Zprávy Ministerstva financí ČR – číslo 6 ročník 2015

1. Informace k poskytování příspěvku na veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa vyhrazená v roce 2015

Ing. H. Kněnická, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. 4. 2015 jsou v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015, uzavírány tzv. flexibilní dohody (označené v čísle dohody písmeny VF nebo SF), které slouží k řízení čerpání alokace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Proto na základě pokynů Řídícího orgánu OP LZZ a OPZ – MPSV na dočerpání finančních prostředků OP LZZ a na zahájené čerpání finančních prostředků z nového OPZ, musel Úřad práce ČR přijmout opatření, kterými dochází k několika změnám v položkách důležitých pro správné zaúčtování příspěvků, které byly a do konce roku ještě budou úřadem práce zaslány krajům (obcím).

Platby připsané na účet příjemce příspěvku z flexibilních dohod byly do 30. 6. 2015 financovány z OP LZZ s rozpadem míry spolufinancování v poměru 85 % EU zdroj a 15 % národní zdroj. Platby připsané na účet příjemce příspěvku z flexibilních dohod od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 byly vázány na zdroj financování z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Vzhledem k tomu, že Úřad práce ČR disponoval informací, že má být zachován stejný poměr jako u OP LZZ, tj. 85 % EP a 15 % NP, byl zhruba do poloviny září 2015 nesprávně používán tento poměr. Je proto nezbytné tyto výdaje přeúčtovat do správných podílů spolufinancování platných pro OP Z, tj. 82,38 % EU zdroj a 17,62 % národní zdroj. Nestane-li se tak, půjde o porušení rozpočtové kázně.

Pro přehlednost jsou správné podíly pro zaúčtování u příjemců za jednotlivé operačních programy nejen pro flexibilní dohody, ale pro všechny typy dohod uzavíraných v roce 2015 na nástroje VPP a SÚPM vyhrazené, které byly spolufinancovány z prostředků ESF, v příslušných obdobích uvedeny v tabulce:

Operační program Označení dohody Datum připsání na účet příjemce Účelový znak % podíl ESF Číslo zdroje (ESF) % podíl stát. rozp. (SR) Číslo zdroje (SR) Číslo nástroje
OP LZZ SN, VN celé období 13234 85 5 15 1 033
OP LZZ SF, VF do 30. 6. 2015 13234 85 5 15 1 033
OPZ SF, VF od 1. 7. do 31. 10. 2015 13013 82,38 5 17,62 1 104
OP LZZ SF, VF od 1. 11. do 31. 12. 2015 13234 85 5 15 1 033
OP Z SZ, VZ od 1. 9. 2015 13013 82,38 5 17,62 1 104

 

Operační program Označení dohody Účel dodatku Platby za měsíce od Účelový znak % podíl ESF Číslo zdroje (ESF) % podíl stát. rozp. (SR) Číslo zdroje (SR) Číslo nástroje
OPZ dodatek SN, VN uzavřený v 10/2015 prodloužení účinnosti dohody, uzavřené původně do 31. 10. 2015 listopad 2015 13013 82,38 5 17,62 1 104

Dodatek má v Článku II, odst. 1. toto znění: Tato dohoda se uzavírá podle § 112 a § 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření (dále jen „příspěvek“) z projektu Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce (nebo Společensky účelná pracovní místa), financovaného z Operačního programu Zaměstnanost“, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě.

2. Nová právní úprava pojištění vkladů územních samosprávných celků od roku 2016

čj.: MF – 54 007/2015/2703 – 1 – ref. Ing. M. Novohradský

V závěru roku 2015 prochází legislativním procesem návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů (dále jen „návrh zákona“), který mění stávající právní úpravu systému pojištění vkladů obsaženou v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem předložení návrhu zákona je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů (dále jen „směrnice“), jejímž cílem je harmonizovat úroveň ochrany vkladatelů a zajistit stejnou míru stability systémů pojištění vkladů ve všech členských státech EU.

Směrnice mj. ze systému pojištění pohledávek z vkladů nově vyjímá pohledávky z vkladů veřejných orgánů, přičemž členským státům umožňuje zachovat pojištění pouze pro vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do výše 500 000 EUR. Přestože v řadě členských států přestanou být vklady místních orgánů pojištěny zcela, rozhodla se Česká republika využít možnosti zachovat pojištění vkladů alespoň některým místním orgánům, a to v maximální možné míře, kterou směrnice umožňuje.

Návrh zákona tedy na rozdíl od současného stavu, kdy jsou pojištěny vklady všech územních samosprávných celků, umožňuje zahrnout do systému pojištění vkladů pouze vklady územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy nepřevyšují částku 500 000 EUR (tj. cca 14 mil. Kč). K tomu, aby byly vklady nadále pojištěny, je navíc nutné, aby územní samosprávný celek provedl aktivní krok vůči své bance, tedy poskytl příslušné dokumenty k doložení splnění podmínky výše daňových příjmů.

Návrh zákona schválila dne 13. 11. 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a postoupila jej k projednání Senátu ČR, který návrh zákona zařadil na program jednání 16. schůze dne 10. 12. 2015. Lze předpokládat, že zákon nabyde účinnosti 1. 1. 2016 (v případě zdržení v legislativním procesu pak 1. 2. 2016). Ministerstvo financí neočekává, že by se podmínky pojištění vkladů územních samosprávných celků v závěru legislativního procesu dále měnily. Proto vás o změně informujeme již nyní, abyste se včas připravili na výše popsanou změnu. Ministerstvo financí doporučuje, abyste ještě před koncem roku kontaktovali banku či družstevní záložnu, která vede váš vklad (v případě více institucí pak kontaktujte všechny), a včas provedli všechny kroky nutné k tomu, aby vaše vklady byly nadále kryty systémem pojištění vkladů (v případě, že splníte podmínku daňových příjmů nepřevyšující částku 500 000 EUR, resp. její ekvivalent).