Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 1 ročník 2012

1. Finanční toky ve školství v roce 2012 (metodika zatřídění podle rozpočtové skladby)

čj.: 12/109 870/2011 – 124 – ref. Ing. R. Kotrba

1. Dotace na přímé náklady na vzdělávání (PNV)

Vztah MŠMT – kraje:

MŠMT posílá prostředky PNV jako dotaci krajům; MŠMT použije položku 5323 – Neinvestiční dotace krajům s účelovým znakem 33353, kraje použijí položku 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu.

Vztah kraje – právnické osoby, které vykonávají činnost škol a školských zařízení:

Kraje posílají prostředky PNV

2. Finanční vypořádání

Finanční vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. se uskutečňuje pouze pro vztah MŠMT – kraje. Závazné pokyny, podle kterých krajský úřad vypořádává finanční prostředky na PVN stanoví MŠMT směrnicí (§ 170 písm. e) školského zákona).

2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2011

Martina Smetanová – členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Vladimír Remeš – Ministerstvo financí ČR

Legislativní rámec

Ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumání, je uložena povinná náležitost závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to: „ uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku“ (dále jen „ukazatele“).

Pozn.: Územní celek je legislativní zkratka zavedená v § 1 zákona o přezkoumání zahrnující obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy, hl. město Prahu a Regionální rady regionů soudržnosti.

Z důvodu srovnatelnosti ukazatelů a na základě požadavku krajů i KAČR byl proto v roce 2005 Ministerstvem financí ČR zpracován algoritmus výpočtu ukazatelů, který byl zveřejněn ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů.

Reforma účetnictví státu

V návaznosti na reformu účetnictví státu a s tím související změnu metodických předpisů a účetních výkazů územních celků (viz Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění), byl Ministerstvem financí ČR zpracován algoritmus nový, který byl dne 25. března 2011 publikován ve Zprávách Ministerstva financí ČR pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2011. Tento algoritmus byl platný pro přezkoumání hospodaření za rok 2010.

Aktualizace algoritmu poměrových ukazatelů pro přezkoumání hospodaření za rok 2011

Pro přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2011 byl algoritmus Ministerstvem financí ČR formálně upraven. Tato úprava vychází zejména z připomínek krajských úřadů a týká se vybraných položek pohledávek a závazků, které do samotného výpočtu vstupují.

Úprava algoritmu poměrových ukazatelů pro rok 2011

Úprava algoritmu pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumání je následující:

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

Ve výpočtu čísla A

Vypustit účty:

Přidat účty: 346 – Pohledávky za ústředními rozpočty

II. Podíl závazků na rozpočtu

Ve výpočtu čísla C

Vypustit účty:

Přidat účty:

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Zastavený majetek (písm. D) a Stálá aktiva (písm. E) změnit z hodnoty NETTO na hodnotu BRUTTO.

Ostatní položky poměrových ukazatelů tak, jak byly publikovány dne 25. března 2011, zůstávají nezměněny.

I pro přezkoumání hospodaření za rok 2011 platí, že ukazatele vypočte územní celek a tento výpočet předá auditorovi nebo kontrolorovi ke kontrole. Auditor nebo kontrolor, který vykonává přezkoumání hospodaření, provede svůj nezávislý výpočet, který s výpočtem územního celku porovná. Případné odchylky nebo další poznatky/informace apod. uvede auditor nebo kontrolor v komentáři k ukazatelům ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku.

3. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2012

čj.: 12/109 853/2011 – 121 – ref. Ing. J. Pavlíková

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2012 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

V souvislosti s předpokládanými změnami státního rozpočtu počátkem příštího roku, které budou reagovat na skutečný ekonomický vývoj, mohou být upraveny i objemy dotací. O případných změnách, které budou realizovány ve vztahu k územním rozpočtům, budou obce prostřednictvím kraje aktuálně informovány.

V následujícím textu jsou uváděny objemy dotací schválené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2012 dne 14. prosince 2011.

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012)

Ve srovnání s rokem 2011 nedochází v podobě finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a k rozpočtu hl. m. Prahy k žádným změnám. Zahrnují příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, příspěvek na výkon státní správy a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. Vzhledem k problematické situaci ve státním rozpočtu nebyly dotace a příspěvky v nich zahrnuté pro rok 2012 valorizovány. U příspěvku na výkon státní správy pro obce a hl. m. Prahu bylo provedeno ještě snížení zejména v souvislosti s novelizací zákonů v sociální oblasti (podrobněji vysvětleno v další části metodiky).

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 9 978 787 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 9 010 404 tis. Kč (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012) a hl. m. Praze 968 383 tis. Kč (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012).

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Příspěvek na školství
Příspěvek na školství celkem 1 504 727 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 1 359 215 tis. Kč
pro hl. m. Prahu 145 512 tis. Kč

Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi a hl. m. Prahou.

Propočtový ukazatel na dítě/žáka, který byl použit pro alokaci příspěvku na školství, činí 1401 Kč (oproti roku 2011 nebyl valorizován). Kritériem je počet žáků, který vychází z údajů převzatých z výkazů MŠMT za školní rok 2010/2011 (v době zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012 nebyly aktuálnější údaje k dispozici). Při sestavování rozpočtu bude obec vycházet z objemu dotace rozepsané krajem na základě aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2011/2012); propočtový ukazatel může být proto odlišný od propočtového ukazatele, který byl použit při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012 Ministerstvem financí.

V případě, že školu nebo školské zařízení zřizuje dobrovolný svazek obcí, má rovněž nárok na poskytnutí dotace v této výši. Příspěvek bude uvolněn formou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě žádosti dobrovolného svazku obcí.

Za školní rok 2010/2011 byly použity výkazy S 1-01, S 3-01, S 4-01, Z 4c-01, S 8-01, S 9-01.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 33 504 tis. Kč

Dotace je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Dotace na jedno místo činí 93 068 Kč a pro rok 2012 nebyla valorizována. Kapacita těchto zařízení činí 360 míst.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti ZZ, druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy A (MZ) 1 – 01 za rok 2012 (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst × 365 (366) – počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy
Příspěvek na výkon státní správy celkem 8 208 939 tis. Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 7 386 068 tis. Kč
pro hl. m. Prahu 822 871 tis. Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2012 je příspěvek na výkon státní správy obcím stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra.

Konstrukce příspěvku se proti roku 2011 nemění. Znamená to, že u jednotlivých obcí (vyjma obcí s rozšířenou působností) se příspěvek vypočte jako jedna částka. Z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B. Do výše koeficientu B u obcí s pověřeným obecním úřadem se promítlo také snížení příspěvku o 92 013 tis. Kč v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí na obce s rozšířenou působností. Úprava byla provedena Ministerstvem vnitra se souhlasem Ministerstva zemědělství s cílem zohlednit reálný výkon kompetencí u obcí s pověřeným obecním úřadem.

Princip propočtu u obcí s rozšířenou působností v roce 2012 se v porovnání s rokem 2011 nemění. Tzn., použije se „kumulovaná“ konstrukce příspěvku představující součet částek vypočtených pro každou ze správních působností. Z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B. Do výše koeficientu B u působnosti obce s rozšířenou působností se navíc promítlo několik skutečností:

 1. Došlo k zahrnutí položky v kapitole VPS s názvem „Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“ ve výši 220 588 tis. Kč do objemu příspěvku na výkon státní správy. Částka je tak nově rozdělena mezi všechny obce s rozšířenou působností. Původní rozdělení částky vycházelo z porovnání snížení příspěvku v roce 2011 a očekávaného nárůstu daňových příjmů a netýkalo se všech obcí s rozšířenou působností. V roce 2011 Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o dani z příjmů, která ukládají mimořádnou daň na příspěvek na stavební spoření za rok 2010. Za těchto okolností již nemá stávající způsob rozdělení finančních prostředků opodstatnění.
 2. Příspěvek byl navýšen o 92 013 tis. Kč v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí z obcí s pověřeným obecním úřadem na obce s rozšířenou působností. Úprava byla provedena Ministerstvem vnitra se souhlasem Ministerstva zemědělství s cílem zohlednit reálný výkon kompetencí u obou typů obcí.
 3. Příspěvek byl snížen o 415 000 tis. Kč v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti tzv. Sociální reformu I. , která znamená delimitaci zaměstnanců z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na Úřad práce ČR.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2012 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční nárůst počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2011 a krácení příspěvku ve výši 17,6 % v roce 2011. U působnosti kraje se příspěvek navíc snižuje o 6,3 mil. Kč z důvodu novelizace zákonů v sociální oblasti.

Příspěvek na výkon státní správy je stanoven v tis. Kč (součást přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu). Krajské úřady jednotlivé příspěvky rozepisují na obce s přesností na celé stokoruny podle matematických zásad. Případné rozdíly promítne krajský úřad zaokrouhlením příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Z důvodu změn správních obvodů obcí (zejména u stavebních úřadů) může při rozpisu příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce dojít k situaci, kdy potřeba finančních prostředků bude vyšší než je celková výše příspěvku v příloze č. 6 k zákonu o státním rozpočtu. Pokud toto zvýšení v součtu za rok přesáhne 1000 Kč, obec zašle Ministerstvu financí prostřednictvím krajského úřadu žádost o navýšení příspěvku na výkon státní správy podpořenou kladným vyjádřením Ministerstva vnitra. Po posouzení žádosti poskytne Ministerstvo financí dotčeným obcím z kapitoly VPS účelovou dotaci na financování výkonu státní správy. Rozdíly nižší než 1000 Kč promítne krajský úřad do výše příspěvku u velkých měst (příjemců největších hodnot dotací).

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím 231 617 tis. Kč

V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samostatné působnosti obcí zřizovatelské funkce k vybraným organizacím. Pro rok 2012 se jedná o organizace působící v odvětví kultury (knihovny, divadla apod.). Dotace je určena na úhradu provozních výdajů těchto organizací a pro rok 2012 nebyla valorizována.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 1 458 057 tis. Kč. Jedná se zejména o prostředky zahrnuté v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ v objemu 784 447 tis. Kč a prostředky zahrnuté v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ v objemu 267 500 tis. Kč.

Významnou položkou v rámci ostatních dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“, která je určena pro obce a hl. m. Prahu, je stejně jako v roce 2011 položka „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“. Dotace je poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je určena pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu , pro rok 2012 nebyla valorizována a je rozpočtována v celkové výši 739 447 tis. Kč. Dotace bude příjemcům uvolňována Ministerstvem financí ve čtvrtletních částkách na základě údajů a propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Od roku 2012 se ruší v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ položka „Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu“. Tato dotace, která byla určena na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména na činnosti související se správou příspěvku na péči (posuzování žádostí, vyplácení příspěvku a kontrola jeho využití), již není v souvislosti s připravovanou sociální reformou od roku 2012 rozpočtována.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro obce určena částka 267 500 tis. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněn v programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství objem 125 000 tis. Kč. Prostředky budou použity na řešení havarijních situací a neodkladných opatření obcí k zabezpečení provozu škol a předškolních zařízení, u nichž budou splněny podmínky stanovené příslušnou vyhláškou upravující systém financování programů reprodukce majetku a pravidla pro poskytování dotací z programu. Zbývajících 142 500 tis. Kč je určeno obcím v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, a to na rozestavěné stavby registrované v letech 2009 až 2011 a jednu nově zahajovanou.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 16 860 823 tis. Kč. Kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány neinvestiční dotace v předpokládané výši 9 539 739 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

V souvislosti s připravovanou reformou v sociální oblasti od roku 2012 obce již nebudou zprostředkovávat výplatu nepojistných sociálních dávek (dávky v hmotné nouzi a pro zdravotně postižené) a příspěvku na péči v sociálních službách. Jejich výplata se sjednotila pod kompetenci státu do Úřadu práce ČR a prostředky již nejsou v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtovány pro obce a hl. m. Prahu.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 5 007 618 tis. Kč, z toho významnější částky jsou rozpočtovány v kapitolách Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj.

II. Daňové příjmy obcí v roce 2012 a jejich alokace do území

Ref.: Ing. Lucie Maříková

Tabulka predikce výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních zde není vzhledem k očekávaným změnám vývoje ekonomiky v roce 2012 uváděna.

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 je predikován objem daňových příjmů, který vychází z ekonomického vývoje (růst ekonomiky 2,5 %) předpokládaného v době sestavení návrhu rozpočtu. Je velmi pravděpodobné, že tento předpoklad nebude naplněn. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné odhadnout vývoj ekonomiky v příštím roce, očekává se, že bude zpracováno zpřesnění daňové predikce na rok 2012 podle skutečného ekonomického vývoje počátkem příštího roku. Obce budou prostřednictvím krajů o zpřesněné predikci daňových příjmů na rok 2012 aktuálně informovány.

V následujícím textu jsou dále uvedeny informace, které jsou nadále platné.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 259/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2011 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2011 podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2010.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem Převodový účet státního rozpočtu u ČNB Položka rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 1679 1211
Daň z příjmu právnických osob 641 1121
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 1660 1113
z podnikání – sdílená část 1652 1112
z podnikání –30 % motivace obcí 1628 1112
ze závislé činnosti – sdílená část 2612 1111
ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 4634 1111
Daň z nemovitosti 633 1511

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2012

Ref.: Ing. Rudolf Kotrba

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2012 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2012:

4. Metodika financování krajů pro rok 2012

čj.: 12/109 853/2011 – 121 – ref. Ing. L. Maříková

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2012 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

V souvislosti s předpokládanými změnami státního rozpočtu počátkem příštího roku, které budou reagovat na skutečný ekonomický vývoj, mohou být upraveny i objemy dotací. O případných změnách, které budou realizovány ve vztahu k územním rozpočtům, budou kraje aktuálně informovány.

V následujícím textu jsou uváděny objemy dotací schválené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2012 dne 14. prosince 2011.

Kraje v roce 2012 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2012)

Příspěvek na výkon státní správy 1 035 651 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek nebyl pro rok 2012 valorizován.

Pro rok 2012 nedochází k zásadním změnám v konstrukci příspěvku na výkon státní správy. Objem příspěvku pro rok 2012 reflektuje krácení provedené v roce 2011 (násobení koeficientem 0,91327) a dále reaguje na novelizaci zákonů v sociální oblasti tzv. Sociální reformu I., a to snížením objemu v úhrnu o 38,7 mil. Kč.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2012 se jedná o dotace v celkové výši 405 875 tis. Kč. Objem 273 375 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Jde o tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (např. prostředky na protiradonová opatření atd.).

Hl. m. Praze přísluší podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, i postavení kraje. Proto má hl. m. Praha po splnění stanovených podmínek nárok na čerpání dotačních titulů, které jsou rozpočtovány pro obce a kraje.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro kraje určena částka 132 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. tříd (usnesení vlády č. 1059/2005).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol v předpokládané výši 81 030 024 tis. Kč jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol.

Kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato částka zahrnuje dotace na tzv. „přímé náklady“ pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. Přímé náklady jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2012 a jejich alokace do území

Tabulka predikce výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních zde není vzhledem k očekávaným změnám vývoje ekonomiky v roce 2012 uváděna.

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2012 je predikován objem daňových příjmů, který vychází z ekonomického vývoje (růst ekonomiky 2,5 %) předpokládaného v době sestavení návrhu rozpočtu. Je velmi pravděpodobné, že tento předpoklad nebude naplněn. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné odhadnout vývoj ekonomiky v příštím roce, očekává se, že bude zpracováno zpřesnění daňové predikce na rok 2012 podle skutečného ekonomického vývoje počátkem příštího roku. Kraje budou o zpřesněné predikci daňových příjmů na rok 2012 aktuálně informovány.

V následujícím textu jsou dále uvedeny informace, které jsou nadále platné.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 1. a 15. dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem Převodový účet státního rozpočtu u ČNB Položka rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 4677 1211
Daň z příjmu právnických osob 4642 1121
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou 4669 1113
z podnikání 4650 1112
ze závislé činnosti 4626 1111

III. Způsob převádění prostředků do rozpočtů krajů a obcí v roce 2012

Referent: Ing. Rudolf Kotrba

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2012 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí

Obcím jsou dotace poskytovány prostřednictvím rozpočtů krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud není zákonem stanoveno jinak. Tato skutečnost vyplývá z novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je tato povinnost krajům dána v § 19 odst. 2 a z usnesení vlády č. 1084/2002.

Zaúčtování dotací pro obce obsažených ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (dle přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2012) kraj provede ve svém účetnictví následujícím způsobem:

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí v roce 2012:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů

Způsob zaúčtování neinvestičních přijatých dotací ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů krajů v roce 2012:

5. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012

čj.: 12/109 853/2011 – 121 – ref. Bc. D. Léblová

 1. Dotace se poskytuje obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na základě § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje, že „náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, hradí stát…“.
 2. Jedná se o dotaci účelovou neinvestiční, která je určena ke krytí výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Výdaje hrazené z této dotace musí přímo souviset s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jejich výčet je uveden v příloze. Především se jedná o níže uvedené výdaje:
  1. Mzdy pracovníků (nově přijatých i stávajících) vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí. Ke mzdovým nákladům z hlediska úhrady uvádíme, že výdaj musí být v roce vzniku zaevidován a vypořádán. Prostředky na platy zaměstnanců za měsíc prosinec se v předpokládané výši jejich výplaty převádějí na depozitní účet (účet cizích prostředků – jedná se o platy zaměstnanců za měsíc prosinec), jsou sledovány jako výdaj daného roku a v lednu roku následujícího se provádí jejich výplata.
  2. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění pracovníků vykonávajících SPOD
  3. Pojistné na sociální zabezpečení pracovníků vykonávajících SPOD
  4. Výdaje na stravování pracovníků vykonávajících SPOD, kteří byli vysláni na pracovní cestu a vznikl jim nárok na stravné podle § 176 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  5. Jízdní výdaje vzniklé v souvislosti s plněním výkonu SPOD
  6. Služby telekomunikací
  7. Výdaje na spotřebu energií
  8. Poštovné
  9. Nájemné
  10. Výdaje na nákup odborné literatury
  11. Výdaje na pořízení mobilních telefonů a fotoaparátů
  12. Výdaje na kancelářské potřeby
  13. Výdaje na vzdělávání a supervizi zaměstnanců SPOD
  14. Náklady na tlumočnické a překladatelské služby spojené se zajišťováním SPOD v případech se zahraničním prvkem
  15. Náklady na vypracování znaleckého posudku vypracovaného znalcem, kterého orgán sociálně-právní ochrany dětí k tomuto účelu ustanovil podle § 56 správního řádu, jestliže potřebné odborné posouzení nelze opatřit od jiného správního orgánu, např. od nadřízeného krajského úřadu.
  16. Náklady na právní zastoupení obecního úřadu obce s rozšířenou působností advokátem při výkonu opatrovnictví dítěte, jedná-li se o zvláště složité případy vyžadující specifickou právní specializaci, která přesahuje rámec běžných odborných znalostí pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Takovými případy může být např. soudní řízení o dědictví, jehož předmětem je jmění velkého rozsahu nebo zvláštní povahy (podnik, cenné papíry, práva duševního vlastnictví), soudní řízení o schválení právního úkonu za nezletilého, kterým se disponuje s majetkem dítěte, soudní řízení o náhradě škody způsobené dítěti nebo dovolací řízení u Nejvyššího soudu, ve kterém musí být odvolatel přímo ze zákona zastoupen advokátem nebo notářem anebo za něj musí jednat osoba s právnickým vzděláním (§ 241 občanského soudního řádu).
  17. Náklady spojené s poskytováním nebo zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti a pro jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, které orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje zaměstnanci SPOD nebo prostřednictvím zařízení sociálně-právní ochrany dětí, osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo poskytovatelů sociálních služeb (§ 11 odst. 1, § 12 odst. 1 zákona č 359/1999 Sb.).
  18. Úhrady za specifické zdravotní výkony provedené na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí o poskytnutí údajů o zdravotním stavu podle § 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. ve spojení s § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  19. Výdaje na nákup kancelářského zařízení (jenom zařízení potřebné k výkonu SPOD: židle, kancelářské stoly, skříně).
  20. Náklady na pořízení nebo aktualizaci softwarového vybavení, které používají pracovníci vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí; podmínkou je, že náklady na pořízení softwaru nesmí přesáhnout částku 60 tis. Kč tak, aby se jednalo pouze o nákup drobného nehmotného majetku a aby byl zachován neinvestiční charakter dotace.
  21. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „ochranné prostředky“), mycí, čistící a dezinfekční prostředky pro zaměstnance SPOD, kteří se v souvislosti s plněním pracovních úkolů pohybují v rizikovém prostředí nebo v prostředí se zvýšeným stupněm znečištění. Jejich poskytování se řídí podmínkami podle § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v prováděcím nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
  22. Náhrady mezd, platů nebo odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Z dotace nelze poskytnout náhradu za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, za které podle § 192 odst. 1 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší.
  23. Náhrady platu v dalších případech, ve kterých má v souladu se zákoníkem práce zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu, to znamená:
   • v případě jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 zákoníku práce ve spojení s prováděcím nařízením vlády č. 590/2006 Sb. (např. náhradu platu za dobu ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení, náhrada platu při svatbě, úmrtí v rodině apod.);
   • v případě překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 a násl. zákoníku práce (např. činnost zaměstnance v rámci odborové organizace, činnost dárce krve, účast na školení apod.).
   Samozřejmě se vždy musí jednat o takové překážky v práci na straně zaměstnance, při nichž zákon nebo prováděcí předpis přiznává výslovně zaměstnanci nejen nárok na pracovní volno, ale rovněž nárok na náhradu mzdy nebo platu.
  24. Náklady spojené se sjednáním pracovní pohotovosti s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí podle § 95 zákoníku práce (tj. zejména náklady na odměnu za pracovní pohotovost, příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli). Sjednání pracovní pohotovosti je nezbytné pro plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při poskytování neodkladné pomoci dítěti v případech jeho bezprostředního ohrožení, zejména pro plnění povinností podle § 16 a § 37 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve spojení s § 76a a § 273a občanského soudního řádu. Vzhledem k omezenému počtu pracovníků, kteří jsou na některých obecních úřadech zařazeni v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, může obecní úřad obce s rozšířenou působností dohodnout pracovní pohotovost pro zajištění úkolů stanovených zákonem o sociálně-právní ochraně dětí také s pracovníky jiných útvarů, kteří mají v popisu práce převážně jinou agendu (např. pomoc v hmotné nouzi, sociální služby), popřípadě může být pracovní pohotovost dohodnuta také s vedoucím odboru. Podmínkou pro sjednání pracovní pohotovosti s pracovníky jiných útvarů však je, že tito pracovníci splňují podmínky zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tj. že mají zkoušku odborné způsobilosti nebo mají uznanou odbornou způsobilost na základě dosaženého vzdělání odpovídajícího stupně a zaměření.
  25. Dotaci lze v poměrné části využít na osobní náklady vedoucího odboru, do jehož působnosti náleží agenda sociálně-právní ochrany dětí. Určení poměrné části, ve které bude dotace na vedoucího odboru využita, by mělo vycházet z konkrétního objektivně přezkoumatelného kritéria, jako je např. počet zaměstnanců vykonávajících agendu sociálně-právní ochrany dětí v poměru k celkovému počtu zaměstnanců odboru anebo počet případů řešených oddělením sociálně-právní ochrany dětí (podle statistického výkazu) v poměru k počtu případů řešených v ostatních agendách odboru (pomoc v hmotné nouzi, agenda sociálních služeb a zdravotnictví, veřejné opatrovnictví, agenda kurátora pro dospělé apod.). Není vhodné, aby poměrná část dotace použitá na personální náklady vedoucího odboru byla určena pouze podle počtu oddělení, ze kterých se odbor skládá, neboť se může lišit počet zaměstnanců v jednotlivých odděleních i rozsah agendy v jednotlivých odděleních.
  26. V případě jiných než vedoucích pracovníků, u kterých dochází ke kumulaci pracovní náplně a kteří vedle výkonu sociálně-právní ochrany dětí zastávají ještě další agendy, je nutné jednoznačně určit, v jakém rozsahu pracovního úvazku se tito pracovníci zabývají sociálně-právní ochranou dětí. Může se jednat např. o kumulaci agendy kurátora pro mládež a kurátora pro dospělé, v některých případech mohou pracovníci sociálně-právní ochrany vykonávat částečně i agendu v oblasti pomoci v hmotné nouzi. Dále se může jednat o kumulaci výkonu sociálně-právní ochrany dětí s funkcemi, které spadají do samostatné působnosti obce, jako je např. funkce manažera prevence kriminality, protidrogového koordinátora, koordinátora pro národnostní menšiny, sociálního koordinátora apod. U těchto pracovníků je nezbytné určit, jaký čas za týden nebo za měsíc věnují práci spojené s výkonem těchto funkcí spadajících do samostatné působnosti obce (účast na jednání komisí a jiných jednáních, tvorba koncepčních materiálů, zpráv atd.), a na základě toho následně stanovit poměrnou část úvazku, ve které vykonávají jinou činnost než agendu sociálně-právní ochrany dětí.
  27. Náklady na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání hrazeného zaměstnavatelem podle vyhlášky Ministerstva financí č. 125/1993 Sb. za zaměstnance obce vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí.
  28. Z dotace lze hradit roční paušál k speciálnímu programu (software), který specializovaná firma vytvořila pro konkrétní obecní úřad obce s rozšířenou působností výhradně pro účely sociálně-právní ochrany dětí.
 3. Dotaci nelze využít ke krytí výdajů, které nesouvisí přímo s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí a musely by být hrazeny i v případě, kdy by obecní úřad obce s rozšířenou působností danou agendu nevykonával. Dotaci proto nelze využít například na výdaje na mzdy zaměstnanců podatelny, hospodářské správy, údržby, recepce, úklidu a ostrahy budovy a výdaje na opravu budovy. Dotaci nelze v poměrné části využít ani na zaměstnance, kteří na obci s rozšířenou působností zabezpečují personální či pracovněprávní agendu, byť se tato personální agenda týká zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí. Z dotace také nemůže být hrazeno pořízení mikrovlnky, ledničky, dekorace, navigace, kamerový systém a jakékoliv očkování, s výjimkou očkování proti žloutence pro terénní zaměstnance sociálně – právní ochrany dětí, kteří se pohybují v prostředí se zvýšeným rizikem nákazy. Pokud jde o drobný dlouhodobý majetek (mobilní telefony, fotoaparáty a kancelářské zařízení) pořízený z dotace na výkon činností sociálně-právní ochrany dětí, musí být používán k účelu, ke kterému byl jako nezbytný prostředek pořízený a nemůže být převeden na jiné oddělení.
  Pokud jde o úhradu regulačních poplatků podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, regulační poplatky je povinen platit pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce. Požadavek na úhradu regulačních poplatků od orgánu sociálně-právní ochrany dětí nemá oporu v zákoně. Z toho důvodu není možné hradit regulační poplatky z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.
  Z dotace není možné hradit náklady na pohoštění. Dotace, ani její část, nesmí být vložena do peněžního fondu zřízeného obcí s rozšířenou působností podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Dotace je poskytována jako neinvestiční, z čehož plyne, že nesmí být použita ke krytí výdajů na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tím se dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, rozumí, že nemůže být použita k nákupu dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad 40 tisíc Kč, dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě nad 60 tisíc Kč a k technickému zhodnocení tohoto majetku. Ministerstvo financí nebude měnit charakter dotace. Dotace zůstane stejně jako v roce 2011 neinvestiční účelová.
 5. Jedná se o průtokovou dotaci, která je obcím poskytována dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, „prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak“.
 6. Podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotace obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze poskytuje formou rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí zašle Ministerstvo financí jednotlivým obcím prostřednictvím krajů.
 7. Účtování dotace se řídí platnou rozpočtovou skladbou. Kraj bude účtovat přijetí dotace na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s plusem a její zaslání jednotlivým obcím s rozšířenou působností na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu s mínusem. Obce zaúčtují přijetí dotace na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu a výdaje budou sledovat pod účelovým znakem 98 216 – Sociálně-právní ochrana dětí na položkách třídy 5 druhového třídění platné rozpočtové skladby.
 8. Dotace je poskytována obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu čtvrtletně. Dotace na I. čtvrtletí bude uvolněná v lednu 2012 a její výše bude určena jako čtvrtina celkové dotace poskytnuté v roce 2011. Dotace na další čtvrtletí budou uvolňovány v měsících březnu, červnu a září a budou vycházet z aktuálních údajů poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výše poskytnuté dotace bude vycházet z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladu na jednoho pracovníka. Do počtu případů jsou vedle počtu spisů Om vykázaných v řádku 71, sloupec 3 statistického výkazu V (MPSV) 20-01 zahrnuty rovněž spisy Nom (řádek 72, sloupec 3 statistického výkazu) a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči.
 9. Dotace je předmětem finančního vypořádání ze státním rozpočtem za rok 2012. Vyúčtování dotace bude prováděno za celý rozpočtový rok. Neprovádí se vyúčtování po jednotlivých čtvrtletích.

Příloha k Metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012

Ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností přenesenou působnost na úseku sociálně-právní ochrany dětí:

§ 8 odst. 1, 2, 3, § 9, § 10 odst. 1, 3, § 11 odst. 1, § 12 odst. 1, 2, § 13 odst. 1, 2, § 14 odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, § 15 odst. 1, 2, § 16, § 16a odst. 1, 2, § 17 písm. a), b), § 18, § 19 odst. 1, 3, 5, § 21 odst. 1, 3, 4, 5, 6 a 7, § 24b odst. 4 písm. a), § 24c odst. 4 písm. a), § 27a odst. 1, § 28, § 29 odst. 1, 2, 3, 4 a 5, § 30 odst. 1, 2, 3 a 5, § 32 odst. 1, 2, 3, § 33 odst. 1, 2 ve spojení se zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 34 odst. 1, 2, 3 a 4, § 35a, § 36 odst. 2, odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. c), § 37 odst. 1, 2, 3, § 38 odst. 1, 2, 3, 5, 6 a 7, § 42 odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4 písm. a), b), § 42g odst. 1, § 49 odst. 3, § 51 odst. 1, 3, 4 a 5, § 52 odst. 1, 2, § 53 odst. 1, 5, § 53a, § 54, § 55 odst. 1, 4, 6 a 7, § 57 odst. 1, 3, § 59l odst. 5 písm. b), d), e) a f), odst. 6, § 62 odst. 1, 2, 3, 4 a 5.

6. Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy I. pro obce

ref. Ing. L. Kejř, Ministerstvo práce a sociálních věcí

K 1. lednu 2012 došlo k převedení agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek osobám se zdravotním postižením z příslušných obcí na Úřad práce České republiky (ÚP ČR), resp. jeho krajské pobočky. V návaznosti na přechodná ustanovení příslušných zákonů přešly na ÚP ČR vyjmenované pohledávky a závazky. V souvislosti s tímto přechodem Ministerstvo práce a sociálních věcí již dříve předložilo mj. výčet pohledávek, které na ÚP ČR přecházejí. Současně stanovilo, že v případě úhrady pohledávek, které byly na ÚP ČR převedeny, na účet obce, je potřebné odpovídající částku převést na účet příslušné krajské pobočky ÚP ČR. Bankovní převody na ÚP ČR se provádějí pouze u těchto pohledávek, na které je z pohledu obce nahlíženo jako na mylný příjem.

K 1. lednu 2012 tak neměly být převedeny veškeré pohledávky a závazky. Pohledávky a závazky, které po dokončení dokladové inventury převedeny byly, ÚP ČR zúčtuje dnem 2. ledna 2012 účetním zápisem, čímž je zavede do svého účetnictví. Tyto pohledávky a závazky, které byly součástí účetnictví obcí a prostřednictvím závěrkových účtů se převedly do počátečních stavů, proto obce ke 2. lednu 2012 ze svého účetnictví vyřadí.

V případě, že se dodatečně zjistí, že na ÚP ČR byla převedena pohledávka (nebo závazek), která mu nenáležela, je potřebné tyto případy řešit mezi příslušnou obcí a krajskou pobočkou ÚP ČR. Ke shodnému dni by mělo dojít k vyřazení účetního případu z účetnictví ÚP ČR a jeho zúčtování novým zápisem do účetnictví příslušné obce.

Obdobně má být případně postupováno v dalších případech, pokud jsou předmětem účetnictví, například z důvodu nakládání s majetkem. Základním principem, který je uplatňován, je zúčtování případu obcí i ÚP ČR nejlépe ke shodnému datu, kdy oba subjekty náležejí i mezi vybrané účetní jednotky.

7. Upozornění na nový Cenový věstník

ref. Ing. R. Kotrba

Upozorňujeme na Cenový věstník ze dne 5. prosince 2011, ve kterém je uveřejněn Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se vydává Seznam zboží s regulovanými cenami. V Části I. Oddíl A položka 3 se stanovují nové maximální ceny nájemného z pozemků pro veřejná pohřebiště.