Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 2 ročník 2008

 

1. Vyúčtování dotace

čj.: 12/24 319/2008 – 124 – ref. ing. R. Kotrba

 

Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je součástí závěrečného účtu obce vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Znamená to, že se musí provést vyúčtování obdržených, ale i poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu obce. Proto v závěrečném účtu obce musí být i přehled poskytnutých dotací a hodnocení, zda byly splněny podmínky pro jejich čerpání. Především hodnocení splnění účelu pro jejich poskytnutí. Z toho vyplývá, že obec by měla v podmínkách pro čerpání poskytnuté dotace požadovat její vyúčtování.

Poskytování dotací z rozpočtu obce je činností v samostatné působnosti a stát do samostatné působnosti může zasahovat jen zákonem a na ochranu zákona. Obecně se tedy žádné přehledy o poskytnutých dotacích z rozpočtu obce státu nepředávají.

V některých případech však může dojít k tomu, že se obec účastní nějakého projektu (např. projekty spolufinancované z Evropské unie) a financování takového projektu probíhá tzv. „grantovým“ způsobem nebo systémem „Partnerství“. V takovém případě obdrží obec finanční prostředky, které musí svým rozhodnutím poskytnout dalším účastníkům projektu (třeba i soukromým podnikatelským subjektům). Potom se v podmínkách pro čerpání dotace může objevit podmínka pro obec, že se poskytovateli musí prokázat, jak obec naložila s přijatými finančními prostředky, tj. komu je poskytla. Pokud je poskytovatelem státní instituce, potom se jí musí přehled příjemců předložit.

 

 

2. Postavení kraje jako poskytovatele

čj.: 12/15 382/2008 – 124 – ref. ing. O. Rudovská

 

K metodickému dotazu, který se týkal postavení kraje jako poskytovatele pro výklad vyhlášky MF ČR č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, sdělujeme:

Podle autorů výše zmíněně vyhlášky se tato vztahuje pouze na subjekty, které jsou zmocněny k poskytování účelově určených prostředků státního rozpočtu podle ustanovení § 14, resp.§ 17 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Takovým subjektem kraj není. Z tohoto důvodu se povinnost předávat údaje o poskytnutých dotacích, návratných finančních výpomocích a ostatních podobných transferech a o jejich příjemcích podle ustanovení § 75b zákona o rozpočtových pravidlech a v návaznosti ani vyhláška č. 286/2007 Sb. vztahovat na kraj nemůže.

 

 

3. Metodiky poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2008

 

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2008

Referent.: Ing. Jana Valentovičová

 

1. Dotace se poskytuje obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na základě § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje, že „náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, hradí stát…“.

2. Jedná se o dotaci účelovou neinvestiční, která je určena ke krytí výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jejich výčet je uveden v příloze. Především se jedná o níže uvedené výdaje:

3. Dotaci nelze využít ke krytí výdajů, které nesouvisí přímo s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a musely by být hrazeny i v případě, kdy by obecní úřad obce s rozšířenou působností danou agendu nevykonával. Jedná se například o výdaje na mzdy zaměstnanců podatelny, hospodářské správy, údržby, recepce, úklidu a ostrahy budovy a výdaje na opravu budovy. Z dotace také nemůže být hrazeno vzdělávání zaměstnanců, pořízení mikrovlnky, ledničky, dekorace a jakékoliv očkování.

4. Dotace je poskytována jako neinvestiční, z čehož plyne, že nesmí být použita ke krytí výdajů na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tím se dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí, že nemůže být použita k nákupu dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad 40 tisíc Kč, dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě nad 60 tisíc Kč a k technickému zhodnocení tohoto majetku. Ministerstvo financí nebude měnit charakter dotace. Dotace zůstane stejně jako v roce 2007 neinvestiční účelová.

5. Jedná se o průtokovou dotaci, která je obcím poskytována dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, „prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak“.

6. Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotace obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze poskytuje formou rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí zašle Ministerstvo financí jednotlivým obcím prostřednictvím krajů.

7. Účtování dotace se řídí platnou rozpočtovou skladbou. Kraj bude účtovat přijetí dotace na položku 4111-Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s plusem a její zaslání jednotlivým obcím s rozšířenou působností na položku 4111-Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s mínusem. Obce zaúčtují přijatí dotace jako neinvestiční přijatou dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na položku 4111 a výdaje budou sledovat pod účelovým znakem 98 216-Sociálně-právní ochrana dětí na položkách třídy 5 druhového třídění platné rozpočtové skladby.

8. Dotace je poskytována obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu čtvrtletně. První záloha bude uvolněná v lednu 2008 a její výše bude určena jako čtvrtina celkové dotace vypočtené Ministerstvem práce a sociálních věcí dle stejného vzorce jako v roce 2007 a na základě údajů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí k 1. 1. 2007. Zálohy na další čtvrtletí budou uvolňovány v měsících březnu, červnu a září. Jejích výše budě vycházet z aktualizovaných údajů k 1. 1. 2008 a bude vypočtena na základě nového vzorce stanoveného Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Propočtový vzorec bude upřesněn při uvolnění 2. zálohy.

9. Dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008. Vyúčtování dotace bude prováděno za celý rozpočtový rok. Neprovádí se vyúčtování po jednotlivých čtvrtletích.

 

Příloha k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2008

Ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základe vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí:

§ 8 odst. 1, 2, 3, § 9, § 10 odst. 1, 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, 2, § 13 odst. 1, 2, § 14 odst. 1, 2, 3 a 4, § 15 odst. 1, 2, § 16, § 16a odst. 1, 2, § 17 písm. a), b), § 18, § 19 odst. 1, 3, 5, § 21 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a 7, § 24b odst. 4 písm. a), § 24c odst. 4 písm. a), § 27a odst. 1, § 28, § 29 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 30 odst. 1, 2, 3 a 5, § 32 odst. 1, 2, 3, § 33 odst. 1, 2 ve spojení se zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 34 odst. 1, 2, 3 a 4, § 35a, § 36 odst. 2, odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c), § 37 odst. 1, 2, 3, § 38 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, § 42 odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4 písm. a), b), § 42b odst. 3, § 49 odst. 3, § 51 odst. 1, 3, 4 a 5, § 52 odst. 1, 2, § 53 odst. 1, 5, § 54, § 55 odst. 1, 4, 6 a 7, § 57 odst. 1, 3, § 59l odst. 5 písm. b), d), e) a f), odst. 6, § 62 odst. 1, 2, 3, 4 a 5.

 

 

Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2008

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2008 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Referent: Ing. Jaroslava Pavlíková

 

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008).

B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.

C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

 

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008)

Ve srovnání s rokem 2007 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích k žádným změnám. Ke změně však dochází ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy, ve kterém je na základě usnesení vlády č. 841/2007 proveden přesun prostředků na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, které byly součástí příspěvku na výkon státní správy, z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu do kapitoly Ministerstva vnitra.

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 9 425 567 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 8 749 593 tis. Kč (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008) a hl. m. Praze 675 974 tis. Kč (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008).

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Příspěvek na školství celkem     1 511 579 tis. Kč
z toho:   pro obce v jednotlivých krajích    1 370 502 tis. Kč
  pro hl. m. Prahu   141 077 tis. Kč

Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou.

Propočtový ukazatel na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci příspěvku na školství, činí 1 360,- Kč (zapracováno je 3% navýšení oproti roku 2007). Kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2006/2007 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2007/2008); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 Ministerstvem financí.

V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Příspěvek bude uvolněn formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti dobrovolného svazku obcí.

Za školní rok 2006/2007 byly použity výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01. U vybraných okresů a Prahy i výkazy S 7-01, S 9-01. Za školní rok 2006/2007 použijí kraje výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01, S 8-01, S 9-01.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení

38 041 tis. Kč

Dotace je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Dotace na jedno místo činí 90 357 Kč a pro rok 2008 byla valorizována o 3 % proti roku 2007. Kapacita těchto zařízení činí 421 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A (MZ) 1 – 01 za rok 2008 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst x 365 (366) - počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy celkem      7 651 077 tis. Kč

z toho:  

pro obce v jednotlivých krajích  

7 116 180 tis. Kč

   

pro hl. m. Prahu  

534 897 tis. Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V roce 2008 bude příspěvek na výkon státní správy obcím rozdělován podle nové metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizované na podmínky roku 2008. Celkový objem příspěvku byl pro rok 2008 valorizován o 3 %. Navýšení je rozdílné pro jednotlivé úrovně výkonu státní správy, což by mělo přispět ke zmírňování rozdílů v krytí nákladů na výkon státní správy zejména mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi. I přes zmíněnou valorizaci by v roce 2008 došlo k poklesu výše příspěvku u čtyř obcí s rozšířenou působností ve srovnání s objemem, který by tyto obce obdržely při použití postupu výpočtu platném v roce 2007. U těchto obcí je v rámci systému propočtu zavedena mimořádná kompenzace, jejímž smyslem je dorovnat pokles objemu příspěvku do úrovně roku 2007 (při vyloučení vlivu změn velikosti správních obvodů). Za tohoto předpokladu žádná obec nebude mít v roce 2008 příspěvek na výkon státní správy nižší než v roce 2007. Celková výše kompenzace činí cca 4,1 mil. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí je stanoven v tis. Kč (součást přílohy č. 7 k zákonu o státním rozpočtu). Krajské úřady jednotlivé příspěvky rozepisují na obce s přesností na celé stokoruny nahoru. Případné rozdíly promítne krajský úřad zaokrouhlením příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací). Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 7 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1 000 Kč, poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1 000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v průběhu reformy veřejné správy (působnost kraje). Objem příspěvku pro hl. m. Prahu ve funkci obce i kraje byl rovněž valorizován o cca 3 % oproti roku 2007. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu v sobě již nezahrnuje prostředky určené pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím  

224 870 tis. Kč

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí zřizovatelské funkce k vybraným organizacím působícím zejména v odvětví kultury (knihovny, divadla apod.). Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto zařízení. Dotace byla pro rok 2008 valorizována o 3 %.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 2 369 337 tis. Kč, z toho částka 1 327 727 tis. Kč je určena na výdaje financování programů reprodukce majetku obcí a hl. m. Prahy, zbývající objem představují dotační tituly zahrnuté v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ (1 041 610 tis. Kč).

Významnou položkou v rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“, která je určena pro obce a hl. m. Prahu, je stejně jako v roce 2007 položka „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“. Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude příjemcům uvolňována ve čtvrtletních zálohách Ministerstvem financí na základě údajů a propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2008 je uvedena v příloze OBCE č. 3a.

V ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky kapitoly Všeobecná pokladní správa byla schválena položka „Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu“. Obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze budou tyto finanční prostředky uvolněny ve formě účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Finanční prostředky poukáže Ministerstvo financí jednotlivým příjemcům na základě rozdělení provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kritériem pro rozdělení dotace bude počet vyhodnocených žádostí o příspěvek na péči za listopad 2007 dle výkazu OK Systému a objem poskytnutých dotací na příspěvky na péči za rok 2007 v poměru 60 : 40.

Nově je v roce 2008 rozpočtována v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky položka „Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem“ v celkové výši 50 000 tis. Kč. Uvedené prostředky mají pomoci řešit asymetrii v míře krytí výdajů na výkon státní správy u těchto obcí. Při rozdělení těchto finančních prostředků na jednotlivé obce vycházelo Ministerstvo vnitra ze způsobu propočtu příspěvku na výkon státní správy podle přílohy č. 9 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008. Poukázání prostředků provede Ministerstvo financí.

 

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 36 650 737 tis. Kč. Vlivem přesunů některých dotačních titulů z kapitoly Všeobecná pokladní správa se kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu stává od roku 2007 kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. V navrženém objemu neinvestičních dotací určených v rozpočtu této kapitoly pro obce a hl. m. Prahu v celkové výši 24 595 968 tis. Kč jsou zahrnuty zejména příspěvek na péči, prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým, jejichž výplatu příjemcům budou obce a hl. m. Praha zprostředkovávat.

Objemově významné jsou rovněž neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou rozpočtovány ve výši 8 000 000 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 2 890 317 tis. Kč, z toho největší část je rozpočtována v kapitole Operace státních finančních aktiv ve výši 1 387 163 tis. Kč.

 

II. Daňové příjmy obcí v roce 2008 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 257042591

 

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
A PODÍL OBCÍ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2008 (v mld. Kč)*

Daňový příjem

Predikce 2008

VR celkem

z toho podíl obcí1

Daň z přidané hodnoty

272,2

58,3

Daň z příjmů právnických osob

174,2

42,3

v tom:

daň z příjmů právnických osob

167,3

35,8

daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji

6,9

6,5

Daň z příjmů fyzických osob

134,4

33,8

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

5,5

1,2

daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem

15,8

6,7

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část

11,1

2,0

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

4,7

4,7

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem

113,1

25,9

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část

111,4

24,2

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

1,7

1,7

Daň z nemovitostí

5,5

5,5

Místní a správní poplatky

7,2

7,2

Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí

6,7

5,4

Celkem

600,2

152,5

*) Propočet podle § 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2008, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí, která bude vydána mimořádně v souladu s novelou zákona o rozpočtovém určení daní s účinností k 1. 1. 2008. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2007 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2007 podle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2006. Příslušný objem a procentní podíl obcí na sdílených daních jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva financí. Vyhlášku zpracovanou na základě aktualizovaných dat vydá Ministerstvo financí k 1. září 2008.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč – viz zákon).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

tab01.gif (7172 bytes)

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2008

Referent: Ing. Rudolf Kotrba

 

 

Metodika financování krajů pro rok 2008

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2008 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Referent: Ing. Lucie Maříková

Kraje v roce 2008 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

A. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008).

B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.

C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2008)

Příspěvek na výkon státní správy  

1 118 457 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Uvedený objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy. V souvislosti s implementací soustavy Natura 2000 byl usnesením vlády č. 563/2007 od roku 2008 navýšen příspěvek na výkon státní správy o finanční prostředky pro dalších 31 funkčních míst (ocenění průměrných výdajů na 1 funkční místo je uvedeno v příloze KRAJE č. 1 v komentáři pod tabulkou).

Prostředky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí nejsou od roku 2008 obsaženy ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů, neboť byly v návaznosti na usnesení vlády č. 841/2007 přesunuty z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu do kapitoly Ministerstva vnitra.

Meziročně došlo k navýšení objemu příspěvku o 3  %.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

 

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2008 se jedná o dotace v celkové výši 1 949 575 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku je rozpočtováno 1 681 200 tis. Kč, v tom je zahrnuta částka na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (usnesení vlády č. 1059/2005). Zbývající objem ve výši 268 375 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Jde o tituly, které nelze v etapě přípravy návrhu rozpočtu rozpočtovat u konkrétních příjemců, např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (např. na protiradonová opatření atd.).

Prostředky na koordinátory romských poradců při krajských úřadech byly v návaznosti na usnesení vlády č. 841/2007 přesunuty z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu do působnosti Úřadu vlády ČR.

 

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol v předpokládané výši 79 495 599 tis. Kč jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol.

Kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v níž je pro rok 2008 rozpočtováno 71 154 870 tis. Kč pro kraje. Tato částka zahrnuje dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

 

II. Daňové příjmy krajů v roce 2008 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2008 uvádí následující tabulka:

VYBRANÉ DAŇOVÉ PŘÍJMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
A PODÍL ROZPOČTŮ KRAJŮ NA TĚCHTO DANÍCH V ROCE 2008 (v mld. Kč)*

Daňový příjem

Predikce 2008

VR celkem

z toho podíl krajů

Daň z přidané hodnoty

272,2

24,3

Daň z příjmů právnických osob

174,2

15,3

v tom: daň z příjmů právnických osob

167,3

14,9

daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji

6,9

0,4

Daň z příjmů fyzických osob

134,4

11,4

v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

5,5

0,5

daň z příjmů fyzických osob z přiznání celkem

15,8

0,8

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - sdílená část

11,1

0,8

daň z příjmů fyzických osob z podnikání - 30 % motivace obcí

4,7

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem

113,1

10,1

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část

111,4

10,1

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5 % motivace

1,7

Celkem

580,8

51,0

* Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2008, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

tab02.gif (4439 bytes)

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

 

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtů krajů a obcí v roce 2008

Referent: Ing. Rudolf Kotrba

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů v roce 2008: