Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 1 ročník 2008

 

1. Příjmový účet státního rozpočtu pro pokuty v řízení správním – kraje

čj.: 12/81 578/2007 – 124 – ref. Ing. H. Šlajsová

Předpokládáme, že dotazovaný účet s předčíslím 23755 – Pokuty v řízením správním, zřízený krajem u České národní banky pro ukládání pokut, které jsou příjmem státního rozpočtu, neslouží pouze pro pokuty uložené krajským živnostenským úřadem, ale i pro pokuty, uložené krajem podle zvláštních právních předpisů, podle kterých je příjemcem uložených pokut státní rozpočet. Takovouto pokutou je např. pokuta, která může být uložena krajským úřadem v přenesené působnosti podle ustanovení § 53 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Běžně se při rušení účtů krajů postupuje takto:

Krajský úřad může samostatně zrušit výše uvedený účet tím, že požádá Českou národní banku, odbor metodiky účetnictví, Na příkopě 28, Praha 1 a uvede vážný důvod vedoucí ho ke zrušení účtu. Centrála ČNB pak dává příkaz ke zrušení účtu příslušné pobočce. Nulový zůstatek a žádný pohyb na účtu se nepovažují za vážný důvod k jeho zrušení. Muselo by se jednat např. o zrušení právní normy, kterou se řídí výběr pokut na tomto účtu.

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že finanční zátěž v souvislosti s vedením účtu krajskému úřadu žádná neplyne (veškeré poplatky spojené s tímto účtem jsou financovány na vrub státního rozpočtu) nedoporučujeme rušení účtu s předčíslím 23755 – Pokuty v řízení správním – kraje.

 

 

2. Aktuální komentář ke způsobu vyplňování částí XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

ref. – Ing. Dagmar Sojková

 

1) Finanční výkaz vyplňují všechny kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (DSO) a regionální rady (RR). Povinnost vykazovat příjmy z rozpočtu EU a související příjmy a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v částech XI. a XII. tohoto výkazu není ničím omezena. Všechny tyto vykazující jednotky vyplňují části XI. a XII. bez ohledu na to, zda jsou v rámci daného nástroje konečným příjemcem či konečným uživatelem anebo jimi finanční prostředky pouze procházejí (vystupují v roli zprostředkovatele) k jinému konečnému příjemci, uživateli či zprostředkovateli. Stejně jako všechny ostatní části finančního výkazu je vyplňují pouze za příjmy a výdaje realizované jimi samotnými.

 

 2) Část XI. je podmnožinou části I. (Příjmy), část XII. je podmnožinou části II. (Výdaje)

 

 3) V části XII. se vykazují pouze uznatelné výdaje v rámci schválených nástrojů

 

4) Uznatelné výdaje realizované v rámci sledovaných nástrojů se v části XII. vykáží, bez ohledu na to, zda již byly skutečně uznány, v dobré víře, že k jejich uznání dojde; jejich části budou ve stanoveném poměru označeny odpovídajícími kódy atributu Zdroj.

 

5) Za předpokladu, že všechny výdaje vykázané s kódem atributu Zdroj = 5, resp. 9 budou nakonec uznány a při odhlédnutí od kurzového vývoje by měly pro vykazující jednotku platit následující teoretické vztahy:

a) pro daný nástroj by se za celou dobu jeho realizace) měly příjmy s kódem atributu Zdroj = 5, resp. 9 rovnat výdajům s kódem atributu Zdroj = 5, resp. 9 - výjimkou jsou nástroje, u nichž výše příjmů z rozpočtu EU / EHP / Norska / Švýcarska není vázána na výši uznatelných výdajů, ale je stanovena paušálně;

b) pro daný nástroj by se měl rozdíl mezi příjmy s kódem atributu Zdroj = 1 a výdaji s kódem atributu Zdroj = 1 za celou dobu realizace tohoto nástroje) rovnat zapojení vlastních prostředků vykazující jednotky do národního financování tohoto nástroje.

 

 6) Části XI. a XII. se vykazují na úrovni schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku

 

7) Vztah, resp. „převodový můstek“ mezi účelovými znaky a kódy atributů Nástroj a Zdroj není ze strany MF definován

 

 

3. Podrobné rozpočty krajů , obcí, svazku obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti – rok 2008

čj.: 12/8 379/2008 – 121 – ref. Ing. J. Teušlová

 

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví m. j. i územním samosprávným celkům povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce předkládají údaje prostřednictvím krajů. Kraje a hlavní město Praha předkládají údaje ministerstvu. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

MF proto žádá o zabezpečení zpracování schválených (podrobných) rozpočtů (popř. rozpočtů po změnách – viz níže citováno) na rok 2008 podle platné rozpočtové skladby do finančních výkazů podle vyhlášky MF č. 22/2007 Sb. ze dne 13. února 2007, kterou se mění vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 306/2007 Sb. ze dne 20. listopadu 2007, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Do finančního výkazu musí být pořízen schválený rozpočet v platné rozpočtové skladbě k 1. 1. 2008. Proto je nutné, aby podrobný rozpis rozpočtu byl proveden již v souladu s vyhláškou MF č. 306/2007 Sb. Zastupitelstvo kraje vezme na svém 1. zasedání v roce 2008 pouze na vědomí změnu rozpočtové skladby dané vyhláškou MF č. 306/2007 Sb.

Schváleným (podrobným) rozpočtem kraje na rok 2008 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem kraje.

Schváleným (podrobným) rozpočtem obce na rok 2008 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce.

Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou zřízenou výhradně podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že svazek obcí musí dodržovat všechna ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se na svazek obcí. Roční rozpočet musí vypracovat a schválit orgány svazku obcí, kterými se řídí financování jeho činnosti včetně provádění pravidelné, systematické a úplné kontroly svého hospodaření. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele (tj. schválené příjmy a výdaje). DSO vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Regionální rady regionů soudržnosti hospodaří podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, své příjmy a výdaje třídí podle rozpočtové skladby a vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Výbor, představující kolektivní rozhodovací orgán Regionální rady regionů soudržnosti, schvaluje roční rozpočet.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem kraje v průběhu roku 2008) se rozumí údaje schváleného rozpočtu kraje upraveného o rozpočtová opatření, která zabezpečují výši dotací dle  přílohy č. 6 k zákonu č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem obce v průběhu roku 2008) se rozumí údaje schváleného rozpočtu obce upraveného o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací zabezpečují výši uvedenou v příloze č. 7 k zákonu č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, u hlavního města Prahy v příloze č. 8 k zákonu č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Kraje, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 360/2007 Sb., zapracují veškeré úpravy svých finančních vztahů ke státnímu rozpočtu do sloupce „Rozpočet po změnách“ tak, aby byl v souladu se zákonem č. 360/2007 Sb.

Obce, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 360/2007 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce „Rozpočet po změnách“.

Hlavní město Praha předkládá data o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v jednom finančním výkazu. V souladu s platnými právními předpisy hlavní město Praha nerozlišuje, zda se jedná o údaje vztahující se k působnosti obce nebo k působnosti kraje. Finanční výkazy hlavního města Prahy jsou Ministerstvem financí vyhodnocovány společně s výkazy obcí.

Hlavní město Praha, pokud schválilo svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 360/2007 Sb., promítne veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce „Rozpočet po změnách“.

Do objemu upravených rozpočtů krajů, obcí a hl.m. Prahy budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 360/2007 Sb. , které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2008, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly.

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky MF č. 22/2007 Sb., zabezpečení zpracování údajů o schválených (podrobných) rozpočtech ( popř. rozpočtech po změnách) na rok 2008 do finančních výkazů prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému tak, aby schválené rozpočty krajů, obcí, hl.m. Prahy včetně rozpočtů po změnách (v důsledku úprav, vztahujících se k zákonu č. 360/2007 Sb.), dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti vstoupily do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až duben 2008.

V případě, že dojde v krajském sumáři ke změně v údajích o schváleném (podrobném) rozpočtu (popř. rozpočtu po změnách) po stanoveném termínu, musí kraj požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů odbor 12 – Financování územních rozpočtů) o povolení ke vstupu do souborných údajů (obdobně musí požádat Ministerstvo financí i Regionální rady regionů soudržnosti).

V návaznosti na zákon č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl krajům a hl.m. Praze zaslán rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů a hl.m. Prahy (tzv. „rozpisový dopis“), metodika financování obcí a krajů na rok 2008 a způsob vyúčtování poskytnutých dotací (ze 17. 12. 2007 pod č.j. 12/102 964/2007-121).

 

 

4. Vracení neoprávněně vyplacených dávek a výplaty a vrácení dávky zdravotně postiženým občanům

čj.: MPSV 2008/2817 – 624 – ref. ing. H. Kněnická

 

S účinností od 1. ledna 2008 bylo novelizováno ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od tohoto dne § 22 odst. 6 zní následovně: „Vrácené a vymožené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu v případě jejich vrácení nebo vymožení v jiném roce, než v roce poskytnutí; tyto prostředky je povinen orgán, který je vymohl, bezodkladně odvést do státního rozpočtu. Vrácené nebo vymožené prostředky, k jejichž vrácení nebo vymožení došlo v roce jejich poskytnutí ze státního rozpočtu, se použijí ke stejnému účelu v tomtéž roce, popřípadě se stávají předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.“

Z upraveného znění plyne, že při neoprávněně vyplacené dávce na příspěvek na péči v roce 2007 a vrácené nebo vymožené v roce 2008 (obecně v roce odlišném oproti roku poskytnutí) se prostředky budou vracet do státního rozpočtu na příjmový účet MPSV č. 19-2229001/0710. Obce budou odvádět prostředky jednou měsíčně prostřednictvím rozpočtu kraje tak, aby kraj mohl provést převod souhrnné částky na MPSV do 10. dne následujícího měsíce.

Při neoprávněně vyplacené dávce na příspěvek na péči v průběhu roku 2008 a vrácené nebo vymožené v roce 2008 (obecně k poskytnutí i vrácení dojde ve shodném roce) si obce vrácené prostředky přijmou na svůj účet jako kompenzaci a použijí je v tomtéž roce ke stejnému účelu, popřípadě se stávají tyto prostředky předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem v souladu s dosud platnou vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. V rámci vypořádání budou tyto prostředky převedeny na účet cizích prostředků MPSV č. 6015-2229001/0710.

S účinností od 1. ledna 2008 bylo v obdobném smyslu rovněž novelizováno ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Od tohoto dne § 54 odst. 2 zní následovně: „Vrácené a vymožené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu v případě jejich vrácení nebo vymožení v jiném roce, než v roce poskytnutí. Tyto prostředky je povinen orgán, který je vymohl, bezodkladně odvést do státního rozpočtu.“

Od roku 2008 tedy platí, že při neoprávněně vyplacené dávce pomoci v hmotné nouzi v roce 2007 a vrácené nebo vymožené v roce 2008 (obecně v roce odlišném oproti roku poskytnutí) se prostředky budou vracet do státního rozpočtu na  příjmový účet MPSV č. 19-2229001/0710. Obce budou odvádět prostředky jednou měsíčně prostřednictvím rozpočtu kraje tak, aby kraj mohl provést převod souhrnné částky na MPSV do 10. dne následujícího měsíce.

Při neoprávněně vyplacené dávce pomoci v hmotné nouzi v průběhu roku 2008 a vrácené nebo vymožené v roce 2008 (obecně k poskytnutí i vrácení dojde ve shodném roce) si obce vrácené prostředky přijmou na svůj účet jako kompenzaci a použijí je v tomtéž roce ke stejnému účelu, popřípadě se stávají tyto prostředky předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem v souladu s dosud platnou vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. V rámci vypořádání budou tyto prostředky převedeny na účet cizích prostředků MPSV č. 6015-2229001/0710.

Pro rok 2008 se pro resort MPSV (rozpočtová kapitola 313) nemění žádný účelový znak přidělený Ministerstvem financí v Číselníku účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně. Pro transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi se používá nadále účelový znak 13306 a pro transfery na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách platí účelový znak 13235.

I přes to, že od 1. ledna 2008 došlo ke zrušení ustanovení § 42 "Příspěvek na zvýšené životní náklady" vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, na základě kterého se poskytovaly dávky zdravotně postiženým občanům do konce roku 2007, bude se pro případy výplat, případně vratek, v souvislosti s právními nároky příjemců z minulých let nadále používat rozpočtová položka a paragraf jako před zrušením příslušného paragrafu vyhlášky, tzn. položka 5410 Sociální dávky a § 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky. Tento postup je ošetřen jak v systému OKdávky tak i v systému ARIS.

 

 

5. Poskytování příspěvků poskytovaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek

MPSV čj.: 2008/4514 – 624 – ref. ing. H. Kněnická, ing. R. Kotrba

 

Od roku 2008 se upravuje dosud uplatňovaný náhled na zatřiďování výše uvedených příspěvků, které jsou poskytovány příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek.

Úřady práce budou poskytovat příspěvky příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec nebo kraj, v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen "APZ") přímo těmto organizacím, nikoliv prostřednictvím rozpočtu jejich zřizovatele.

Soulad tohoto postupu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá ze znění zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), podle kterého jsou příspěvky poskytovány zaměstnavatelům, kterými jsou příspěvkové organizace, nikoliv jejich zřizovatelé.