Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 1 ročník 2015

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2015

čj.: MF – 79 901/2014/1201 – ref. Ing. J. Pavlíková, Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

I. Dotace pro obce a hl. m. Prahu ve státním rozpočtu na rok 2015 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015)

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích bude stejně jako v roce 2014 dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Do finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2015 promítnut vliv meziroční změny počtu obyvatel a změny kapacit ve vybraných zdravotnických zařízeních – dětských domovech do tří let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy se pro rok 2015 rozpočtuje ve výši 8 249 088 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 7 434 739 tis. Kč a hl. m. Praze 814 349 tis. Kč.

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 23 360 068 Kč

Dotace je určena pro dětské domovy do tří let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, které nejsou příjmově napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven. Dotace na jedno místo je stanovena na 93 068 Kč.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti poskytovatele ZS pro obor: dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra a (MZ) 1 – 01 za rok 2015. (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst × 365 (366) – počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy celkem 8 225 728 000 Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2015 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí tzv. „kumulovaná“ konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé správní působnosti.

Pro rok 2015 nebyl objem příspěvku valorizován. V celkovém objemu příspěvku byla zohledněna pouze změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2014 vydané ČSÚ. Dochází tedy k malým rozdílům ve výši příspěvku pro obce z důvodu změn počtu obyvatel správních obvodů.

K drobnému navýšení příspěvku bylo přistoupeno pouze v rámci části „C“ „Postupu pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“[1] u obce s rozšířenou působností Brno z důvodu dopadů účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, kdy dochází k nárůstu výkonu agendy zvláštní matriky. Na základě získaných podkladů o náročnosti a nákladech na výkon agendy z minulého roku bylo Ministerstvem vnitra stanoveno ocenění 249,6 tis. Kč na 1 pracovní úvazek. Nárůst výkonu agendy zvláštní matriky by bylo dle odhadu města Brno potřeba pokrýt dvěma pracovními úvazky. V roce 2015 tak bude navýšen příspěvek Brnu o 499,2 tis. Kč.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2015 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční pokles počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2014. Pevná sazba pro rok 2015 je stanovena, stejně jako v roce 2014, ve výši 61 063 Kč na 100 obyvatel. U působnosti kraje zůstává příspěvek v úrovni roku 2014.

Jestliže obec nebo kraj shledá rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy (zpravidla k tomu dochází v důsledku odlišného počtu obyvatel správního obvodu u stavebních úřadů) vůči té, která byla zapracována do propočtu příspěvku na rok 2015, zašle obec prostřednictvím krajského úřadu v tomto smyslu žádost o úpravu výše příspěvku Ministerstvu vnitra a její kopii Ministerstvu financí.

Obec kraji současně předá veškeré relevantní podklady, na jejichž základě usuzuje na nesprávnost stanovení výše příspěvku (např. kopii uzavřené veřejnoprávní smlouvy, kopii souhlasu krajského úřadu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy). Příslušný krajský úřad případně připojí další související dokumenty a zašle veškeré podklady spolu se svým stanoviskem Ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra (případně i za součinnosti dalších resortů – např. Ministerstva pro místní rozvoj) zaslané podklady posoudí a rozhodne o nutné korekci výše příspěvku na výkon státní správy pro veškeré změnou dotčené obce. Informaci o tomto rozhodnutí Ministerstvo vnitra sdělí obci, která o změnu požádala, dále příslušnému krajskému úřadu a Ministerstvu financí, které na tomto základě rozhodne o provedení příslušného opatření ve vztahu ke schválenému příspěvku.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 650 480 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i prostředky rozpočtované v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro obce určena částka 525 000 tis. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněn v programu 29821 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství objem 472 891 tis. Kč, z toho 400 000 tis. Kč je rozpočtováno v podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Cílem podprogramu je navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a v majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postižených rezidenční suburbanizací. Tento podprogram existuje od roku 2014. Rozpočtovaná částka zahrnuje jak objem na rozestavěné akce započaté v roce 2014 tak počítá se zařazením nových projektů k financování i v roce 2015. Částka 52 109 tis. Kč je určena obcím v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, a to na rozestavěné stavby.

Ad C) Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkovém objemu 16 914 323 tis. Kč. Kapitolou s nejvyšším objemem neinvestičních dotací určených pro obce a hl. m. Prahu je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány neinvestiční dotace v předpokládané výši 9 923 643 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Obcím jsou dále poskytovány neinvestiční dotace z ostatních kapitol. Zejména se jedná o neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (např. na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí), Ministerstva pro místní rozvoj (zejména transfery z příslušných operačních programů) a Ministerstva kultury (např. transfery zaměřené na obnovu památek a architektonického dědictví).

V rámci resortních programů jsou obcím a hl. m. Praze rozpočtovány investičních dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu ve výši 3 309 569 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí

Ve státním rozpočtu nejsou rozpočtovány téměř žádné dotace pro dobrovolné svazky obcí. Tato skutečnost je způsobena tím, že neexistuje dotační titul, který by byl určen výhradně pro dobrovolné svazky obcí. Jako o dotacích pro dobrovolné svazky obcí je o nich obvykle účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování.

Zřizovateli škol a školských zařízení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i dobrovolné svazky obcí. Nemají daňové příjmy a jsou financovány zejména z dotací členských obcí. Dobrovolné svazky obcí mají dle aktuální právní úpravy nárok na příspěvek na školství.

V roce 2015 bude dobrovolným svazkům obcí tak jako doposud uvolněn příspěvek na žáka ze státního rozpočtu cestou mimořádné účelové dotace na základě žádosti dobrovolného svazku z kapitoly Všeobecná pokladní správa, pol. „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného dobrovolným svazkem bude i v roce 2015 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce. Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem bude daňová predikce použitá pro sestavení státního rozpočtu na rok 2015 a počty dětí a žáků k 30. 9. 2014[2].

II. Daňové příjmy obcí v roce 2015 a jejich alokace do území

Predikci výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů obcí na těchto daních uvádíme v následující tabulce:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl obcí na těchto daních v roce 2015 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2015
VR celkem z toho podíl obcím
Daň z přidané hodnoty 321,6 67,0
Daň z příjmů právnických osob 137,8 36,7
v tom: daň z příjmů právnických osob 131,9 31,1
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 5,9 5,6
Daň z příjmů fyzických osob 157,8 39,6
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 13,5 3,2
daň z příjmů fyzických osob z přiznání celkem 6,4 2,8
daň z příjmů fyzických osob z přiznání – sdílená část 4,5 0,9
daň z příjmů fyzických osob z přiznání – 30 % motivace obcí 1,9 1,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 137,9 33,6
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 135,8 31,5
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 2,1 2,1
Celkem 617,2 143,3

*) Propočet podle § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015. Vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1. lednu 2014 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra[3] katastrálních území obcí k 1. lednu 2014 dle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, počty dětí a žáků k 30. září 2013 dle dokumentace škol vedené podle školského zákona a počty zaměstnanců k 1. prosinci 2013.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z přírůstků inkasa nároky jednotlivých obcí. Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým obcím následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty obcí až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby obce při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem PBÚ Pol. rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 1679 1211
Daň z příjmů právnických osob 641 1121
Daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 1660 1113
daň z příjmů fyzických osob z přiznání – sdílená část 1652 1112
daň z příjmů fyzických osob z přiznání – 30 % motivace obcí 1628 1112
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 2612 1111
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 4634 1111
Daň z nemovitých věcí 633 1511
Odvod z loterií a jiných podobných her převod odvodu z loterií a jiných podobných her dle § 41i odst. 3 z. č. 202/1990 Sb. do rozpočtů obcí (podíl 30 %) 3690 1351
převod odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41i odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. do rozpočtů obcí (podíl 80 %) 3682 1355

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, krajů a hl. m. Prahy v roce 2015

Poznámky

 1. Příloha č. 8 k  zákonu o státním rozpočtu.
 2. Uvedený údaj bude mít Ministerstvo financí k dispozici počátkem roku 2015, z tohoto důvodu bude výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem obcí propočtena až počátkem uvedeného roku.
 3. Od roku 2013 se uplatňuje omezení kritéria výměry katastrálních území obce, a to maximálně 10 ha/obyvatele obce (tzv. započtená výměra).

2. Metodika financování krajů pro rok 2015

čj.: MF 79 901/2014 – 1201 – ref. Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

I. Dotace pro kraje ve státním rozpočtu na rok 2015 a podmínky pro vyúčtování vybraných dotací

Kraje v roce 2015 obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):

 1. Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015).
 2. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A) Příspěvek na výkon státní správy v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (příloha č. 5 k zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2015)

Příspěvek na výkon státní správy 1 040 870 000 Kč

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích obdrží kraje ze státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Pro rok 2015 objem příspěvku na výkon státní správy pro kraje, tj. stejně jako v případě obcí, není valorizován a navrhuje se ve stejné úrovni jako v roce 2014.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B) Ostatní dotace pro kraje v kapitole Všeobecná pokladní správa

Pro rok 2015 se jedná o dotace v celkové výši 460 595 tis. Kč. Objem 280 595 tis. Kč je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Ten obsahuje tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu. Součástí je např. pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Z této položky jsou během roku na základě žádostí uvolňovány prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nelze pokrýt ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro kraje určena v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR částka 180 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. tříd (usnesení vlády č. 417/2012).

Ad C) Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu pro kraje jsou rozpočtovány v celkové výši 80 034 535 tis. Kč. Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší je dotace v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši 78 760 696 tis. Kč), která zahrnuje zejména dotace na „tzv. přímé náklady“ pro školy a školská zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí). „Přímé náklady“ jsou tvořeny osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, pojistné a další související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební pomůcky apod.). Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky neprocházejí rozpočty obcí.

Významnější objemy transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

II. Daňové příjmy krajů v roce 2015 a jejich alokace do území

Predikci výnosů vybraných daňových příjmů veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2015 uvádí následující tabulka:

Vybrané daňové příjmy veřejných rozpočtů a podíl rozpočtů krajů na těchto daních v roce 2015 (v mld. Kč)*
Daňový příjem Predikce 2015
VR celkem z toho podíl krajů
Daň z přidané hodnoty 321,6 25,3
Daň z příjmů právnických osob 137,8 12,1
v tom: daň z příjmů právnických osob 131,9 11,8
daň z příjmů právnických osob placená obcemi a kraji 5,9 0,3
Daň z příjmů fyzických osob 157,8 13,4
v tom: daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 13,5 1,2
daň z příjmů fyzických osob z přiznání celkem 6,4 0,3
daň z příjmů fyzických osob z přiznání – sdílená část 4,5 0,3
daň z příjmů fyzických osob z přiznání – 30 % motivace obcí 1,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti celkem 137,9 11,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část 135,8 11,9
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace 2,1
Celkem 617,2 50,8

*) Propočet podle § 3 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, vychází z predikce celostátního inkasa daní použité pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2015.

Ministerstvo financí zasílá finančním úřadům informaci o stavu inkasa vybraných daní dvakrát měsíčně, zpravidla dle stavu k 15. a poslednímu dni měsíce. Pokud v době od posledně provedených převodů došlo k nárůstu inkasa, vypočtou se (dle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) z těchto přírůstků nároky jednotlivých krajů (procentem stanoveným každému kraji v příloze č. 1 k citovanému zákonu). Finanční úřady tyto údaje zpracují a předají ČNB převodní příkazy, na jejichž základě jsou jednotlivým krajům následně (cca 5. a 20. dne každého měsíce) zasílány podíly na celostátním inkasu vybraných daní (pokud přesáhnou částku 500 Kč).

V průběhu procedury převodů daňových příjmů vzniká určité zpoždění mezi stavem inkasa daní a dnem převodu podílů z něj vyplývajících. V důsledku tohoto zpoždění jsou podíly na přírůstcích inkasa daní v závěru rozpočtového roku převedeny na účty krajů až v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že tvorba rozpočtu spadá výlučně do oblasti samostatné působnosti územních samosprávných celků, je třeba, aby kraje při sestavování rozpočtů braly v úvahu mimo jiné právě existenci zpoždění při převodech daňových příjmů.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou krajům převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem PBÚ Pol. rozpočtové skladby
Daň z přidané hodnoty 4677 1211
Daň z příjmu právnických osob 4642 1121
Daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvl. sazbou 4669 1113
daň z příjmu fyzických osob z podnikání 4650 1112
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4626 1111

III. Způsob převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů a obcí v roce 2015

Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2015 je stanoven v příloze usnesení vlády České republiky č. 1084 ze dne 6. 11. 2002.

Způsob převádění dotací do rozpočtu obcí:
Způsob převádění dotací do rozpočtů krajů:

3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

čj.: MF – 267/2015/4702 – 1 – ref. M. Smetanová, J. Hloušková, H. Ondrušková, V. Remeš

Informace uvedené v tomto příspěvku jsou určeny především územním samosprávným celkům, které se rozhodly zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi/auditorské společnosti („auditor“). Článek obsahuje základní informace týkající se výpočtu poměrových ukazatelů pro přezkoumání hospodaření za rok 2014.

Legislativní rámec

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Zabezpečení přezkoumání hospodaření

Obce, vč. městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí („územní celek“) mohou podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi (§ 12 zákona č. 420/2004 Sb.). Auditor se při přezkoumání hospodaření řídí ustanoveními § 2, § 3 a § 10 zákona č. 420/2004 Sb.

Informace pro auditory

Povinnou náležitostí závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je podle § 10 odst. 4 písm. b) uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku („Ukazatele“).

I pro přezkoumání hospodaření za rok 2014 platí, že Ukazatele vypočte územní celek a tento výpočet předá auditorovi ke kontrole. Auditor provede svůj nezávislý výpočet, který s výpočtem územního celku porovná.

V komentáři k poměrovým ukazatelům uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku auditor popíše:

 1. případné významné odchylky mezi výpočtem provedeným územním celkem a auditorem. Zjištěné rozdíly musí auditor před jejich uvedením ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření prověřit a s územním celkem odsouhlasit.
 2. informaci o významných rozdílech výsledných hodnot ukazatelů při zohlednění zjištěných chyb a nedostatků klasifikovaných podle § 10 odst. 3, písm. b) a/nebo c).

Položky uvedené v algoritmu pro výpočet Ukazatelů jsou položkami:

 1. rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky);
 2. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (příloha č. 4 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., o způsobu termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti).

Aktuální algoritmus pro výpočet poměrových ukazatelů:

Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro přezkoumání hospodaření za rok 2014

I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A × 100 (%) / B

A. Vymezení pohledávek
Dlouhodobé pohledávky (NETTO)
Dlouhodobé pohledávky vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud je výše splátek k inkasu v následujícím roce stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem.

Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést i celkovou hodnotu dlouhodobých pohledávek územního celku.

Krátkodobé pohledávky (NETTO)
Odběratelé (č. ú. 311)
Směnky k inkasu (č. ú. 312)
Pohledávky za eskontované cenné papíry (č. ú. 313)
Jiné pohledávky z hlavní činnosti (č. ú. 315)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (č. ú. 316)
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (č. ú. 317)
Pohledávky za zaměstnanci (č. ú. 335)
Sociální zabezpečení (č. ú. 336)
Zdravotní pojištění (č. ú. 337)
Jiné přímé daně (č. ú. 342)
Daň z přidané hodnoty (č. ú. 343)
Jiné daně a poplatky (č. ú. 344)
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (č. ú. 346)
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (č. ú. 348)
Krátkodobé pohledávky z ručení (č. ú. 361)
Pevné termínované operace a opce (č. ú. 363)
Pohledávky z finančního zajištění (č. ú. 365)
Pohledávky z vydaných dluhopisů (č. ú. 367)
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (č. ú. 371)
Ostatní krátkodobé pohledávky (č. ú. 377)
B.Vymezení rozpočtových příjmů

Příjmy celkem po konsolidaci (skutečnost k 31. 12.) + zisk po zdanění z hospodářské činnosti.

II. Podíl závazků na rozpočtu

C × 100 (%) / B

C. Vymezení závazků
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři resp. smlouvě v následujícím roce.

Do komentáře k tomuto poměrovému ukazateli je nutné uvést i celkovou hodnotu dlouhodobých závazků územního celku.

Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry (č. ú. 281)
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (č. ú. 282)
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (č. ú. 283)
Jiné krátkodobé půjčky (č. ú. 289)
Dodavatelé (č. ú. 321)
Směnky k úhradě (č. ú. 322)
Závazky z dělené správy (č. ú. 325)
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (č. ú. 326)
Zaměstnanci (č. ú. 331)
Jiné závazky vůči zaměstnancům (č. ú. 333)
Sociální zabezpečení (č. ú. 336)
Zdravotní pojištění (č. ú. 337)
Jiné přímé daně (č. ú. 342)
Daň z přidané hodnoty (č. ú. 343)
Jiné daně a poplatky (č. ú. 344)
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (č. ú. 345)
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (č. ú. 347)
Závazky k vybraným místním vládním institucím (č. ú. 349)
Krátkodobé závazky z ručení (č. ú. 362)
Pevné termínované operace a opce (č. ú.363)
Závazky z finančního zajištění (č. ú.366)
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (č. ú. 368)
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (č. ú. 372)
Ostatní krátkodobé závazky (č. ú. 378)
III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

D × 100 (%) / E

D. Vymezení zastaveného majetku

Zastavený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z listu vlastnictví a úvěrovými smlouvami v BRUTTO hodnotě.

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Rozvaha – část A. – Stálá aktiva BRUTTO (sloupec 1).

4. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

čj.: MF – 5 013/2015/1203 – ref. JUDr. A. Heřmanová

Prezident republiky dne 26. 1. 2015 podepsal novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Ještě před vyhlášením zákona ve Sbírce zákonů uvádíme stručnou informaci o obsahu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.

Zákon umožňuje

Zákon dále upravuje

Ke zveřejňování programu podle § 10c podrobněji

Podle § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, „Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.“

Z tohoto ustanovení vyplývá, že ode dne účinnosti zákona budou zveřejňovány nově vyhlašované programy. Program bude zveřejněn 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí o poskytnutí „programové“ dotace. Počátek a konec lhůty pro podávání žádostí určuje poskytovatel. 30ti denní lhůta běží ode dne zveřejnění programu do 1. dne lhůty pro podávání žádostí.

Zákon nabude účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Příklad
Pro podávání žádostí bude stanovena lhůta od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Program bude zveřejněn 30 dnů před 1. 5. 2015, tedy od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015. Program bude zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů, doba 90 dnů začne běžet ode dne zveřejnění programu, tedy od 1. 4. 2015. Počátek 30ti denní doby a 90ti denní doby je stejný, tyto doby začnou běžet tentýž den. Doba 90 dnů je minimální, program může být zveřejněn i déle, záleží na rozhodnutí ÚSC.

Ke zveřejňování veřejnoprávních smluv podle § 10d podrobněji

Od účinnosti zákona, která byla pro zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci odložena ke dni 1. 7. 2015, budou zveřejňovány smlouvy uzavřené po tomto datu (viz Přechodné ustanovení „3. Postup podle § 10d odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i na veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u nichž byla žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy podána přede dnem nabytí účinností tohoto zákona.“).

Od 1. 7. 2015 budou zveřejňovány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci s hodnotou nad 50 000 Kč, uzavřené po 1. 7. 2015. Doba zveřejnění bude 3 roky.

Zároveň upozorňujeme na novelu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 249/2014 Sb., kterou byl s účinností od 1. 1. 2015 zaveden nový správní poplatek za podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem je peněžité plnění (Položka 25a).