Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 2 ročník 2007

 

1. Vracení dávek sociální péče nesprávně vyplacených do konce roku 2006

čj.: 141/32 235/2007 – 141 – ref. ing. J. Petrová, ing. R. Kotrba

S účinností od 1. 1. 2007 vstoupila v platnost nová sociální legislativa na úseku sociální péče, a sice zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. V souvislosti s tím je také zcela zásadně změněno financování sociálních dávek. Zatímco do konce roku 2006 byly obcím prostřednictvím kraje zasílány finanční prostředky na výplatu dávek formou účelové dotace z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, tak od 1. 1. 2007 jsou finanční prostředky zasílány obcím prostřednictvím kraje formou dotace z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V návaznosti na legislativní změny se také změnil postup při vracení nesprávně vyplacených dávek. Tento postup pro vracení dávek byl podrobně popsán v bodě C materiálu MPSV „Metodika uvolňování transferů na dávky a neinvestičních nedávkových transferů z rozpočtu kapitoly 313 – MPSV“ (uveřejněno ve Zprávách č. 1/2007, bod č. 9).

V materiálu však nebyl dořešen postup při vracení dávek sociální péče nesprávně vyplacených do konce roku 2006. Po projednání této problematiky na pracovním jednání zástupců Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí byl odsouhlasen následující postup:

a) dávky sociální péče vyplacené do konce roku 2006 (z titulu sociální potřebnosti)

V  roce 2007, 2008 nebo i později přijme obec vrácené dávky nesprávně vyplacené do konce roku 2006 na svůj příjmový účet a okamžitě je prostřednictvím kraje odvede na příjmový účet Ministerstva financí.

b) dávky pro zdravotně postižené – vyhláška č. 182/1991 Sb.

Dávky pro zdravotně postižené nesprávně vyplacené do konce roku 2006 přijme obec v roce 2007, 2008 nebo i později na svůj účet a okamžitě je prostřednictvím kraje odvede na příjmový účet Ministerstva financí.

c) zpětné vracení již odvedené vratky

Pokud se po 1. 1. 2007 vyskytne případ, že obec požádá o zpětné vrácení již odvedené vratky prostředků za dávky nesprávně vyplacené do konce roku 2006 (z důvodu dvojího odvedení, mylné platby, přeplatku na vratkách apod.), bude tyto žádosti vyřizovat již Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo financí vydá potvrzení o tom, že platba byla skutečně na příjmový účet Ministerstva financí odvedena.

Tímto stanoviskem se z věcného hlediska ruší platnost dosavadních výkladových stanovisek Ministerstva financí k vracení dávek sociální péče.

 

 

2. Zásady pro poskytování dotací z programu 298210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství po 1. 1. 2007

čj.: 12/26 121/2007 – 122 – ref. ing. J. Coňk

Program zahrnuje státní podporu obcím při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního školství a předškolní výchovy a s tím související zázemí. Výjimkou mohou být akce zaregistrované v ISPROFIN v předchozích letech s termínem dokončení v roce 2007 dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jeho cílem je zajistit zlepšení stávajícího technického stavu budov škol a školských zařízení, včetně dalších s tím souvisejících staveb a objektů, cestou rekonstrukcí, modernizací případně vytvářením nových prostor přístavbami, nástavbami nebo v odůvodněných případech i novou výstavbou k dosažení stanoveného standardu. Měřítkem toho jsou „Technické podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol a školských zařízení“ vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v září 1998. Od roku 2008 se předpokládá vydání zcela nových pravidel pro financování programu.

Pro registraci a hodnocení akcí a celého programu se stanoví podle charakteru akce tyto základní parametry:

 1. Celkové – obestavěný prostor, zastavěná plocha,
 2. Úsek učeben – počet tříd, počet žáků, obestavěný prostor,
 3. Úsek tělovýchovy (vnitřní krytý) – hrací plocha tělocvičny, obestavěný prostor,
 4. Úsek stravování – kapacita zařízení – počet jídel denně, počet strávníků, obestavěný prostor,
 5. Venkovní plochy – plocha hřišť, komunikací (zpevněných plocha), ČTÚ, SÚ aj.,
 6. Inženýrské sítě – délky kanalizace, plynovodu, venkovních rozvodů elektro aj.
 7. U nové výstavby jsou uváděny, kromě výše uvedených, ještě hodnoty těchto parametrů:

 8. Zastavěná plocha – plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy v rovině upraveného terénu,
 9. Užitková plocha – plocha podlah všech místností ve všech podlažích,
 10. Čistá užitková plocha – podlahová plocha místností všech podlaží bez plochy komunikací a plochy technického vybavení.

1. Účelové určení prostředků státního rozpočtu

Účast státního rozpočtu je účelově určena:

Prostředky poskytuje správce programu (dále jen poskytovatel) pouze na stavebně a provozně samostatné funkční celky dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem zakázky.

Pro novostavby se stanoví limit účasti státního rozpočtu na financování akce do výše maximálně 70% nákladů stavební a technologické části stavby. Tento limit se netýká změn dokončených staveb ve smyslu stavebního zákona.

Na účast státního rozpočtu při financování stavby není právní nárok.

2. Účastník programu - příjemce finančních prostředků z programu
(dále jen příjemce)

Prostředky programu na pořízení, zhodnocení nebo údržbu majetku jsou poskytovány pouze vlastníku pořizovaného majetku nebo majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení apod.

3. Zástavní právo

Prostředky programu nelze poskytnout ke zhodnocení majetku, na který je zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby (např. bankovního ústavu, obchodní společnosti apod.). Toto se nevztahuje na zástavní právo zřízené ve prospěch státu nebo zřízené s předchozím souhlasem poskytovatele dotace.

4. Povinná spoluúčast příjemce

Ostatní náklady než náklady uvedené v bodě 1, zejména náklady přípravy a zabezpečení akce (např. projektová dokumentace, inženýrská činnost apod.), strojů a zařízení, které nejsou pevně stavebně a provozně spojeny se stavbou, aj.

Náklady pořízení nebo obnovy stavebních objektů, údržby a oprav stavební části stavby nad stanovený limit účasti státního rozpočtu, které jsou nutné k dokončení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo.

5. Doklady předkládané příjemcem poskytovateli s písemnou žádostí
o poskytnutí dotace

a) Investiční záměr obsahující:

b) Stavební povolení (pravomocné), případně jiný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zvláštního předpisu, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

c) Kopie smlouvy o dílo na realizaci akce vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů včetně existujících dodatků (odpovídající rozsahu schváleného záměru).

d) Čestné prohlášení statutárního zástupce příjemce, kterým potvrdí, že při zadání zakázky postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na 6. odst. následujícího bodu 6).

e) Další podklady vyžádané poskytovatelem (např. doklady prokazující zabezpečení vlastních zdrojů příjemce atd.).

6. Další podmínky pro poskytování a čerpání dotací a závěrečné
vyhodnocení akcí

 

 

3. Pravidla pro poskytování dotací z programu 298220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR

čj.: 12/12 130/2007 – 122 – ref. ing. J. Coňk

Cílem programu je řešit státní podporu na potřeby, které věcně svým charakterem nespadají do jiných existujících programů státního rozpočtu. Program zahrnuje dotace obcím a krajům, resp. jiným subjektům, na akce, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna Parlamentu nebo vláda svým usnesením.

1. Účelové určení prostředků státního rozpočtu

a) Stavební akce:

Prostředky poskytuje správce programu (dále jen poskytovatel) pouze na stavebně a provozně samostatné funkční celky dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem zakázky.

b) Nestavební akce:

2. Příjemce finančních prostředků z programu
(dále jen příjemce)

Prostředky programu na pořízení, zhodnocení nebo údržbu majetku jsou poskytovány pouze vlastníku pořizovaného majetku nebo majetku, který je předmětem, obnovy, zhodnocení apod. Výjimečně lze se souhlasem ministra financí dotaci poskytnout dlouhodobému nájemci za předpokladu, že vlastníkem majetku je Česká republika, kraj nebo obec, trvání nájmu dle nájemní smlouvy potrvá nejméně 10 let po dokončení akce a za předpokladu, že vlastník souhlasí s realizací akce a současně se zaručí, že ponese případné důsledky související s nesplněním podmínky uvedené v bodě 6, odst. 9 (např. úplatný nebo bezúplatný převod, změna účelu, zřízení zástavního práva).

V případě, že je schválena dotace jmenovitě na úhradu nákladů provozu, je příjemcem provozovatel.

3. Zástavní právo

Prostředky programu nelze poskytnout ke zhodnocení majetku, na který je zřízeno zástavní právo ve prospěch jiné osoby (např. bankovního ústavu, obchodní společnosti apod.). Toto se nevztahuje na zástavní právo zřízené ve prospěch státu nebo zřízené s předchozím souhlasem poskytovatele dotace.

4. Povinná spoluúčast příjemce

a) Stavební akce:

b) Nestavební akce:

5. Doklady předkládané příjemcem poskytovateli s písemnou žádostí
o poskytnutí dotace

 Investiční záměr obsahující:

b) Stavební povolení (pravomocné), případně jiný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zvláštního předpisu, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

c) Kopie smlouvy o dílo na realizaci akce vyplývající z proběhlého výběrového řízení podle příslušných předpisů včetně existujících dodatků (odpovídající rozsahu schváleného záměru).

d) Čestné prohlášení statutárního zástupce příjemce, kterým potvrdí, že při zadání zakázky postupoval v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na 6. odst. následujícího bodu 6).

d) Další podklady vyžádané poskytovatelem (např. doklady prokazující zabezpečí vlastních zdrojů příjemce atd.).

6. Další podmínky pro poskytování a čerpání dotací a závěrečné
vyhodnocení akcí

Poznámka:

Výše uvedené Zásady a Pravidla jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz/veřejné finance/veřejné rozpočty/programy reprodukce majetku u územních rozpočtů, včetně formulářů ISPROFIN ke všem programům a pokynů pro vyplnění.

 

 

4. Podrobné rozpočty krajů, obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti

čj.: 12/9 174/2007 – 121 – ref. ing. J. Teušlová

 

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví m. j. i územním samosprávným celkům povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce předkládají údaje prostřednictvím krajů. Kraje a hlavní město Praha předkládají údaje ministerstvu. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

MF proto žádá o zabezpečení zpracování schválených (podrobných) rozpočtů (popř. rozpočtů po změnách – viz níže citováno) na rok 2007 podle platné rozpočtové skladby do finančních výkazů podle vyhlášky MF č. 22/2007 Sb. ze dne 13. února 2007, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 440/2006 Sb. ze dne 1. září 2006, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (ve sbírce zákonů ze dne 18. září 2006). Do finančního výkazu musí být pořízen schválený rozpočet v platné rozpočtové skladbě k 1.1.2007. Proto je nutné, aby podrobný rozpis rozpočtu byl proveden již v souladu s vyhláškou MF č. 440/2006 . Zastupitelstvo kraje vezme na svém 1. zasedání v roce 2007 pouze na vědomí změnu rozpočtové skladby dané vyhláškou MF č. 440/2006 Sb.

Schváleným (podrobným) rozpočtem kraje na rok 2007 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem kraje.

Schváleným (podrobným) rozpočtem obce na rok 2007 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce.

Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou zřízenou výhradně podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že svazek obcí musí dodržovat všechna ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se na svazek obcí. Roční rozpočet musí vypracovat a schválit orgány svazku obcí, kterými se řídí financování jeho činnosti včetně provádění pravidelné, systematické a úplné kontroly svého hospodaření. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele (tj. schválené příjmy a výdaje). DSO vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Regionální rady regionů soudržnosti představují nové subjekty, které vznikly k 1.7.2006 s nabytím účinnosti zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (především zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje). Regionální rady hospodaří podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, své příjmy a výdaje třídí podle rozpočtové skladby a vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výbor, představující kolektivní rozhodovací orgán Regionální rady regionů soudržnosti, schvaluje roční rozpočet.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem kraje v průběhu roku 2007) se rozumí údaje schváleného rozpočtu kraje upraveného o rozpočtová opatření, která zabezpečují výši dotací dle  přílohy č. 6 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem obce v průběhu roku 2007) se rozumí údaje schváleného rozpočtu obce upraveného o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací zabezpečují výši uvedenou v příloze č. 7 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, u hlavního města Prahy v příloze č. 8 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Kraje, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 622/2006 Sb., zapracují veškeré úpravy svých finančních vztahů ke státnímu rozpočtu do sloupce „Rozpočet po změnách“ tak, aby byl v souladu se zákonem č. 622/2006 Sb.

Obce, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 622/2006 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce „Rozpočet po změnách“.

Hlavní město Praha předkládá data o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v jednom finančním výkazu. V souladu s platnými právními předpisy hlavní město Praha nerozlišuje, zda se jedná o údaje vztahující se k působnosti obce nebo k působnosti kraje. Finanční výkazy hlavního města Prahy jsou Ministerstvem financí vyhodnocovány společně s výkazy obcí.

Hlavní město Praha, pokud schválilo svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 622/2006 Sb., promítne veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce „Rozpočet po změnách“.

Do objemu upravených rozpočtů krajů, obcí a hl. m. Prahy budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 622/2006 Sb. , které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2007, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly.

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky MF č. 22/2007 Sb., zabezpečení zpracování údajů o schválených (podrobných) rozpočtech ( popř. rozpočtech po změnách) na rok 2007 do finančních výkazů prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému tak, aby schválené rozpočty krajů, obcí, hl.m. Prahy včetně rozpočtů po změnách (v důsledku úprav, vztahujících se k zákonu č. 622/2006 Sb.), dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti vstoupily do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až duben 2007.

V případě, že dojde v krajském sumáři ke změně v údajích o schváleném (podrobném) rozpočtu (popř. rozpočtu po změnách) po stanoveném termínu, musí kraj požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů odboru 12 – Financování územních rozpočtů) o povolení ke vstupu do souborných údajů (obdobně musí požádat Ministerstvo financí i Regionální rady regionů soudržnosti).

V návaznosti na zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 byl krajům a hl.m. Praze zaslán rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů a hl.m. Prahy (tzv. „rozpisový dopis“), metodika financování obcí a krajů na rok 2007 a způsob vyúčtování poskytnutých dotací (z 21. 12. 2006 pod č.j. 12/118 102/2006 – 121).

Regionální rady regionů soudržnosti

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví mimo jiné i územním samosprávným celkům povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

Regionální radě regionu soudržnosti dle zákona č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách (především zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) se definují podmínky pro hospodaření Regionální rady (§ 16a až § 16c). Obdobně jako u obcí a krajů se stanoví rozpočtové příjmy a výdaje dle rozpočtové skladby. Regionální rada hospodaří podle vlastního rozpočtu za podmínek stanovených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (jmenovitě se jedná o ustanovení části druhé a třetí tohoto zákona s výjimkou § 7 až 10).

Ministerstvo financí proto žádá o zabezpečení zpracování schváleného (podrobného) rozpočtu na rok 2007 podle platné rozpočtové skladby do finančních výkazů podle vyhlášky Ministerstva financí č. 22/2007 Sb. ze dne 13. února 2007, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 440/2006 Sb. ze dne 1. září 2006, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Do finančního výkazu musí být pořízen schválený rozpočet v platné rozpočtové skladbě k 1.1.2007. Proto je nutné, aby podrobný rozpis rozpočtu byl proveden již v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 440/2006. Výbor Regionální rady vezme na svém 1. zasedání v roce 2007 pouze na vědomí změnu rozpočtové skladby dané vyhláškou Ministerstva financí č. 440/2006 Sb.

Schváleným (podrobným) rozpočtem Regionální rady regionu soudržnosti na rok 2007 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených výborem Regionální rady regionu soudržnosti.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem) se rozumí veškeré změny v údajích o příjmech a výdajích v průběhu roku 2007 (ve výkazech ve sloupci „Rozpočet po změnách“).

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 22/2007 Sb., zabezpečení zpracování údajů o schváleném (podrobném) rozpočtu na rok 2007 do finančních výkazů prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému tak, aby schválený rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti vstoupil do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až duben 2007.

V případě, že dojde ke změně v údajích o schváleném (podrobném) rozpočtu po stanoveném termínu, musí Regionální rada požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů odboru 12 – Financování územních rozpočtů) o povolení ke vstupu do souborných údajů.

 

 

5. Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

čj.: 11/20 471/2007 – 111 – ref. Ing. D. Sojková

 

1) Nové části XI. a XII. finančního výkazu

V souladu s požadavky kladenými mezinárodními metodikami mimo jiné na postup výpočtu vládního deficitu / přebytku bylo nezbytné zajistit vykazování EU-prostředků a prostředků souvisejících (viz níže) na úrovni jednotlivých položek druhového třídění v příjmech a položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění ve výdajích územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti a to v členění podle nástroje a zdroje financování. Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12M) byl proto rozšířen o část XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování a část XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování.

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XI. finančního výkazu jsou sledovány:

 

 1. příjmy z rozpočtu EU, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována Evropskou unií,
 2. související příjmy, kterými jsou:

 

II.a příjmy z EHP / Norska / Švýcarska, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci finančních mechanismů, která je nebo má být spolufinancována EHP / Norskem / Švýcarskem,

II.b národní financování, tj. příjmy určené na krytí té části výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být financována národními prostředky.

Všechny výše uvedené příjmy se v části XI. finančního výkazu sledují bez ohledu na to:

 1. odkud byly přijaty
 2. o jaké prostředky se jedná
 3. zda byly přijaty jako záloha před realizací výdaje či jako refundace po realizaci výdaje, na jehož (spolu)financování jsou určeny.

(Pozn.: Příjmy z rozpočtu EU jsou typicky přijímány od kapitol státního rozpočtu, příjmy z EHP / Norska / Švýcarska od Národního fondu.)

Příjmy které nevstupují do části I. Rozpočtové příjmy finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XI.

Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy (dále jen „příjmy“) v členění podle nástroje a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

V části XII. finančního výkazu jsou sledovány:

 1. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1 (mimo finanční mechanismy), která je nebo má být spolufinancována z EU,
 2. související výdaje, kterými jsou:

II.a výdaje spolufinancované z EHP / Norska / Švýcarska, tj. ta část výdajů, realizovaných v rámci finančních mechanismů, která je nebo má být spolufinancována z EHP / Norska / Švýcarska,

II.b národní financování, tj. ta část výdajů realizovaných v rámci nástrojů uvedených v Tabulce 1, která je nebo má být financována z národních prostředků.

Všechny výše uvedené výdaje se v části XII. finančního výkazu sledují bez ohledu na to, zda byly realizovány před přijetím odpovídajících příjmů určených na jejich (spolu)financování (tj. dočasně kryty z jiných zdrojů) anebo až po jejich přijetí.

Výdaje, které nevstupují do části II. Rozpočtové výdaje finančního výkazu, nejsou zahrnuty ani v části XII.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje (dále jen „výdaje“) v členění podle nástroje a zdroje financování se vykazují podle jednotlivých položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění platné rozpočtové skladby na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku.

 

2. Atribut „Nástroj“

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých nástrojů (viz Tabulka 1). Přitom volba kódu pro nástroj, který se vyskytuje jak v programovacím období 2004 až 2006, tak v programovacím období 2007 až 2013 není dána rokem, v němž je finanční výkaz sestavován. Relevantní je programovací období, v němž byl nástroj, jehož se konkrétní příjmy nebo výdaje týkají, schválen.

Tabulka 1: Přehled nástrojů (číselník atributu „Nástroj“)

Kód

Název nástroje

Zkratka

Fond *

Předvstupní nástroje 

01

PHARE

PHARE

EU

02

ISPA

ISPA

EU

03

SAPARD

SAPARD

EU

Nástroje programovacího období 2004 až 2006 

04

OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství

OP RVMZ

EAGGF+FIFG

05

Horizontální plán rozvoje venkova

HRDP

EAGGF

06

Společný regionální operační program

SROP

ERDF+ESF

07

OP Průmysl a podnikání

OP PP

ERDF

08

OP Infrastruktura

OP I

ERDF

09

OP Rozvoj lidských zdrojů

OP RLZ

ESF

10

Fond soudržnosti (Kohezní fond)

CF

CF

11

Jednotný programový dokument pro cíl 2

JPD2

ERDF

12

Jednotný programový dokument pro cíl 3

JPD3

ESF

13

Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA

INTREG IIIA

ERDF

14

Program Iniciativy Společenství Interreg IIIB

INTREG IIIB

ERDF

15

Program Iniciativy Společenství Interreg IIIC

INTREG IIIC

ERDF

16

Program Iniciativy Společenství Espon

ESPON

ERDF

17

Program Iniciativy Společenství Interact

INTERACT

ERDF

18

Iniciativa Společenství EQUAL

EQUAL

ESF

19

Twinning Out

TwOut1

EU

20

Fond solidarity

FoS1

FoS

21

Transition facility

TF

EU

22

Jiné programy/projekty EU

Jiné1

EU

23

Komunitární programy

KoP1

EU

Nástroje programovacího období 2007 až 2013 

25

Přímé platby zemědělcům

PP

EAGF

26

Společná organizace trhu

SOT

EAGF

27

Program rozvoje venkova

PRV

EAFRD

28

OP Rybářství

OP R

EFF

30

OP Podnikání a inovace

OP PI

ERDF

31

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP VaVpI

ERDF

32

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP VpK

ESF

33

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

OP LZaZ

ESF

34

OP Doprava

OP Doprava

ERDF+CF

35

OP Životní prostředí

OP ŽP

ERDF+CF

36

Integrovaný operační program

IOP

ERDF

37

OP Technická pomoc

OP TP

ERDF

38

Regionální operační programy

ROP

ERDF

39

OP Praha Konkurenceschopnost

OP PK

ERDF

40

OP Praha Adaptabilita

OP PA

ESF

41

OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS

OP PS

ERDF

42

OP Meziregionální spolupráce

OP MS

ERDF

43

OP Nadnárodní spolupráce

OP NS

ERDF

44

OP ESPON pro cíl EÚS

OP ESPON

ERDF

45

OP INTERACT pro cíl EÚS

OP INTERACT

ERDF

46

Jiné programy/projekty EU

Jiné

EU

47

Komunitární programy

KoP

EU

48

Twinning Out

TwOut

EU

49

Fond solidarity

FoS

FoS

Ostatní nástroje  

60

Finanční mechanismy

FM

EHP/Norsko/

Švýcarsko

*) Údaje uvedené ve sloupci „Fond“ mají pouze informativní charakter. Příjmy a výdaje nejsou v členění podle fondu sledovány.

 

3) Atribut „Zdroj“

Příjmy a výdaje jsou sledovány odděleně podle jednotlivých zdrojů financování (viz Tabulka 2).

Tabulka 2: Zdroje financování (číselník atributu „Zdroj“)

Kód

Zdroj financování

Zkratka

1

Prostředky CZ

CZ

5

Prostředky EU

EU

9

Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy

FM

Příjmy

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí přijaté národní financování; kódem 5 (=Prostředky EU) se označí příjmy z rozpočtu EU; kódem 9 (=Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy) se označí příjmy z EHP / Norska / Švýcarska. To vše v souladu s částí ad 1).

Výdaje

Kódem 1 (= Prostředky CZ) se označí výdaje na národní financování; kódem 5 (=Prostředky EU) se označí výdaje spolufinancované z rozpočtu EU; kódem 9 (=Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismy) se označí výdaje spolufinancované z   příjmů z EHP / Norska / Švýcarska. To vše v souladu s částí ad 1).