Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 5 ročník 2012

1. Výpočet poměrových ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2012

Martina Smetanová – členka Výboru pro veřejný sektor KA ČR, Vladimír Remeš – Ministerstvo financí ČR

Legislativní rámec

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon o přezkoumání“), § 10 odst. 4, písm. b).

Ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumání, je uložena povinná náležitost závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to:“ uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku* a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku“ (dále jen „Ukazatele“).

*Územní celek je legislativní zkratka zavedená v § 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí zahrnující obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, městské části hlavního města Prahy, hlavní město Prahu a Regionální rady regionů soudržnosti.

Aktualizace Ukazatelů pro přezkoumání hospodaření za rok 2012

Pro přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2012 byly Ukazatele Ministerstvem financí ČR formálně upraveny tak, aby názvy účtů pohledávek a závazků vstupující do výpočtu Ukazatelů, byly v souladu s názvy uvedenými ve směrné účtové osnově podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, platné pro rok 2012.

I pro přezkoumání hospodaření za rok 2012 platí, že Ukazatele vypočte územní celek a tento výpočet předá kontrolorovi nebo auditorovi ke kontrole. Kontrolor nebo auditor, který vykonává přezkoumání hospodaření daného územního celku, provede svůj nezávislý výpočet, který s výpočtem územního celku porovná.

V komentáři k poměrovým ukazatelům uvedeném ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku kontrolor nebo auditor popíše:

  1. případné významné odchylky mezi výpočtem provedeným územním celkem a kontrolorem nebo auditorem. Zjištěné rozdíly musí kontrolor nebo auditor před jejich uvedením ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření prověřit a s územním celkem odsouhlasit.
  2. informaci o významných rozdílech výsledných hodnot ukazatelů při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků klasifikovaných podle § 10 odst. 3, písm. b) anebo c).

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro přezkoumání hospodaření za rok 2012

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A×100 (%)/B

A. Vymezení pohledávek
Dlouhodobé pohledávky (NETTO) Komentář
Dlouhodobé pohledávky vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem.

Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést celkovou hodnotu dlouhodobých pohledávek územního celku.

Krátkodobé pohledávky (NETTO) Účet
311 – odběratelé
312 – směnky k inkasu
313 – pohledávky za eskontované cenné papíry
315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti
316 – poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317 – krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
335 – pohledávky za zaměstnanci
336 – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
342 – jiné přímé daně
343 – daň z přidané hodnoty
346 – pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348 – pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
361 – krátkodobé pohledávky z ručení
363 – pevné termínové operace a obce
365 – pohledávky z finančních zajištění
367 – pohledávky z vydaných dluhopisů
371 – krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
377 – ostatní krátkodobé pohledávky
B. Vymezení rozpočtových příjmů

Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti

II. Podíl závazků na rozpočtu

C×100 (%)/B

C. Vymezení závazků
Dlouhodobé závazky Komentář
Dlouhodobé závazky pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.

Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést celkovou hodnotu dlouhodobých závazků územního celku.

Krátkodobé závazky Účet
281 – krátkodobé úvěry
282 – eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 – krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289 – jiné krátkodobé půjčky
321 – dodavatelů
322 – směnky k inkasu
325 – závazky z dělené správy a kaucí
326 – přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331 – zaměstnanci
333 – jiné závazky vůči zaměstnancům
336 – zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
342 – jiné přímé daně
343 – daň z přidané hodnoty
345 – závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
347 – závazky k vybraným ústředním vládním institucím
349 – závazky k vybraným místním vládním institucím
362 – krátkodobé závazky z ručení
363 – pevné termínované operace a opce
366 – závazky z finančního zajištění
368 – závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
372 – krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
378 – ostatní krátkodobé závazky

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

D×100 (%)/E

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z LV a úvěrovými smlouvami v hodnotě BRUTTO.

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Část A. – Stálá aktiva v hodnotě BRUTTO (sloupec 1).

Poznámka
  1. Pro vymezení pohledávek, závazků a majetku jsou uvedené části a položky položkami rozvahy pro územní samosprávné celky, svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti;
  2. Obrazovka pro výpočet ukazatelů bude doplněna o pole poznámka v rozsahu 1 024 znaků, kde bude možno uvést vyjádření přezkoumávajícího orgánu ke správnosti údajů pro výpočet jednotlivých ukazatelů; toto pole bude využito zejména v případech prokázaného nesprávně vedeného účetnictví na příslušných účtech.

2. Schvalování rozpočtových opatření

čj.: MF–32 609/2012/12–124 – ref. Ing. R. Kotrba

Změny schváleného rozpočtu se podle § 16 zákona č. 250/2000 Sb. provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo obce nebo rada obce, pokud zastupitelstvo vymezilo rozsah rozpočtových opatření, jejichž provádění svěřilo radě (ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová opatření se samostatně nezveřejňují.

Vždy musí výdaji finančních prostředků předcházet schválení rozpočtového opatření. V opačném případě se jedná o správní delikt podle ustanovení § 22a odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Správní delikt v prvním stupni projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází (§ 22b odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.). Za správní delikt lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (§ 22a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.).

Lze připustit pouze tři případy, kdy je možné uskutečnit výdaj prostředků a následně provést rozpočtové opatření:

Při řízení o správním deliktu se tyto skutečnosti vezmou v úvahu.