvím banky vybrané Ministerstvem financí. Finanční prostředky, které jsou součástí programu nebo projektu spolufinancované z Evropské unie a jsou zařazeny do programového financování, se poskytují stejným způsobem.

 

7. Projekt Partnerství:

Finanční prostředky, které jsou součástí programu nebo projektu spolufinancované z Evropské unie (např. v projektu Partnerství), může příspěvková organizace zřízená obcí nebo krajem poskytnout dále svým smluvním partnerům v projektu.

 

 

2. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb.

čj.: 12/33 569/2006 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Ministerstvo financí ČR -- Metodický postup
čj. 12/33 569/2006 – 124

k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

 

Část I - Úvod

 1. K 1. 1. 2006 nabyla účinnosti vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování, uveřejněná v částce č. 161/2005 Sbírky zákonů. Touto vyhláškou byla zrušena vyhláška č. 107/2003 Sb., o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených.

  K 1. 1. 2006 nabyla účinnosti rovněž vyhláška č. 462/2005 Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tyto dvě vyhlášky spolu úzce souvisejí.

   

 2. Realizace ozdravných protiradonových opatření za finanční podpory státu probíhá na základě tzv. Radonového programu ČR schváleného usnesením vlády č. 538 ze dne 31. 5. 1999, novelizovaného usnesením vlády č. 970 ze dne 7. 10. 2002, zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Celkový objem prostředků na protiradonová opatření, uvolňovaných Ministerstvem financí (dále jen „ministerstvo“) v daném roce, je stanoven zákonem o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

   

 3. Protiradonovým ozdravným opatřením se míní opatření navržené a provedené podle ČSN 73 0601 ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních přírodních radionuklidů a záření gama v budovách, a v pitné vodě pro veřejné zásobování (dále jen „opatření“). Jeho součástí jsou přípravné činnosti jako diagnostická měření, projektová činnost, realizace vlastního opatření a kontrolní a závěrečná měření.

   

 4. Podrobnější úpravu způsobu, rozsahu a zajištění radiační ochrany při zásazích ke snížení ozáření z přírodních zdrojů upravuje čtvrtá část vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

   

 5. Dotaci na distribuci a sběr detektorů určených k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů v jejich vnitřním ovzduší poskytuje krajům Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“).

Dotaci na přijetí opatření ve stavbách, prokazatelně zdůvodněných podle § 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., a na opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejné zásobování v případě, že jsou v ní překročeny mezní hodnoty podle § 6 odst. 6 zákona č. 18/1997 Sb., poskytuje ministerstvo. Dotace ministerstva zahrnuje úhradu nákladů spojených s vypracováním rozpočtu a projektové dokumentace, úhradu přímých nákladů na realizaci opatření a na kontrolní a závěrečná měření. Všechna potřebná měření může kromě Úřadu vykonávat pouze subjekt, který má pro takovou činnost povolení vydané Úřadem.

 

6. Postup při poskytnutí dotace ministerstvem je realizován ve dvou etapách - před provedením opatření a po jeho provedení. První etapa – před provedením opatření - zahrnuje doručení písemné žádosti vlastníka ministerstvu a jeho sdělení o výši částky, rezervované pro vlastníka ve státním rozpočtu. Druhá etapa – po provedení opatření – zahrnuje předložení dokladů o provedení opatření uvedených v § 6 vyhlášky č. 461/2005 Sb. ministerstvu a uvolnění dotace.

 

Část II – Žádost o poskytnutí dotace (první etapa)

 

 1. V písemné žádosti o poskytnutí dotace uvede vlastník všechny údaje uvedené v § 2 vyhlášky č. 461/2005 Sb. Užívá-li nemovitost k účelu uvedenému v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 462/2005 Sb. jiný subjekt než její vlastník, doloží vlastník tuto skutečnost nájemní smlouvou. Vzor žádosti je přístupný na stránkách ministerstva www.mfcr.cz pod odkazem veřejnost ® legislativa ® vyhlášky. Žádost je možné podat i na formuláři vzoru žádosti, uvedeném v příloze této vyhlášky.

   

 2. Žádosti přijímají krajské úřady. Aby mohla být dotace poskytnuta v roce podání žádosti, musí být žádost podána krajskému úřadu nejpozději do 30. září a krajským úřadem doručena ministerstvu nejpozději do 31. října příslušného rozpočtového roku.

  Krajský úřad před postoupením žádosti ministerstvu zkontroluje, zda žádost obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 2 vyhlášky č. 461/2005 Sb. a zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí dotace uvedené v § 3 odst. 1 vyhlášky č. 462/2005 Sb. Neúplnou žádost vrátí krajský úřad žadateli k doplnění.

   

 3. Po obdržení žádosti ministerstvo písemně potvrdí krajskému úřadu přijetí žádosti a sdělí mu výši částky, která bude na základě údajů uvedených v žádosti rezervována pro vlastníka ve státním rozpočtu.

Vlastníkům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 462/2005 Sb. může být poskytnuta dotace do výše 150 000,- Kč. Tato částka může být překročena pouze výjimečně, pokud si provedení opatření vyžádá podstatně vyšší náklady vzhledem k hodnotě OAR překračující 4 000 Bq/m3 (§ 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 461/2005 Sb. a § 4 vyhlášky č. 462/2005 Sb.).

Vlastníkům uvedeným v § 3 odst. 1 písm. b) až d) vyhlášky č. 462/2005 Sb. může být poskytnuta dotace v Kč do výše nepřekračující 100 000,- Euro.

 

Část III – Postup po provedení opatření (druhá etapa)

 

 1. Vlastník předá příslušnému krajskému úřadu doklady uvedené v § 6 vyhlášky č. 461/2005 Sb., tj.

Bez předložení uvedených dokladů a prokázání účinnosti provedených opatření není možné dotaci poskytnout.

 

 1. Ministerstvo si může vyžádat i další doklady nezbytné pro rozhodnutí o uvolnění dotace.

   

 2. Aby mohla být dotace uvolněna ze státního rozpočtu v roce podání žádosti, musí být doklady uvedené v § 6 vyhlášky č. 461/2005 Sb. (viz bod 1. výše) doručeny ministerstvu nejpozději do 30. listopadu roku, v němž byla žádost podána.

   

 3. Stát - Úřad může před vyplacením dotace provést z vlastního podnětu nebo na základě podnětu ministerstva kontrolní měření k ověření správnosti údajů předložených ministerstvu pro poskytnutí dotace.

Žadatelé umožní umístění detektorů, které poskytne bezplatně Úřad k dlouhodobému zjišťování účinnosti ozdravných opatření. Výsledky tohoto dlouhodobého měření neovlivní poskytnutí státní dotace

 

Část IV – Postup ministerstva při poskytování dotace

 1. Prostředky na finanční zabezpečení opatření jsou vyčleněny v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

 2. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje formou rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Originál rozhodnutí zašle ministerstvo příjemci dotace, kopii rozhodnutí příslušnému kraji.

 3. Ministerstvo vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace oprávněnému příjemci na základě jeho žádosti a po posouzení předložených příslušných podkladů.

 4. Dotaci ze státního rozpočtu lze uvolnit po provedení ozdravného opatření a prokázání jeho účinnosti ve smyslu § 7 vyhlášky č. 461/2005 Sb.

 5. Dotaci ze státního rozpočtu uvolní ministerstvo oprávněnému příjemci prostřednictvím příslušného kraje formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na účet kraje. Kraj zajistí poskytnutí prostředků státního rozpočtu příslušnému příjemci dotace v souladu s vydaným rozhodnutím buď bezhotovostním převodem na jeho účet, nebo v hotovosti poštovní poukázkou na jeho jméno.

 6. Příjemce dotace ze státního rozpočtu nemůže z poskytnuté dotace hradit daň z přidané hodnoty, pokud může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu.

 7. Z dotace lze hradit pouze účelně a prokazatelně vynaložené náklady doložené účty a fakturami, nikoliv práce provedené svépomocí ve vlastní režii vlastníka - žadatele.

 8. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.

 9. Při použití dotace je nutno respektovat příslušná ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Část V – Závěrečná ustanovení

 1. Opatření v bytech v bytových nebo rodinných domech zahájená do dne účinnosti vyhlášky č. 461/2005 Sb. se dokončí podle vyhlášky č. 107/2003 Sb. a Metodického postupu ministerstva čj. 124/43 549/2003. Za okamžik zahájení se považuje den doručení žádosti o poskytnutí dotace ministerstvu.

   

 2. Dozorovým orgánem nad subjekty, které na základě povolení provádějí diagnostická, závěrečná nebo kontrolní měření, je Úřad, který je i odvolacím orgánem v případných sporech o správnosti nebo kvalitě provedené radonové diagnostiky nebo měření.

 3. Tento metodický pokyn byl projednán s Úřadem a byl jím odsouhlasen.

 4. K 1. lednu 2006 pozbývá platnosti Metodický postup čj. 124/43 549/2003 k provedení vyhlášky č. 107/2003 Sb., o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených. Použije se pouze v případech uvedených v bodu 1.

 

3. Obnova majetku v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

ref. Mgr. H. Peterová

Dnem 1. 4. 2006 nabyla účinnosti vyhláška č. 93/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb., tabulka „Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou“ a metodika k této tabulce je umístěna na webových stránkách Ministerstva financí a na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

4. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006

ref. JUDr. A. Heřmanová

V souvislosti s  volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2006, upozorňujeme na Zprávy č 4. z roku 2004, kde byla pod bodem 7 uveřejněna informace k okruhu výdajů, které lze hradit z prostředků státního rozpočtu.