Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 1 ročník 2009

Metodika financování krajů pro rok 2009

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2009 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 25704 2591

Kraje v roce 2009 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2009)

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Uvedený objem zahrnuje stejně jako v roce 2008 prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy a prostředky v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000. Pro rok 2009 byl příspěvek navýšen o 30 000 tis. Kč na zajištění inspekce kvality sociálních služeb a transferů státních dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z této částky je pro kraje určeno 26 920 tis. Kč (zbývající částka určená pro hl. m. Prahu ve funkci kraje, je zahrnuta v samostatném finančním vztahu k hl. m. Praze). Rozdělení tohoto navýšení mezi jednotlivé kraje zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Meziročně došlo k navýšení objemu příspěvku o 3 %.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2009 se jedná o dotace v celkové výši 2 040 574 tis. Kč. Na výdaje vedené v programech ISPROFIN je pro kraje rozpočtováno 1 757 199 tis. Kč a v této částce jsou zahrnuty prostředky, které byly do konce roku 2008 financované z programů reprodukce majetku kapitoly Všeobecná pokladní správa. S částkou 1 757 199 tis. Kč se počítá na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (usnesení vlády č. 1059/2005). Zbývající objem ve výši 283 375 tis. Kč je zahrnut v ukazateli "Další prostředky pro územní samosprávné celky". Jde o tituly, které nelze v etapě přípravy návrhu rozpočtu rozpočtovat u konkrétních příjemců, např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (např. na protiradonová opatření atd.).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol v předpokládané výši 82 561 318 tis. Kč jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol.

Kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v níž je pro rok 2009 rozpočtována částka 79 522 392 tis. Kč. Tato částka zahrnuje dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2009 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 25704 2591

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2009 uvádí následující tabulka:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2009 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2009**
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty 278,6 24,9
Daň z příjmů právnických osob 193,3 17,1
v tom: daň z příjmů právnických osob 187 16,7
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 6,3 0,4
Daň z příjmů fyzických osob 162,9 13,6
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 9,8 0,9
daň z příjmů fyzických osob z přiznání celkem 25 1,3
daň z příjmů fyzických osob z podnikání -- sdílená část 17,5 1,3
daň z příjmů fyzických osob z podnikání -- 30 % motivace obcí 7,5  
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 128,1 11,4
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- sdílená část 126,2 11,4
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- 1,5 % motivace 1,9  
Celkem 634,8 55,6

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

**) Uvedená daňová predikce vychází z údajů ze srpna 2008; její aktualizace se předpokládá v průběhu ledna 2009.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem Převodový účet státního rozpočtu u ČNB Položka rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 4677 1211
Daň z příjmů právnických osob 4642 1121
Daň z příjmů fyzických osob    
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 4669 1113
daň z příjmů fyzických osob z podnikání 4650 1112
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 4626  1111 

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtů krajů a obcí v roce 2009

Referent: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 25704 2495

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2009 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá z novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2 a z usnesení vlády č. 1084/2002.

Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí v roce 2009:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů v roce 2009:

Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2009

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2009 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Referent: Ing. Jaroslava Pavlíková, tel. 25704 2638

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009)

Ve srovnání s rokem 2008 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích k žádným změnám.

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 9 686 152 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 8 979 617 tis. Kč (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009) a hl. m. Praze 706 535 tis. Kč (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2009).

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Příspěvek na školství
Příspěvek na školství celkem 1 522 034 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 1 379 241 tis. Kč
pro hl. m. Prahu 142 793 tis. Kč

Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou.

Propočtový ukazatel na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci příspěvku na školství, činí 1401 Kč (zapracováno je 3 % navýšení oproti roku 2008). Kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2007/2008 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2008/2009); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009 Ministerstvem financí.

V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Příspěvek bude uvolněn formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti dobrovolného svazku obcí.

Za školní rok 2007/2008 byly použity výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01, S 8-01, S 9-01.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 37 227 tis. Kč

Dotace je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Dotace na jedno místo činí 93 068 Kč a pro rok 2009 byla valorizována o 3 % proti roku 2008. Kapacita těchto zařízení činí 400 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A (MZ) 1 -- 01 za rok 2009 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst × 365 (366) -- počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy celkem 7 895 274 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 7 331 532 tis. Kč
  pro hl. m. Prahu 563 742 tis. Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V roce 2009 bude příspěvek na výkon státní správy obcím rozdělován podle metodiky poprvé použité v roce 2006 a aktualizované na podmínky roku 2009. Celkový objem příspěvku byl pro rok 2009 valorizován o 3 %, což při současném meziročním nárůstu počtu obyvatel znamená, že průměrné navýšení příspěvku u obcí činí cca 2,3 %. Navýšení je rozdílné pro jednotlivé úrovně výkonu státní správy, což by mělo přispět ke zmírňování rozdílů v krytí nákladů na výkon státní správy zejména mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi. I přes zmíněnou valorizaci by v roce 2009 došlo k poklesu výše příspěvku u dvou obcí s rozšířenou působností ve srovnání s objemem, který by tyto obce obdržely při použití postupu výpočtu platném v roce 2008. U těchto obcí je v rámci systému propočtu zavedena mimořádná kompenzace, jejímž smyslem je dorovnat pokles objemu příspěvku do úrovně roku 2008 (při vyloučení vlivu změn velikosti správních obvodů). Za tohoto předpokladu žádná obec nebude mít v roce 2009 příspěvek na výkon státní správy nižší než v roce 2008. Celková výše kompenzace činí cca 2,2 mil. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí je stanoven v tis. Kč (součást přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu). Krajské úřady jednotlivé příspěvky rozepisují na obce s přesností na celé stokoruny nahoru. Případné rozdíly promítne krajský úřad zaokrouhlením příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací). Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 6 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1 000 Kč, poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1 000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v průběhu reformy veřejné správy (působnost kraje). Objem příspěvku pro hl. m. Prahu ve funkci kraje byl rovněž valorizován o cca 3 % oproti roku 2008, v rámci působnosti obce došlo k 3 % valorizaci sazby na 100 obyvatel.

Mimo to byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu na rok 2009 navýšen v částce 3 080 tis. Kč, která je určena na dofinancování kompetencí krajských úřadů (působnost hl. m. Praha v postavení kraje) v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a zabezpečení transferů dotací poskytovatelům sociálních služeb, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kvantifikaci objemu prostředků pro hl. m. Prahu provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí podle údajů o počtu sociálních služeb na území hl. m. Prahy a počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje jsou z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb).

Zákonem č. 414/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů byl schválen přechod výkonu státní sociální podpory v hl. m. Praze na Úřad práce hl. m. Prahy s účinností od 1. ledna 2009. Finanční zdroje na výkon státní správy, které jsou ve schváleném zákoně o státním rozpočtu na rok 2009 rozpočtovány v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu a souvisí s výkonem státní sociální podpory zabezpečovaným hl. m. Prahou, budou počátkem roku 2009 převedeny do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o prostředky na poštovné a poukázečné rozpočtované v samostatném dotačním titulu "Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory" v objemu 23 400 tis. Kč a zároveň bude adekvátně snížen příspěvek na výkon státní správy zahrnutý v rámci souhrnného dotačního vztahu hl. m. Prahy (předpokládá se objem 50 800 mil. Kč).

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím 231 617 tis. Kč

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí zřizovatelské funkce k vybraným organizacím. Pro rok 2009 se jedná o organizace působící v odvětví kultury (knihovny, divadla apod.). Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto organizací. Dotace byla pro rok 2009 valorizována o 3 %.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 2 875 035 tis. Kč. Z této částky je objem 1 553 358 tis. Kč určen na výdaje vedené v programech ISPROFIN a zbývající objem představují prostředky ve výši 1 321 527 tis. Kč zahrnuté v ukazateli "Další prostředky pro územní samosprávné celky" a v ukazateli "Ostatní výdaje".

Významnou položkou v rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli "Další prostředky pro územní samosprávné celky", která je určena pro obce a hl. m. Prahu, je stejně jako v roce 2008 položka "Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí". Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude příjemcům uvolňována ve čtvrtletních zálohách Ministerstvem financí na základě údajů a propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Významnou položkou zůstává i položka "Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu". Obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze budou tyto finanční prostředky uvolněny ve formě účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Finanční prostředky poukáže Ministerstvo financí jednotlivým příjemcům na základě rozdělení provedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kritérium pro stanovení dotace jednotlivým příjemcům je obdobné jako v roce 2008 a je jím počet vyhodnocených žádostí o příspěvek na péči za listopad 2008 dle OK Systému a objem vyplacených dotací na příspěvky na péči za rok 2008 v poměru 60 : 40, se zaokrouhlením na celé stokoruny.

Stávající položka "Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce s pověřeným obecním úřadem" je pro rok 2009 transformována na položku "Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce", neboť bude použita i na dofinancování výkonu státní správy pro obce s rozšířenou působností a ostatní obce. Pro rok 2009 je tato položka rozpočtována v celkovém objemu 301 500 tis. Kč (tj. včetně stávajících prostředků pro pověřené obce valorizovaných o 3 %). Uvedené prostředky mají pomoci řešit asymetrii v míře krytí výdajů na výkon státní správy u těchto obcí. Rozdělení těchto finančních prostředků na jednotlivé obce provede Ministerstvo vnitra a poukázání prostředků provede Ministerstvo financí.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 36 693 436 tis. Kč.

Vlivem přesunů některých dotačních titulů z kapitoly Všeobecná pokladní správa se kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu stává od roku 2007 kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. V navrženém objemu neinvestičních dotací v celkové výši 23 870 289 tis. Kč určených v rozpočtu této kapitoly pro obce a hl. m. Prahu jsou zahrnuty zejména příspěvek na péči, prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým, jejichž výplatu příjemcům budou obce a hl. m. Praha zprostředkovávat.

Objemově významné jsou rovněž neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou rozpočtovány ve výši 8 694 988 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 2 890 578 tis. Kč, z toho největší část je rozpočtována v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj.

II. Daňové příjmy obcí v roce 2009 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková, tel. 25704 591

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních v roce 2009 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2009**
VR celkem z toho podíl obcí11
Daň z přidané hodnoty 278,6 59,6
Daň z příjmů právnických osob 193,3 45,9
v tom: daň z příjmů právnických osob 187,0 40,0
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 6,3 5,9
Daň z příjmů fyzických osob 162,9 42,1
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 9,8 2,1
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 25,0 10,7
daň z příjmů fyzických osob z podnikání -- sdílená část 17,5 3,2
daň z příjmů fyzických osob z podnikání -- 30 % motivace obcí 7,5 7,5
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 128,1 29,3
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- sdílená část 126,2 27,4
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- 1,5 % motivace 1,9 1,9
Daň z nemovitostí 6,4 6,4
Místní a správní poplatky 8,0 8,0
Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí 7,5 6,2
Celkem 656,7 168,2

*) Propočet podle § 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

**) Uvedená daňová predikce vychází z údajů ze srpna 2008; její aktualizace se předpokládá v průběhu ledna 2009.

1. Sdílené objemy daní představují 21,4 % část na celostátním hrubém výnosu v souladu s novelou zákona č. 243/2000 Sb., účinnou k 1. 1. 2008.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 316/2008 Sb. ze dne 26. srpna 2008. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2008 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2008 podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2007.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí.

Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč -- viz zákon).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem Převodový účet státního rozpočtu u ČNB Položka rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 1679 1211
Daň z příjmů právnických osob 641 1121
Daň z příjmů fyzických osob    
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 1660 1113
daň z příjmů fyzických osob z podnikání -- sdílená část 1652 1112
daň z příjmů fyzických osob z podnikání -- 30 % motivace obcí 1628 1112
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- sdílená část 2612 1111
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -- 1,5 % motivace 4634 1111
Daň z nemovitostí 633 1511

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2009

Referent: Ing. Rudolf Kotrba, tel. 25704 2495

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2009 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009:

Metodika poskytování dotací na sociálně-právní ochranu dětí pro rok 2009

ref. Ing. Jana Valentovičová, tel. 25704 2986

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009.

 1. Dotace se poskytuje obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na základě § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje, že "náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, hradí stát…".
 2. Jedná se o dotaci účelovou neinvestiční, která je určena ke krytí výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jejich výčet je uveden v příloze. Především se jedná o níže uvedené výdaje:
 3. Dotaci nelze využít ke krytí výdajů, které nesouvisí přímo s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a musely by být hrazeny i v případě, kdy by obecní úřad obce s rozšířenou působností danou agendu nevykonával. Jedná se například o výdaje na mzdy zaměstnanců podatelny, hospodářské správy, údržby, recepce, úklidu a ostrahy budovy a výdaje na opravu budovy. Z dotace také nemůže být hrazeno pořízení mikrovlnky, ledničky, dekorace, navigace, kamerový systém a jakékoliv očkování. Pokud jde o drobný dlouhodobý majetek (mobilní telefony, fotoaparáty a kancelářské zařízení) pořízené z dotace na výkon činností sociálně-právní ochrany dětí, musí být používán k účelu, ke kterému byl jako nezbytný prostředek pořízený a nemůže být převeden na jiné oddělení. Pokud jde o úhradu regulačních poplatků podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, regulační poplatky je povinen platit pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce. Požadavek na úhradu regulačních poplatků od orgánu sociálně-právní ochrany dětí nemá oporu v zákoně. Z toho důvodu není možné hradit regulační poplatky z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.
 4. Dotace je poskytována jako neinvestiční, z čehož plyne, že nesmí být použita ke krytí výdajů na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tím se dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí, že nemůže být použita k nákupu dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad 40 tisíc Kč, dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě nad 60 tisíc Kč a k technickému zhodnocení tohoto majetku. Ministerstvo financí nebude měnit charakter dotace. Dotace zůstane stejně jako v roce 2008 neinvestiční účelová.
 5. Jedná se o průtokovou dotaci, která je obcím poskytována dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, "prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak".
 6. Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotace obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze poskytuje formou rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí zašle Ministerstvo financí jednotlivým obcím prostřednictvím krajů.
 7. Účtování dotace se řídí platnou rozpočtovou skladbou. Kraj bude účtovat přijetí dotace na položku 4111-Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s plusem a její zaslání jednotlivým obcím s rozšířenou působností na položku 4111-Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s mínusem. Obce zaúčtují přijetí dotace jako neinvestiční přijatou dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na položku 4111 a výdaje budou sledovat pod účelovým znakem 98 216-Sociálně-právní ochrana dětí na položkách třídy 5 druhového třídění platné rozpočtové skladby.
 8. Dotace je poskytována obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu čtvrtletně. První záloha bude uvolněná v lednu 2009 a její výše bude určena jako čtvrtina celkové dotace vypočtené na základě údajů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí k 1. 1. 2008. Zálohy na další čtvrtletí budou uvolňovány v měsících březnu, červnu a září. Jejich výše bude vycházet z aktualizovaných údajů k 1. 1. 2009. Výše poskytnuté dotace bude vycházet z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladu na jednoho pracovníka. Vzorec pro výpočet dotace byl modifikován úpravou základního ukazatele, kterým je počet evidovaných případů. Vedle počtu spisů Om vykázaných v řádku 71, sloupec 3 statistického výkazu V (MPSV) 20-01 se do počtu případů zahrnuly rovněž spisy Nom (řádek 72, sloupec 3 statistického výkazu) a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči.
 9. Dotace je předmětem finančního vypořádání ze státním rozpočtem za rok 2009. Vyúčtování dotace bude prováděno za celý rozpočtový rok. Neprovádí se vyúčtování po jednotlivých čtvrtletích.

Příloha k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009

Ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí:

§ 8 odst. 1, 2, 3, § 9, § 10 odst. 1, 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, 2, § 13 odst. 1, 2, § 14 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 § 15 odst. 1, 2, § 16, § 16a odst. 1, 2, § 17 písm. a), b), § 18, § 19 odst. 1, 3, 5, § 21 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a 7, § 24b odst. 4 písm. a), § 24c odst. 4 písm. a), § 27a odst. 1, § 28, § 29 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 30 odst. 1, 2, 3 a 5, § 32 odst. 1, 2, 3, § 33 odst. 1, 2 ve spojení se zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 34 odst. 1, 2, 3 a 4, § 35a, § 36 odst. 2, odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c), § 37 odst. 1, 2, 3, § 38 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, § 42 odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4 písm. a), b), § 42b odst. 3, § 49 odst. 3, § 51 odst. 1, 3, 4 a 5, § 52 odst. 1, 2, § 53 odst. 1, 5, § 54, § 55 odst. 1, 4, 6 a 7, § 57 odst. 1, 3, § 59l odst. 5 písm. b), d), e) a f), odst. 6, § 62 odst. 1, 2, 3, 4 a 5.

Metodický postup předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu

čj.: 12/8 216/2008 -- 124 -- ref. ing. Jaroslava Teušlová

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví m. j. i územním samosprávným celkům povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje prostřednictvím krajů. Kraje, hlavní město Praha a Regionální rady regionů soudržnosti předkládají údaje ministerstvu. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

Ministerstvo financí proto žádá o zabezpečení zpracování schválených rozpočtů (popř. rozpočtů po změnách -- viz níže citováno) na rok 2009 podle platné rozpočtové skladby do finančních výkazů podle vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Do finančního výkazu musí být pořízen schválený rozpočet v platné rozpočtové skladbě k 1. 1. 2009. Zastupitelstvo obce nebo kraje projedná rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby (§ 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Schváleným rozpočtem kraje na rok 2009 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem kraje a rozepsaných podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

Schváleným rozpočtem obce na rok 2009 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce a rozepsaných podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) je právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. DSO musí dodržovat rovněž všechna ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se na DSO. Roční rozpočet musí vypracovat a schválit orgány DSO, kterými se řídí financování jeho činnosti včetně provádění kontroly svého hospodaření. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele (tj. schválené příjmy a výdaje). DSO vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Regionální rady regionů soudržnosti hospodaří podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, své příjmy a výdaje třídí podle rozpočtové skladby a vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výbor, představující kolektivní rozhodovací orgán Regionální rady regionů soudržnosti, schvaluje roční rozpočet.

Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu kraje po změně o rozpočtová opatření, která zabezpečují výši dotací dle přílohy č. 5 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. 

Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu obce po změně o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací zabezpečují výši uvedenou v příloze č. 6 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, u hlavního města Prahy v příloze č. 7 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Kraje, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 475/2008 Sb., zapracují veškeré úpravy svých finančních vztahů ke státnímu rozpočtu do sloupce "Rozpočet po změnách" tak, aby byl v souladu se zákonem č. 475/2008 Sb.

Obce, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 475/2008 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce "Rozpočet po změnách".

Hlavní město Praha předkládá data o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v jednom finančním výkazu. V souladu s platnými právními předpisy hlavní město Praha nerozlišuje, zda se jedná o údaje vztahující se k působnosti obce nebo k působnosti kraje. Finanční výkazy hlavního města Prahy jsou Ministerstvem financí vyhodnocovány společně s výkazy obcí.

Hlavní město Praha, pokud schválilo svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 475/2008 Sb., promítne veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce "Rozpočet po změnách".

Do objemu rozpočtů po změnách krajů, obcí a hl. m. Prahy budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 475/2008 Sb., které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2009, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly.

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečení zpracování údajů o schválených rozpočtech (popř. rozpočtech po změnách) na rok 2009 do finančních výkazů prostřednictvím provozovatele Automatizovaného rozpočtového informačního systému tak, aby schválené rozpočty krajů, obcí, hl.m. Prahy včetně rozpočtů po změnách (v důsledku úprav, vztahujících se k zákonu č. 475/2008 Sb.), dobrovolných svazků obcí, Regionálních rad regionů soudržnosti vstoupily do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až duben 2009.

V případě, že dojde v krajském sumáři ke změně v údajích o schváleném rozpočtu po stanoveném termínu, musí kraj požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 -- Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů odbor 12 -- Financování územních rozpočtů a programové financování) o povolení ke vstupu do souborných údajů (obdobně musí požádat Ministerstvo financí i Regionální rady regionů soudržnosti).

V návaznosti na zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 byl krajům a hl. m. Praze zaslán rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů a hl.m. Prahy (tzv. "rozpisový dopis"), metodika financování obcí a krajů na rok 2009 a způsob vyúčtování poskytnutých dotací (z 18. 12. 2008 pod č. j. 12/106 468/2008-121).

Cenová regulace pronájmu hrobového místa a služeb s tím spojených

čj.: 12/8 104/2009 -- 162 -- ref. Eva Maštálková

Současné legislativní předpisy související s uvedenou problematikou

Předchozí legislativní předpisy týkající se cenové regulace

Možnost cenové regulace formou maximálních cen u služeb pohřebních byla přenesena a je v platnosti až do současnosti z Ministerstva financí na místní orgány (obce), které o případné cenové regulaci mohly rozhodnout na základě zhodnocení a znalosti místních podmínek vydáním vyhlášky s uvedením výše maximálních cen. Přenesení působnosti v cenové regulaci bylo stanoveno ve výměru MF č. 01/91, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, s účinností od 1. 1. 1991, část I. písm. b) položka č. 5.

Pro rok 2006 platil stejný způsob cenové regulace služeb krematorií jako pro rok 2005 stanovený výměrem MF č. 01/2006 s účinností od 1. 1. 2006, část I. oddíl B položka č. 7 a služeb hřbitovních položka č. 8 tohoto výměru.

Pronájem hrobových míst. byl zahrnut v části I. oddílu A. položce č. 5. písm. d) (Příloha č. 16b).

Pro rok 2007 platil stejný způsob cenové regulace služeb krematorií jako pro rok 2006 rozšířený o pronájem obřadních místností stanovený výměrem MF č. 01/2007 s účinností od 1. 1. 2007, část I. oddíl B položka č. 7. a služeb hřbitovních položka č. 8 tohoto výměru.

Pronájem hrobových míst. byl zahrnut v části I. oddílu A. položce č. 5. písm. d).

Pro rok 2008 platil stejný způsob cenové regulace služeb krematorií jako pro rok 2007, stanovený výměrem MF č. 01/2008 s účinností od 1. 1. 2008, část I. oddíl B položka č. 7. a služeb hřbitovních položka č. 8 tohoto výměru.

Pronájem hrobových míst. byl zahrnut v části I. oddílu A. položce č. 3. písm. d).

Služby krematorií byly zahrnuty současně i do části II. -- Seznam zboží, u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny položky č. 12 -- Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavřené urny s označením a pronájem obřadních místností kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 7.

Stejně tak byly zahrnuty do části II. položky č. 13 -- Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa kromě služeb hřbitovních se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 8.

Pro rok 2009 platí stejný způsob cenové regulace služeb krematorií jako pro rok 2008, stanovený výměrem MF č. 01/2009 s účinností od 1. 1. 2009, část I. oddíl B položka č. 7. a služeb hřbitovních položka č. 8 tohoto výměru (Příloha č. 19a) a část II. položka č. 12 -- Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavřené urny s označením a pronájem obřadních místností kromě služeb se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 7, a položka č. 13 -- Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa kromě služeb hřbitovních se stanovenými maximálními cenami podle části I. oddílu B položky č. 8.

Pronájem hrobových míst byl zahrnut v části I. oddílu A. položce č. 3. písm. d).

Obecně k přenesené působnosti ve stanovení maximálních cen, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

V oddíle B výměru MF č. 01/2009, resp. příslušný kalendářní rok, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, jsou stanoveny položky, u nichž kraje a obce mohou využít své pravomoci stanovené zákonem a přistoupit k cenové regulaci formou úředně stanovených cen. Nezbytným předpokladem pro možnost uplatnění cenové regulace je naplnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona o cenách. Kraje a obce svá rozhodnutí o cenové regulaci vyhlašují svým nařízením. Mezi těmito položkami jsou i Služby krematorií z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavřené urny s označením a pronájem obřadních místností a Služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa.

V případě, že kraje nebo obce nevyužijí přenesenou působnost a maximální ceny nestanoví, platí pro výpočet cen za uvedené služby krematorií a hřbitovní věcně usměrňované ceny -- část. II. položka č. 12 a položka č. 13 výměru MF č. 01/2009. To znamená, že ceny mohou obsahovat pouze ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložené z účetnictví, přiměřený zisk a DPH. Evidence těchto cen včetně jejich kalkulací musí být uchovávána tři roky (§ 11 zákona o cenách).

Maximální ceny stanovené v rámci přenesené působnosti nebo Ministerstvem financí ve výměru č. 01/2009, resp. příslušný kalendářní rok, nelze překročit, je možné ceny sjednávat do úrovně limitu maximální ceny. Obdobně i při sjednávání věcně usměrňovaných cen nemusí být dosažena vypočtená výše.

Pro úplnou informovanost uvádíme, že podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je správa hřbitovů povinna se řídit "Řádem veřejného pohřebiště", který musí být vyvěšen v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém. Zde by měl být, mimo jiné, uveden výčet rozsahu služeb hřbitovních, které souvisejí s provozem hřbitova jako např. odvoz odpadu, vodné, stočné, údržba případného elektrického osvětlení nebo hygienického zařízení, zajištění přístupu k hrobovému místu, prořezávání stromů, úklid spadaného listí, sekání trávy, oprava oplocení a laviček, dohled na dodržování provozní doby, ostraha hřbitova, informační služby apod.

Obdobný rozsah služeb hřbitovních by měl být uveden i ve smlouvách s jednotlivými nájemci hrobových míst, aby byli informováni o službách, které správa hřbitovů rozpočítává a vyúčtovává do plateb zároveň s výší nájemného za hrobové místo.

Navíc, podle svých možností, může správa hřbitovů zprostředkovat další služby, které musí být uvedeny v platném veřejně přístupném ceníku jako např.doplňkový prodej zboží, čištění hrobů, pomníků, hrobek, obnovování písma, provádění drobných stavebních prací při výstavbě a údržbě hrobových příslušenství, osázení a zalévání hrobů, kopání hrobů, otvírání hrobek, ukládání rakví a uren atd. Tyto další služby nejsou cenově regulovány a sjednávají se mezi prodávajícím (v daném případě poskytovatelem služby) a kupujícím ve smyslu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. bez jakéhokoliv omezení s tím, že ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona stanoví, že prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem za sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů.

služeb krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavřené urny s označením, a pronájem obřadních místností, musí být v platném veřejně přístupném ceníku uvedeny ceny za tyto služby současně s výčtem položek, které služby obsahují (např. jaké vybavení je zahrnuto v ceně za pronájem obřadní síně).

nájemného z hrobových míst mají provozovatelé pohřebišť povinnost uvést v platném veřejně přístupném ceníku a smlouvách výši ceny (nájemného), která nesmí přesáhnout maximální ceny (v Kč/m2/rok), týkající se pronájmu hrobových míst uvedené v odst. 1 písm. d) položka č. 3 oddílu A část I. výměru MF č. 01/2009 ze dne 11. 12. 2008. Dále ceník má obsahovat informaci, že v těchto cenách jsou zahrnuty mj. i náklady související s administrativním zajištěním pronájmu daného hrobového místa, např. sjednání nájemní smlouvy, vedení evidence hrobových míst, plateb a upomínek, dále příspěvek na správní režii spojenou s chodem hřbitova, resp. organizace spravující hřbitov (zpracování účetních výkazů apod.), příspěvek na finanční náklady spojené s chodem hřbitova (případně splátky investičního úvěru, popř. pojištění apod.) a alikvotní část příspěvků spojených s tvorbou finančních rezerv na předpokládané nezbytné investice v rámci daného hřbitova, popř. na jeho rozšíření, styku s veřejností týkající se volných hrobových míst apod.

Úplný výčet všech činností přiřazený ke správné službě je nutný především proto, aby nedocházelo k jejich účelovému přesunu, resp. neoprávněnému účtování stejné činnosti u více služeb a tím navyšování plateb hrazených nájemci.

V případě, že mají obce nebo kraje uzavřeny smlouvy (např. o dílo) o sjednané údržbě a provozu hřbitovů (pohřebišť), v rámci kterých se zavázaly, že uhradí provedené a vyfakturované hřbitovní služby, je třeba důsledně kontrolovat, zda pověřený subjekt (zhotovitel) stejné služby neúčtuje Městu (objednateli) a současně i občanům (nájemcům hrobových míst).