Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 2 ročník 2011

1. Oprava tiskové chyby

JUDr. H. Žemlová

Ve Zprávách MF číslo 1/2011 ze dne 28. ledna 2011 v bodě 4 bylo uveřejněno Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy k vyměřování místních poplatků a aplikaci vybraných ustanovení daňového řádu a vzory platebních výměrů. Toto doporučení se opravuje takto:

V bodu II., variantách I, II a III se odkaz v závorce "§ 141 DŘ", uvedený za slovy "platbu zaeviduje na osobní daňový účet", a ve variantě III dále uvedený za slovy "zaeviduje došlý rozdíl platby na osobní daňový účet", nahrazuje odkazem "§ 149 DŘ".

2. Vzor doporučené formy žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek

čj.: 11/26 264/2011 – 115 – ref. Ing. E. Kovařovicová

Zákonem č. 179/2010 Sb. byl novelizován zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ve svém § 159 odst. 4 stanovuje zmocnění pro Ministerstvo financí vydat vyhlášku k provedení § 156 odst. 2 zákona. Předmětná ustanovení upravují postup zadavatele veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota činí nejméně 500 mil. Kč a smlouva bude uzavírána nejméně na 5 let nebo na dobu neurčitou. V uvedených případech bude veřejný zadavatel povinen vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí. Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek, je účinná od 27. 12. 2010.

Ministerstvo financí nyní připravilo k této vyhlášce metodický materiál "Vzor doporučené formy žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek". Uvedený formulář není pro zadavatele závazný, jedná se pouze o doporučení ze strany Ministerstva financí. Obdobné formuláře již existují pro žádosti územních samosprávných celků o předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy.

Vzor: Žádost o stanovisko Ministerstva fianancí podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dokument PDF, 53 kB)

3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Martina Smetanová – členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Vladimír Remeš – Ministerstvo financí ČR

Legislativní rámec

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Jednou z povinných náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je podle zákona o přezkoumání i uvedení poměrových ukazatelů (tzn. podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního samosprávného celku).

Tyto tři ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů územních samosprávných celků, resp. členů statutárních orgánů dobrovolných svazků obcí, při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu.

Dne 1. ledna 2010 bylo, v souladu s usnesením vlády ČR č. 561 ze dne 23. května 2007, zahájeno účtování a vykazování státu na akruálním principu. Důvodem reformy účetnictví státu byla nedostatečná vypovídací schopnost účetnictví, a to zejména v případě organizačních složek státu, územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen "územní celek"). Účetní metody, které byly aplikovány do 31. prosince 2009 nevedly k tomu, aby účetnictví podávalo reálné informace o majetkové a finanční situaci těchto účetních jednotek.

Algoritmus pro výpočet ukazatelů

V návaznosti na reformu účetnictví a s tím související změnu účetních výkazů (viz vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění), pozbyl algoritmus výpočtu ukazatelů vytvořený v roce 2005 na aktuálnosti. Pro jednotný výpočet ukazatelů, byl Ministerstvem financí ČR, zpracován algoritmus nový, který je uveden v příloze tohoto příspěvku.

Nově stanovený algoritmus řeší nejenom návaznost na platnou legislativu, ale zároveň i požadavek některých auditorů, kteří dlouhodobě upozorňovali na nedostatečnou vypovídací schopnost ukazatelů vypočtených podle algoritmu stanoveného v roce 2005.

Změna výpočtu algoritmu bude poprvé použita ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s tím, že ukazatele z minulých let nebudou, vzhledem k odlišné metodice, srovnatelné.

Informace pro auditory

V návaznosti na aktualizaci poměrových ukazatelů (podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku) doporučuje Výbor pro veřejný sektor KA ČR auditorům, kteří provádějí přezkoumání hospodaření územních celků, aby na tuto změnu ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 reagovali.

Ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 je vhodné, aby auditor uvedl zejména:

Toto upozornění může mít např. následující formu: "Algoritmus pro výpočet ukazatelů se v roce 2010 liší od algoritmu, který byl použit ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření do roku 2009. Z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za rok 2010 a 2009, vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná."

Tento popis může mít např. následující formu: " Při kontrole výpočtu podílu závazků na rozpočtu územního celku bylo zjištěno, že územní celek nezahrnul do tohoto výpočtu hodnotu krátkodobých úvěrů. Pokud by zůstatek krátkodobých úvěrů do výpočtu zahrnut byl, změnila by se výsledná hodnota poměru ukazatelů u podílu závazků na rozpočtu územního celku z …% na …%".

Tato informace může mít např. následující formu: "Při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků (např. podhodnocení odběratelů o ….. mil. Kč) podle § 10 odst. 3, písm. c) by se výsledná hodnota poměru ukazatelů u podílu pohledávek na rozpočtu územního celku změnila z …% na …%".

Upozornění

Ukazatele (tzn. podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku) vypočte územní celek a tento výpočet předá auditorovi ke kontrole. Auditor provede nezávislý výpočet, který s výpočtem územního celku porovná.

Příloha: Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

I. Podíl pohledávek na rozpočtu (A × 100)/B %

A. Vymezení pohledávek
Část A/IV (NETTO)
Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku – pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem.
Do komentáře je nutno uvést celkovou hodnotu dlouhodobých pohledávek.
Část B/II Krátkodobé pohledávky (NETTO) – položky
B. Vymezení rozpočtových příjmů

Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

II. Podíl závazků na rozpočtu

(C × 100)/B %

C. Vymezení závazků
Část D/III.
Dlouhodobé závazky – pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce. Do komentáře je nutno uvést celkovou hodnotu dlouhodobých závazků.
Část D/IV. Krátkodobé závazky – položky

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

(D × 100)/E %

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Část A. Stálá aktiva NETTO (sloupec 3)

Poznámka: Pro vymezení pohledávek, závazků a majetku jsou uvedené části a položky položkami rozvahy pro územní samosprávné celky, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti.

4. Finanční hospodaření příspěvkové organizace

čj.: 12/34 500/2011 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

Podle § 30 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, se rezervní fond příspěvkové organizace tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace je vytvořen tehdy, jestliže skutečné výnosy jejího hospodaření jsou spolu s přijatým provozním příspěvkem větší než její provozní náklady. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn schvaluje zřizovatel.

V § 30 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je taxativně stanoveno použití rezervního fondu příspěvkovou organizací. Podle tohoto ustanovení příspěvková organizace prostředky svého peněžního fondu mimo jiné používá k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady a k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů neobsahuje žádné ustanovení, podle kterého by použití prostředků rezervního fondu příspěvkové organizaci schvaloval její zřizovatel.

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a do fondu odměn příspěvkové organizace podléhá schválení jejího zřizovatele, ale použití rezervního fondu příspěvkovou organizací schválení zřizovatele nepodléhá. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů rovněž nestanoví zřizovateli možnost zakázat své příspěvkové organizaci použití jejího rezervního fondu.

Dále pro informaci uvádíme, že podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní vůči příspěvkové organizaci zřízené zastupitelstvem obce úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2), rada obce. V obci kde se rada obce nevolí plní vůči příspěvkové organizaci úkoly zřizovatele starosta (viz § 99 odst. 2 a § 102 odst. 4 zákona o obcích).