Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 3 ročník 2011

1. Hospodaření příspěvkové organizace se ztrátou

čj.: 10/51 824/2011 – 124 – ref. Ing. R. Kotrba

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 27 a násl. stanovuje pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky. Žádné z těchto ustanovení však neobsahuje povinnost zřizovatele hradit ztrátu příspěvkové organizace, ani hradit ztrátu příspěvkové organizace z minulých let. Výše uvedený zákon neukládá ani povinnost zřizovateli zrušit příspěvkovou organizaci, jestliže nemá uhrazenu ztrátu z minulých let.

Pouze v ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. se ukládá povinnost příspěvkové organizaci: V případě, že chce odstranit ztrátu z minulých let, uhradí ji nikoliv z provozních prostředků, ale ze svého rezervního fondu.

2. Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011

čj.: 12/46 498/2011 – 124 – ref. Bc. D. Léblová

Ministerstvo financí mění a doplňuje obsah a rozsah výdajů obsažený v Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2011, které mohou obce s rozšířenou působností a hl. m. Praha hradit z dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí (ÚZ 98 216) v roce 2011.

V odstavci 2. bodě 4 (na str. 1) se text „Výdaje na stravování pracovníků vykonávajících SPOD“ nahrazuje textem „Výdaje na stravování pracovníků vykonávajících SPOD, kteří byli vysláni na pracovní cestu a vznikl jim nárok na stravné podle § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce“.

V odstavci 2. bodě 22 (na str. 3) se text „Náhrady mezd, platů nebo odměn z dohod o pracovní činnosti v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.“ nahrazuje textem „Náhrady mezd, platů nebo odměn z dohod o pracovní činnosti v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Z dotace nelze poskytnout náhradu za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které podle § 192 odst. 1 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší.“

V odstavci 2. se za bod 26 (na str. 5) doplňuje nový bod 27 v následujícím znění:

„Náklady na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání hrazeného zaměstnavatelem podle vyhlášky Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. za zaměstnance obce vykonávající agendu sociálně–právní ochrany dětí.“

V odstavci 2. se za nový bod 27 (na str. 5) doplňuje nový bod 28 v následujícím znění: „Z dotace lze hradit roční paušál k speciálnímu  programu (software), který specializovaná firma vytvořila pro konkrétní obecní úřad obce s rozšířenou působností výhradně pro účely sociálně–právní ochrany dětí.“

V odstavci 3. se za slova „a jakékoliv očkování“ doplňují slova „s výjimkou očkování proti žloutence pro terénní zaměstnance sociálně–právní ochrany dětí, kteří se pohybují v prostředí se zvýšeným rizikem nákazy.“

V odstavci 3. se za poslední větu doplňuje text „Z dotace není možné hradit náklady na pohoštění. Dotace, ani její část, nesmí být vložena do peněžního fondu zřízeného obcí s rozšířenou působností podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“