Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 4 ročník 2015

1. Překročení závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu organizační složkou státu podle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění

MF – 32 361/2015/1203 – ref. Mgr. H. Peterová

K možnosti poskytování dotací z rozpočtů územních samosprávných celků Hasičskému záchrannému sboru České republiky, resp. hasičským záchranným sborům krajů, zaujímá Ministerstvo financí následující stanovisko:

Územní samosprávné celky se při svém finančním hospodaření řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž demonstrativní výčet výdajů rozpočtu obce je obsažen v § 9 odst. 1 a demonstrativní výčet výdajů rozpočtu kraje je obsažen v § 10 odst. 1 tohoto zákona. Rozhodování o výdajích rozpočtu spadá do samostatné působnosti příslušného územního samosprávného celku. Podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, může územní samosprávný celek ze svého rozpočtu poskytnout dotaci fyzické nebo právnické osobě

  1. na účel, který stanovil v programu (§ 10c),
  2. na jiný účel určený žadatelem v žádosti, nebo
  3. na účel stanovený zvláštním právním předpisem.

Dotaci poskytuje územní samosprávný celek na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy, popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.

Podle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je organizační složka státu oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty. Toto ustanovení bylo do zákona č. 218/2000 Sb. doplněno zákonem č. 187/2001 Sb., který nabyl účinnosti dnem 14. 6. 2001.

Pojem „organizační složka státu“ je vymezen v § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Organizačními složkami státu (dále jen „organizační složka“) jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis, anebo tento zákon (§ 51); obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu. Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu. Organizační složka je účetní jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 4 a 51). Pravidla financování organizačních složek upravují zvláštní právní předpisy.

Zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, byl zřízen Hasičský záchranný sbor České republiky, který tvoří

Generální ředitelství řídí

  1. hasičské záchranné sbory krajů, které jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami; jejich příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva,
  2. záchranný útvar, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, minimálně v rozsahu členění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu. Její příjmy jsou příjmy státního rozpočtu a výdaje jsou výdaji státního rozpočtu, nestanoví-li tento zákon jinak. Rozpočet organizační složky státu může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině nebo příjmy a výdaje související s činnostmi stanovenými jí zákonem.

V § 27 odst. 3 písm. b) bodu 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění , je stanoveno, že kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb. V § 29 odst. 1 písm. l) zákona o požární ochraně je stanoveno, že obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek.

Na základě výše uvedeného územní samosprávný celek může poskytnout ze svého rozpočtu dotaci hasičskému záchrannému sboru kraje na jeho činnost.

2. Odstoupení od veřejnoprávní smlouvy

ref. Mgr. M. Schneebergerová

S ohledem na častý výskyt úpravy možnosti odstoupení od smlouvy v uzavíraných veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotace upozorňujeme, že na veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se vztahuje § 170 část věty za středníkem zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého, nevylučuje-li to povaha a účel veřejnoprávních smluv, použijí se přiměřeně ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti právních jednání a relativní neúčinnosti, ustanovení o odstoupení od smlouvy a odstupném, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, ustanovení o postoupení smlouvy a o poukázce a ustanovení o započtení.

Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace tedy nemůže být smluvena možnost odstoupení od této smlouvy (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 Afs 98/2013 ze dne 28. listopadu 2013).

V souladu s § 166 odst. 2 správního řádu si lze ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace sjednat možnost výpovědi této smlouvy a výpovědní lhůtu. Výpověď musí být písemná.

3. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí

ref. Ing. H. Kněnická, MPSV

Od dubna 2015 byly mezi ÚP ČR a obcemi u nástrojů VPP a vyhrazená SÚPM uzavírány tzv. flexibilní dohody (značeny uprostřed dvoupísmenným znakem -VF- nebo -SF-).

Tento typ dohod umožňoval v určitém okamžiku pružně změnit zdroj financování těchto dohod z projektu OP LZZ do nového projektu OPZ. Na základě rozhodnutí řídícího orgánu došlo k této změně financování od 1. 7. 2015. Tedy veškeré platby uhrazené ze strany ÚP ČR z těchto dohod do 30. 6. 2015 byly uhrazeny ještě z operačního programu OP LZZ. Naopak veškeré platby z těchto dohod uhrazené ze strany ÚP ČR počínaje 1. 7. 2015 jsou již hrazeny z nového operačního programu OPZ. S tím souvisí to, že pro platby v rámci OPZ je již třeba používat odlišný účelový znak, který je pro OPZ 13013.

Je třeba zdůraznit, že tato změna účelového znaku u plateb v průběhu účinnosti dohody se týká pouze tzv. flexibilních dohod (značeny uprostřed dvoupísmenným znakem -VF- nebo -SF-), a netýká se jiných typů dohod, které byly uzavřeny čistě pro OP LZZ a které jsou i po 1. 7. 2015 nadále hrazeny z OP LZZ (dohody značené -SN-, -SR-, -VN- a -VR-).