Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 1 ročník 2014

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2014

čj.: MF – 124 681/2013/12 – 1201 – ref. Ing. J. Pavlíková

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2014 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

  1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014).
  2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
  3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014)

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích bude v roce 2014 dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje příspěvek na výkon státní správy.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení ani příspěvek na výkon státní správy nejsou valorizovány. Do jejich objemů rozpočtovaných pro rok 2014 byly promítnuty meziroční změny počtu obyvatel, změny kapacit ve vybraných zdravotnických zařízeních – dětských domovech pro děti do 3 let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vliv zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR.

Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu k rozpočtu hl. m. Prahy činí 8 247 839 000 Kč, z toho je obcím v jednotlivých krajích určeno 7 431 305 000 Kč (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014) a hl. m. Praze 816 534 000 Kč (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014).

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Dotace je určena pro dětské domovy pro děti do 3 let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., které nejsou příjmově napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven. Dotace na jedno místo je stanovena na 93 068 Kč.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti poskytovatele ZS pro obor: dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra A (MZ) 1 – 01 za rok 2014. (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst × 365 (366) – počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2014 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí tzv. „kumulovaná“ konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé správní působnosti.

Pro rok 2014 nebyl objem příspěvku valorizován. V celkovém objemu příspěvku byla zohledněna pouze změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2013 vydané ČSÚ. Dochází tedy k malým rozdílům ve výši příspěvku pro obce z důvodu změn počtu obyvatel správních obvodů.

K drobnému krácení příspěvku bylo přistoupeno pouze v rámci části C „Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“ (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu) u obcí s rozšířenou působností Brno, Ostrava a Plzeň. Tuto změnu si vyžádal nově přijatý zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, který nabývá účinnosti od 1. 1. 2014 a nově přenáší kompetence z třech výše uvedených statutárních měst na příslušné krajské úřady. Krajské úřady tuto agendu již dnes vykonávají pro zbytek svého správního obvodu a nový zákon o státním občanství tak odstraňuje tuto nesrovnalost ve výkonu státní správy v území.

Na základě získaných podkladů o náročnosti a nákladech na výkon agendy státního občanství u třech dotčených měst a velikosti jejich správních obvodů bylo stanoveno Ministerstvem vnitra expertním odhadem rozdělení pracovních úvazků pro zajištění výkonu státoobčanské agendy následujícím způsobem: Brno (3,0); Ostrava (2,0) a Plzeň (1,0). Ocenění jednoho funkčního místa vycházelo z objemu průměrných ročních mzdových výdajů za obce s rozšířenou působností v roce 2012 (416 tis. Kč); tento objem byl ale výrazně korigován vzhledem k dlouhodobě nižší míře krytí výdajů na státní správu – pro krácení příspěvku bylo použito ocenění 249,6 tis. Kč na 1 úvazek. Rozsah krácení příspěvku na výkon státní správy u citovaných statutárních měst je v každém jednotlivém případě součinem počtu funkčních míst a použitého ocenění. V roce 2014 tak bude ponížen příspěvek Brnu o 748 800 Kč, Ostravě o 499 200 Kč a Plzni o 249 600 Kč. Finanční prostředky odebrané statutárním městům jsou v rámci rozpočtu převedeny ve prospěch příspěvku pro dotčené kraje.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2014 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční změnu počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2013. Pevná sazba pro rok 2014 je stanovena, stejně jako v roce 2013, ve výši 61 063 Kč na 100 obyvatel.

Jestliže obec nebo kraj shledá rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy (zpravidla k tomu dochází v důsledku odlišného počtu obyvatel správního obvodu u stavebních úřadů) vůči té, která byla zapracována do propočtu příspěvku na rok 2014, zašle obec prostřednictvím krajského úřadu v tomto smyslu žádost o úpravu výše příspěvku Ministerstvu vnitra a její kopii Ministerstvu financí.

Obec kraji současně předá veškeré relevantní podklady, na jejichž základě usuzuje na nesprávnost stanovení výše příspěvku (např. kopii uzavřené veřejnoprávní smlouvy, kopii souhlasu krajského úřadu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy). Příslušný krajský úřad případně připojí další související dokumenty a zašle veškeré podklady spolu se svým stanoviskem Ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra (případně i za součinnosti dalších resortů – např. Ministerstva pro místní rozvoj) zaslané podklady posoudí a rozhodne o nutné korekci výše příspěvku na výkon státní správy pro veškeré změnou dotčené obce. Informaci o tomto rozhodnutí Ministerstvo vnitra sdělí obci, která o změnu požádala, dále příslušnému krajskému úřadu a Ministerstvu financí, které na tomto základě rozhodne o provedení příslušného opatření ve vztahu ke schválenému příspěvku.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 1 261 609 tis. Kč.

V této částce jsou zahrnuty i prostředky rozpočtované v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“. V tomto ukazateli je pro obce určena částka 425 145 tis. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněn v programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství objem 340 544 tis. Kč. Prostředky budou použity na řešení havarijních situací a neodkladných opatření obcí k zabezpečení provozu škol a předškolních zařízení, u nichž budou splněny podmínky stanovené příslušnou vyhláškou upravující systém financování programů reprodukce majetku a pravidla pro poskytování dotací z programu. Částka 84 601 tis. Kč je určena obcím v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, a to na rozestavěné stavby.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu byly schváleny v celkovém objemu 15 319 607 tis. Kč. Kapitolou s největším objemem dotací určených pro obce a hl. m. Prahu je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány neinvestiční dotace ve výši 9 656 021 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Obcím jsou dále poskytovány neinvestiční dotace z ostatních kapitol, např. neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury.

Investiční dotace obcím a hl. m. Praze z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány ve výši 2 204 213 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí

Zřizovateli škol a školských zařízení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i dobrovolné svazky obcí. Ty nemají daňové příjmy a jsou financovány zejména z dotací členských obcí. Dobrovolné svazky obcí mají dle aktuální právní úpravy školského zákona nárok na příspěvek na školství (na žáka).

V roce 2014 bude tak jako doposud dobrovolným svazkům obcí, které jsou zřizovateli škol a školských zařízení, poskytnut příspěvek na žáka ze státního rozpočtu na základě žádosti dobrovolného svazku cestou mimořádné účelové dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“.

Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného dobrovolným svazkem bude i v roce 2014 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce. Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem bude daňová predikce použitá pro sestavení státního rozpočtu na rok 2014 a počty dětí a žáků k 30. 9. 2013.

II. Daňové příjmy obcí v roce 2014 a jejich alokace do území

Referent: Ing. L. Maříková

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních v roce 2014 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2014
VR celkem Z toho podíl obcí
Daň z přidané hodnoty 306,7 63,9
Daň z příjmů právnických osob 127,8 34,3
v tom: daň z příjmů právnických osob 122,1 28,8
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 5,7 5,5
Daň z příjmů fyzických osob 157,5 39,5
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 13,3 3,1
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 6,3 2,8
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 4,4 0,9
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 1,9 1,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 137,9 33,6
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 135,8 31,5
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 2,1 2,1
Daň z nemovitých věcí 9,8 9,8
Celkem 601,8 147,5

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 264/2013 Sb. ze dne 23. srpna 2013. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2013 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálních území obcí k 1. lednu 2013 dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září 2012 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2012.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem PBÚ Pol. rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 1679 1211
Daň z příjmů právnických osob 641 1121
Daň z příjmů fyzických osob
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 1660 1113
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 1652 1112
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 1628 1112
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 2612 1111
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 4634 1111
Daň z nemovitých věcí *) 633 1511
Odvod z loterií a jiných podobných her
převod odvodu z loterií a jiných podobných her dle § 41i odst. 3 z. č. 202/1990 Sb. do rozpočtů obcí (podíl 30 %) 3690 1351
převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41i odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. do rozpočtů obcí (podíl 80 %) 3682 1355

*) Daň z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (do 31. 12. 2013 o dani z nemovitostí), ve znění pozdějších předpisů. Na tuto položku patří daň podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se nazývá daň z nemovitostí (do 31. 12. 2013) nebo daň z nemovitých věcí (od 1. 1. 2014).

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2014

Referent: Ing. R. Kotrba

2. Metodika financování krajů pro rok 2014

čj.: MF – 124 681/2013/12 – 1201 – ref. Ing. L. Maříková

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2014 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Kraje v roce 2014 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

  1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2014).
  2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
  3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2014)

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Pro rok 2014 objem příspěvku na výkon státní správy není, stejně jako v případě obcí, valorizován.

Do příspěvku na výkon státní správy pro kraje na rok 2014 jsou promítnuty vlivy zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, resp. skutečnost, že v této souvislosti dochází k přesunu agend ze statutárních měst Plzně, Ostravy a Brna na Plzeňský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Rozsah posílení příspěvku na výkon státní správy u citovaných krajů je v každém jednotlivém případě součinem počtu funkčních míst a použitého ocenění.

Ocenění jednoho funkčního místa vycházelo z objemu průměrných ročních mzdových výdajů za kraje v roce 2012; pro posílení příspěvku bylo použito ocenění 469 tis. Kč na 1 úvazek. Pokud jde o rozsah delegovaných funkčních míst, o jejich počtu rozhodlo Ministerstvo vnitra na základě svého odborného odhadu, který vycházel z personální a finanční náročnosti agendy státního občanství a velikosti správních obvodů u statutárních měst, odkud byla agenda na krajské úřady převedena. V rámci posílení příspěvku na výkon státní správy pro kraje tak byly aplikovány následující počty úvazků: Jihomoravský kraj (3,0); Moravskoslezský kraj (2,0) a Plzeňský kraj (1,0). Objem příspěvku pro rok 2014 tedy vzroste o 1 407 tis. Kč u Jihomoravského kraje, o 938 tis. Kč u Moravskoslezského kraje a o 469 tis. Kč u Plzeňského kraje.

Objem příspěvku na výkon státní správy pro kraje na rok 2014 je dále navýšen úhrnem o cca 2,4 mil. Kč na výkon kompetencí dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Na základě požadavku Ministerstva zemědělství se uvedená částka dělí mezi krajské úřady rovným dílem; každému kraji (bez hl. m. Prahy) se navyšuje příspěvek na výkon státní správy o 185 tis. Kč.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2014 se jedná o dotace v celkové výši 460 450 tis. Kč. Objem 280 595 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Jde o tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců např. prostředky na výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (např. prostředky na protiradonová opatření atd.). Součástí tohoto ukazatele je např. položka „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“. Z této položky jsou během roku uvolňovány na základě žádostí prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nelze pokrýt ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok.

Hl. m. Praze přísluší podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, i postavení kraje. Proto má hl. m. Praha po splnění stanovených podmínek nárok na čerpání dotačních titulů, které jsou rozpočtovány pro obce a kraje.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro kraje určena částka 179 855 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. tříd (usnesení vlády č. 417/2012).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol v předpokládané výši 84 946 987 tis. Kč jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol.

Kapitolou s největším objemem dotací určených pro kraje je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v předpokládané výši 80 533 768 tis. Kč. Tato částka zahrnuje zejména dotace na tzv. „přímé náklady“ pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí) a soukromými zřizovateli. „Přímé náklady“ jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn. že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

Významnější objemy transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2014 a jejich alokace do území

Referent: Ing. L. Maříková

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2014 uvádí následující tabulka:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2014 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2014
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty 306,7 24,1
Daň z příjmů právnických osob 127,8 11,1
v tom: daň z příjmů právnických osob 122,1 10,9
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 5,7 0,2
Daň z příjmů fyzických osob 157,5 13,4
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 13,3 1,2
daň z příjmů fyzických osob z podnikání celkem 6,3 0,3
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – sdílená část 4,4 0,3
daň z příjmů fyzických osob z podnikání – 30 % motivace obcí 1,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 137,9 11,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 135,8 11,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 2,1
Celkem 592,0 48,6

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem PBÚ Pol. rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 4677 1211
Daň z příjmu právnických osob 4642 1121
Daň z příjmu fyzických osob  
v tom: daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 4669 1113
daň z příjmu fyzických osob z podnikání 4650 1112
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4626 1111

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů a obcí v roce 2014

Referent: Ing. R. Kotrba

Způsob převádění dotací do rozpočtů obcí:

Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů: