Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 6 ročník 2009

1. Popis předávání výkazů postupem stanoveným ve vyhlášce č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů.

ref. Ing. M. Horáková, oddělení 592

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 304/2008 Sb.) v § 1 v odstavcích 3 a 4 nově definuje vybrané účetní jednotky, stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů a legislativně definuje centrální systém účetních informací státu:

"(3)Tento zákon dále stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

(4) Zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku, provádí Ministerstvo financí, které též spravuje centrální systém účetních informací státu."

Prováděcí vyhláškou k těmto ustanovením zákona je vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (dále jen Technická vyhláška).

Centrální systém účetních informací státu (dále jen CSÚIS) je součástí Integrovaného informačního systému státní pokladny (dále jen IISSP), který buduje Ministerstvo financí (dále jen MF). MF ze zákona vykonává roli správce CSÚIS.

Z Technické vyhlášky vyplývají pro účetní jednotky (dále jen ÚJ) zejména tyto povinnosti. Připravovat data podle zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek. I v případě, že by byla data připravována jinou organizací (outsourcing zpracování účetnictví), má ÚJ odpovědnost za předání výkazů postupem stanoveným v Technické vyhlášce.

Statutární orgán ÚJ nebo jím pověřená osoba musí jmenovat zodpovědnou osobu a nejméně jednu náhradní zodpovědnou osobu (dále jen ZO/NZO). Tyto osoby budou zajišťovat zasílání dat do CSÚIS a přijímat zpětné informace. Budou komunikačními partnery tohoto systému. ZO/NZO může být pouze fyzická osoba (není podmínkou, aby byla zaměstnancem ÚJ, kterou zastupuje, např. obec může pověřit pracovníka krajského úřadu). U těchto osob se předpokládá jistá znalost informačních technologii. Všechny ZO/NZO mají ve vztahu k CSÚIS stejná práva a povinnosti.

Jedna ZO může vykonávat tuto činnosti pro více ÚJ. Každá fyzická osoba vystupující v roli ZO nebo NZO bude mít vytvořenu pouze jednu sadu osobních přístupových kódů dle Technické vyhlášky (přístupové jméno a heslo, heslo pro telefonickou autorizaci, symetrický šifrovací klíč). Proces registrace je určen v Příloze č. 7 Technické vyhlášky a skládá se z následujících kroků:

Registrace ÚJ a ZO/NZO

 1. Činnosti statutárního orgánu ÚJ nebo osoby jím pověřené

  Na webových stránkách MF bude uveřejněn registrační formulář ÚJ, ZO/NZO dle Technické vyhlášky (příloha č. 14 k vyhlášce) ve formátu pdf. Statutární orgán nebo jím určená osoba pdf si formulář uloží lokálně (formulář je typu offline, je ho možné vyplnit v prostředí ÚJ bez nutnosti trvalého spojení s CSÚIS) a vyplní ho podle uveřejněných instrukcí. Vyplněný formulář uloží (využije se standardní funkcionalita PDF formulářů) a takto vzniklý soubor odešle pomocí informačního systému datových stránek do datové schránky MF. Vybrané účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku, zašlou vyplněný a podepsaný formulář v listinné podobě a elektronicky na adresu Kompetenčního centra. (Kompetenční centrum – podpůrná struktura pro podporu a komunikaci s uživateli IISSP).

 2. Činnost správce CSÚIS (MF)

  Správce CSÚIS po obdržení žádosti a jejím zpracování zašle do datové schránky žadatele (ÚJ) zprávu, která bude obsahovat přístupové kódy (přihlašovací jméno a heslo) pro zástupce ÚJ (tedy statutární orgán nebo osobu jím pověřenou) s omezenou časovou platností. Toto přihlašovací jméno a heslo je možné použít pouze pro přístup k Webové aplikaci IISSP. Vybrané účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku, obdrží tyto údaje v listinné podobě.

 3. Činnosti statutárního orgánu ÚJ nebo osoby jím určené
 4. Činnost ZO/NZO

  Zástupce ÚJ (statutární orgán nebo jím pověřená osoba) poté vyplní a odešle formulář uvedený v příloze č. 10 Technické vyhlášky – "Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů". Do formuláře vyplní stejné údaje jako při jeho předchozím použití a doplní ještě dodaný Potvrzovací kontrolní součet pro jednotlivé ZO/NZO. Formulář odešle stejným způsobem jako v předchozím případě přes Webovou aplikaci IISSP do CSÚIS.

  Po aktivaci ZO/NZO obdrží ÚJ datovou schránkou a ZO/NZO e-mailem informativní dopis s údaji o aktivaci konkrétní ZO/NZO:

Změna údajů existující ZO/NZO

V rámci změny je možné měnit kontaktní údaje ZO/NZO

Změna přístupových údajů ZO/NZO

Pro vyžádání nových přihlašovacích údajů po ztrátě či vyzrazení přístupových údajů ZO/NZO k systému CSÚIS je vyžadováno zaslání registračního formuláře dle Přílohy č. 14 Technické vyhlášky stejným způsobem, jako při nové registraci ZO/NZO, případně je možná i telefonická žádost ZO/NZO po jejím úspěšném ověření telefonickým autorizačním heslem. Toto heslo obdrží ZO/NZO spolu s osobními přístupovými kódy.

V případě žádosti budou vygenerovány nové přihlašovací údaje, tj. vygenerováno nové heslo ke stávajícímu uživatelskému účtu ZO/NZO. Toto nově vygenerované heslo bude zasláno emailem na adresu ZO/NZO chráněné zašifrováním za použití symetrického klíče ZO/NZO. Na vyžádání může být heslo zasláno v chráněné obálce poštou do vlastních rukou příjemce tj. ZO/NZO.

Zrušení registrace ZO/NZO

Při žádosti o zrušení ZO/NZO se vždy bude kontrolovat, zda daná ÚJ má registrovánu minimálně jednu ZO a jednu NZO. V případě, že nebude tato podmínka splněna, nebude žádost akceptována a ÚJ musí zjednat nápravu. Vlastní postup bude následující:

Používané formuláře

Komunikace v rámci procesu registrace probíhá pomocí formulářů vycházejících z Technické vyhlášky. Při komunikaci bude využito PDF formulářů, které budou zasílány pomocí informačního systému datových schránek (vybrané účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku v listinné podobě) nebo přes Webovou aplikaci IISSP.

Komunikace ÚJ se správcem CSÚIS pomocí formulářů probíhá následujícím způsobem:

 1. Registrační formulář – vyplněný PDF formulář bude účetní jednotkou odeslán prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 2. Potvrzovací formulář

Komunikace správce CSÚIS s ÚJ probíhá následujícím způsobem:

 1. Zaslání dočasných přístupových údajů k inboxu ÚJ – zpráva zaslaná prostřednictvím informačního systému datových schránek (vybrané účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku v listinné podobě).
 2. Zaslání klíčů pro ZO/NZO – zpráva připravená v inboxu ÚJ (webová aplikace IISSP).
 3. Zaslání potvrzení o registraci ZO/NZO – prostřednictvím informačního systému datových schránek (vybrané účetní jednotky, které nemají aktivní datovou schránku v listinné podobě).

Komunikace správce CSÚIS se ZO/NZO probíhá následujícím způsobem:

 1. Zaslání dekódovacích kódů – poštou v chráněné obálce do vlastních rukou adresáta.
 2. Zaslání potvrzení o registraci ZO/NZO – e-mailem.

Další upřesňující informace o:

Vám budou zaslány ve druhé polovině I.Q roku 2010.

2. Informace pro obce ve věci prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

ref. JUDr. D. Bauer, oddělení 282

Účetní reformu v oblasti veřejných financí nebylo možné ani vhodné odkládat a bude spuštěna k 1. lednu 2010. Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") si je vědomo všech komplikací spojených se zaváděním změn v oblasti účetnictví, a proto bylo nastaveno fázování celého projektu tak, aby byly jednotlivé požadavky na dotčené účetní jednotky (včetně obcí) rozloženy do více účetních období. Tímto získají účetní jednotky prostor pro splnění všech nových povinností. Pro snazší orientaci přikládáme jako přílohu – Základní schéma rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí – vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 2010).

Kromě legislativní činnosti ministerstvo připravuje sérii kroků v rámci odborné a metodické pomoci vybraným účetním jednotkám, mezi které patří též obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované příspěvkové organizace a Regionální rady regionů soudržnosti (municipální účetní jednotky). O této podpoře ze strany ministerstva bude hovořeno níže.

Ministerstvo připravilo dvě základní prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, a to:

 1. Vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, která nahrazuje vyhlášku č. 505/2002 Sb. a která se vztahuje na účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, dobrovolnými svazky obcí, regionálními radami regionů soudržnosti, státními fondy, včetně Pozemkového fondu ČR a organizačními složkami státu). Tato vyhláška upravuje zejména účetní metody a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky.
 2. Vyhlášku č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), která se věnuje předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu a technické a smíšené formě účetního záznamu a jeho "konverzi".

Provedeným fázováním účetní reformy byl zároveň pozdržen legislativní proces předložení "konsolidační vyhlášky" a "inventarizační vyhlášky", které provedou zákon o účetnictví, tento proces bude pokračovat počátkem roku 2010. Tímto byl získán prostor pro zajištění efektivní odborné a metodické pomoci ze strany ministerstva ve věci vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

V rámci fázování účetní reformy byly jednotlivé povinnosti pro vybrané účetní jednotky rozloženy přechodnými ustanoveními zmíněných vyhlášek, a to takto:

Dalším významným krokem k zajištění jednoduššího nastavení nových organizačních opatření a postupů účtování je ustanovení § 80 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., které stanoví, že pokud účetní jednotka nemá dostatek informací pro určení daného syntetického účtu pro zaúčtování účetního případu, provede zápis prostřednictvím skupinového syntetického účtu, který obsahuje v názvu "Ostatní…" (zpravidla poslední účet účtové skupiny), když jedinými dvěma podmínkami jsou dodržení pravidel podvojnosti a oprava účetního zápisu nejpozději do 31. prosince 2010. Toto ustanovení by mělo umožnit vybraným účetním jednotkám zachytit v účetnictví včas a v souladu s právními předpisy všechny účetní případy, i když nebudou mít v daném okamžiku ujasněny veškeré skutečnosti, např. nebude mít k dispozici přesné roztřídění pohledávek.

Ve vztahu k předávání účetních záznamů do CSÚIS je provedeno fázování tak, že:

Ministerstvo financí proto v rámci metodické a další odborné podpory:

S organizačními změnami na úrovni účtování a vykazování u vybraných účetních jednotek souvisejí též organizační změny v oblasti technické, včetně předávání účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu. V tomto bodě se prolíná účetní reforma v oblasti veřejných financí s projektem Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP). Veškeré informace tohoto technického rázu (např. způsob předávání informací v zašifrované podobě, registrace zodpovědných osob a náhradních zodpovědných osob, které vybraná účetní jednotka určí k předávání účetních záznamů do CSÚIS) budou zveřejňovány zpravidla v rámci projektu IISSP. Odborná pomoc ministerstva bude v tomto případě zajišťována prostřednictvím "kompetenčního centra" a informační odkazy budou uvedeny též na výše zmíněných internetových stránkách k účetní reformě v oblasti veřejných financí.

Základní schéma rozfázování účetní reformy v oblasti veřejných financí – vytvoření účetnictví státu k 1. lednu 2010.
Etapa Problematika Hlavní úkoly účetních jednotek Odborná pomoc MF Skutečné termíny prací Postupné kroky pro skupiny účetních jednotek
A0 Změna směrné účtové osnovy Nastavení převodových můstků a převedení zůstatků Vytvoření převodového můstku – zveřejněn 21. 10. 2009 Příslušný Český účetní standard bude zveřejněn do 30. 11. 2009 IX/2009 až II/2010  
A1 Nové části a vzory účetní závěrky Úprava SW a práce na sestavení účetní závěrky Vzory částí účetní závěrky jsou přílohou vyhlášky IX/2009 až XII/2010  
A2 Nové metody a postupy účtování Organizační zajištění účtování o nových účetních případech; změna algoritmů v SW Portál na webových stránkách MF, podpora školení IX/2009 až II/2010, příp. XII/2010 Mezní termín pro splnění povinností se odvíjí od předávání účetních záznamů
A3 Podrozvaha Organizační zajištění účtování o nových účetních případech; změna algoritmů v SW Portál na webových stránkách MF, podpora školení IX/2009 až II/2010, příp. XII/2010 Mezní termín pro splnění povinností se odvíjí od předávání účetních záznamů
A4 Předávání účetních záznamů Příprava SW, organizační zajištění, zejm. jmenování zodpovědných osob za přenos účetních záznamů Portál na webových stránkách MF, podpora školení, testovací prostředí pro SW společnosti První finanční údaj II/2010 OSS a státní fondy
Finanční údaje a účetní záznamy IV/2010 OSS, jimi zřizované PO a státní fondy
První finanční údaje a účetní záznamy VII/2010 Municipality – kraje, obce, DSO, RRRS a jimi zřizované PO
B Odpisování majetku a

tvorba opravných položek (s výjimkou pohledávek)

Organizační zajištění účtování o nových účetních případech; změna algoritmů v SW Portál na webových stránkách MF, příslušný Český účetní standard 2011  
C Předávání statistických dat Organizační zajištění třídění účetních případů dle statistických požadavků; změna algoritmů v SW Portál na webových stránkách MF, změna technické vyhlášky v první polovině roku 2010 2011  
D1 Konsolidace – etapa 1 Sestavení pomocných konsolidačních přehledů – zjednodušené metody konsolidace Portál na webových stránkách MF – konsolidační manuál VII/2011 Konsolidační vyhláška bude předložena do připomínkového řízení počátkem roku 2010
D2 Konsolidace – etapa 2 Sestavení pomocných konsolidačních přehledů Portál na webových stránkách MF – konsolidační manuál IX/2010 až VII/2012 Všechny konsolidované a konsolidující ÚJ státu
E1 Ocenění majetku

1 Kč

Organizační zajištění zaúčtování stávajícího majetku Portál na webových stránkách MF, osobní jednání 2009 až 2011  
E2 Ocenění majetku reálnou hodnotou Organizační zajištění ocenění stávajícího majetku určeného k prodeji a zajištění účtování o nových účetních případech   I/2010 až VII/2010 OSS a státní fondy
I/2010 až XII/2010 ostatní vybrané účetní jednotky
2010 až 2011 Pozemkový fond ČR