Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 4 ročník 2012

1. důležité upozornění – kritéria pro municipální účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v roce 2013 zůstávají beze změn

ref. Ing. M. Svoboda, JUDr. D. Bauer

Ministerstvo financí sděluje, že došlo k dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí a Českého statistického úřadu o tom, že nebude na základě zpřísnění kritérií pro předávání výkazu Pomocného analytického přehledu rozšiřován počet municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled v roce 2013 (viz Poznámka pod tabulkou). Municipálními účetními jednotkami se v tomto případě rozumí územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace.

V roce 2012 mají povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato kritéria zůstanou pro rok 2013 zachována.

V roce 2013 budou mít povinnost předávat Pomocný analytický přehled obce, jejichž počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven nebo vyšší než 3000, a příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2011 a zároveň k 31. 12. 2012 budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč.

Na základě této dohody budou upravena též příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, která zatím pro rok 2013 předpokládají přísnější kritéria pro předávání Pomocného analytického přehledu.

Tabulka: Vybrané účetní jednotky a předávání PAP v roce 2013
Druh vybrané účetní jednotky Předávají PAP Nepředávají PAP Srovnání s kriterii v roce 2012
Organizační složky státu Ano, všechny x Beze změny
Státní fondy Ano, všechny x Beze změny
Pozemkový fond ČR Ano x Beze změny
Státní příspěvkové organizace Ano, všechny x Změna kriterií
příspěvkové organizace úř malé (0–100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv) Ano, všechny x Změna kriterií: od 1. 1. 2013 předávají PAP všechny státní příspěvkové organizace
příspěvkové organizace úř velké (100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv a více) Ano, všechny x Beze změny
Kraje Ano, všechny x Beze změny
Obce* Obce, jejichž počet obyvatel je k 1. 1. 2012 roven nebo vyšší než 3000 Obce, jejichž počet obyvatel je k 1. 1. 2012 nižší než 3000 Beze změny kriterií
obce malé (0–999 obyvatel) x Ano Beze změny
obce střední (1000–2999 obyvatel) x Ano Beze změny
obce velké (3000 obyvatel a více) Ano, všechny x Beze změny
Dobrovolné svazky obcí x Ano Beze změny
Regionální rady regionů soudržnosti Ano, všechny x Beze změny
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí aktiva celkem (netto) k 31. 12. 2011 a zároveň k 31. 12. 2012 jsou rovna nebo vyšší než 100 milionů Kč aktiva celkem (netto) nepřesahují k 31. 12. 2011 nebo k 31. 12. 2012 výši 100 milionů Kč Beze změny kriterií
příspěvkové organizace mř malé (0–10 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv) x Ano Beze změny
příspěvkové organizace mř střední (10–100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv) x Ano Beze změny
příspěvkové organizace mř velké (100 mil. Kč netto hodnota celkových aktiv a více) Ano, všechny x Beze změny
Zdravotní pojišťovny x Ano Beze změny

* počet obyvatel podle stavu k 1. lednu 2012 je zveřejněn ČSÚ na internetových stránkách, poslední aktualizace ke dni 31. 5. 2012, http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301-12-r_2012

Pozn.: Na základě nárůstu hodnot údajů

lze očekávat minimální změny v orientačním výčtu municipálních účetních jednotek předávajících Pomocný analytický přehled.

Zdroj: MF – odbor 28 – Účetnictví a audit: Přehled vybraných účetních jednotek, které budou předávat PAP v roce 2013; publikováno 14. 9. 2012

2. Směrnice Ministerstva financí kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic

čj.: MF – 78 065/2012/12 – 124 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Dnešního dne byla publikována ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí tato Směrnice Ministerstva financí:

Směrnice Ministerstva financí ze dne 19. 9. 2012 č. j. MF – 78 065/2012/12 – 124,

kterou se mění směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších směrnic

Odvětví: všeobecná správa

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra vydává směrnici, kterou se mění směrnice upravující postup obcí a krajů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky.

Čl. I

Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, uveřejněná pod č. 1 v částce 1/2002 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí, ve znění směrnice č. j. 124/123 009/2002 ze dne 3. ledna 2003, uveřejněné pod č. 2 v částce 1/2003 Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí, směrnice č. j. 12/56 089/2007 – 124 ze dne 26. června 2007, uveřejněné pod č. 1 v částce 4/2007 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, a směrnice č. j. 12/36 381/2010 – 124 ze dne 17. června 2010, uveřejněné pod č. 1 v částce 3/2010 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, se mění takto:

 1. V Čl. 1 odst. 3 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a zpět“.
 2. V Čl. 1 odst. 3 písm. d) se slova „prostorů na dobu nezbytně nutnou pro činnost volebních komisí potřebných pro konání voleb včetně školení členů volebních komisí, ozvučení těchto prostorů“ nahrazují slovy „prostor, potřebných pro činnost volebních komisí při konání voleb včetně školení členů volebních komisí na dobu nezbytně nutnou, ozvučení těchto prostor“.
 3. V Čl. 1 odst. 3 písm. e) se za slova „příslušným volebním komisím“ vkládá čárka.
 4. V Čl. 1 odst. 3 písm. f) se slova „ , a to“ zrušují.
 5. V Čl. 1 odst. 3 písm. g) se slova „občerstvení s výjimkou“ nahrazují slovy „občerstvení, s výjimkou“, na konci textu se slovo „a“ nahrazuje čárkou a poznámka pod čarou č. 4 zní „§ 176 zákoníku práce.“.
 6. V Čl. 1 odst. 3 se na konci textu písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

  „i) zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní čísla určená obcí; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet.“.

Čl. II

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr financí Ing. Miroslav Kalousek v. r.

3. Úplné znění Směrnice Ministerstva financí č. j. 124/1 354/2002 ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

čj.: 124/1 354/2002 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Směrnice č. j. 124/1 354/2002 Ministerstva financí

ze dne 12. února 2002, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky

Odvětví: všeobecná veřejná správa

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra vydává k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbami do zastupitelstev obcí, krajů a voleb do Parlamentu České republiky tuto směrnici:

Čl. 1

 1. Tato směrnice se vztahuje na výdaje:
  1. obcí, měst, měst se zvláštním postavením, jejich městských obvodů a městských částí a městských částí hlavního města Prahy (dále jen „obec“),
  2. krajů a hlavního města Prahy (dále jen „kraj“) a
  3. okrskových volebních komisí (dále jen „volební komise“) při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a voleb do Parlamentu České republiky (dále jen „volby“), které se hradí ze státního rozpočtu České republiky.1)
 2. Tato směrnice se nevztahuje na výdaje hrazené ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu, Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí.
 3. Výdaji v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb se rozumí výdaje na:
  1. základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, pravítka, nůžky, sponky, desky na spisy apod.) a poštovní poplatky,
  2. instalaci (nelze hradit pořízení výpočetní a reprografické techniky), provoz včetně případné opravy a popřípadě nájem výpočetní i reprografické techniky,
  3. dopravní výkony zabezpečované obcemi a kraji, cestovní náhrady členů volebních komisí a dalších osob podílejících se na přípravě voleb a plnění úkolů v průběhu voleb při pracovních cestách2) určených starostou obce, ředitelem krajského úřadu, primátorem nebo jimi zmocněnými osobami a předsedou nebo místopředsedou volební komise, a to po dobu od zahájení činností spojených s volbami až do ukončení činnosti volebních komisí; pracovní cestou není cesta z místa trvalého bydliště člena volební komise do místa jednání této komise a zpět.
  4. pronájem nebytových prostor, potřebných pro činnost volebních komisí při konání voleb včetně školení členů volebních komisí na dobu nezbytně nutnou, ozvučení těchto prostor, provoz audiovizuální techniky, účelné a funkční vybavení volebních místností3) včetně nutných výdajů na jejich úklid, popřípadě na pronájem mobilního sociálního zařízení, výdaje na technický provoz, tj. náklady na otop, elektrický proud, plyn, vodu, páru,
  5. platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou nebo odměny osob vyplácené podle dohod o provedení práce uzavřených k zajištění prací spojených s přípravou a konáním voleb, které jsou kraje a obce povinny zajistit příslušným volebním komisím, včetně platů za přesčasovou práci a s tím spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění,
  6. zajištění distribuce hlasovacích lístků voličům v částce 3,50 Kč na jednoho voliče; v případech, kdy distribuce hlasovacích lístků bude zajišťována prostřednictvím pošty, výdaje na poštovné ve výši dohodnuté Ministerstvem vnitra s držitelem poštovní licence,
  7. občerstvení, s výjimkou alkoholických nápojů, které může poskytnout příslušný obecní úřad členům volebních komisí jako nepeněžité plnění v případech, kdy úkoly stanovené volebním komisím budou vyžadovat neustálou přítomnost členů volebních komisí a na občerstvení dalších osob podílejících se na zabezpečení úkolu obcí a krajů v době vymezené v písmenu c). Výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice stanovené sazby stravného podle předpisů o cestovních náhradách4) s tím, že na poskytnutí občerstvení není právní nárok. Občerstvení v limitu základní výše stravného lze poskytnout nejdříve po 4 hodinách nepřetržité přítomnosti. Obdobné občerstvení lze poskytnout pozorovatelům mezinárodních institucí, kteří sledují průběh a konání voleb. Tyto výdaje se zahrnují podle platné rozpočtové skladby do položky 5175 – Pohoštění,
  8. zvláštní odměny za výkon funkce člena volební komise5), veřejné zdravotní pojištění hrazené z těchto odměn obcemi, stanoví-li tak zvláštní zákon6), náhrady mezd nebo platů vyplácených členům volebních komisí jejich zaměstnavatelem, paušální náhrady ušlého výdělku5),
  9. zajištění telefonního spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce prostřednictvím externího dodavatele či vlastními prostředky obce a hovorné na telefonní čísla určená obcí; nelze hradit zakoupení mobilních telefonů a SIM karet.

Čl. 2

 1. Výdaje obcí, krajů a volebních komisí spojené s přípravou a konáním voleb se hradí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu České republiky na příslušný rok. Účelová dotace na výdaje spojená s volbami se poskytuje krajům a jejich prostřednictvím obcím.
 2. Účelová dotace přijatá obcí a krajem se zařazuje podle platné rozpočtové skladby na položku 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu České republiky s příslušným účelovým znakem.
 3. Obce a kraje zajistí sledování čerpání účelové dotace na volby pomocí účelových znaků, které umožní oddělené vyúčtování skutečných výdajů na volby od ostatních běžných výdajů.
 4. Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb:
  1. do zastupitelstev obcí se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev obcí je 98074,
  2. do zastupitelstev krajů se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na volby do zastupitelstev krajů je 98135,
  3. do Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6114 – Volby do Parlamentu České republiky, účelový znak pro výdaje na volby do Parlamentu České republiky je 98071,
  4. společných voleb do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na společné volby do zastupitelstev obcí a Parlamentu České republiky je 98187 a
  5. společných voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky se zařazují pod paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků, účelový znak pro výdaje na společné volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky je 98193.

Čl. 3

Kraje předloží Ministerstvu financí do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí předběžné vyúčtování výdajů spojených s volbami. V termínu stanoveném Ministerstvem financí pro zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem České republiky za příslušný rok předloží kraje souhrnné vyúčtování výdajů spojených s volbami.

Čl. 4

Zrušují se:

 1. Instrukce Ministerstva financí ze dne 28. 9. 1998 č. j.: 124/65 701/1998, kterou se upravuje postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev v obcích a společných voleb do zastupitelstev v obcích a Parlamentu České republiky, uveřejněná pod č. 4 v částce 5/1998 Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí.
 2. Instrukce Ministerstva financí ze dne 7. 8. 2000 č. j.: 124/59 235/2000, kterou se upravuje postup okresních úřadů a obcí při financování voleb do zastupitelstev krajů a Parlamentu České republiky, uveřejněná pod č. 6 v částce 5/2000 Věstníku vlády České republiky pro okresní úřady a orgány obcí.

Čl. 5

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí.

Ministr financí Ing. Jiří Rusnok v. r.

 1. § 69 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 63 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., § 84 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb.
 2. § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 3. § 31 zákona č. 491/2001 Sb. § 29 zákona č. 130/2000 Sb. § 17 zákona č. 247/1995 Sb.
 4. § 176 zákoníku práce.
 5. § 55 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
 6. Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 9. § 62 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb.
 10. Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 11. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.