Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 3 ročník 2014

1. Upřesňující informace pro obce k zahrnutí výdajů národní APZ do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu

čj.: 2014/77886-832 – ref. Ing. Vostřelová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

V říjnu 2014 byla obcím Úřadem práce České republiky rozeslána informace pro příjemce příspěvků z národní APZ v roce 2014, která oznamovala zahrnutí některých výdajů z uzavřených dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa nebo o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku do projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Tato informace byla zaměstnavatelům rozeslána pouze jako informativní a neplynou z ní pro obce žádné nové povinnosti.

Vzhledem k množství dotazů bychom zde rádi zdůraznili žádost, aby obce neprováděly žádné přeúčtování. Dohody, kterých se zahrnutí do projektu týká, zůstanou nadále na úrovni obcí zaúčtovány pod národní APZ.

K souhrnnému přeúčtování dojde pouze na úrovni Krajských poboček ÚP ČR, a to jedním souhrnným účetním dokladem dle pokynů z Generálního ředitelství ÚP ČR.

Tento postup byl projednán a odsouhlasen s MF ČR.

2. Financování voleb

čj.: MF – 68 849/2014/1203 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Ve Zprávách MF pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2014, z 12. 9. 2014, byla uveřejněna odpověď na dotaz, zda si ČSÚ může pronajmout počítače a nechat si je vyfakturovat nebo je má pronajmout pověřený obecní úřad a výdaje zahrnout do nákladů voleb. Na odpověď reagoval Český statistický úřad a požádal o její upřesnění s tím, že ČSÚ nepoužívá při zpracování údajů vlastní techniku.

Na výše uvedený dotaz uvádíme odpověď dle požadavku ČSÚ:

Pověřený obecní úřad podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb. spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil.

Český statistický úřad podle § 9 odst. 2 písm. a) téhož zákona zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí na pracovištích vytvářených u krajských úřadů, pověřených obecních úřadů, v hlavním městě Praze u úřadů městských částí a ve městech Brně, Ostravě a Plzni u úřadů městských částí a městských obvodů. V praxi je obvyklé, že pověřené obecní úřady zapůjčují pracovištím ČSÚ zřízeným u pověřených obecních úřadů bezplatně počítače včetně tiskáren.

Nemá-li pověřený obecní úřad vlastní výpočetní techniku, kterou by mohl zapůjčit ČSÚ pro zpracování výsledků voleb, je možné výdaje uvedené v ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice Ministerstva financí č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 zahrnout do výdajů hrazených z dotace ze státního rozpočtu.

3. Podprogram 298213 – nový termín pro předkládání žádostí (2. výzva)

ref. Ing. J. Doleželová

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách druhou „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ s termínem pro předložení žádostí o dotaci a dokumentaci pro registraci akce/projektu, případně pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rozsahu dle schválené dokumentace výše uvedeného podprogramu v termínu nejpozději do 5. prosince 2014.

V roce 2015 bude využití těchto prostředků rozšířeno na obce celé České republiky, kde v souvislosti se suburbanizačním rozvojem vzniká potřeba neodkladně řešit zabezpečení potřebných kapacit v základním školství. S ohledem na požadavky žadatelů, mj. také z důvodu časové náročnosti zpracování této dokumentace v souvislosti s právě proběhlými volbami do místních zastupitelstev, Ministerstvo financí vyhlašuje nový termín pro předkládání žádostí o dotaci nejpozději do 31. 12. 2014.

Úplné znění výzvy a schválené dokumentace podprogramu naleznete na stránkách Ministerstva financí na adrese: Veřejný sektor/Podpora z národních zdrojů/Programy kapitoly VPS/Podprogram 298213.

4. Nová položka výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – zpoplatnění užití autobusových nádraží

čj.: MF – 78 280/2014/16 – ref. Ing. Kadlecová

S účinností od 1. ledna 2015 je výměrem MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, v části I. oddílu B, ve které je uveden seznam zboží, pro která mohou maximální ceny stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, zařazena nová položka – cena za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel, resp. odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem.

K tomuto rozhodnutí přistoupilo Ministerstvo financí na základě toho, že v posledních letech se „zpoplatnily“ vjezdy spojů linek veřejné dopravy na terminály a stanoviště, což představuje u některých zvláště kratších linek významné zvýšení nákladovosti dopravců. Tyto vícenáklady zvyšují nároky na dotace poskytované kraji na zajištění dopravní obslužnosti. Podle nové úpravy budou moci kraje ovlivnit nepřiměřenou cenovou politiku některých vlastníků nebo provozovatelů autobusových nádraží. Obce (především velká města) budou moci využít regulace v případech využívání terminálů i linkami městské hromadné dopravy. Návrh byl dlouhodobě projednáván a připravován s Ministerstvem dopravy, dopravci a Asociací organizátorů veřejné dopravy.

Ministerstvo financí tímto sdělením pouze upozorňuje o provedení této úpravy ve výměru MF na rok 2015 a její možnosti využívání kraji a obcemi.

5. Oprava tiskové chyby

ref. JUDr. Heřmanová

Ve Zprávách č. 2/2014 byla uveřejněna nepřesná odpověď na zdaňování odměny za výkon člena OVK. Zveřejňujeme upřesněnou odpověď.

Dotaz:
Od 1. 1. 2014 došlo ke změnám u daňových zákonů a řada obcí zjišťuje, zda je odměna za výkon člena OVK zdaňována daní zálohovou nebo srážkovou. Domnívám se, že by se mělo jednat o daň zálohovou.
Odpověď:
Odměna člena OVK je zdaňována zálohovou daní. V rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, došlo s účinností od 1. 1. 2014 ke změně ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nově lze toto ustanovení vztáhnout pouze na příjmy plynoucí z dohody o provedení práce podle § 77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb. jsou příjmy ze závislé činnosti plněním v podobě funkčního požitku. Funkčním požitkem jsou tyto příjmy podle § 6 odst. 10 písm. b) uvedeného zákona.
Na základě výše uvedeného je nutno odměnu za výkon funkce člena volební komise a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce posoudit jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona jako funkční požitek. Plátce daně je povinen z této odměny srazit zálohu na daň, pokud u něho poplatník podepsal prohlášení k dani podle § 38k zákona. Při srážce zálohy na daň z tohoto příjmu je plátce daně povinen postupovat v souladu s § 38ch až § 38l zákona o daních z příjmů.
Na základě výše uvedeného není možné při zdanění funkčního požitku a tedy i odměny za výkon funkce člena volební komise postupovat podle § 6 odst. 4 zákona, tzn. srážet z odměny (u poplatníka bez podepsaného prohlášení) daň podle zvláštní sazby.