Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 1 ročník 2011

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2011

Referent: Ing. Jaroslava Pavlíková

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2011 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011)

Ve srovnání s rokem 2010 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a k rozpočtu hl. m. Prahy k žádným změnám. Vzhledem k problematické situaci ve státním rozpočtu nebyly dotace a příspěvky v nich zahrnuté pro rok 2011 valorizovány. U příspěvku na výkon státní správy pro obce a hl. m. Prahu bylo provedeno ještě krácení koeficientem 0,824 (podrobněji vysvětleno v další části metodiky).

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 10 149 814 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 9 183 550 tis. Kč (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011) a hl. m. Praze 966 264 tis. Kč (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011).

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Příspěvek na školství
Příspěvek na školství celkem 1 488 761 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 1 346 698 tis. Kč
pro hl. m. Prahu 142 063 tis. Kč

Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou.

Propočtový ukazatel na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci příspěvku na školství, činí 1401 Kč (oproti roku 2010 nebyl valorizován). Kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2009/2010 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2010/2011); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011 Ministerstvem financí.

V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Příspěvek bude uvolněn formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti dobrovolného svazku obcí.

Za školní rok 2009/2010 byly použity výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01, S 8-01, S 9-01.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 35 645 tis. Kč

Dotace je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Dotace na jedno místo činí 93 068 Kč a pro rok 2011 nebyla valorizována. Kapacita těchto zařízení činí 383 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A (MZ) 1 – 01 za rok 2011 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst × 365 (366) – počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy
Příspěvek na výkon státní správy celkem 8 393 791 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 7 569 590 tis. Kč
pro hl. m. Prahu 824 201 tis. Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2011 je příspěvek na výkon státní správy obcím stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra.

Konstrukce příspěvku se proti roku 2010 nemění. Znamená to, že u jednotlivých obcí (vyjma obcí s rozšířenou působností) se příspěvek vypočte jako jedna částka. Dílčí změnou pro rok 2011 je částečná modifikace koeficientů "B" u obcí se základní působností ve prospěch obcí s matričním úřadem. Korekce byla provedena Ministerstvem vnitra s cílem zohlednit reálné podmínky, pokud jde o rozsah působnosti obou typů obcí.

Princip propočtu u obcí s rozšířenou působností v roce 2011 se v porovnání s loňským rokem nemění. Tzn. použije se "kumulovaná" konstrukce příspěvku představující součet částek vypočtených pro každou ze správních působností. Příslušné propočtové koeficienty "A, B, C" se v porovnání s rokem 2010 nemění.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2011 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční nárůst počtu obyvatel (působnost obce) a aktualizaci údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně počtu sociálních služeb, které příslušný krajský úřad registroval a kontroluje (působnost kraje). Aktualizace těchto údajů získaných z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb je stejně jako v loňském roce klíčem pro přerozdělení částky určené na dofinancování výkonu inspekcí kvality poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí vychází z aktualizovaných dat o počtech obyvatel dle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2010. I přes meziroční nárůst počtu obyvatel a již uvedenou skutečnost, že k zásadním změnám v konstrukci příspěvku nedochází, celkový objem příspěvku na výkon státní správy proti roku 2010 výrazně klesá. Důvodem je dodatečné násobení zjištěné hodnoty příspěvku koeficientem 0,824 v závěru propočtu. Výsledný příspěvek tímto způsobem zohledňuje krácení prostředků s cílem dosáhnout úspor v rámci finančních vztahů k rozpočtům obcí a rozpočtu hl. m. Prahy v kapitole Všeobecná pokladní správa schválených usnesením vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010. V případě hl. m. Prahy se jedná o snížení příspěvku o cca 0,2 mld. Kč, u ostatních obcí o částku ve výši cca 1,6 mld. Kč. Oproti tomu budou obce a hl. m. Praha (dále obce) participovat v souladu s platnou úpravou rozpočtového určení daní na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsažených v programovém prohlášení vlády (např. zdanění příspěvků na stavební spoření) a z dalších opatření, která mají vliv na daňové příjmy obcí. Předpokládaný kladný efekt do rozpočtů obcí se odhaduje ve výši cca 2,4 mld. Kč ve srovnání s predikcí daňových příjmů na rok 2011, která nezohledňuje vliv zmiňovaných opatření.

Příspěvek na výkon státní správy je stanoven v tis. Kč (součást přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu). Krajské úřady jednotlivé příspěvky rozepisují na obce s přesností na celé stokoruny podle matematických zásad. Případné rozdíly promítne krajský úřad zaokrouhlením příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 6 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1000 Kč, obec zašle Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu žádost o navýšení příspěvku na výkon státní správy podpořenou kladným vyjádřením Ministerstva vnitra. Po posouzení žádosti poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím 231 617 tis. Kč

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samostatné působnosti obcí zřizovatelské funkce k vybraným organizacím. Pro rok 2011 se jedná o organizace působící v odvětví kultury (knihovny, divadla apod.). Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto organizací a pro rok 2011 nebyla valorizována.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 1 327 827 tis. Kč. Jedná se zejména o prostředky zahrnuté v ukazateli "Další prostředky pro územní samosprávné celky" v objemu 996 627 tis. Kč a prostředky zahrnuté v ukazateli "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem" v objemu 247 900 tis. Kč.

Významnou položkou v rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli "Další prostředky pro územní samosprávné celky", která je určena pro obce a hl. m. Prahu, je stejně jako v roce 2010 položka "Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí". Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je určena pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu , pro rok 2011 nebyla valorizována a je rozpočtována v celkové výši 739 447 tis. Kč. Dotace bude příjemcům uvolňována Ministerstvem financí ve čtvrtletních částkách na základě údajů a propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Součástí ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" zůstává položka "Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu". Dotace nebyla pro rok 2011 valorizována a je rozpočtována v celkové výši 212 180 tis. Kč. Obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze budou tyto finanční prostředky uvolněny ve formě účelové neinvestiční dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Finanční prostředky poukáže Ministerstvo financí jednotlivým příjemcům na základě rozdělení provedeném Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kritérium pro stanovení dotace jednotlivým příjemcům je obdobné jako v roce 2010 a je jím počet vyhodnocených žádostí o příspěvek na péči za listopad 2010 dle OK Systému a objem vyplacených dotací na příspěvky na péči za rok 2010 v poměru 60:40, se zaokrouhlením na celé stokoruny.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 39 308 097 tis. Kč. Kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu zůstává od roku 2007 kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí. V navrženém objemu neinvestičních dotací v celkové výši 25 339 716 tis. Kč určených v rozpočtu této kapitoly pro obce a hl. m. Prahu jsou zahrnuty zejména příspěvek na péči, prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým, jejichž výplatu příjemcům budou obce a hl. m. Praha zprostředkovávat.

Objemově významné jsou rovněž neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou rozpočtovány ve výši 8 719 853 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 3 653 278 tis. Kč, z toho největší část je rozpočtována v kapitolách Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.

II. Daňové příjmy obcí v roce 2011 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních v roce 2011 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2011
VR celkem Z toho podíl obcí
Daň z přidané hodnoty 278,5 59,6
Daň z příjmů právnických osob 126,8 31,6
v tom: daň z příjmů právnických osob 120,6 25,8
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 6,2 5,8
Daň z příjmů fyzických osob 151,0 36,4
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 19,3 4,1
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 10,6 4,6
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 7,4 1,4
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 3,2 3,2
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 121,1 27,7
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 119,3 25,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 1,8 1,8
Daň z nemovitostí 9,7 9,7
Místní a správní poplatky 7,4 7,4
Poplatky za znečištění a využívání životního prostředí 7,5 6,2
Celkem 580,9 150,9

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 245/2010 Sb. ze dne 19. srpna 2010. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2010 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2010 podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2009.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč ).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem Převodový účet státního rozpočtu u ČNB Položka rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 1679 1211
Daň z příjmu právnických osob 641 1121
Daň z příjmu fyzických osob, v tom: daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou 1660 1113
daň z příjmu fyzických osob z podnikání – sdílená část 1652 1112
daň z příjmu fyzických osob z podnikání – 30% motivace obcí 1628 1112
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 2612 1111
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5% motivace 4634 1111
Daň z nemovitosti 633 1511

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2011

Referent: Ing. Rudolf Kotrba

2. Metodika financování krajů pro rok 2011

Referent: Ing. Lucie Maříková

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2011 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Kraje v roce 2011 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2011).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2011)

Příspěvek na výkon státní správy 1 074 348 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek nebyl pro rok 2011 valorizován. K určitým změnám došlo pouze vlivem aktualizace údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně počtu sociálních služeb, které příslušný krajský úřad registroval a kontroluje. Aktualizace těchto údajů získávaných z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb je stejně jako v loňském roce klíčem pro přerozdělení částky určené na dofinancování výkonu inspekcí kvality poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedený objem příspěvku zahrnuje stejně jako v roce 2010 prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy a prostředky v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000. I pro rok 2011 jsou v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v příspěvku zahrnuty prostředky na zajištění inspekce kvality sociálních služeb a transferů státních dotací poskytovatelům sociálních služeb ve výši 30 000 tis. Kč. Z této částky je pro kraje určeno 24 369 tis. Kč (zbývající částka ve výši 5631 tis. Kč je určená pro hl. m. Prahu ve funkci kraje a je zahrnuta v samostatném finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy).

Podle § 97 odst. 1 tohoto platného předpisu registrované poskytovatele kontroluje ten krajský úřad, který vydal rozhodnutí o registraci (tzn. nikoli ten krajský úřad, na jehož území se služba poskytuje). Informace o počtech sociálních služeb, které má příslušný krajský úřad, předložená Ministerstvem práce a sociálních věcí, vychází z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb, který tento resort spravuje. Rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé kraje zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

I přes uvedenou skutečnost, že k zásadním změnám v konstrukci příspěvku nedochází, celkový objem příspěvku na výkon státní správy proti roku 2010 klesá. Důvodem je dodatečné násobení zjištěné hodnoty příspěvku koeficientem 0,91327 v závěru propočtu.

Výsledný příspěvek tímto způsobem zohledňuje krácení prostředků s cílem dosáhnout úspor v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů v kapitole Všeobecná pokladní správa schválených usnesením vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010. V případě krajů se jedná o snížení objemu příspěvku ve výši cca 0,1 mld. Kč. Kraje na rozdíl od obcí v roce 2010 neobdržely žádné prostředky za účelem odstranění disproporcí mezi výší výdajů na financování agend státní správy a příjmy na jejich krytí. Proto jim byl příspěvek krácen nižším procentem.

Kraje budou participovat v souladu s platnou úpravou rozpočtového určení daní na dodatečných daňových příjmech plynoucích z realizace opatření obsažených v programovém prohlášení vlády (např. zdanění příspěvků na stavební spoření) a z dalších opatření, která mají vliv na daňové příjmy (např. snížení slevy na dani poplatníka). Předpokládaný kladný efekt do rozpočtů krajů se odhaduje ve výši cca 1,1 mld. Kč ve srovnání s predikcí daňových příjmů na rok 2011, která nezohledňuje vliv zmiňovaných opatření.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2011 se jedná o dotace v celkové výši 759 153 tis. Kč. Objem 263 375 tis. Kč je zahrnut v ukazateli "Další prostředky pro územní samosprávné celky". Jde o tituly, které nelze v etapě přípravy návrhu rozpočtu rozpočtovat u konkrétních příjemců, např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (např. na protiradonová opatření atd.).

Hl. m. Praze přísluší podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, i postavení kraje. Proto má hl. m. Praha po splnění stanovených podmínek nárok na čerpání dotačních titulů, které jsou rozpočtovány pro obce a kraje.

V ukazateli "Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem" je pro kraje určena částka 495 778 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd (usnesení vlády č. 1059/2005).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol v předpokládané výši 76 588 230 tis. Kč jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol.

Kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v níž je pro rok 2011 rozpočtována částka 72 927 857 tis. Kč. Tato částka zahrnuje dotace na přímé náklady pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2011 a jejich alokace do území

Referent: Ing. Lucie Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2011 uvádí následující tabulka:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2011(v mld. Kč)*

Daňový příjem Predikce 2011
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty 278,5 24,8
Daň z příjmů právnických osob 126,8 11,2
v tom: daň z příjmů právnických osob 120,6 10,8
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 6,2 0,4
Daň z příjmů fyzických osob 151,0 13,1
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 19,3 1,7
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 10,6 0,6
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 7,4 0,6
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 3,2  
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 121,1 10,8
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 119,3 10,8
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 1,8  
Celkem 556,3 49,1

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem Převodový účet státního rozpočtu u ČNB Položka rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 4677 1211
Daň z příjmu právnických osob 4642 1121
Daň z příjmu fyzických osob,
v tom:
daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou 4669 1113
daň z příjmu fyzických osob z podnikání 4650 1112
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4626 1111

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtů krajů a obcí v roce 2011

Referent: Ing. Rudolf Kotrba

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2011 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

3. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011

Referent: Bc. Denisa Léblová

 1. Dotace se poskytuje obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na základě § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje, že "náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, hradí stát…".
 2. Jedná se o dotaci účelovou neinvestiční, která je určena ke krytí výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jejich výčet je uveden v příloze. Především se jedná o níže uvedené výdaje:
 3. Dotaci nelze využít ke krytí výdajů, které nesouvisí přímo s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a musely by být hrazeny i v případě, kdy by obecní úřad obce s rozšířenou působností danou agendu nevykonával. Dotaci proto nelze využít například na výdaje na mzdy zaměstnanců podatelny, hospodářské správy, údržby, recepce, úklidu a ostrahy budovy a výdaje na opravu budovy. Dotaci nelze v poměrné části využít ani na zaměstnance, kteří na obci s rozšířenou působností zabezpečují personální či pracovněprávní agendu, byť se tato personální agenda týká zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí. Z dotace také nemůže být hrazeno pořízení mikrovlnky, ledničky, dekorace, navigace, kamerový systém a jakékoliv očkování. Pokud jde o drobný dlouhodobý majetek (mobilní telefony, fotoaparáty a kancelářské zařízení) pořízený z dotace na výkon činností sociálně-právní ochrany dětí, musí být používán k účelu, ke kterému byl jako nezbytný prostředek pořízený a nemůže být převeden na jiné oddělení.

  Pokud jde o úhradu regulačních poplatků podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, regulační poplatky je povinen platit pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce. Požadavek na úhradu regulačních poplatků od orgánu sociálně-právní ochrany dětí nemá oporu v zákoně. Z toho důvodu není možné hradit regulační poplatky z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

 4. Dotace je poskytována jako neinvestiční, z čehož plyne, že nesmí být použita ke krytí výdajů na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tím se dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí, že nemůže být použita k nákupu dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad 40 tisíc Kč, dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě nad 60 tisíc Kč a k technickému zhodnocení tohoto majetku. Ministerstvo financí nebude měnit charakter dotace. Dotace zůstane stejně jako v roce 2010 neinvestiční účelová.
 5. Jedná se o průtokovou dotaci, která je obcím poskytována dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, "prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak".
 6. Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotace obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze poskytuje formou rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí zašle Ministerstvo financí jednotlivým obcím prostřednictvím krajů.
 7. Účtování dotace se řídí platnou rozpočtovou skladbou. Kraj bude účtovat přijetí dotace na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s plusem a její zaslání jednotlivým obcím s rozšířenou působností na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s mínusem. Obce zaúčtují přijetí dotace na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a výdaje budou sledovat pod účelovým znakem 98 216 – Sociálně-právní ochrana dětí na položkách třídy 5 druhového třídění platné rozpočtové skladby.
 8. Dotace je poskytována obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu čtvrtletně. Dotace na I. čtvrtletí bude uvolněná v lednu 2011 a její výše bude určena jako čtvrtina celkové dotace vypočtené na základě údajů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí k 1. 1 2010. Dotace na další čtvrtletí budou uvolňovány v měsících březnu, červnu a září. Jejich výše bude vycházet z aktualizovaných údajů k 1. 1 2011. Výše poskytnuté dotace bude vycházet z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladu na jednoho pracovníka. Vzorec pro výpočet dotace byl modifikován úpravou základního ukazatele, kterým je počet evidovaných případů. Vedle počtu spisů Om vykázaných v řádku 71, sloupec 3 statistického výkazu V (MPSV) 20-01 se do počtu případů zahrnuly rovněž spisy Nom (řádek 72, sloupec 3 statistického výkazu) a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči.
 9. Dotace je předmětem finančního vypořádání ze státním rozpočtem za rok 2011. Vyúčtování dotace bude prováděno za celý rozpočtový rok. Neprovádí se vyúčtování po jednotlivých čtvrtletích.

Příloha k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011

Ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základe vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí:

§ 8 odst. 1, 2, 3, § 9, § 10 odst. 1, 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, 2, § 13 odst. 1, 2, § 14 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 § 15 odst. 1, 2, § 16, § 16a odst. 1, 2, § 17 písm. a), b), § 18, § 19 odst. 1, 3, 5, § 21 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a 7, § 24b odst. 4 písm. a), § 24c odst. 4 písm. a), § 27a odst. 1, § 28, § 29 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 30 odst. 1, 2, 3 a 5, § 32 odst. 1, 2, 3, § 33 odst. 1, 2 ve spojení se zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 34 odst. 1, 2, 3 a 4, § 35a, § 36 odst. 2, odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c), § 37 odst. 1, 2, 3, § 38 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, § 42 odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4 písm. a), b), § 42g odst. 1, § 49 odst. 3, § 51 odst. 1, 3, 4 a 5, § 52 odst. 1, 2, § 53 odst. 1, 5, § 53a, § 54, § 55 odst. 1, 4, 6 a 7, § 57 odst. 1, 3, § 59l odst. 5 písm. b), d), e) a f), odst. 6, § 62 odst. 1, 2, 3, 4 a 5.

4. Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů

čj.: 26/17 986/2011 – 262 – ref. JUDr. Hana Žemlová

I.

A. Vyměřování místních poplatků – právní úprava

Poznámka:

U místních poplatků není naplněna podmínka v § 1 odst. 3 DŘ. Zásadní odlišnost spočívá v tom, že neplatí posloupnost spočívající v nalézacím řízení a následném placení. V oblasti místních poplatků je primární placení a nalézací rovina řízení se uplatňuje v případech, kdy místní poplatky nejsou zaplaceny včas nebo ve správné výši.

Platební výměr – jediné rozhodnutí, kterým lze vyměřit místní poplatek (pokud nebude přijata změna v rámci navržené novely DŘ, která navrhuje využití hromadného předpisného seznamu).

Obsahové náležitosti platebního výměru na místní poplatek – nově podle DŘ:

Poznámka:

Při správě místních poplatků nelze aplikovat princip nepřiznání odkladného účinku odvolání proti platebnímu výměru, který je jinak specifikem daňového procesu a vychází z obecné konstrukce správy daní.

B. Doměřování místních poplatků

Je třeba vycházet z Nálezu Ústavního soudu (Pl ÚS 6/09) ze dne 10. srpna 2010:

Odůvodnění:

II.

Postup správce poplatku při vyměření místního poplatku podle DŘ

Varianta I

Daňový subjekt (poplatník, plátce) poplatek zaplatí nebo odvede

Správce místního poplatku

Varianta II

Daňový subjekt (poplatník, plátce) poplatek zaplatí nebo odvede

Správce místního poplatku

je-li zaplaceno do vydání PV (tj. dříve než je učiněn úkon k jeho doručení – § 101 odst. 2 DŘ) – správce poplatku PV neoznamuje, ale založí do spisu

není-li zaplaceno do vydání PV – správce poplatku PV oznámí (doručením nebo jiným způsobem zaprotokolování – § 101 odst. 6 DŘ)

Varianta III

Daňový subjekt (poplatník, plátce) poplatek zaplatí nebo odvede

Správce místního poplatku

Varianta IV

Daňový subjekt (poplatník, plátce)

Správce místního poplatku

Varianta V

Daňový subjekt (poplatník, plátce)

Poznámka:

K vynucení plnění ohlašovací povinnosti dle § 14a zákona o místních poplatcích lze využít pořádkovou pokutu podle § 247 odst. 2 daňového řádu. Pokutu podle tohoto ustanovení lze však uložit pouze do doby, než správce poplatek vyměří platebním výměrem na základě dokazování popř. použití pomůcek. Pokutu nelze použít jako sankci (trest), ale jako prostředek k získání součinnosti poplatníka pro správné stanovení výše poplatku.

III. Zvýšení poplatku až na trojnásobek, pokud nebyl zaplacen nebo odveden včas nebo ve správné výši

Zvýšení místního poplatku podle § 11 odst. 3 ZMP se doporučuje vyměřit platebním výměrem, kterým se vyměřuje nezaplacený místní poplatek nebo poplatek do správné výše, tj. jedním platebním výměrem.

Důvodem daného doporučení je skutečnost, že vyměření místního poplatku platebním výměrem, vč. jeho navýšení vyloučí případnou námitku o překážce věci již jednou rozhodnuté.

IV. Vzory platebních výměrů na místní poplatky

Vzor č. 1 Platební výměr na vyměření MP, pokud nebyl zaplacen včas

Obecní (městský) úřad

odbor....................... (popř. bez označení odboru)

Č. j.

Vyřizuje:...................., č. dveří..........

Telefon:...................... linka..............

Adresa příjemce : V ....................... dne.......................

.......................

RČ/IČ.......................

PLATEBNÍ VÝMĚR č. .........

na místní poplatek ...............................

Podle ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky obce ...................... o místních poplatcích č. ........ a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, Vám vyměřujeme místní poplatek.....................................................................................v částce................................. Kč slovy............................................……………………………………..........................................

(v případě vydání platebního výměru za více období je nutné vypsat každé období a odpovídající částku zvlášť a závěrem uvést celkovou výši poplatkové povinnosti ).

Tuto částku zaplaťte na účet obce č. ................................, který je vedený u pobočky banky......................................................... konstantní symbol......................................variabilní symbol.............................., a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru.

Odůvodnění:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Poučení: Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání u shora uvedeného správce místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení.

otisk úředního razítka

..............................................................................................

podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména, příjmení a funkce

Vzor č. 2 Platební výměr na vyměření MP, pokud nebyl zaplacen ve správné výši

Obecní (městský) úřad

odbor....................... (popř. bez označení odboru)

Č. j.

Vyřizuje:...................., č. dveří..........

Telefon:...................... linka..............

Adresa příjemce : V ....................... dne.......................

........................................

RČ/IČ..............................

PLATEBNÍ VÝMĚR č. ...... na místní poplatek..........................................

Podle ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky obce........................... o místních poplatcích č. ........ a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, Vám vyměřujeme místní poplatek......................................................................................................................... v částce........................Kč slovy...........................................................................................................

Tuto částku zaplaťte na účet obce č. ..................................., který je vedený u pobočky banky.....................................................................................................konstantní symbol.............................variabilní symbol.............., a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto platebního výměru.

Odůvodnění:

.....................................

Obsahem odůvodnění bude uvedení skutečnosti, že poplatková povinnost byla splněna v nesprávné výši, a proto se příjemci rozhodnutí vyměřuje zbývající část místního poplatku.

Poučení: Proti tomuto platebnímu výměru se můžete odvolat u shora uvedeného správce místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení.

otisk úředního razítka ..............................................................................................

podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků s uvedením jména, příjmení a funkce

5. Podnikatelská činnost obce

čj.: 12/26 525/2011 – 124 – ref. Ing. Rudolf Kotrba, Ing. Michal Svoboda

V ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se nemluví o výsledku hospodaření podnikatelské činnosti ve smyslu rozdílu nákladů a výnosů (z účetnictví), ale o výsledku podnikatelské činnosti, tedy rozdílu příjmů a výdajů podnikatelské činnosti. Tento peněžní rozdíl se promítne do rozpočtu vždy jako volné peněžní prostředky, které máme na účtu podnikatelské činnosti k dispozici. A to jen účetním zápisem 262 MD/241 D a 231 (RS 4131) MD/262 D (místo 262 může být i účet 395 – vnitřní zúčtování), tedy pouhým převodem mezi syntetickými účty peněžních prostředků, tj. na straně aktiv rozvahy.

Může jít o zůstatek účtu 241 ke konci roku, nebo o disponibilní zůstatek. Nedoporučujeme však převést všechno, neboť budou potřeba i prostředky na úhradu závazků vzniklých v podnikatelské činnosti. Tedy není možné z výše uvedeného ustanovení odvozovat, že nelze účtovat 431 MD/432 D. Tento účetní zápis provádí účetní jednotka vždy a je jím zachycen převod výsledku hospodaření, tj. rozdílu výnosů a nákladů předcházejícího účetního období a s rozpočtem vůbec nesouvisí. Jedná se pouze o převod v rámci vlastních zdrojů na straně pasiv rozvahy účetní jednotky.

Upozorňujeme také, že s účinností vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. 1. 2010 je situace, kdy výsledek hospodaření za účetní období (zjištěný v účetnictví jako rozdíl výnosů a nákladů) a rozdíl příjmů a výdajů za totéž období by byly stejné částky, situací spíše náhodnou.

6. Informace pro obce a kraje k provedení Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Odbor statistiky obyvatelstva, Český statistický úřad

1. Základní informace

Ke dni 26. března 2011 se bude na celém území České republiky konat Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, a vyhláška č. 279/2010 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., která stanoví vzory sčítacích formulářů, průkazu sčítacího komisaře a podrobnosti k elektronickým sčítacím formulářům a možnostem jejich užití.

Sčítání se koná v rámci celosvětového programu organizovaného OSN. Nařízení Evropského parlamentu a rady Evropy (ES) č. 763/2008 a jeho prováděcí předpisy konkretizují obsah a termín sčítání v zemích Evropské unie.

Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011.

2. Úkoly obcí a krajů při přípravě sčítání

Úkoly při přípravě a zabezpečení sčítání jsou krajům, hlavnímu městu Praze a obcím stanoveny paragrafy 10 a 11 zákona. Při nadcházejícím sčítání nejsou jejich úkoly tak rozsáhlé jako při minulých sčítáních. Obce a kraje však zůstávají velmi významnou složkou organizace a provedení sčítání, na níž závisí úspěšnost této náročné a nákladné akce.

Podstatná část úkolů obcí a krajů, především při územní přípravě sčítání, již byla splněna v roce 2010. Šlo zejména o

Český statistický úřad vyslovuje uznání a děkuje všem, kdo se na zabezpečení podkladů pro sčítání podíleli a podílejí, za úspěšnou spolupráci.

Další část úkolů obcí a krajů však bude plněna v období ledna až května letošního roku. O jejich konkretizaci pojednávají následující odstavce, které jsou vysvětlujícím komentářem k ustanovení zákona.

3. Informování veřejnosti

Obce informují o sčítání způsobem v místě obvyklým. ČSÚ předá obcím text Oznámení o sčítání lidu, domů bytů a oznámí obcím vymezení sčítacích obvodů na jejich území, jména, čísla služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře tak, aby je obce mohly zveřejnit nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem sčítání, tj. do 11. března 2011. Ale vzhledem k tomu, že doručování sčítacích formulářů do domácností začne již dnem 7. března 2011, doručí ČSÚ potřebné informace obcím nejpozději do 2. března, aby obce mohly tyto informace zveřejnit ještě před začátkem doručování formulářů do domácností. V období před sčítáním by obce měly také upozornit vlastníky domů na povinnost označit budovy číslem určeným obcí (viz zákon č. 128/2000 Sb.).

Předpokládá se, že Oznámení a vývěsky budou zveřejněny na úředních deskách obecních úřadů a rovněž ve vývěsních skříňkách obcí umístěných na dalších veřejných prostranstvích. Žádoucí je rovněž zveřejnit základní informace v relacích obecního rozhlasu a v místním a regionálním tisku. Vzorové texty obce obdrží od ČSÚ. ČSÚ bude rovněž organizovat informační kampaň v celostátních médiích, pořádat tiskové konference a vydávat aktuální informační materiály.

V případě, že bude nutná změna v osobě sčítacího komisaře (např. pro jeho onemocnění), bude to obci oznámeno ČSÚ elektronicky i písemně a obec vývěsku neprodleně aktualizuje. Kromě toho jsou tyto údaje zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz a veřejnost se může informovat i na bezplatné telefonní lince č. 800 87 97 02. Tyto údaje jsou důležité, aby si každý občan mohl ověřit, že vyplněné sčítací formuláře svěřuje skutečně osobě, která je k jejich sběru oprávněna, tj. sčítacímu komisaři určenému pro daný sčítací obvod.

Po uplynutí zákonem stanovené lhůty k odevzdání vyplněných formulářů (po 14. dubnu 2010) zveřejní obce stejným způsobem poděkování ČSÚ veřejnosti za účast na sčítání a poskytnutí údajů.

4. Způsob provedení sčítání

Ve většině sčítacích obvodů provádějí sčítání sčítací komisaři České pošty. Nejčastěji půjde o doručovatele nebo další pracovníky České pošty, které místní občané osobně znají. To však není možné dodržet vždy. Občané dále mají možnost si sčítací formuláře vyzvednout na vybraných poštách, tzv. sběrných místech, nebo je vyplněné odevzdat na kterékoliv poště. Seznam sběrných míst obce rovněž obdrží a občané budou informováni i vhozením letáčků s kontaktními adresami do domovních schránek.

Ve větších ubytovacích nebo léčebných zařízeních provádějí sčítání komisaři z řad pracovníků ČSÚ. Jde např. o nemocnice, sociální ústavy, zařízení pro seniory, charitativní zařízení, hotely, ubytovny apod. V objektech ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti provádějí sčítání komisaři řízení těmito ministerstvy.

V případě, že obec je vlastníkem domů určených k bydlení, má rovněž povinnost vyplnit za tyto domy příslušné domovní listy a předat je zákonem předepsaným způsobem (vrátit sčítacímu komisaři, vrátit je prostřednictvím datové schránky, odeslat je do PO Boxu nebo vyplnit elektronické formuláře na www.scitani.cz).

Naopak obec při sčítání nemusí vyplňovat formuláře za osoby hlášené k trvalému pobytu na ohlašovně pobytu. Tzn., že na adresy ohlašoven ani nebudou doručovány sčítací listy těchto osob. Při sčítání budou tyto osoby sečteny tam, kde se nacházejí v rozhodný okamžik, budou tedy sečteny jiným sčítacím komisařem na jiném místě.

5. Elektronické sčítací formuláře

Při sčítání v roce 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informačních letácích vydaných CSÚ a doručených do každé domácnosti a na internetových stránkách www.scitani.cz. Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz.

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona je obec povinna podle místních podmínek zabezpečit bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení. To je k dispozici zpravidla v obecních knihovnách nebo na obecních úřadech. Obec zabezpečí vhodnou otevírací dobu těchto míst, tj. i ve večerních hodinách a o víkendech ve dnech 26. března až 14. dubna 2011. Obec zajistí i potřebný dohled na těchto místech. Občanům musí být umožněno údaje vyplňovat diskrétně, tj. tak, aby další osoby nemohly na obrazovce vyplňování sledovat. Obec rovněž zveřejní adresu a provozní dobu místa, kde je veřejné internetové připojení k dispozici.

6. Možné problémy – příklady

Bez spolupráce veřejnosti není možné sčítání lidu, domů a bytů úspěšně provést. Postoj veřejnosti ke sčítání do značné míry závisí i na způsobu, jakým obce zajistí informace na veřejných místech a v místních médiích podle odstavce 3 této informace. Důležitým prvkem je i přístup samotných sčítacích komisařů, jejich kvalifikovanost, ochota k pomoci s vyplněním formulářů, způsob jednání s lidmi a činnost sběrných míst České pošty.

Přesto nelze vyloučit u části veřejnosti lhostejný nebo dokonce i negativní přístup k povinnostem, které občanům vyplývají ze zákona o sčítání. Může jít o problémové jednání jednotlivců nebo i celých skupin občanů.

Potenciálně rizikové lokality z hlediska zabezpečení hladkého průběhu sčítání byly předběžně vytipovány a pracovníci dislokovaných pracovišť ČSÚ upřesnění jejich seznamů a charakter a stupeň možných rizik projednají s obcemi.

ČSÚ se obrací na všechny obce s žádostí o součinnost v případech těchto problémových lokalit. Postoje jednotlivců mohou být příznivě ovlivněny nejen samotnými komisaři, ale i přítomností veřejného činitele obce (člena zastupitelstva, pracovníka obecního úřadu apod.), který podpoří svojí autoritou plnění úkolů sčítacího komisaře a vysvětlí občanům význam sčítání a jejich povinnosti.

Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který na základě oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednávají příslušné přestupkové komise v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být podle zákona o sčítání v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do 10 000 Kč v závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku. Právnickým osobám může být udělena sankce až do výše 100 000 Kč. Může jít například o majitele nemovitostí podléhajících sčítání nebo majitele (správce, provozovatele) ubytovacích zařízení, kteří jsou povinni poskytnout sčítacím komisařům součinnost při distribuci a sběru formulářů. Rozsah těchto povinností stanoví zákon v § 7, odst. 5 a 6.

ČSÚ bude vždy preferovat smírný a nekonfliktní způsob řešení porušení povinností a pouze v závažných případech by mělo docházet ke správnímu řízení.

Vedle nesplnění povinnosti ze strany sčítaných osob nebo majitelů nemovitostí se mohou vyskytnout i další případy přestupků, jako například hrubé slovní nebo dokonce fyzické napadení sčítacího komisaře, zcizení nebo zničení vyplněných sčítacích formulářů, pokusy o zjištění důvěrných údajů o jiných osobách apod.

V krajních případech, kdy bude reálně ohrožena bezpečnost sčítacího komisaře nebo zjišťovaných důvěrných údajů, bude ČSÚ žádat obec o zajištění asistence obecní nebo městské policie při ochraně veřejného pořádku podle zákona o obcích.

Obce budou rovněž řešit případy stížností na jednání sčítacího komisaře nebo jiného zaměstnance České pošty nebo ČSÚ, popřípadě oznámení přestupku, jehož se měl sčítací komisař údajně dopustit. Zvláště závažné je případné porušení slibu mlčenlivosti sčítacím komisařem. Doporučujeme se v takových případech vždy obrátit na příslušné pracoviště ČSÚ a řešit záležitost ve vzájemné součinnosti.

ČSÚ projedná s obcemi i další specifika, k nimž bude nutné v průběhu sčítání přihlédnout. Jde například o sčítání obyvatel nehovořících česky. Sčítací komisaři mají k dispozici vysvětlivky k vyplnění sčítacích formulářů v jazycích anglickém, francouzském, německém, polském, ruském, ukrajinském, romském a vietnamském. Tyto jazykové mutace jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách sčítání.

V lokalitách nebo objektech obývaných vyšším počtem nepřizpůsobivých nebo sociálně vyčleněných obyvatel žádáme obce o sdělení jejich zkušenosti z terénní sociální práce, popřípadě z práce charitativních a dalších nevládních organizací, které poskytují pomoc sociálně vyloučeným osobám a jejich skupinám, např. sociálně slabým, bezdomovcům a drogově závislým osobám. V řadě měst a obcí již byla taková spolupráce navázána. ČSÚ rovněž spolupracuje s Asociací poskytovatelů sociální péče a Sdružením azylových domů.

Očekáváme aktivní součinnost obcí zejména v zařízeních, jejichž je zřizovatelem.

7. Dodatečné sečtení

Zákon definuje v § 21 institut tzv. dodatečného sečtení. Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku sčítání nepodaří komisaři formuláře některé domácnosti doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty nebo na kterémkoliv obecním úřadu.

Povinná osoba sčítací formulář dodatečně vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P. O. Boxu ČSÚ, popřípadě je zašle elektronicky. Termín odevzdání je stanoven na 19. dubna 2011.

Pokud pracovníci obce předávají formuláře občanům, musí dohlédnout na to, aby byla vyplněna identifikační část každého formuláře – okres, obec, část obce, PSČ, číslo sčítacího obvodu, název ulice, číslo domu, pořadové číslo budovy (případně číslo bytu u bytového listu nebo sčítacího listu osob). Část těchto identifikací bude vyplněna již pracovníky ČSÚ, část – přesnou adresu osobu, které se formulář předává, musí doplnit pracovníci obce. Při vydávání formulářů se také pracovník obce musí zeptat občana na způsob návratu formulářů, a pokud zvolí odeslání do P. O. Boxu, předá mu i příslušnou obálku.

Nelze vyloučit, že některé osoby odevzdají vyplněné sčítací formuláře na obecním úřadě, ačkoliv se nejedná o standardní způsob doručení stanovený v zákoně. Takto odevzdané sčítací formuláře je obec povinna přijmout. Zaměstnanec obce vloží do obálky s adresou P. O. Boxu (pokud byly předána v otevřené podobě) a odevzdá všechny obálky tentýž den, kdy byly obci doručeny, na nejbližší poště, nebo je vhodí do poštovní schránky. O přijetí vyplněných formulářů obec pořizuje záznam do knihy došlé pošty a po skončení období dodatečného sečtení zašle neformalizovanou informaci o celkovém počtu přijatých jednotlivých formulářů podle jejich druhu a přijatých obálek s adresou P. O. Boxu příslušnému dislokovanému pracovišti ČSÚ. Vyplněné sčítací formuláře obsahují chráněné osobní údaje, proto je nutné je předat poště tentýž den a jen výjimečně je lze uložit do druhého dne v trezoru obce tak, aby k nim nemohla mít přístup nepovolaná osoba.

Na žádost osoby, která sčítací formuláře předává, jí obec vydá Potvrzení o předání vyplněných sčítacích formulářů. Formuláře Potvrzení obdrží obec od ČSÚ v elektronické podobě.

ČSÚ doručí pro tento účel obcím dohodnutý počet sčítacích formulářů, letáků, vysvětlivek a obálek s předtištěnou adresou P. O. Boxu ČSÚ v termínu do 4. dubna 2011. Případnou další potřebu formulářů pokryje příslušné dislokované pracoviště ČSÚ.

Ze strany obyvatel se nepředpokládá velký zájem, ale obec musí být na tuto možnost připravena.

V případě jakéhokoliv problému se obraťte telefonicky nebo e-mailem na příslušné pracoviště ČSÚ. Obec rovněž může využít služeb telefonické podpory na bezplatné lince č. 800 87 97 02.

8. Došetřování

V období od 15. do 30. května 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný sčítací formulář, přestože tyto formuláře od komisaře převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ. Úlohou obcí je aktualizovat údaje ve vývěsních skříňkách o stručné oznámení došetřování a o jména komisařů a kontaktní údaje. Sčítací komisaři se budou při došetřování kromě průkazu sčítacího komisaře prokazovat zvláštním písemným pověřením pro tuto činnost vydaným ČSÚ.

9. Povinnost mlčenlivosti

Zákon stanoví povinnost mlčenlivosti o všech údajích, které jsou sčítáním zjišťovány nebo o nichž se osoba pracující na sčítání v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděla. Podmínkou výkonu funkce sčítacího komisaře je trestní bezúhonnost a složení slibu mlčenlivosti. Zaměstnanci obcí sice neskládají písemný slib mlčenlivosti, ale tato povinnost se na ně vztahuje rovněž, protože se v průběhu dodatečného sčítání nebo došetřování s takovými údaji mohou seznámit. Může se jednat například o odevzdání vyplněných sčítacích formulářů, které nejsou v zalepené obálce, nebo o nález sčítacích formulářů apod.

Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem podle § 26 a 28 zákona.

10. Výdaje obcí

Zajištění úkolů souvisejících se sčítáním si vyžádá na straně obce určité výdaje. Zákon počítá s kompenzací odůvodněných výdajů v nutné výši formou účelové finanční dotace poskytnuté z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa prostřednictvím rozpočtů krajů. Úkoly krajů při přípravě provedení sčítání spočívají především v metodické pomoci obcím. V této oblasti poskytují krajům potřebné informace a součinnost krajská oddělení sčítání ČSÚ, jejichž kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách ČSÚ a adrese www.scitani.cz.

Okruh výdajů, které lze v souvislosti se zabezpečením sčítání hradit z poskytnuté účelové dotace, upravuje Směrnice Ministerstva financí č. j. 12/70 384/2010 – 124 ze dne 31. 8. 2010. Finanční prostředky jsou poskytovány krajům a jejich prostřednictvím obcím (§ 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, na základě rozhodnutí ministerstva. Výše limitů pro jednotlivé obce je jmenovitě stanovena v příloze rozhodnutí na základě počtu obyvatel obce k 1. lednu 2010.

Typickými možnostmi čerpání účelové dotace na rok 2011 jsou například přiměřené výdaje na

 1. základní kancelářské potřeby (kancelářský papír, desky a obaly na spisy, pořadače, sponky, psací potřeby, zvýrazňovače, pravítka),
 2. poměrnou část výdajů na provoz vlastní nebo pronajaté výpočetní techniky (nikoliv její pořízení ani pořízení programů) včetně oprav, pokud potřeba výdajů vznikla při sčítání, toner do tiskárny,
 3. poštovní poplatky,
 4. odměny zaměstnancům za práci přesčas, nebo odměny vyplacené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavřených k zajištění sčítání, a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění,
 5. úhradu faktur za práce a služby vykonané pro obec nebo kraj právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami v souvislosti s provedením sčítání,
 6. poměrnou část nákladů na provoz veřejného internetového připojení použitého k vyplňování sčítacích formulářů v době od 26. března do 15. dubna 2011, pokud nejsou tyto výdaje placeny paušální sazbou; veřejnosti se internetové připojení k vyplnění sčítacích formulářů poskytuje bezplatně,
 7. zabezpečení služby (dohledu a zabezpečení provozu) v místě veřejného internetového připojení mimo jeho běžnou provozní dobu v době od 26. března do 15. dubna 2011, a to včetně sobot a nedělí (viz též odstavec d),
 8. úhradu poměrné části nákladů na technický provoz místností, v nichž probíhá zpracování podkladů pro sčítání, tj. topná média, elektrickou energii, vodu, a na úklid těchto místností,
 9. zajištění pořádkového dohledu prováděného obecní nebo městskou policií v lokalitách vyžadujících asistenci policie v době distribuce a sběru sčítacích formulářů, tj. od 7. března do 15. dubna 2011, pokud je obec o asistenci policie ČSÚ žádána předem nebo v průběhu uvedené doby.

Obcím se doporučuje pečlivě archivovat veškeré účetní doklady potřebné k uplatnění žádosti o účelovou dotaci.

11. Úkoly krajů

Kraje uvolňují finanční prostředky obcím podle rozpisu uvedeného v příloze rozhodnutí.

Kraje jsou příjemci účelové dotace do výše uvedené v rozhodnutí. Tyto prostředky mohou kraje využít zejména na výdaje na kancelářské potřeby, přesčasovou práci, cestovné a další výdaje v souladu s příslušnou směrnicí.

Kraje jsou odvolacím orgánem při přestupkovém řízení.

Předpokládá se pomoc krajů obcím především v oblasti metodické a organizační, a to zejména v případech, kdy by došlo k narušení veřejného pořádku v rozsahu, který by sama obec mohla jen obtížně řešit. Kraje by se rovněž měly angažovat při případných problémech v průběhu sčítání v příspěvkových organizacích, jejichž jsou zřizovateli. Jde např. o krajské nemocnice a jiná zdravotnická a sociální zařízení, některá školská ubytovací zařízení (internáty) apod.

Významnou aktivitou krajů je součinnost při informační kampani ke sčítání v regionálním měřítku. Apelujeme proto na orgány krajů, aby projednávaly téma zajištění sčítání při své činnosti ve vztahu k obcím a podřízeným organizacím. Je žádoucí k tomu využívat jak informačních materiálů, tiskových zpráv apod. poskytovaných ČSÚ, tak i osobní vystoupení pracovníků ČSÚ v regionálních médiích nebo na pracovních setkáních a veřejných akcích.

V období listopad 2010 až leden 2011 se ve všech krajích uskutečnila setkání a tiskové konference organizované krajskými úřady, na nichž pracovníci ČSÚ prezentovali základní informace ke sčítání a diskutovali s představiteli obcí, zdravotnických, školských a sociálních zařízení i s představiteli podnikatelské a neziskové sféry. O těchto setkáních široce informovala regionální média. ČSÚ děkuje za tuto možnost informování o účelu a způsobu provedení sčítání a vysoce si cení podílu pracovníků krajských úřadů na úspěchu těchto akcí. V případě zájmu a potřeby je ČSÚ kdykoliv poskytnout další potřebnou součinnost.

Český statistický úřad si vysoce cení dosavadní spolupráce s obcemi a kraji na přípravě sčítání. Ve všech záležitostech souvisejících se sčítáním se s důvěrou obracejte na krajská oddělení a dislokovaná pracoviště ČSÚ. Kontaktní údaje tato pracoviště obcím neprodleně předají – ve většině případů se tak již stalo.

Spektrum využití výsledků sčítání ve sféře krajů a obcí je velmi široké. Patří sem zejména údaje

Výsledky sčítání budou přínosem i v tom, že budou poprvé zpracovány podle tzv. obvyklého bydliště obyvatel. Poskytnou tedy údaje nezkreslené fiktivními nebo neaktualizovanými údaji o trvalém pobytu v evidenci obyvatel.

ČSÚ zdůrazňuje úlohu obcí a krajů při vytváření veřejného mínění a atmosféry důvěry v zachování mlčenlivosti a ochrany individuálních a osobních údajů zjišťovaných sčítáním. Výsledky sčítání slouží orgánům státní správy, krajů, měst a obcí. S dalšími možnostmi jejich využití vás pracovníci ČSÚ vždy ochotně a podrobně seznámí.

Předběžné výsledky sčítání budou publikovány počátkem roku 2012 a většina definitivních výsledků v podrobném třídění v průběhu roku 2013.

Přehled termínů hlavních fází přípravy a provedení sčítání
Činnost Zahájení Ukončení
1. Projednávání problémových lokalit a potřebné součinnosti zahájeno průběžně do 30. 5 2011
2. Zveřejňování aktualit a informací o sčítání v místních a regionálních médiích únor 2011 květen 2011
3. Zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení sčítacích obvodů, jmen, čísel průkazů a kontaktních údajů sčítacích komisařů působících na území obce 4. 3. 2011

aktualizace průběžně

19. 4. 2011
4. Informativní pochůzky sčítacích komisařů ve sčítacích obvodech, roznáška informačních letáků do domácností a ubytovacích zařízení 26. 2. 2011 4. 3. 2011
5. Distribuce sčítacích formulářů do domácností a ubytovacích zařízení 7. 3. 2011 25. 3. 2011 do 18.00 hodin
6. Sběr vyplněných sčítacích formulářů 26. 3. 2011 14. 4. 2011
7. Dodatečné sečtení (zabezpečují úřady obcí) 5. 4. 2011 19. 4. 2011
8. Zveřejnění Oznámení o došetřování, údajů o sčítacích komisařích pověřených došetřováním a poděkování veřejnosti 12. 5. 2011

aktualizace průběžně

30. 5. 2011
9. Došetřování nezjištěných údajů 19. 5. 2011 30. 5. 2011