Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 5 ročník 2011

1. Změny rozpočtu obce

čj.: 12/75 389/2011 – 124 – ref. Ing. R. Kotrba

Podle ustanovení § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby a schválený rozpočet vyjadřuje závazné ukazatele. Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce.

Podle ustanovení § 14 zákona č. 250/2000 Sb. se neprodleně po schválení rozpočtu provádí jeho rozpis. Rozpis rozpočtu provádějí odborné útvary obecního úřadu a nepodléhá schválení orgány obce.

Změny schváleného rozpočtu se podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb. provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce nebo rada obce, pokud zastupitelstvo vymezilo rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřilo radě (ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.).

Pokud jde o přesouvání finančních prostředků „v rámci paragrafu“ jedná se o případ, kdy zastupitelstvo obce schválí závazný ukazatel, kdy je stanoven objem finančních prostředků na konkrétním paragrafu rozpočtové skladby bez konkrétních objemů na položkách. V takovém případě se mohou provádět změny na položkách bez toho, aby došlo ke změně celkového objemu rozpočtu schváleného zastupitelstvem na paragrafu. Při změně rozpisu rozpočtu se nejedná o změnu rozpočtu a neprovádí se rozpočtové opatření.

Připomínáme, že k problematice schvalování a provádění rozpočtových opatření vydal Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra stanovisko č. 4/2011.

2. Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření a jeho aktualizace

V listopadu 2010 byl ve zprávách Ministerstva financí České republiky (Zprávy pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2010) publikován příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření (dále jen „smlouva“), který byl, jako metodická pomůcka, určen:

  1. zadavateli (tj. statutárním zástupcům obcí; u dobrovolného svazku obcí orgánům, které jsou určeny stanovami svazku), který má za povinnost podepsat smlouvu o přezkoumání v případě, kdy přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok bude zadáno auditorovi nebo auditorské společnosti;
  2. vykonavateli, (tj. auditorům nebo auditorským společnostem), který bude přezkoumání hospodaření provádět.

Příklad smlouvy publikovaný v listopadu 2010 byl následně upraven v souladu s obsahovými změnami provedenými v novelizovaném znění auditorského standardu Komory auditorů České republiky č. 52 – přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (dále jen „Standard“)* účinném pro přezkoumání hospodaření za rok 2011 a později.

Novelizovaný příklad smlouvy reflektující úpravy ve Standardu obsahuje základní náležitosti, které by smlouva mezi zadavatelem a vykonavatelem měla postihovat a které lze v případě potřeby upravovat, doplňovat či jinak měnit. Aktuální smlouva, která bude podepsána mezi oběma partnery, proto může obsahovat i další služby sjednané na základě smluvní dohody.

Aktualizovaný příklad smlouvy je pouze ukázkou možného řešení smluvního vztahu mezi účetní jednotkou a auditorem, není proto závazný ani pro jednu ze smluvních stran. Aplikace jeho obsahu v praxi bude vždy závislá na dané účetní jednotce, konkrétní situaci i daných okolnostech.

Příklad smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce

Poznámka

* Auditorský standard je normou/požadavkem, který stanovuje základní zásady a poskytuje auditorovi vodítka, jak provádět přezkoumání hospodaření. Cílem standardu je, aby auditor provedl přezkoumání hospodaření dané účetní jednotky v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a na základě svých zjištění vydal, v souladu s tímto zákonem, zprávu o výsledku tohoto přezkoumání.

Auditorské standardy vznikají na půdě Komory auditorů České republiky. To je samosprávná profesní organizace s volenými orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné. Jedním z nich je i výbor pro veřejný sektor zabývající se problematikou veřejného sektoru (dále „Výbor“). Výbor zaujímá stanoviska k působení auditorů ve veřejném sektoru ve vazbě na právní předpisy, podílí se na připomínkování předpisů, tvorbě auditorských standardů a metodických pomůcek řešících oblast veřejného sektoru. Výbor dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem financí České republiky, zejména pak s odborem kontroly a s oddělením metodiky účetnictví veřejného sektoru.

3. Přenesení daňové povinnosti

čj.: 12/102 397/2011 – 123 – ref. Ing. J. Coňk, Ing. P. Křeček

Zákonem č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), byl do českého právního řádu zakotven režim přenesení daňové povinnosti s účinností od 1. 4. 2011 (§ 92a Zákona). S účinností od 1. 1. 2012 se bude tento nový režim vztahovat také na poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e Zákona), což bude mít ve velké míře dopad i na plátce daně z přidané hodnoty, kterými jsou i některé územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.

V souvislosti se zavedením režimu přenesení daňové povinnosti Ministerstvo financí stanovuje:

I. Pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a Regionální rady regionů soudržnosti následující postup účtování a vykazování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v režimu přenesení daňové povinnosti

II. Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u pověřené banky UniCredit Bank (dále jen „Banka“) v případě režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a Zákona

I. Vymezení některých pojmů

  1. Dodavatel: dodavatel stavebních a montážních prací – plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění,
  2. Příjemce dotace: odběratel – plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečněno,
  3. Poskytovatel: poskytovatel dotace – správce programu (dotačního titulu), který poskytl dotaci příjemci,
  4. Program: dotační titul – soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů,
  5. Akce: realizace věci na základě souboru věcných, časových a finančních podmínek za účelem pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně souvisejících neinvestičních nákladů,
  6. Účet účelové dotace: technický účet – účet, ze kterého je dotace Příjemcem dotace čerpána.

II. Postup při čerpání dotací

Na základě Poskytovatelem vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) a Pokynu k nastavení rozpočtového limitu (dále jen „Pokyn“) Příjemce dotace předloží, stejně jako dosud, Pokyn příslušné pobočce Banky zahrnující i tzv. Obchodní místa UniCredit Bank Expres, provozovaná smluvními partnery Banky. Pobočka Banky uzavře s Příjemcem dotace smlouvu a zřídí Příjemci dotace účet účelové dotace, ze kterého bude dotace čerpána, tak jako doposud.

V režimu přenesení daňové povinnosti Zákon stanoví, že po předložení daňového dokladu Dodavatelem Příjemci dotace je Příjemce povinen na tento doklad doplnit údaj o výši DPH. Tento doklad bance předloží spolu s vyplněným Pokynem k proplacení příslušné (části) dotace na pokrytí DPH podle přílohy č. 1, včetně stanovení její výše. Na základě toho po vystavení příkazů k úhradě, provede Banka následující platby:

Za splnění termínu splatnosti faktury a splnění daňové povinnosti je zodpovědný Příjemce dotace, proto je nezbytné předložit Bance uvedené doklady v dostatečném časovém předstihu. Příjemce dotace je rovněž zodpovědný za správnost čerpání dotace, včetně části použité na krytí DPH.

Proplacení dotace na pokrytí DPH je možné pouze jednorázově současně s předložením daňového dokladu, dodatečná výplata pouze DPH není možná.

III. Související předpisy