Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 21 ročník 2010

1. Metodický postup pro předkládání údajů potřebných pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a Regionálními radami regionů soudržnosti – rok 2010

čj.: 12/29 601/2010 – 124 – ref. Ing. R. Kotrba, Ing. P. Křeček

Ministerstvo financí České republiky podle § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, stanoví m.j. i územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a Regionálním radám regionů soudržnosti povinnost předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce a dobrovolné svazky obcí předkládají údaje prostřednictvím krajů. Kraje, hlavní město Praha a Regionální rady regionů soudržnosti předkládají údaje Ministerstvu financí. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví ministerstvo vyhláškou.

Ministerstvo financí žádá o zabezpečení zpracování schválených rozpočtů (popř. rozpočtů po změnách – viz níže) na rok 2010 podle platné rozpočtové skladby do finančních výkazů podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. Do finančního výkazu musí být pořízen schválený rozpočet na rok 2010 v platné rozpočtové skladbě. Zastupitelstvo obce nebo kraje projedná rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby (§ 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Schváleným rozpočtem kraje na rok 2010 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem kraje a rozepsaných podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

Schváleným rozpočtem obce na rok 2010 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce a rozepsaných podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb.

Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) je právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. DSO musí dodržovat rovněž všechna ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se na DSO. Roční rozpočet musí vypracovat a schválit orgány DSO. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele (tj. schválené příjmy a výdaje). DSO vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Regionální rady regionů soudržnosti hospodaří podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, své příjmy a výdaje třídí podle rozpočtové skladby a vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výbor, představující kolektivní rozhodovací orgán Regionální rady regionů soudržnosti, schvaluje roční rozpočet.

Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu kraje po změně o rozpočtová opatření, která m. j. zohledňují výši dotací dle přílohy č. 5 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu obce po změně o rozpočtová opatření, která m. j. zohledňují výši dotací dle přílohy č. 6 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, u hlavního města Prahy v příloze č. 7 k zákonu č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Kraje, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 487/2009 Sb., zapracují veškeré úpravy svých finančních vztahů ke státnímu rozpočtu do sloupce "Rozpočet po změnách" tak, aby byl v souladu se zákonem č. 487/2009 Sb.

Obce, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 487/2009 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce "Rozpočet po změnách".

Hlavní město Praha předkládá data o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v jednom finančním výkazu. V souladu s platnými právními předpisy hlavní město Praha nerozlišuje, zda se jedná o údaje vztahující se k působnosti obce nebo k působnosti kraje. Finanční výkazy hlavního města Prahy jsou Ministerstvem financí vyhodnocovány společně s výkazy obcí.

Hlavní město Praha, pokud schválilo svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 487/2009 Sb., promítne veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byl v souladu s výše citovaným zákonem do sloupce "Rozpočet po změnách".

Do objemu rozpočtů po změnách krajů, obcí a hl. m. Prahy budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 487/2009 Sb., které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2010, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly.

Ministerstvo financí požaduje, ve smyslu vyhlášky č. 449/2009 Sb., zabezpečit zpracování údajů o schválených rozpočtech (popř. rozpočtech po změnách) na rok 2010 do finančních výkazů předávaných do Centrálního systému účetních informací státu tak, aby schválené rozpočty krajů, obcí, hl. m. Prahy včetně rozpočtů po změnách (v důsledku úprav, vztahujících se k zákonu č. 487/2009 Sb.), dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti vstoupily do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M nejpozději za období leden až červen 2010.

V případě, že dojde ke změně v údajích o schváleném rozpočtu po stanoveném termínu, musí kraj požádat Ministerstvo financí České republiky (odd. 123 – Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů odbor 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování) o povolení ke vstupu do údajů o schváleném rozpočtu (obdobně musí požádat Ministerstvo financí i hlavní město Praha a Regionální rady regionů soudržnosti).

V návaznosti na zákon č. 487/2009 Sb. byl krajům a hl. m. Praze zaslán rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů a hl. m. Prahy (tzv. "rozpisový dopis"), metodika financování obcí a krajů na rok 2010 a způsob vyúčtování poskytnutých dotací (z 17. 12. 2009 pod čj.: 12/99 622/2009 – 121).

2. Informace k volbám ve dnech 28. a 29. května 2010 – výdaje na volby, časté dotazy

ref. JUDr. A. Heřmanová

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května 2010 připomínáme, že okruh výdajů, které mohou územní samosprávné celky uhradit z prostředků státního rozpočtu, vyplývá z Čl. 1 odst. 3 směrnice Ministerstva financí čj. 124/1 354/2002, ve znění směrnic čj. 124/123 009/2002 a 12/56 089/2007 – 124. Tyto směrnice byly zveřejněny ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Okruh výdajů uvedený v této směrnici je pro územní samosprávné celky závazný. Podle ustanovení § 61 odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se orgány obce, a podle § 30 odst. 2 písm. b) bodu 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, se orgány kraje při výkonu přenesené působnosti řídí usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Podle § 97d zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, jsou působnosti stanovené krajskému úřadu nebo pověřenému obecnímu úřadu podle tohoto zákona výkonem přenesené působnosti.

Podle Čl. 1 odst. 3 směrnice čj. 124/1 354/2002 mohou být výdaje na zajištění voleb uplatněny pouze v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění voleb.

Ke směrnici čj. 124/1 354/2002, Čl. 1 odst. 3

písm. d) pronájem nebytových prostor

Nemůže-li obec pro konání voleb použít vlastní prostory, je možné uplatnit výdaj na pronájem nebytových prostor. Může jít pouze o výdaj na základě smlouvy uzavřené obcí s druhou stranou, nikoliv však s vlastní příspěvkovou organizací.

písm. g) občerstvení

Výše výdaje na občerstvení se řídí zákoníkem práce a příslušným prováděcím předpisem. Výdaj na občerstvení může být pouze v dolní hranici stravného podle délky doby výkonu funkce člena okrskové volební komise. Z ustanovení § 176 zákoníku práce a prováděcí vyhlášky č. 462/2009 Sb. vyplývá, že v případě činnosti, která přesáhne 4 hodiny a nepřekročí 12 hodin, může výdaj na občerstvení činit nejvýše 61 Kč.

Součástí výdaje na občerstvení nejsou samostatně vyčíslené náklady na obaly potravin. Náklady na obaly potravin mohou být pouze součástí ceny občerstvení.

Náklady na dovoz občerstvení by mohl být do výdajů na financování voleb zahrnut pouze jako dopravní výkon obce, resp. kraje, pokud by jej uvedený subjekt zajišťoval svým vozidlem. Z prostředků státního rozpočtu poskytnutých na úhradu volebních výdajů není možné hradit náklady na dopravní výkony vyúčtované jinými subjekty.

písm. h) odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise

Odměna člena okrskové volební komise podléhá dani z příjmu a odvádí se z ní zdravotní pojištění. O možnosti obce uhradit z prostředků státního rozpočtu svoji část odvodu zdravotního pojištění rozhodne ministr financí.