Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 1 ročník 2007

 

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2007

Ref: Ing. I. Řehová

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2007 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007),

B. ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa,

C. dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007)

Ve srovnání s rokem 2006 dochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy ke dvěma zásadním změnám. Za prvé, v rámci finančních vztahů k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy již nejsou rozpočtovány dotace na domovy důchodců, dotace na ústavy sociální péče a dotace na výkon zřizovatelských funkcí v sociální oblasti převedených z okresních úřadů obcím. V souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou od roku 2007 dotace určené na zajištění výkonu sociálních služeb poskytovány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nový systém financování sociálních služeb se opírá zejména o nárokový příspěvek, který bude poskytován z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím rozpočtů obcí a hl. m. Prahy.

Druhá změna je důsledkem přijetí zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. V návaznosti na přijetí tohoto zákona bude od 1. 1. 2007 současný systém dávek sociální péče, jejichž nárok je podmíněn sociální potřebností, nahrazen dávkami pomoci v hmotné nouzi. Od roku 2007 budou jak nové dávky pomoci v hmotné nouzi, tak dávky pro zdravotně postižené uvolňovány obcím z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto již nebudou rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a hl. m. Prahy.

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 9 169 739 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 8 511 702 tis. Kč (příloha č. 7 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007) a hl. m. Praze 658 037 tis. Kč (příloha č. 8 k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007). Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Příspěvek na školství celkem 1 502 244 tis. Kč

z toho: pro obce v jednotlivých krajích 1 361 213 tis. Kč

pro hl. m. Prahu 141 031 tis. Kč

Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou.

Propočtový ukazatel na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci příspěvku na školství, činí 1 320,- Kč (zapracováno je 3% navýšení oproti roku 2006). Kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2005/2006 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2006/2007); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 Ministerstvem financí.

V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Příspěvek bude uvolněn formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti dobrovolného svazku obcí.

Za školní rok 2005/2006 byly použity výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01. U vybraných okresů a Prahy i výkazy S 7-01, S 9-01. Za školní rok 2006/2007 použijí kraje výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01, S 8-01, S 9-01.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 37 547 tis. Kč

Dotace je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Dotace na jedno místo činí 87 725 Kč a pro rok 2006 byla valorizována o 2,8 % proti roku 2006. Kapacita těchto zařízení činí 428 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A (MZ) 1 – 01 za rok 2007 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst x 365 (366) - počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy celkem 7 411 626 tis. Kč

z toho: pro obce v jednotlivých krajích 6 894 620 tis. Kč

pro hl. m. Prahu 517 006 tis. Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V roce 2007 bude příspěvek na výkon státní správy obcím rozdělován podle nové metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizované na podmínky roku 2007. Celkový objem příspěvku byl pro rok 2007 valorizován o 5 %. Navýšení je rozdílné pro jednotlivé úrovně výkonu státní správy, což by mělo přispět ke zmírňování rozdílů v krytí nákladů na výkon státní správy zejména mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi. I přes zmíněnou valorizaci by v roce 2007 došlo k poklesu výše příspěvku u pěti obcí s rozšířenou působností ve srovnání s objemem, který by tyto obce obdržely při použití metodiky výpočtu příspěvku používané v loňském roce. U těchto obcí je v rámci systému propočtu zavedena mimořádná kompenzace, jejímž smyslem je dorovnat pokles objemu příspěvku do úrovně roku 2006 (při vyloučení vlivu změn velikosti správních obvodů). Za tohoto předpokladu žádná obec nebude mít v roce 2007 příspěvek na výkon státní správy nižší než v roce 2006. Celková výše kompenzace činí 8,2 mil. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí je stanoven v tis. Kč (součást přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu). Krajské úřady jednotlivé příspěvky rozepisují na obce s přesností na Kč. Případné rozdíly promítne krajský úřad zaokrouhlením příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací). Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 7 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1 000 Kč, poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1 000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v průběhu reformy veřejné správy (působnost kraje). Objem příspěvku pro hl. m. Prahu ve funkci obce i kraje byl rovněž valorizován o 5 % oproti roku 2006. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v sobě zahrnuje rovněž prostředky určené pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 180 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy pro obce a hl. m. Prahu byl navýšen rovněž o finanční dopady vyplývající z přijetí nových zákonů v celkovém objemu 570,3 mil. Kč, z toho pro obce se jedná o částku 524,5 mil. Kč a pro hl. m. Prahu o částku 45,8 mil. Kč (navýšení u hl. m. Prahy zahrnuje i dopady na výkon státní správy ve funkci obce i kraje). Konkrétně se jedná o následující zákony:

V návaznosti na přijetí zákona č. 134/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zároveň dochází ke snížení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 557 100 tis. Kč a pro hl. m. Prahu o 55 900 tis. Kč. V souvislosti s tímto zákonem se mění způsob financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2007 bude poskytována obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 605 000 tis. Kč pro obce s rozšířenou působností a v objemu 92 000 tis. Kč pro hl. m. Prahu (bližší informace k dotaci viz část B).

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených

z okresních úřadů obcím 218 322 tis. Kč

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí zřizovatelské funkce k vybraným organizacím působícím zejména v odvětví kultury (knihovny, divadla apod.). Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto zařízení. Dotace byla pro rok 2007 valorizována o 2,8 %.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) ostatní dotace poskytované z kapitoly VPS státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 3 320 242 tis. Kč, z toho částka 2 276 242 tis. Kč je určena na výdaje financování programů reprodukce majetku obcí a hl. m. Prahy, zbývající objem představují dotační tituly zahrnuté v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ (1 044 000 tis. Kč).

Významnou položkou v rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“, která je určena pro obce a hl. m. Prahu, je nově zaváděná „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“. Dotace bude poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li dále stanoveno jinak, nese stát.

Dotace je navržena v celkové výši 697 mil. Kč, z toho 605 mil. Kč je určeno pro obce s rozšířenou působností a 92 mil. Kč pro hl. m. Prahu. Z celkového objemu této dotace je 613 mil. Kč probilancováno s příspěvkem na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu na rok 2007 a zbývajících 84 mil. Kč je oceněním nových působností, které obce a hl. m. Praha vykonávají po nabytí účinnosti poslední novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007 je uvedena dále. Systém propočtu dotace (propočtový vzorec) byl stanoven Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Pozměňovacím návrhem přijatým v rámci schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 2007 došlo k navýšení finančních prostředků určených na financování výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu o 200 mil. Kč. Pro tento účel byla v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky kapitoly Všeobecná pokladní správa vytvořena zvláštní položka Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu. Obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze budou tyto finanční prostředky uvolněny po obdržení podkladů z Ministerstva práce a sociálních věcí na přelomu ledna a února roku 2007 ve formě účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dle požadavku Ministerstva práce a sociálních věcí budou uvedené prostředky přerozděleny zejména podle počtu příjemců příspěvku na péči, kterým ze zákona vznikne nárok na tuto dávku automaticky bez podání žádosti k 1.1.2007.

Ad C) dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu u ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 38 785 699 tis. Kč. Vlivem přesunů některých dotačních titulů z kapitoly Všeobecná pokladní správa se kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu stane od roku 2007 kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. V navrženém objemu neinvestičních dotací určených v rozpočtu této kapitoly pro obce a hl. m. Prahu v celkové výši 25 551 606 tis. Kč jsou zahrnuty zejména prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči, jejichž výplatu příjemcům budou obce a hl. m. Praha zprostředkovávat.

Objemově významné jsou rovněž neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou rozpočtovány ve výši 8 008 194 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 4 358 820 tis. Kč, z toho největší část je rozpočtována v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj (1 547 689 tis. Kč) a dále v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu (1 050 000 tis. Kč).

 

II. Daňové příjmy obcí v roce 2007 a jejich alokace do území

Ref: Ing. L. Maříková

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

A PODÍL ROZPOČTŮ OBCÍ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2007 (v mld. Kč)*

Daňový příjem

Predikce 2007

VR celkem

z toho podíl obcí

Daň z přidané hodnoty

232,1

47,8

Daň z příjmů právnických osob

158,7

37,2

v tom:

daň z příjmů právnických osob

152,5

31,4

daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji

6,2

5,8

Daň z příjmů fyzických osob

146,6

36,1

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

7,1

1,5

daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem

18,3

7,8

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část

12,8

2,3

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

5,5

5,5

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem

121,2

26,8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část

119,4

25,0

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

1,8

1,8

Daň z nemovitostí

5,4

5,4

Místní a správní poplatky

5,9

5,9

Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí

6,5

5,2

Celkem

555,2

137,6

* Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 426/2006 Sb. ze dne 23. srpna 2006. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních byla bilance počtu obyvatel České republiky zpracovaná Českým statistickým úřadem k datu 1. 1. 2006 (§ 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb.).

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč – viz zákon).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

(pouze pro hl. m. Prahu)


III. Způsob převádění prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007

Ref: Ing. R. Kotrba

 

 

2. Metodika financování krajů pro rok 2007

Ref.: Ing. L. Maříková

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2007 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Kraje v roce 2007 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007),
 2. ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa,
 3. dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů

(příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2007)

Příspěvek na výkon státní správy 1 123 755 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Uvedený objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy (1 070 625 tis. Kč), zbývající objem prostředků (53 130 tis. Kč) je určen na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Objem příspěvku byl pro rok 2007 valorizován o 5 % a dále navýšen o dopady některých zákonů (v objemu 79 783 tis. Kč). Konkrétně se jedná vliv zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákona č.134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Ustanovením § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je definována povinnost státu hradit výdaje spojené s výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Tato povinnost se týká i krajů, v jejich případě má však státní správa vykonávaná v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jiný charakter než u obcí. Jedná se především o neadresné činnosti typu vzdělávání nebo poradenství, což ztěžuje použití jednoznačných kritérií, jako je např. počet dětí v evidenci, i případné vypořádání přijaté dotace se státním rozpočtem. U krajů proto budou použity jako kritérium počty funkčních míst vyjadřující náročnost prováděných činností a příslušné finanční prostředky budou nadále poskytovány ve formě příspěvku na výkon státní správy.

Kraje účtují o prostředcích na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí na příjmové položce 4112. Kraje tyto finanční prostředky rozdělují v rámci své působnosti a o jejich uvolnění účtují na položce 5321 – Neinvestiční dotace obcím; obce o jejich přijetí účtují na položce 4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Jde o tituly, které nelze v etapě přípravy návrhu rozpočtu rozpočtovat u konkrétních příjemců, např. prostředky na koordinátory romských poradců při krajských úřadech, prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy atd. (např. na protiradonová opatření).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Vlivem změny financování v sociální oblasti (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) se kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje stane od roku 2007 kapitola Ministerstva práce a sociální věcí. Další objemově významnou dotací je dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyčleněná pro regionální školství (67 138 130 tis. Kč), která zahrnuje dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (př. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli.

Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2007 a jejich alokace do území

Ref.: Ing. L. Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2007 uvádí následující tabulka:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

A PODÍL ROZPOČTŮ KRAJŮ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2007 (v mld. Kč)*

Daňový příjem

Predikce 2007

VR celkem

z toho podíl krajů

Daň z přidané hodnoty

232,1

20,7

Daň z příjmů právnických osob

158,7

14,0

v tom: daň z příjmů právnických osob

152,5

13,6

daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji

6,2

0,4

Daň z příjmů fyzických osob

146,6

12,4

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

7,1

0,6

daň z příjmů fyzických osob z přiznání celkem

18,3

1,0

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část

12,8

1,0

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

5,5

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem

121,2

10,8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část

119,4

10,8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

1,8

Celkem

537,4

47,1

* Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

 

 

 

 

 

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtů krajů a obcí v roce 2007

Ref.: Ing. R. Kotrba

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2007 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá z novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2 a z usnesení vlády č. 1084/2002.

Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí v roce 2007:

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007) – příjmová položka 4112,

Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,

Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,

Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů v roce 2007:

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů – příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2007 – příjmová položka 4112,

Účelové dotace z kapitoly VPS státního rozpočtu – příjmová položka 4111,

Účelové dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu – příjmová položka 4116,

Účelové dotace ze státních fondů – příjmová položka 4113.

 

3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007

čj.: 12/110 814/2006 – 121 – ref. ing. Jar. Pavlíková

I. Úvodní ustanovení

 1. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb. a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo pro účely dotačního řízení následující Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze (dále „příjemce“) na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Systém propočtu dotace byl stanoven Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
 2. Celkový objem finančních prostředků je limitován objemem prostředků, který je na tyto účely vyčleněn ve státním rozpočtu na rok 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa v rámci nového dotačního titulu „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“.
 3. Poskytovatelem této dotace ze státního rozpočtu v roce 2007 bude Ministerstvo financí.

II. Zaměření a účel dotace

 1. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje ve smyslu § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o osobní, provozní a věcné náklady související se zabezpečením činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve smyslu zákonných ustanovení, jejichž výčet je uveden v příloze.
 2. Dotace ze státního rozpočtu se do rozpočtů příjemců poskytují podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Půjde o zprostředkovaný finanční vztah prostřednictvím kraje, jedná se o tzv. „průtokovou“ dotaci. Kraj zaúčtuje příjem dotace na položku 4111 plusem a poslání konkrétním obcím mínusem na stejnou položku. Obec tuto dotaci přijme jako prostředky státního rozpočtu na 4111 a výdaje bude sledovat na položkách třídy 5 druhového třídění rozpočtové skladby.

III. Způsob poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

 1. Výše poskytnuté dotace bude vycházet z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladů na jednoho pracovníka a bude propočtena dle vzorce:
 2. počet případů evidovaný obecními úřady obcí s rozšířenou působnosti

  celostátní statistický průměr počtu případů na jednoho pracovníka

  x

  průměrné ocenění nákladů na jednoho pracovníka

 3. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje příjemci formou rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude poskytována prostřednictvím krajů a touto cestou zašle ministerstvo jednotlivému příjemci originál rozhodnutí.
 4. Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet.
 5. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována účelově a lze ji použít jen na účel uvedený v rozhodnutí.
 6. Dotace budou příjemcům poskytovány čtvrtletně. Finanční prostředky na I. čtvrtletí budou poukázány v lednu 2007. Výše uvolněné částky pro toto období bude činit jednu čtvrtinu z rozpisu předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí v září t.r., který vychází z počtu evidovaných případů dle stavu k 31. 12. 2005. Výchozí úroveň celostátního statistického průměru počtu případů na jednoho pracovníka pro rok 2007 činí 369, průměrné náklady na jednoho pracovníka byly odvozeny ve výši 429 768,- Kč. Zálohy na další čtvrtletí, které budou uvolňované v měsících březnu, červnu a září, budou vycházet z aktualizace počtu evidovaných případů dle stavu k 31. 12. 2006 (aktualizovaných údajů ze statistických výkazů za rok 2006). Tyto údaje budou Ministerstvu financí zaslány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příjemce dotace je povinen vést přidělené finanční prostředky v účetnictví odděleně a účtovat o poskytnuté dotaci jako o neinvestiční. Výdaje bude sledovat pod účelovým znakem 98 216 – Sociálně-právní ochrana dětí u obcí.

IV. Vyúčtování dotace

 1. Dotace ze státního rozpočtu je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007.
 2. Přidělená dotace bude vyúčtována na předepsaném formuláři, který bude součástí podkladů k finančnímu vypořádání za rok 2007, a který bude poskytnut ministerstvu v termínech daných vyhláškou.
 3. Vyúčtování dotace bude vycházet opět z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladů na jednoho pracovníka dle stavu k 31. 12. 2007 (na základě uvedených podkladů bude realizován buď doplatek dotace, popř. její vratka do státního rozpočtu). Tyto údaje budou vycházet z resortního výkazu V (MPSV) 20 – 01 „Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2007“.

 

 

Příloha k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007 (čj.: 12/110 814/2006 – 121)

Ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí:

§ 8 odst. 1, 2, 3, § 9, § 10 odst. 1, 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, 2, § 13 odst. 1, 2, § 14 odst. 1, 2, 3 a 4, § 15 odst. 1, 2, § 16, § 16a odst. 1, 2, § 17 písm. a), b), § 18, § 19 odst. 1, 3, 5, § 21 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a 7, § 24b odst. 4 písm. a), § 24c odst. 4 písm. a), § 27a odst. 1, § 28, § 29 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 30 odst. 1, 2, 3 a 5, § 32 odst. 1, 2, 3, § 33 odst. 1, 2 ve spojení se zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 34 odst. 1, 2, 3 a 4, § 35a, § 36 odst. 2, odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c), § 37 odst. 1, 2, 3, § 38 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, § 42 odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4 písm. a), b), § 42b odst. 3, § 49 odst. 3, § 51 odst. 1, 3, 4 a 5, § 52 odst. 1, 2, § 53 odst. 1, 5, § 54, § 55 odst. 1, 4, 6 a 7, § 57 odst. 1, 3, § 59l odst. 5 písm. b), d), e) a f), odst. 6, § 62 odst. 1, 2, 3, 4 a 5.

 

 

4. Algoritmus výpočtu ukazatelů podle zákona č. 420/2004 Sb.

ref. ing. V. Remeš

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, je uložena povinná náležitost závěru zprávy o výsledku přezkoumání, a to: „ uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku“. (Územní celek je legislativní zkratka zavedená v § 1 zákona č. 420/2004 Sb. zahrnující obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy, hl. město Prahu a Regionální rady regionů soudržnosti.)

Tyto ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů územních celků resp. členy statutárních orgánů dobrovolných svazků obcí při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Výše uvedené ukazatele lze považovat pouze za podpůrné nikoliv za přímé podklady pro vyjádření zastupitelstva k závěrečnému účtu územního celku. Jejich vypovídací schopnost a praktické využití bude možno posoudit až po analýze vývoje v dostatečně dlouhém období cca 3 – 5 let.

Pro jednotný výpočet ukazatelů v rámci celé ČR, zejména pro výpočet ukazatelů orgány obcí byl zpracován následující algoritmus:

Algoritmus pro výpočet ukazatelů

podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

 1. Vymezení pohledávek
 2. Pohledávky celkem (položka 75) + odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtě

 3. Vymezení rozpočtových příjmů
 4. Příjmy celkem po konsolidaci + výnosy z hospodářské činnosti

  A x 100

  --------------- = .....%

  B

  II. Podíl závazků na rozpočtu

 5. Vymezení závazků
 6. Závazky dlouhodobé (položka 166) + závazky krátkodobé (položka 189) – závazky za zaměstnanci (položka 178) – závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění (položka 179) + závazky z titulu finančního vypořádávání

  C x 100

  -------------- = .....%

  B

  III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

 7. Vymezení zastaveného majetku
 8. Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami

 9. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Stálá aktiva (položka 1)

 

D x 100

-------------- = .....%

E

 

Poznámka:

Uvedené položky jsou položkami rozvahy

 

 

5. Kulturní fond obyvatel ústavů sociální péče

čj.: 12/120 092/2006 – 124 – ref. ing. R. Kotrba

Dne 1. 1. 2007 nabyla účinnosti vyhláška č. 506/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedenou vyhláškou byl rovněž zrušen i § 87, kterým byla vymezena existence, tvorba a čerpání kulturního fondu obyvatel ústavů sociální péče. Další existence kulturního fondu není tedy od 1. 1. 2007 právně podložena.

Podle ustanovení § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tedy může mít příspěvková organizace zřízená obcí, krajem nebo DSO taxativně vymezený počet fondů, tj. fond rezervní, investiční, odměn a FKSP.

Peněžní operace s finančními prostředky kulturního fondu se prováděly na účtě cizích prostředků (viz Zprávy č. 1/2004). Zůstatek finančních prostředků kulturního fondu nevyčerpaný do konce roku 2006 se v roce 2007 použije takto:

 1. finanční prostředky mající prokazatelně povahu peněžního daru se převedou do rezervního fondu k realizaci konkrétního účelu stanoveného dárcem;
 2. zbývající finanční prostředky se použijí do vyčerpání zůstatku na úhradu nákladů podle původního ustanovení zrušeného § 87 odst. 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

 

 

6. Účelové znaky pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

čj.: 12/116 553/2006 – 124 – ref. ing. R. Kotrba

Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byl pro rok 2007 upraven takto:

Byly stanoveny nové účelové znaky:

13229 – Aktivní politika zaměstnanosti – OP RLZ

Používají obce a kraje, pokud dostávají prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancované Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (programové období 2004 – 2006).

13230 – Aktivní politika zaměstnanosti – JPD 3

Používá se u prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancovaných Evropským sociálním fondem v rámci Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 (programové období 2004 – 2006).

Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro cíl 3 jsou relevantní pouze pro programové období 2000 – 2006 (v případě České republiky se jednalo o zkrácené období 2004 – 2006) a vzhledem k pravidlu n+2 budou moci být prostředky čerpané ještě v letech 2007 a 2008.

Pro roky 2007 – 2013, tj. pro nové programové období, bude MPSV plnit funkci řídícího orgánu pouze u Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

13233 – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Používají územní samosprávné celky, pokud v rámci programového období 2007 – 2013 obdrží v rámci kapitoly 313 – MPSV prostředky, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a nejsou poskytovány dle § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

13234 – Aktivní politika zaměstnanosti – OP LZZ

Používá se u prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, které jsou spolufinancované Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (programové období 2007 – 2013), tzn. pokud poskytovatelem jsou úřady práce, případně MPSV – útvary sekce pro oblast Správy služeb zaměstnanosti.

Dnem 1. ledna 2007 nabývají účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na základě obou zákonů budou obcím a krajům poskytovány prostředky (dotace) z kapitoly 313 – MPSV.

13235 – Transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Příjemci prostředků jsou obce s rozšířenou působností, obdrží je prostřednictvím rozpočtu příslušného kraje.

13305 – Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)

Prostředky (dotace) poskytované krajům a obcím (prostřednictvím příslušného kraje) podle příslušných paragrafů zákona č. 108/2006 Sb.

13306 – Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb., dávky zdravotně postiženým občanům (vyhláška č. 182/1991 Sb.), příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., ve znění č. II zákona č. 109/2006 Sb.)

Příjemci těchto transferů (dotací) jsou pověřené obce a obce s rozšířenou působností, prostředky obdrží prostřednictvím rozpočtu příslušného kraje.

13307 – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Státní příspěvek je poskytován podle § 42g až 42n zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvek vyplácí zřizovatelům zařízení krajský úřad. Jedná se o prostředky do konce roku 2006 poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa a vykazované pod účelovým znakem 98202. Od 1.1.2007 je součástí kapitoly MPSV.

13310 – Neinvestiční nedávkové transfery na pojistné za pěstouny pro městské části hlavního města Prahy.

Povinné pojistné odvádí "zaměstnavatel", v tomto případě městská část Prahy, z odměny pěstounovi ve zvláštních případech podle zákona č. 168/2005 Sb., kterým se mj. měnil zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, neboť tato odměna se posuzuje jako plat.

Byl upraven text stávajících účelových znaků:

13419 – Transfery na financování běžných výdajů poskytovatelům sociálních služeb –dotační řízení MPSV

Pod tímto účelovým znakem budou vykazovány i účelové dotace, které obdrží obec nebo kraj podle § 104 zákona č. 108/2006 Sb.

13501 – Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče

 

 

7. Čerpání rezervního fondu základní školy

čj.: 12/14 007/2007 – 124 – ref. Ing. H. Šlajsová

V případě zákonných odvodů k prostředkům na platy zaměstnanců se jedná o povinný odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále jen zákonné pojistné).

Nejprve je třeba konstatovat, že na úhradu zákonného pojistného nelze použít rezervní fond. Zákonné pojistné hradí zaměstnavatel z provozních prostředků. Použití rezervního fondu je taxativně stanoveno v § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rezervní fond slouží k uplatnění hmotné zainteresovanosti příspěvkové organizace k dosažení lepšího výsledku jejího hospodaření. Jak je uvedeno v § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. používá příspěvková organizace svůj rezervní fond

  1. k dalšímu rozvoji své činnosti,
  2. k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady,
  3. k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně,
  4. k úhradě své ztráty za předchozí léta.

Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by, v důsledku provedené úhrady zákonného pojistného, došlo k situaci, kdy náklady příspěvkové organizace převýší její výnosy, může příspěvková organizace použít finanční prostředky svého rezervního fondu (§ 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.) k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady. Právě tak, kdyby např. v roce 2006 došlo z titulu úhrady zákonného pojistného ke ztrátě, může příspěvková organizace v roce 2007 použít svůj rezervní fond podle § 30 odst. 3 písm. d) tohoto zákona k úhradě své ztráty za předchozí léta.

Závěrem uvádíme, že použití fondu odměn příspěvkové organizace je upraveno v § 32 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přičemž přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy, jehož výše se zjišťuje podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

 

 

8. Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství

čj.: 12/15 851/2007 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

S ohledem na nezbytnost zabezpečení jednotného přístupu krajů a vlastníků lesa ke zpracovávání podkladů pro řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb., – Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou, zpracovalo Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství Metodiku určenou krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství.

Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství

(řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. – Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou)

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, v přenesené působnosti vypracuje přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území (dále jen "přehled") a předloží jej Ministerstvu financí do 7 dnů od uplynutí doby, na kterou byl stav nebezpečí nebo nouzový stav vyhlášen, nebo od zrušení těchto stavů před uplynutím doby, na kterou byly tyto stavy vyhlášeny. Náležitosti tohoto přehledu stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.

Kraj zjišťuje údaje nutné pro zpracování přehledu prostřednictvím fyzických osob, kterým vystaví písemné pověření. Podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona o státní pomoci při obnově území, není-li vstup na pozemky nebo do objektů nacházejících se na území postiženém pohromou možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života nebo zdraví osob, jsou potřebné údaje povinni poskytnout pověřeným osobám vlastníci takových pozemků a objektů.

S ohledem na nezbytnost zabezpečení jednotného přístupu krajů a vlastníků lesa ke zpracovávání podkladů pro řádek 12c Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb., – Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní neb jinou pohromou, stanoví Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství následující postup:

Postup pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství

I.

A. Zjištění plochy, resp. počtu stromů

 1. Předmětem šetření jsou stromy vyvrácené i stromy stojící - zlomené (kmenové zlomy a korunové zlomy bez předpokladu regenerace, stromy s narušenou stabilitou a jinak poškozené stojící stromy vyžadující zpracovaní) klasifikované pro tento účel jako zničené (zpracováním dojde k oddělení stromů - lesního porostu od lesního pozemku, a tím ke snížení hodnoty lesní nemovitosti)
 2. Rozhodujícím kriteriem pro vyjádření hodnoty je:
 3. Podle charakteru zničení lesního porostu nebo jeho části se provede zařazení lesních porostů, resp. jedinců do skupiny charakteru

B. Výpočet

 1. Pro celoplošně zničený lesní porost nebo jeho část se zjistí výměra (v členění podle skupiny dřeviny a věku) vyjádřená v hektarech (1 ha = 10 000 m2, 1 ha = 100 arů, 1 ar = 100 m2), která se vynásobí hodnotou v Kč/ha uvedenou ve sloupcích e), resp. f) přiložené tabulky (např.: 0, 45 ha x sazba z tabulky)
 2. Pro jednotlivě nebo skupinovitě rozptýlené stromy se zjistí počet stromů (v členění podle skupiny dřevin a věku), který se vynásobí hodnotou v Kč/1 strom uvedenou ve sloupcích g), resp. h) přiložené tabulky (např.: 25 stromů x sazba z tabulky).
  1.  

   Tabulka hodnot
   pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

   (v Kč/ha nebo Kč/1 strom)

    

   Věk

   porostu

   Charakter lesního

   porostu z hlediska jeho růstových fází

   Střední

   tloušťka

   kmene *)

    

    

    

   cm

    

   Charakter zničení lesního porostu

    

   Celoplošné zničení

   porostu

   Jednotlivě nebo skupinovitě rozptýlené stromy po porostu

   Jehličnaté

   Listnaté

   Jehličnaté

   Listnaté

   Kč/ha

   Kč/ha

   Kč/1 strom

   Kč/1 strom

   a

   b

   c

   d

   e

   f

   g

   h

   1 - 20

   kultura (nárost), mlazina, tyčkovina

   -

   1

   120 000

   200 000

   -

   -

   21 - 40

   tyčovina

   12-19

   2

   160 000

   260 000

   70

   80

   41 - 60

   nastávající kmenovina

   20-27

   3

   260 000

   360 000

   200

   300

   61 - 80

   střední kmenovina

   28-32

   4

   380 000

   480 000

   500

   700

   80 - 100

   vyspělá kmenovina

   33-35

   5

   500 000

   600 000

   800

   1300

   101 +

   vyspělá a přestárlá kmenovina

   36 +

   6

   600 000

   700 000

   1100

   1800

 

Poznámka: *) Orientační tloušťka kmene ve výčetní výšce v cm (v prsní výšce, tj. ve výšce 1,30 m nad zemí)

II.

 1. Kraj seznámí s výše uvedeným postupem všechny fyzické osoby, které pověřil zjišťováním údajů nutných pro zpracování přehledu.
 2. V případě, že vstup na pozemky nacházející se na území postiženém pohromou není možný z důvodu obrany státu, ochrany utajovaných skutečností nebo ohrožení života nebo zdraví osob, kraj zabezpečí, aby pověřené fyzické osoby seznámily s výše uvedeným postupem vlastníky těchto pozemků, kteří jsou jim, podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona o státní pomoci při obnově území, povinni předat údaje potřebné pro zpracování přehledu.

V případě potřeby poskytne bližší informace k výše uvedenému postupu při stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství p. Ing. Jiří Matějíček, CSc., pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, který je k dispozici na e-mailové adrese: jmatejicek@vulhm.cz .

 

  

9. Metodika uvolňování transferů na dávky a neinvestičních nedávkových transferů z rozpočtu kapitoly 313 – MPSV do územních rozpočtů

čj.: MPSV 2006/ 80 088 – 624 – ref. ing. H. Kněnická; ing. R. Kotrba

A. Transfery územním rozpočtů na dávky (závazný specifický ukazatel výdajů)

Aa) transfery na příspěvek podle zákona o sociálních službách (závazný specifický ukazatel výdajů)

Příspěvek na péči se poskytuje podle části druhé zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Žádost o příspěvek podává žadatel příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tento obecní úřad vydá rozhodnutí a příspěvek měsíčně vyplácí. Podle § 7 uvedeného zákona se náklady na příspěvek hradí ze státního rozpočtu.

Transfery na příspěvek na péči bude MPSV posílat obcím s rozšířenou působností prostřednictvím kraje (průtoková dotace). O transfer požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností MPSV prostřednictvím kraje. MPSV vydá v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí a zašle je příslušným obecním úřadům. Vlastní uvolňování finančních prostředků na dávky dané obci bude realizováno prostřednictvím běžného účtu kraje, na který bude MPSV zasílat měsíčně (podle skutečného čerpání v předchozím období a podle odhadu budoucí potřeby) prostředky pro obce patřící do daného kraje. MPSV kraji současně zašle rozpis finančních prostředků pro jednotlivé obce. Obec prostředky přijme jako prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu; při rozhodování o případném porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace se postupuje podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obec uvede skutečné čerpání v měsíčním finančním výkazu o plnění rozpočtu (systém ARIS). Finanční vypořádání provedou obce prostřednictvím kraje podle § 6 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

Rozhodnutí pro uvolňování transferů na příspěvek na péči se bude vydávat pro celý rok 2007 s tím, že MPSV nerozdělí celou rozpočtovanou částku, ale část prostředků si ponechá v rezervě. Následně, např. po uplynutí 3. čtvrtletí roku, by bylo provedeno vyhodnocení čerpání rozepsaného objemu prostředků a v případě potřeby budou chybějící prostředky dokryty v posledním čtvrtletí (na základě změny rozhodnutí, provedené na žádost příjemce rozhodnutí).

Ab) transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým (závazný specifický ukazatel výdajů)

Jedná se o:

Žádosti o výše zmíněné dávky podávají fyzické osoby na předepsaných formulářích příslušnému obecnímu úřadu obce s pověřeným obecním úřadem nebo obce s rozšířenou působností. Tyto obecní úřady o dávkách rozhodnou a vyplatí je. Náklady na dávky se hradí ze státního rozpočtu.

Uvolňování finančních prostředků bude prováděno na základě Rozhodnutí MPSV o přidělených dotacích ve smyslu § 14 zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tomuto rozhodnutí bude předcházet žádost příslušného obecního úřadu jako příjemce dotace, uplatněná u MPSV prostřednictvím krajského úřadu. Rozhodnutí bude zasíláno konečným příjemcům dotace, tzn. všem obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem, jednou souhrnnou částkou za všechny druhy dávek, které vyplácejí. Rozhodnutí se bude vydávat obcím jako celoroční, ale na úrovni předpokládané potřeby I. čtvrtletí; na další čtvrtletí budou vydávány na žádost příjemce změny rozhodnutí. To umožní provádět průběžné vyhodnocování čerpání finančních částek jednotlivými obcemi a korigovat finanční částky pro  následující čtvrtletí.

Vlastní transfer finančních prostředků bude proveden prostřednictvím běžného účtu krajského úřadu, na který budou odeslány všechny prostředky na daný měsíc pro obce příslušející do daného kraje. Krajskému úřadu bude současně zaslán rozpis finančních prostředků pro jednotlivé obce. Prostředky bude MPSV uvolňovat podle skutečného čerpání v předchozím období a odhadu potřeby na příslušný měsíc. Obec prostředky přijme jako prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Při rozhodování o případném porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace se bude postupovat podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skutečné čerpání prostředků bude obec uvádět v měsíčním finančním výkazu o plnění rozpočtu (systém ARIS). Finanční vypořádání provedou obce prostřednictvím kraje podle § 6 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

B. Neinvestiční nedávkové transfery (závazný specifický ukazatel výdajů)

Součástí tohoto závazného rozpočtového ukazatele jsou transfery, které bude MPSV poskytovat podle § 101, 102,103 a 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Podle § 101 a 104 tohoto zákona jsou poskytovány dotace poskytovatelům sociálních služeb. Zákon o sociálních službách v § 6 stanovuje, že při splnění zákonných podmínek (zejména podmínky registrace, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb atd.) je poskytovatelem sociální služby územní samosprávný celek nebo jím zřízená právnická osoba, další právnické osoby (tj. například nestátní neziskové organizace), fyzické osoby, ministerstvo a jím zřizované organizační složky státu. Domovy pro osoby se zdravotním postižením přímo řízené MPSV však dotaci ze státního rozpočtu v souladu s rozpočtovými pravidly nedostávají.

V roce 2007 budou mezi příjemci dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb zejména příspěvkové organizace zřizované krajem, obce a příspěvkové organizace zřizované obcí a nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.).

Ba) dotace poskytované na základě § 101 zákona o sociálních službách

Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě § 101 zákona o sociálních službách jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální působnost. Žádost o dotaci podává poskytovatel sociální služby na krajský úřad (podle působnosti služby na území kraje). Posuzování žádostí (na základě formálních a věcných kritérií) zajišťují krajské úřady v souladu s místními podmínkami potřebností sociálních služeb (tj. v souladu se střednědobými plány sociálních služeb krajů). Krajské úřady na základě hodnotícího procesu podávají podle § 101 odst. 4 zákona žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Zákon o sociálních službách v  § 101 odst. 3 dále stanovuje, že dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, je poskytována prostřednictvím krajů, které tuto činnost vykonávají v přenesené působnosti.

MPSV dotace vyplatí následujícím způsobem:

Bb) dotace poskytované na základě § 102 a § 103 zákona o sociálních službách

Podle § 102 zákona o sociálních službách bude MPSV poskytovat dotace krajům na zajištění povinností vyplývajících pro ně z § 93 a) tohoto zákona (pomoc v mimořádné situaci). Jedná se o neprůtokovou dotaci kraji, která bude poskytována na základě rozhodnutí, jehož adresátem bude hejtman kraje. Rozhodnutí ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech bude MPSV vydávat na žádost kraje ad hoc a následně budou uvolněny finanční prostředky. Finanční vypořádání provedou kraje s MPSV podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

Na pomoc v mimořádné situaci bude MPSV poskytovat podle § 103 zákona o sociálních službách dotace i obcím s rozšířenou působností. Tato dotace ze státního rozpočtu bude poskytována podle potřeby jako průtoková prostřednictvím rozpočtu kraje, na základě rozhodnutí pro příslušnou obec. Předpokladem rozhodnutí je žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, podaná nejlépe prostřednictvím krajského úřadu (bude předmětem jednání s KÚ). Finanční vypořádání provedou obce prostřednictvím kraje podle § 6 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

Bc) dotace poskytované na základě § 104 zákona o sociálních službách

Dotace poskytované poskytovatelům sociálních služeb na základě § 104 zákona jsou především určeny na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter. Žádosti o poskytnutí dotace jsou předkládány žadateli o dotaci (poskytovateli sociálních služeb) přímo Ministerstvu práce a sociálních věcí. V případě rozhodnutí o podpoře žádosti MPSV vydá poskytovateli sociální služby rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s §14 zákona č. 218/2000 Sb. a finanční prostředky dotace (resp. splátky dotace) zašle přímo na účet příslušného příjemce dotace – poskytovatele sociální služby. Finanční vypořádání v tomto případě provedou všichni poskytovatelé sociálních služeb s poskytovatelem dotace (MPSV) přímo podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 551/2004 Sb.

C. Vracení prostředků neoprávněně vyplacených sociálních dávek

Vracení neoprávněně poskytnutých dávek, které Ministerstvo financí vyplatilo do konce roku 2006 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, bude dořešeno později.

Při neoprávněně vyplacené dávce v průběhu roku 2007 a vrácené v tomto roce obce vrácené prostředky (týká se dávek zdravotně postiženým občanům dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění zákona č. 109/2006 Sb.) přijmou na svůj účet jako kompenzaci výdajů. Pokud zvláštní zákon stanoví odchylný postup, postupuje se v souladu s tímto zvláštním zákonem. Proto v případě dávek pomoci v hmotné nouzi (§ 54 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění) a příspěvku na péči (§ 22 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) jsou obce povinny odvádět vratky i běžného roku do příjmů státního rozpočtu, tj. na příjmový účet Ministerstva práce a sociálních věcí (č. ú. 19-2229001/0710), a to "bezodkladně". Obce v tomto případě budou odvádět prostředky jednou měsíčně prostřednictvím rozpočtu kraje tak, aby kraj mohl provést převod souhrnné částky na příjmový účet Ministerstva práce a sociálních věcí do 10. dne následujícího měsíce.

Při neoprávněně vyplacené dávce v roce 2007 a vracené v roce 2008 se prostředky budou vracet do státního rozpočtu u všech dávek stejným způsobem, tj. převodem na příjmový účet Ministerstva práce a sociálních věcí, po linii obec – kraj – Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obce tedy budou i v tomto případě odvádět prostředky jednou měsíčně prostřednictvím rozpočtu kraje tak, aby kraj mohl provést převod souhrnné částky na příjmový účet Ministerstva práce a sociálních věcí (č.ú. 19-2229001/0710) do 10. dne následujícího měsíce.

U „průtokových dotací“, které se uvolňují prostřednictvím rozpočtu kraje, kraj účtuje na položce 4116 plusovým a mínusovým zápisem. Stejným způsobem se postupuje i v případě, že konečným příjemcem takové dotace je příspěvková organizace zřízená krajem. Příspěvkové organizaci zřízené obcí se finanční prostředky uvolňují přímo bez zprostředkovatelské funkce obce jako zřizovatele. Přijaté prostředky uvedou příspěvkové organizace v příloze účetní závěrky na řádku č. 9 – Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu.

 

 

10. Příspěvek na školství v rámci finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu)

ref. ing. J. Teušlová

Příspěvek na školství (uvolňovaný  Ministerstvem financí) je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou , mateřských a základních škol při zdravotnickém zařízení zřizovaných obcemi a hl.m.Prahou . Příspěvek na jednoho žáka a jedno dítě ve výše uvedených typech škol je pro rok 2007 stanoven na 1 320 Kč (tj. propočtový ukazatel). Příspěvek byl pro rok 2007 valorizován o 3,0 % (tj. o odhadovanou míru inflace na rok 2007).

Objem dotace pro rok 2007 je stanoven jako součin propočtového ukazatele na dítě/žáka ve výši 1320,- Kč a počtu žáků (tj. kritérium) převzatého ze zahajovacích výkazů na školní rok 2005/2006 dle stavů žáků a dětí k 30.9.2005. V době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 byly na Ministerstvu financí k dispozici údaje o počtu dětí/žáků za školní rok 2005/2006 (byly odsouhlaseny krajem i MŠMT). Při sestavování rozpočtu obec vychází z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech dětí/žáků ze zahajovacích výkazů na školní rok 2006/2007; propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 Ministerstvem financí.

V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Příspěvek bude uvolněn formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti dobrovolného svazku obcí.

Výkonové výkazy pro školní rok 2006/2007 (dle stavu žáků k 30.9.2006) jsou následující: S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01, S 8-01, S 9-01.

 

V návaznosti na zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 byl krajům zaslán rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů (tzv. „rozpisový dopis“), metodika financování obcí a krajů na rok 2007 a způsob vyúčtování poskytnutých dotací (z 21. 12. 2006 pod č.j. 12/118 102/2006 – 121).

(Pro informaci: V návaznosti na zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006 byl krajům zaslán rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů (tzv. „rozpisový dopis“), metodika financování obcí a krajů na rok 2006 a způsob vyúčtování poskytnutých dotací (z 20. 12. 2005 pod č.j. 12/117 277/2005 – 121)).

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, náleží školám zřizovaným obcemi příspěvek na školství ze státního rozpočtu (na částečnou úhradu provozních výdajů), které jsou součástí souhrnného vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí.

Vzhledem k harmonogramu prací na návrhu státního rozpočtu na rok následující je nezbytné zabezpečit potřebné podklady včas, tj. údaje o počtech žáků MŠ a ZŠ, jejichž zřizovateli jsou obce.

Statistické výkazy školního roku 2004/2005 dle stavů žáků a dětí k 30.9.2004 byly použity pro stanovení příspěvku na školství k návrhu rozpočtu roku 2006.

Statistické výkazy školního roku 2005/2006 dle stavů žáků a dětí k 30.9.2005 byly použity pro stanovení příspěvku na školství k návrhu rozpočtu roku 2007.

Statistické výkazy školního roku 2006/2007 dle stavů žáků a dětí k 30.9.2006 budou použity pro stanovení příspěvku na školství k návrhu rozpočtu roku 2008.

Začátkem roku (v lednu 2007) si kraje odsouhlasí počty dětí/žáků dle statistických výkazů školního roku 2006/2007 s MŠMT v rámci rozpočtu z MŠMT. Ministerstvo financí v březnu 2007 požádá MŠMT o údaje počtu dětí/žáků škol zřizovaných obcemi MŠ a ZŠ ze statistických výkazů školního roku 2006/2007 v rozdělení typu škol a dle jednotlivých krajů (tj. údaje ověřené a schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Ministerstvo financí následně zašle údaje jednotlivým krajům k odsouhlasení údajů o počtech dětí/žáků. Takto vzájemně odsouhlasené údaje použije Ministerstvo financí jako kritéria pro výpočet objemu příspěvku na školství do návrhu rozpočtu na příští rok 2008.

Metodiku údajů ze statistických výkazů školního roku 2006/2007 pro návrh rozpočtu roku 2008 Ministerstvo financí odsouhlasí v lednu 2007 s UIV a s MŠMT. V březnu 2007 požádá Ministerstvo financí (jako každý předchozí rok) jednotlivé kraje o odsouhlasení údajů poskytnutých z MŠMT o počtech dětí/žáků škol zřizovaných obcemi (tj. údajů převzatých ze statistických  výkazů za školní rok 2006/2007). Ministerstvo financí současně žádá kraje, že pokud bude zjištěn rozdíl mezi údaji MŠMT a údaji, které má kraj k dispozici, je nezbytné vzniklý nesoulad včas projednat na úrovni odboru školství krajského úřadu s příslušným odborem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na základě vzájemně odsouhlasených údajů pak v závěrečných fázích prací na návrhu státního rozpočtu na rok 2008 nedochází k dodatečnému uplatňování rozdílných údajů o počtech dětí/žáků.

Příspěvek na školství školám zřizovaným obcemi nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.