Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 4 ročník 2007

 

Přezkoumávání hospodaření obcí auditorem

Podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen auditor).

Přezkoumání hospodaření auditorem je upraveno v § 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem přezkoumání hospodaření je zpráva zpracovaná v rozsahu stanoveném § 10 zákona č. 420/2004 Sb., kterou do 15 dnů po jejím projednání v orgánech obce obdrží přezkoumávající orgán (krajský úřad).

V řadě případů krajské úřady zjišťují, že zprávy o výsledku přezkoumání předané jim obcemi neobsahují některé náležitosti stanovené výše uvedeným § 10 zákona č. 420/2004 Sb., což v podstatné většině případů vyplývá již z nesprávných resp. neúplných smluv uzavřených mezi obcemi a auditory.

Ministerstvo financí zveřejňuje v rámci metodického řízení přezkoumání hospodaření vzor Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření jako metodikou pomůcku pro starosty obcí vzhledem ke skutečnosti, že podle ustanovení § 103 odst. 4 písm a) zákona č. 128/2000 Sb. odpovídá za objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok starosta.

Poznámka:

Tento vzor mohou v případě potřeby využít rovněž dobrovolné svazky obcí a městské části hl. města Prahy.

 

Smlouva o vykonaném přezkoumání hospodaření

Na základě § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2004 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavírají dále uvedené smluvní strany předmětnou smlouvu takto:

 

Čl. I
Smluvní stran y

1. Obec1)

sídlem v…………………………………………………………………………………………

jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření auditorovi podle § 4 odst. 1 a 7 zákona č. 420/2004 Sb.

jednající2)……………………………………………………………………………………..

jako orgánem oprávněným vystupovat jménem obce.

 

2. Auditor3) ……………………………………………………………………………………

sídlem v ……………………………………………………………………………………….

jako vykonavatel přezkoumání hospodaření jednající jménem4)………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

Čl. II
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výkon přezkoumání hospodaření jako auditorská služba k ověřování dalších skutečností ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2000 Sb. Náležitostmi smlouvy jsou podle § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 2, 3 a 10 téhož zákona a dále lhůta předání této zprávy.

 

Čl. III
Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření obce podle § 2 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., a to podle ustanovení jednotlivých písmen citovaného paragrafu (viz příloha A).

 

Čl. IV
Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména
předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich
majetkem, o účetnictví a o odměňování,

b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek
jejich použití,

d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

 

Čl. V
Způsob, místo a čas výkonu přezkoumání

Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 254/2000 Sb.

Přezkoumání hospodaření se vykonává na základě dokladů předložených obcí podle požadavků auditora a podle ověření skutečného stavu věci.

Místo výkonu přezkoumání hospodaření je ……………………………………………….

Čas výkonu přezkoumání hospodaření je dán dnem zahájení přezkoumání, tj…………………………a předpokládaným dnem ukončení přezkoumání, tj……………………………….

Smluvní strany se mohou dohodnout na uskutečnění dílčích přezkoumání hospodaření, a to ve lhůtě od …………………………. do ………………………………..

a ke zpracování zápisu z dílčího přezkoumání určeného jen pro vnitřní potřebu obce.

 

Čl. VI
Cena za vykonání přezkoumání hospodaření

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je smluvně stanovena ve výši…………………..Kč, slovy…………………………………….korun českých, a to (var. 1) jako celková cena

nebo (var. 2) jako cena bez daně z přidané hodnoty; jelikož je auditor plátcem daně z přidané hodnoty, bude smluvní cena o tuto částku odpovídající této hodnotě zvýšena5).

Auditor má právo též na úhradu nezbytných nákladů, které účelně vynaložil k výkonu sjednaných činností včetně obstarání informací a podkladů nezbytných k přezkoumání hospodaření vymezeného v  předmětu smlouvy. V souvislosti s využitím práva na úhradu má auditor povinnost upozornit obec předem na tuto okolnost a vyžádat si její předběžný souhlas5).

 

Čl. VII
Smluvní povinnosti obce

Obec se zavazuje zpracovat všechny povinné výkazy jako součásti účetní závěrky, uzavřít a vyhodnotit inventarizaci majetku a závazků ke dni závěrky a po dobu platnosti smlouvy vytvořit podmínky k naplnění jejího účelu a v jejich rámci vyhovět oprávněným požadavkům auditora ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 254/2000 Sb. (viz příloha B).

Dále se zavazuje uhradit fakturu za poskytnutí auditorské služby ve lhůtě její splatnosti a v případě prodlení uhradit též penále ve výši………..%, slovy……………………………………………….. procent za každý den prodlení.

 

Čl. VIII
Smluvní povinnosti auditora

Auditor se zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání hospodaření.

Auditor se dále zavazuje zejména:

 1. konat sjednané práce odborně, kvalitně a přesně, a za předpokladu včasného dodání odůvodněně požadovaných podkladů ukončit tyto práce v dohodnutých lhůtách,
 2. řídit se při výkonu sjednané práce příslušnými právními předpisy,
 3. postupovat tak, aby při přezkoumání byl zjištěn skutečný stav věci, zejména na základě dokladů a jejich písemností o finančním hospodaření a o hospodaření a nakládání s hmotným i nehmotným majetkem zadavatele na základě úplných a pravdivých informací,
 4. zajistit, aby při výběrovém způsobu šetření byly použity metody zabezpečující reprezentativnost daného výběru,
 5. vést o průběhu přezkoumání spisovou dokumentaci,
 6. projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření6) se starostou obce a s finančním výborem zastupitelstva obce a předat starostovi obce v dohodnuté lhůtě dva stejnopisy této zprávy včetně přehledu dokladů a písemností, které byly předmětem přezkoumání,
 7. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje i na osoby, které se s ním na přezkoumání podílely.

 

Čl. IX
Sankční ustanovení

V případě porušení povinnosti auditora ukončit sjednané práce v dohodnutých lhůtách (čl. VIII písm. a) této smlouvy) nebo v případě, že auditor jednostranně odstoupí od smlouvy v období po 15. květnu kalendářního roku, v němž smlouva nabyla platnosti se auditor zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli přezkoumání ve výši …………Kč slovy …………………… .

V případě porušení smluvní povinnosti obce poskytnout auditorovi včas odůvodněně požadované podklady (čl. VII smlouvy a čl. 15 odst. 2 zákona č. 254/2000 Sb.) a porušení této povinnosti mělo za následek nedodržení dohodnutých lhůt ukončení prací auditora, se obec1) zavazuje zaplatit smluvní pokutu vykonateli přezkoumání ve výši …………………. Kč slovy …………… .5)

 

Čl. X
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na období od……………………..do………………………….. a může být ujednáním smluvních stran prodloužena.

Smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu druhé smluvní strany nebo okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé smluvní strany dojde navrhovateli smlouvy. Uzavřením smlouvy nabývá smlouva platnosti.

Smlouva může být měněna a doplňována jen písemně a musí být potvrzena souhlasnými podpisy oprávněných orgánů smluvních stran. Tyto dodatky tvoří pak nedílnou součást smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhůty dohodnuté k dodatečnému splnění těchto povinností.

Smlouva se vyhotovuje ve třech rovnocenných stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží obec a jeden stejnopis obdrží auditor.

 

Vyhotoveno v ……………………………………………. dne…………………………

Podepsáno v ……………………………………………… dne…………………………

Starosta obce7)

Podepsáno v ………………………………………………. dne ………………….…….

Auditor7)

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

1) Rámcový vzor smlouvy se použije pro všechny kategorie obcí, tj. pro obec, městys, město, statutární město, jakož i pro hlavní město Prahu, dále pro dobrovolný svazek obcí a městskou část hlavního města Prahy s tím, že se vždy uvede příslušné označení zadavatele přezkoumání hospodaření.

2) Jméno, příjmení a označení funkce.

3) Jméno a příjmení auditora a číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů nebo o registraci v seznamu auditorů. Auditorská společnost uvede název své obchodní firmy, sídlo, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností, případně další náležitosti podle § 14 odst. 5 zákona č. 254/2000 Sb.

4) Alternativně buď svým jménem (auditor) nebo jménem auditorské společnosti anebo jménem jiného jeho zaměstnavatele.

5) Text uvedený kurzívou se použije jen v případě jeho opodstatněnosti.
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vypracovaná podle § 10 zákona č. 420/2004 Sb.
7) Podpis orgánu oprávněného jednat jménem smluvní strany a otisk úředního razítka.

 

Příloha A

Údaje o ročním hospodaření obce podle § 2 odst. 1 a 2 zákona 420/2004 Sb.

 

 1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
 2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
 3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
 4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
 5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
 6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
 7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je

 1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
 2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
 3. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
 4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
 5. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
 6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
 7. zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
 8. účetnictví vedené územním celkem.

 

Příloha B

Oprávněné požadavky auditora

Podle § 15 odst. 2 zákona č. 254/2000 Sb. auditor má právo, aby mu účetní jednotka poskytla veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému poskytnutí auditorských služeb. Auditor je oprávněn být přítomen při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky, popřípadě si vyžádat provedení inventarizace v oblasti, ve které zjistil nedostatky. Je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o účetní jednotce u bank. Účetní jednotka je povinna požadavkům auditora vyhovět.