Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 5 ročník 2010

1. Informace pro územní samosprávné celky k reorganizaci územních finančních orgánů

čj.: 34/116 872/2010 – ref. Ing. E. Erdélyi

Zákonem č. 199/2010 Sb., změna zákona o daních z příjmu, byl novelizován zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚFO").

S účinností od 1. 1. 2011 se mění místní příslušnost finančních úřadů k výkonu kontroly správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány (ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) ZÚFO). Od tohoto data budou vykonávat kontroly správního poplatku za povolení výherní hrací přístroj obcemi, a to včetně správy odvodu 50 % správních poplatků na základě pravomocných povolení (ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) nově místně příslušné finanční úřady v sídle kraje.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 ZÚFO vykonávají tuto působnost finanční úřady uvedené v příloze č. 2 ZÚFO, která vymezuje i jejich územní působnost.

Uvedeným finančním úřadům budou zasílána pravomocná rozhodnutí o povolení provozování výherních hracích přístrojů místně příslušnými obecními a krajskými úřady, stejně jako 50 % odvod správního poplatku na níže uvedené účty:

číslo účtu
FÚ pro Prahu 1 3711-7625011/0710
FÚ Praha-západ 3711-97629111/0710
FÚ v Českých Budějovicích 3711-7629231/0710
FÚ v Plzni 3711-7629311/0710
FÚ v Karlových Varech 3711-7620341/0710
FÚ v Ústí nad Labem 3711-7623411/0710
FÚ v Liberci 3711-97629461/0710
FÚ v Hradci Králové 3711-7628511/0710
FÚ v Pardubicích 3711-7624561/0710
FÚ v Jihlavě 3711-7623681/0710
FÚ Brno I 3711-97629621/0710
FÚ v Olomouci 3711-7621811/0710
FÚ Ostrava I 3711-7623761/0710
FÚ ve Zlíně 3711-7629661/0710
Poznámka:
U finančních úřadů je uvedeno bankovní spojení pro jednotlivé transakce v členění: předčíslí bankovního účtu – matrika finančního úřadu/kód banky.

Platby, vztahující se k pravomocným rozhodnutím o povolení provozování výherních hracích přístrojů zasílaným stávajícím finančním úřadům do konce roku 2010, budou zasílány taktéž ještě stávajícím finančním úřadům.

Platby, vztahující se k pravomocným rozhodnutím o povolení provozování výherních hracích přístrojů zasílaným nově místně příslušným finančním úřadům od 1. 1. 2011, budou zasílány již nově místně příslušným finančním úřadům v sídle kraje.

2. Informace pro žadatele o povolení provozování loterií a jiných podobných her a provozovatele loterií a jiných podobných her

čj.: 34/117 560/2010 – ref. Ing. E. Erdélyi

Zákonem č. 199/2010 Sb., změna zákona o daních z příjmu, byl novelizován zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚFO").

S účinností od 1. 1. 2011 se mění místní příslušnost finančních úřadů k výkonu dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami. Od tohoto data vzniknou na uvedených nově místně příslušných finančních úřadech "oddělení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi".

V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 ZÚFO vykonávají tuto působnost finanční úřady (dále "FÚ") uvedené v příloze č. 2 ZÚFO, která vymezuje i jejich územní působnost.

Jedná se o následující FÚ:

Uvedené FÚ budou v rámci státního dozoru spravovat rovněž:

Upozornění:
Ve spolupráci se stávajícími zaměstnanci státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi finančního úřadu je provozovatel povinen nejpozději k 1. 1. 2011 přemístit pasivní přístup ke svým serverům u provozovaných sázkových zařízení podle ustanovení § 50 odst. 3 ZOL, a to na nové místně příslušné finanční úřady v místě sídla provozovatele.

3. Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

JUDr. A. Heřmanová

Na základě dotazů k okruhu výdajů na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, které lze uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytnutých obcím a krajům v roce 2010 formou účelové dotace, uvádíme vyjádření Českého statistického úřadu:

Z prostředků státního rozpočtu poskytnutých v roce 2010 formou účelové dotace lze uhradit výdaje uvedené v Čl. 1 odst. 3 písm. a) až f) a odst. 4 písm. a) a b) směrnice Ministerstva financí č. j. 12/70 384/2010 – 124 o postupu krajů, hl. m. Prahy a obcí při financování výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Uskutečněné výdaje mohou být uplatněny pouze v nezbytném rozsahu a musí být řádně doloženy. Výdaje, které nelze doložit, tedy náležitě prokázat, není možné z dotace uhradit.