Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 4 ročník 2011

1. Pokuty uložené obcí jako příjem státního rozpočtu

čj.: 12/64 976/2011 – 124 – ref. Mgr. H. Peterová

Podle § 135 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, správní delikty podle § 135, § 135a odst. 1 písm. b), § 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i), § 135b odst. 2 a § 135c projednávají v prvním stupni též obecní živnostenské úřady. V § 135l odst. 7 zákona o spotřebních daních je stanoveno, že: „Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Rozhodnutí o uložení pokuty lze vykonat do 5 let po uplynutí lhůty určené pro její zaplacení.“

S ohledem na skutečnost, že obcím v minulosti otevřené účty u České národní banky (dále jen „ČNB“) s předčíslím 3754 „Pokuty v řízení správním ŽIV.ÚŘ.“ nebyly využívány a byly na nich téměř nulové pohyby (v roce 2009 činily příjmy 1 tis. Kč, v roce 2010 činily příjmy 0,4 tis. Kč a v roce 2011 jsou nulové), požádalo Ministerstvo financí ČNB o jejich zrušení. Z tohoto důvodu doporučujeme vybírat uložené pokuty na bankovní účet toho, kdo pokutu uložil a následně převádět vybrané prostředky na příjmový účet kapitoly 398 VPS (číslo 772-5921001/0710), do jejíž působnosti patří příjmy, které mají všeobecný charakter a nepatří do okruhu působnosti určitého správce kapitoly státního rozpočtu. Jako variabilní symbol uvádět položku rozpočtové skladby 2211. Současně obec zašle Ministerstvu financí – odboru 11 avízo o platbě.

Peníze z uložených pokut nejsou příjmem rozpočtu obce. Obec by je na svém příjmovém účtu měla vést analyticky odděleně, jako účet cizích prostředků. Po obdržení peněžních prostředků z uložených pokut by obec měla neprodleně vybrané peněžní prostředky odeslat na výše uvedený účet státního rozpočtu.

2. Refundace jednorázové náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

ref. Ing. R. Kotrba

V poslední době se opakovaně objevily žádosti o vyplacení jednorázové náhrady podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (dále jen „náhrada“), osobami, kterým již byla náhrada v minulosti vyplacena.

Doporučujeme proto magistrátním a městským úřadům důkladně v řízení o přiznání náhrady ověřit, zda žadatel již v minulosti tuto náhradu nedostal. Je možné rovněž oslovit Ministerstvo financí (rudolf.kotrba@mfcr.cz), které vede úplný seznam všech osob, kterým byla náhrada vyplacena a refundována.

Upozorňujeme, že pokud bude náhrada vyplacena neoprávněně, Ministerstvo financí neprovede její refundaci úřadům, které ji vyplatily.