Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 4 ročník 2010

1. Oprava "Postupu kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem" čj.: 12/90 504/2010-123, který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2010

ref. Ing. J. Matějů

Za účelem sjednocení termínů odvodů a vratek podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem stanovilo Ministerstvo financí termín rozhodný pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky. Rozhodným termínem je datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu příjemce dotace. Tzn., že v případě vyhlášky č. 52/2008 Sb. se nepostupuje podle § 61 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, kde je uvedeno, že dnem platby se rozumí den připsání platby na účet poskytovatele.

Uvádíme opravenou verzi "Postupu kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem" čj.: 12/90 504/2010-123, který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 3/2010 v celém znění.

 1. Povinností obce, která vyplývá z vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, je odvést nevyčerpané finanční prostředky v příslušných termínech (5. 2. nebo 15. 2.) na účet krajského úřadu (dále kraje).
 2. V případě, že obec v těchto termínech neodvede na účet kraje finanční prostředky, dochází u obce k porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pro účely vyhlášky č. 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání připsání finančních prostředků z účtu obce na účet kraje, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku.
 4. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány na účet kraje připsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu s případnými důsledky podle § 44a odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
 5. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání, jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad.
 6. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu.
 7. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu.
 8. Kraj jako zprostředkovatel převodu finančních prostředků do státního rozpočtu za obce nemá povinnost hradit neodvedené nevyčerpané dotace za obce do státního rozpočtu.

2. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření

Mgr. M. Smetanová

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2007 ze dne 14. září 2007 vzor smlouvy o provedení/vykonání přezkoumání hospodaření (dále jen "smlouva"). Hlavním důvodem vzniku tohoto dokumentu byla zjištění krajských úřadů o nesprávnostech a neúplnosti v kontrolovaných smlouvách, které byly uzavřeny mezi obcí a externím auditorem, popř. auditorskou společností (dále jen "auditor").

Tento vzor smlouvy byl, jako metodická pomůcka, určen zejména statutárním zástupcům obcí (tzn. starostům nebo primátorům), jejichž úkolem bylo podepisovat smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření v případě, kdy se obec rozhodla zadat přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok auditorovi.

Vzhledem k tomu, že navržený vzor smlouvy neobsahoval např. všechny odkazy na příslušné právní předpisy platné pro auditory apod., vznikla na podzim roku 2008 pracovní skupina složená ze zástupců MF ČR a členů Výboru pro veřejný sektor Komory auditorů ČR, která se zavázala vypracovat takový vzor smlouvy, který by vyhovoval jak požadavkům a potřebám obcí, tak auditorů.

Uvedený příklad smlouvy obsahuje základní náležitosti, které by smlouva mezi obcí a auditorem měla obsahovat a které lze v případě potřeby upravovat např. o další dohodnuté služby sjednané, na základě smluvní dohody, mezi obcí a auditorem.

Příklad smlouvy je ukázkou možného řešení smluvního vztahu mezi obcí a auditorem. Aplikace jeho obsahu v praxi bude závislá na dané účetní jednotce, konkrétní situaci a daných okolnostech. Údaje uvedené v tomto příkladu vycházejí ze současně platné legislativy.

Mgr. Martina Smetanová, členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření

Na základě § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření), a podle § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o auditorech), uzavírají dále uvedené smluvní strany předmětnou smlouvu takto:

Čl. I. Smluvní strany

1. Obec1 se sídlem v...................................................................................................................

jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření auditorovi podle § 4 odst. 1 a 7 zákona o přezkoumávání hospodaření (dále jen "zadavatel"),

jednající jménem2...........................................................................................................................................

jako orgán oprávněný vystupovat jménem zadavatele

2. Auditor3.....................................................................................................

se sídlem v................................................................................................................,

jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen "vykonavatel"), jednající jménem4.......................................................................................................

IČ ................................................. DIČ ........................................................................................

Čl. II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

 1. vykonání přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "územní celek") a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání za rok končící 31. prosincem 201x, jako auditorská činnost k provádění přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 2 písm. b) zákona o auditorech, v souladu s prováděním ověřovacích zakázek v pojetí rámce mezinárodních auditorských standardů a dalších předpisů vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění přezkoumání hospodaření. Náležitostmi smlouvy jsou podle § 4 odst. 7 zákona o přezkoumávání hospodaření předmět, hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu § 2, 3 a 10 zákona o přezkoumání hospodaření a dále lhůta předání této zprávy;
 2. vypracování přílohy ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, která se stane nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření pouze v případě, že bude obsahovat detailní popis zjištěných chyb a nedostatků (včetně označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vycházejí) podle ustanovení § 10 odst. 2 odst. 3 písm. b) a c) zákona o přezkoumání hospodaření a upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle § 10 odst. 2 písm. b) zákona o přezkoumání hospodaření a která mohou mít negativní dopad na hospodaření účetní jednotky;
 3. vydání dopisu vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené přezkoumání hospodaření.

Čl. III. Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření zadavatele podle § 2 odst. 1 a odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, a to podle ustanovení jednotlivých písmen citovaného paragrafu (viz příloha A, která je nedílnou součástí této smlouvy).

Čl. IV. Hlediska přezkoumání

Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska:

 1. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), o hospodaření s jejich majetkem (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů), o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a o odměňování (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů);
 2. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem;
 3. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití;
 4. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Čl. V. Způsob, místo a čas výkonu přezkoumání

Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídí příslušnými ustanoveními zákona o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona o přezkoumání.

Přezkoumání hospodaření se vykonává na základě dokladů předložených zadavatelem podle požadavků vykonavatele a podle ověření skutečného stavu věci. Vykonavatel požádá o předložení těchto dokladů zadavatele nejpozději 14 dnů před zahájením přezkoumání.

Místem výkonu přezkoumání hospodaření je..............................................................

Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílčí fázi v prostorách zadavatele dne ................ 201x. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem5.

Vykonavatel zahájí auditorské práce na závěrečné fázi přezkoumání hospodaření v prostorách zadavatele dne .............. 201x. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.

Zadavatel poskytne vykonavateli všechny nezbytné materiály a podklady včetně účetní závěrky k 31. prosinci 20xx, sestavené v souladu s právními předpisy České republiky, k vykonání přezkoumání hospodaření do .................201x.

Smluvní strany se mohou dohodnout na zpracování písemného zápisu z dílčího přezkoumání určeného jen pro vnitřní potřebu zadavatele.

Čl. VI. Obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se řídí požadavky zákona o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanovením § 10 zákona o přezkoumání (viz příloha B, která je nedílnou součástí této smlouvy).

Čl. VII. Cena za vykonání přezkoumání hospodaření a způsob jejího uhrazení

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je smluvně stanovena ve výši ....................... Kč, slovy ............................................. korun českých, a to (var. 1) jako celková cena nebo (var. 2) jako cena bez daně z přidané hodnoty.

Vykonavatel má právo též na úhradu nezbytných nákladů (vedlejší náklady), které účelně vynaložil k výkonu sjednaných činností včetně obstarání informací a podkladů nezbytných k přezkoumání hospodaření vymezeného v předmětu smlouvy. V souvislosti s využitím práva na úhradu má vykonavatel povinnost upozornit zadavatele předem na tuto okolnost a vyžádat si její předběžný souhlas.6

Všechny faktury vystavené vykonavatelem podle této smlouvy budou splatné do 14 dnů ode dne jejich vystavení. V případě, že zadavatel řádně a včas neuhradí některou fakturu, vyhrazuje si vykonavatel právo přerušit práce až do úplného zaplacení všech splatných faktur s tím, že o dobu prodlení zadavatele s placením se prodlouží termíny pro provedení činností vykonavatelem podle této smlouvy.

Čl. VIII. Smluvní povinnosti zadavatele

Zadavatel je odpovědný za všechny předložené dokumenty a zavazuje se předložit a poskytnout pro přezkoumání hospodaření následující:

 1. uzavřenou a vyhodnocenou inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni;
 2. zpracovanou účetní závěrku, kterou tvoří (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu);
 3. finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu);
 4. po dobu platnosti smlouvy vytvořit podmínky k naplnění jejího účelu a v jejich rámci vyhovět oprávněným požadavkům vykonavatele ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o auditorech (viz příloha C, která je nedílnou součástí této smlouvy);
 5. další materiály a podklady na základě vzájemné dohody.

Dále se zavazuje uhradit platby za poskytnutí auditorské služby na základě vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti a v případě prodlení uhradit též penále ve výši...........%, slovy..................... procent, za každý den prodlení. Až do uhrazení příslušné platby se zadavatel zavazuje strpět ze strany vykonavatele přerušení výkonu auditorské služby.

Čl. IX. Smluvní povinnosti vykonavatele

Vykonavatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání hospodaření. Podle příslušných právních předpisů a v souladu s jejími ustanoveními se vykonavatel dále zavazuje zejména:

 1. konat sjednané práce odborně, kvalitně a přesně, a za předpokladu včasného dodání odůvodněně požadovaných podkladů ukončit tyto práce v dohodnutých lhůtách;
 2. řídit se při výkonu sjednané práce příslušnými právními předpisy a auditorskými směrnicemi a standardy vydanými Komorou auditorů České republiky;
 3. postupovat tak, aby při přezkoumání byl zjištěn skutečný stav věci, zejména na základě dokladů a jiných písemností o finančním hospodaření a o hospodaření a nakládání s dlouhodobým majetkem zadavatele na základě úplných a pravdivých informací; přitom je oprávněn vyžádat si písemné pověření k přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, dlužníků a věřitelů;
 4. projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vypracované podle § 10 zákona o přezkoumávání hospodaření s oprávněnou osobou zadavatele, popř. s finančním výborem zastupitelstva zadavatele a předat ji v dohodnuté lhůtě dva stejnopisy této zprávy včetně přehledu dokladů a písemností, které byly předmětem přezkoumání;
 5. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje i na osoby, které se s ním na přezkoumání podílely.

Čl. X. Termín předání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření

Nejpozdějším termínem pro předání zprávy vykonavatele o výsledcích přezkoumání hospodaření se po dohodě smluvních stran stanovuje na ........... 201x.

Předpokladem dodržení termínu předání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je předání všech požadovaných podkladů nejpozději ...... dnů před smluvně sjednaným termínem předání zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Čl. XI. Sankční ustanovení

V případě porušení povinnosti vykonavatele ukončit sjednané práce (čl. VIII této smlouvy) v dohodnutých lhůtách nebo v případě, že vykonavatel jednostranně odstoupí od smlouvy v období po ...........201x kalendářního roku, v němž smlouva nabyla platnosti, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli přezkoumání ve výši ............... Kč, slovy ......................................

V případě porušení smluvní povinnosti zadavatele poskytnout vykonavateli včas odůvodněně požadované podklady (Čl. V smlouvy a ustanovením § 21 odst. 2 zákona o auditorech), které by mělo za následek nedodržení dohodnutých lhůt ukončení prací vykonavatelem, se zadavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu vykonavateli přezkoumání ve výši ...................... Kč, slovy ........................... .

Je-li prodlení s poskytnutím odůvodněně požadovaných podkladů delší než ............. dnů po zahájení přezkoumání, prodlužuje se lhůta pro předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přiměřeně o počet těchto dnů, který není chápán jako porušení povinností vykonavatele podle odstavce prvního tohoto článku.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na období od............201x do............201x a může být ujednáním smluvních stran prodloužena.

Smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu druhé smluvní strany nebo okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé smluvní strany obdrží navrhovatel smlouvy. Uzavřením smlouvy nabývá smlouva platnosti.

Smlouva může být měněna a doplňována jen písemně a musí být potvrzena souhlasnými podpisy oprávněných orgánů smluvních stran. Tyto dodatky tvoří nedílnou součást smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhůty dohodnuté k dodatečnému splnění těchto povinností.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zadavatel a jeden stejnopis obdrží vykonavatel.

V..................dne...............201x

.................................................7

Funkce

Podpis9

V..................dne...............201x

.................................................8

Funkce

Podpis9

Poznámky
 1. Rámcový vzor smlouvy se použije pro všechny kategorie obcí, tj. pro obec, městys, město, statutární město, jakož i pro hlavní město Prahu, dále pro dobrovolný svazek obcí a městskou část hlavního města Prahy s tím, že se vždy uvede příslušné označení zadavatele přezkoumání hospodaření.
 2. Jméno a příjmení statutárního zástupce územního samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí.
 3. Jméno a příjmení auditora a číslo a datum vydání auditorského oprávnění. Auditorská společnost uvede název své obchodní firmy, sídlo, číslo a datum vydání auditorského oprávnění, případně další náležitosti podle § 20 odst. 3 zákona o auditorech.
 4. Alternativně buď svým jménem (auditor) nebo jménem auditorské společnosti.
 5. V případě provádění jednorázového přezkoumání hospodaření, bod vymažte.
 6. Z textu uvedeného kurzívou je se smlouvě použije pouze ten, který je v daném případě opodstatněný.
 7. Jméno a příjmení jednajícího za vykonavatele.
 8. Jméno a příjmení jednajícího za zadavatele.
 9. Podpis orgánu oprávněného jednat jménem smluvní strany a otisk úředního razítka.

Příloha A

Údaje o ročním hospodaření obce podle § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumání hospodaření:

 1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
 2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
 3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
 4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami;
 5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
 6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
 7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání dále je:

 1. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
 2. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
 3. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
 4. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
 5. ručení za závazky fyzických a právnických osob;
 6. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
 7. zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
 8. účetnictví vedené územním celkem.

Příloha B

Obsahové náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle ustanovení § 10 odst. 2 až 5 zákona o přezkoumávání hospodaření.

Jedná se zejména o:

 1. identifikační údaje, jimiž jsou název územního celku, jména a funkce auditorů zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob, místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovení této zprávy;
 2. popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy;
 3. označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění podle písmena b) vychází,
 4. závěr z přezkoumání;
 5. podpis auditora odpovědného za přezkoumání a datovanou doložku o převzetí zprávy představitelem územního celku stvrzenou jeho podpisem;
 6. závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání:
  1. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
  2. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v dalším bodu, anebo
  3. byly zjištěny nedostatky, spočívající
   1. v porušení rozpočtové kázně,
   2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
   3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
   4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,
   5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo
   6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření;
 7. upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle písmene b) a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti;
 8. uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku;
 9. povinnou přílohou zprávy je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření, pokud bylo příslušnému auditorovi doručeno.

Příloha C

Oprávněné požadavky auditora

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o auditorech má auditor právo, aby mu účetní jednotka poskytla veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému poskytnutí auditorských služeb.

Jedná se zejména o:

 1. předložení účetní závěrky sestavené podle českých předpisů v originálním exempláři v českém jazyce, podepsanou statutárním orgánem;
 2. předložení finančního výkazu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu);
 3. zajištění přístupu k účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům zadavatele, včetně mzdové evidence, k zápisům z jednání a usnesením volených orgánů (tj. zastupitelstva a rady územního celku), k zápisům výborů zastupitelstva a komisí rady za jakékoli časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to současně s informacemi a vysvětleními od odpovědných pracovníků zadavatele. Vykonavatel je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, právníků a finančních úřadů,
 4. umožnění přístupu do veškerých prostor a k veškerému majetku zadavatele;
 5. umožnění účasti vykonavatele při inventarizaci majetku a závazků zadavatele. Zadavatel oznámí vykonavateli termíny konání těchto inventur nejméně jeden měsíc před jejich konáním, pokud není dohodnuto jinak;
 6. poskytnutí "Prohlášení vedení" na žádost vykonavatele, potvrzující důležitá ústní vysvětlení a prohlášení učiněná pracovníky zadavatele, podepsané orgánem oprávněným jednat za zadavatele;
 7. informování vykonavatele o výsledcích svého posouzení rizika vztahujícího se k možnému významnému zkreslení účetní závěrky v důsledku podvodu a o všech významných zjištěných podvodech týkajících se zadavatele, s možným dopadem na účetní závěrku, či podezřeních na takové podvody;
 8. ujištění o nezveřejnění informací ze strany zadavatele, které předtím nebyly ověřeny vykonavatelem, způsobem, který by mohl jejich uživatele uvést v omyl, že vykonavatelem ověřeny byly.

3. Směrnice Ministerstva financí o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

čj.: 12/70 384/2010 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Směrnice Ministerstva financí čj. 12/70 384/2010 – 124 ze dne 31. 8. 2010 o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Odvětví: všeobecná veřejná správa

Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen "zákon"), tuto směrnici:

Čl. 1

 1. Tato směrnice se vztahuje na výdaje krajů, hlavního města Prahy a obcí při zabezpečení činností nezbytných pro přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále jen "sčítání"), které se hradí ze státního rozpočtu České republiky.
 2. Tato směrnice se nevztahuje na výdaje při zabezpečení činností nezbytných pro přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 hrazené ze státního rozpočtu České republiky z rozpočtových kapitol Českého statistického úřadu (dále jen "úřad"), Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva spravedlnosti a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
 3. Výdaji v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zabezpečení sčítání se rozumí výdaje na
  1. základní kancelářské potřeby, a to kancelářský papír, desky a obaly na spisy, pořadače, sponky, psací potřeby, zvýrazňovače, pravítka,
  2. instalaci a provoz výpočetní nebo reprografické techniky (nikoliv její pořízení ani pořízení programů), včetně oprav, jejichž potřeba vznikla při sčítání, toner do tiskárny nebo multifunkčního zařízení, 1 flash disk v dolní cenové hladině s kapacitou odpovídající potřebě obce, nejvýše však s kapacitou 8 GB, nebo 1 balení CD nebo DVD nosičů na obec (max. 10 kusů),
  3. poštovní poplatky,
  4. platy zaměstnanců přijatých do pracovního poměru na dobu určitou nebo platy za práci přesčas a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění, odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavřených k zajištění sčítání, včetně výdajů na zdravotní a sociální pojištění spojených s dohodami o pracovní činnosti,
  5. úhradu faktur za práce a služby uvedené v odstavci 4, vykonané pro obec nebo kraj právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami,
  6. úhradu poměrné části nákladů na technický provoz místností, v nichž probíhá zpracování podkladů pro sčítání, tj. topná média, el. energii, vodu, a na základní úklid těchto místností, vznikla-li jeho potřeba v době sčítání nad rámec pravidelného úklidu,
  7. úhradu poměrné části nákladů na provoz veřejného internetového připojení použitého k vyplňování sčítacích formulářů v době od 26. března do 15. dubna 2011, pokud nejsou tyto výdaje placeny paušální sazbou; veřejnosti se internetové připojení k vyplnění sčítacích formulářů poskytuje bezplatně.
 4. Výdaji podle odstavce 3 písm. d) a e) se rozumí výdaje na
  1. provedení kontroly, aktualizace a případné doplnění územních podkladů pro provedení sčítání, tj. seznamů budov s číslem domovním na území obce vyhotovených úřadem, včetně ověření a případné opravy adres a vybraných charakteristik budov a zakreslení přibližné polohy nelokalizovaných budov do mapových podkladů,
  2. provedení kontroly úplnosti a správnosti vymezení částí obcí, ověření aktuálnosti soustavy základních sídelních jednotek a jejich dílů, statistických obvodů a ulic a jejich zákresu v tématických mapových vrstvách poskytnutých úřadem,
  3. zajištění pořádkového dohledu prováděného obecní nebo městskou policií v lokalitách vyžadujících asistenci policie v době distribuce a sběru sčítacích formulářů, tj. od 7. března do 15. dubna 2011, pokud obec potřebu asistence policie sdělí úřadu předem nebo v průběhu uvedené doby,
  4. zabezpečení služby (dohledu a zabezpečení provozu) v místě veřejného internetového připojení mimo jeho běžnou provozní dobu v době od 26. března do 15. dubna 2011, a to včetně sobot a nedělí.

Čl. 2

 1. Výdaje krajů, hl. m. Prahy a obcí podle této směrnice se hradí ze státního rozpočtu, z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa formou neinvestiční účelové dotace.
 2. Dotace bude poskytnuta hl. m. Praze a jejím prostřednictvím městským částem hl. m. Prahy, krajům a jejich prostřednictvím obcím podle rozpisu finančních prostředků provedeného úřadem zvlášť na rok 2010 a rok 2011. Rozdělení finančních prostředků pro kraje a pro obce v jednotlivých krajích je uvedeno pro rok 2010 v Příloze č. 1 a pro rok 2011 v Příloze č. 2 této směrnice.
 3. Účelová dotace přijatá hl. m. Prahou, krajem a obcí se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu České republiky s účelovým znakem 98 005 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
 4. Kraje, hl. m. Praha a obce zajistí sledování čerpání účelové dotace pomocí účelového znaku umožňujícího oddělené vyúčtování výdajů podle této směrnice od běžných výdajů. Výdaje podle této směrnice se zařazují pod paragraf 6149 – Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená, účelový znak 98 005 – Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Čl. 3

 1. Finanční vypořádání poskytnuté dotace bude provedeno v termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
 2. Dotace poskytnutá v roce 2010 podléhá finančnímu vypořádání za rok 2010. Dotace poskytnutá v roce 2011 podléhá finančnímu vypořádání za rok 2011. Dotaci poskytnutou v roce 2010 není možné převádět do roku 2011.

Čl. 4

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

ministr financí Ing. Miroslav Kalousek v. r.

Směrnice byla uveřejněna v částce č. 4 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí ze dne 8. 10. 2010.

Příloha č. 1 směrnice č. 12/70 384/2010 – 124

Rozdělení dotace ze státního rozpočtu na přípravu a provedení "SLDB 2011" pro rok 2010 krajům a obcím
Název kraje Počet obcí Počet budov Počet ZSJ dílů Výše účelové dotace na rok 2010 v Kč pro
obce kraj kraj celkem
Hlavní město Praha 1 110 828 825 1 439 446 Kč 92 367 Kč 1 531 813 Kč
Středočeský 1 144 449 583 3 637 5 979 578 Kč 691 075 Kč 6 670 653 Kč
Jihočeský 622 198 225 2 531 3 087 955 Kč 425 753 Kč 3 513 708 Kč
Plzeňský 501 170 907 1 861 2 506 114 Kč 326 463 Kč 2 832 577 Kč
Karlovarský 131 62 833 761 959 059 Kč 111 197 Kč 1 070 256 Kč
Ústecký 354 193 296 1 773 2 674 823 Kč 271 917 Kč 2 946 740 Kč
Liberecký 215 114 197 1 165 1 636 496 Kč 173 087 Kč 1 809 583 Kč
Královéhradecký 448 160 991 1 550 2 261 913 Kč 281 651 Kč 2 543 564 Kč
Pardubický 451 151 671 1 312 2 058 804 Kč 261 173 Kč 2 319 977 Kč
Vysočina 704 172 710 1 756 2 471 874 Kč 381 392 Kč 2 853 266 Kč
Jihomoravský 672 344 143 1 511 3 957 232 Kč 349 680 Kč 4 306 912 Kč
Olomoucký 398 163 604 1 119 2 077 050 Kč 227 933 Kč 2 304 983 Kč
Zlínský 305 168 282 926 2 026 382 Kč 180 112 Kč 2 206 494 Kč
Moravskoslezský 299 229 760 1 459 2 863 274 Kč 226 200 Kč 3 089 474 Kč
Česká republika 6 245 2 691 030 22 186 36 000 000 4 000 000 40 000 000
Poznámky
 1. Počet obcí nezahrnuje 5 vojenských újezdů (Boletice, Brdy, Březina, Hradiště, Libavá), které jsou členěny na 26 ZSJ dílů a nachází se v nich celkem 563 budov.
 2. Počty budov a ZSJ dílů jsou uvedeny za všechny obce v ČR kromě vojenských újezdů.
 3. Pro účely sčítání je pojem "obec" definován v § 11 odst. 4 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
Vysvětlivka

ZSJ základní sídelní jednotka

Příloha č. 2 směrnice č. 12/70 384/2010 – 124

Rozdělení dotace ze státního rozpočtu na přípravu a provedení "SLDB 2011" pro rok 2011 krajům a obcím
Název kraje Počet obyvatel k 1. 1. 2010 Počet obyvatel k 1. 1. 2010 bez vojenských újezdů Výše účelové dotace na rok 2011 v Kč pro
obce kraj kraj celkem
Hlavní město Praha 1 249 026 1 249 026 7 455 086 392 373 7 847 459
Středočeský 1 247 533 1 247 498 7 445 966 391 892 7 837 858
Jihočeský kraj 637 643 637 369 3 804 277 200 225 4 004 502
Plzeňský kraj 571 863 571 863 3 413 290 179 647 3 592 937
Karlovarský kraj 307 636 307 030 1 832 576 96 451 1 929 027
Ústecký kraj 836 198 836 198 4 991 032 262 686 5 253 718
Liberecký kraj 439 027 439 027 2 620 429 137 917 2 758 346
Královéhradecký kraj 554 402 554 402 3 309 070 174 162 3 483 232
Pardubický kraj 516 329 516 329 3 081 823 162 201 3 244 024
Vysočina 514 992 514 992 3 073 843 161 782 3 235 625
Jihomoravský kraj 1 151 708 1 151 705 6 874 205 361 801 7 236 006
Olomoucký kraj 642 041 640 911 3 825 419 201 337 4 026 756
Zlínský kraj 591 042 591 042 3 527 764 185 672 3 713 436
Moravskoslezský kraj 1 247 373 1 247 373 7 445 220 391 854 7 837 074
Česká republika celkem 10 506 813 10 504 765 62 700 000 3 300 000 66 000 000