Zprávy Ministerstva financí ČR - číslo 1 ročník 1999

 

1. pojištění motorových vozidel obcí

čj.: 124/5 297/1999 - ref. Ing. R. Kotrba

    Dne 1. ledna 1999 vstoupila v účinnost vyhláška MF č. 323/1998 Sb., kterou se provádí novela vyhlášky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Touto vyhláškou, která znamená nepřímou novelu vyhlášky č. 205/1991 Sb., dochází ke změně placení pojistného za toto pojištění vozidel obcí a jimi zřízených rozpočtových organizací.

    Ministerstvo financí nadále bude České pojišťovně, a. s. hradit pouze náklady na pojistná plnění a náklady spojené s vyřizováním pojistných událostí za škody způsobené provozem vozidel státních orgánů a organizací, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu a okresních úřadů a jejich rozpočtových organizací. Příspěvkové organizace si hradí pojistné v rámci svých nákladů. Od letošního roku tedy nebudou uhrazovány náklady na toto pojištění vozidlům obcí a obce musí za svá vozidla zaplatit pojistné, a to ve stanoveného termínu (do konce února letošního roku). Podle výše uvedeného se tato úprava týká rovněž vozidel dobrovolných hasičských sborů.

Podle ustanovení § 22 odst. 2 písm. l vyhlášky č. 492/1991 Sb. se za motorové vozidlo s právem přednosti v jízdě (s výjimkou sanitního vozu, za který se platí pojistné podle písm. d) platí pojistné ve výši jedenapůlnásobku pojistného podle příslušné sazby.

 

2. Vracení prostředků za nesprávně vyplacené dávky zpět do státního rozpočtu

čj.: 373/93 131/1998 - ref. Ing. Petrová

Vlastní postup při vracení prostředků zpět do státního rozpočtu za nesprávně vyplacené dávky sociální péče je v okresech a obcích již dostatečně zažitý a také ve "Zprávách MF" jsme k tomuto problému opakovaně podávali výklad.

Přesto však se obce nebo okresní úřady k této problematice znovu dotazují, nyní však již nikoliv na vlastní postup při vracení prostředků, ale na to, kdo konkrétně má tyto prostředky do státního rozpočtu vracet. Jedná se o vymožené prostředky od občana za nesprávně vyplacené dávky z viny žadatele o dávku. Zda je má vracet samostatně každý jednotlivý subjekt, který nesprávnou výplatu dávky zjistil a následně prostředky od občana vymohl (v tomto případě buď OkÚ nebo obec), nebo zda mají obce tyto od občanů vymožené prostředky za nesprávně vyplacené dávky odvést na účet okresního úřadu a ten je následně jednou měsíčně odvede do státního rozpočtu.
   
Okresní úřady jsou v rámci souhrnného finančního vztahu ke státnímu rozpočtu příjemci dotací nejen ve vztahu k vlastnímu okresnímu úřadu, ale i ve vztahu k obcím za okres celkem. Je proto nezbytné, aby se vracení prostředků za nesprávně vyplacené dávky z účelové dotace státního rozpočtu uskutečnilo prostřednictvím okresních úřadů. Znamená to, že obce odvedou od občanů vymožené prostředky do rozpočtu příslušného okresního úřadu a ten následně jednou měsíčně odvede tyto prostředky zpět na příjmový účet státního rozpočtu č.ú. 772-5921-001/0710 včetně avíza, že se jedná o vracené dávky z minulých let.

 

3. Opatrovnictví nezletilých dětí

čj.: 283/74 438/1998 - ref. ing. Eminger

Okresní úřad jako opatrovník pro zvýšenou ochranu jmění dětí zřídí bankovní účet u vhodného peněžního ústavu pro každé dítě zvlášť v jejich zastoupení. Přednosta okresního úřadu zmocní dva pracovníky úřadu (nejlépe z útvaru sociálně právní ochrany dětí), kteří budou mít dispoziční právo k těmto účtům do zletilosti jednotlivých dětí a zároveň oprávnění k podpisu výběrových dokladů.

Stav účtu, jeho příjmy a výdaje povede okresní úřad v operativní evidenci pro každé dítě zvlášť a po dosažení zletilosti dětí jim předloží vyúčtování. Jestliže by v průběhu let došlo k ustanovení jiné osoby opatrovníkem, popř. poručníkem, předá okresní úřad této osobě kopii své operativní evidence. Stejně bude okresní úřad postupovat v případě správy movitého či nemovitého majetku.

Po dobu nezletilosti nelze provést skartaci záznamů operativní evidence. Skartační lhůta musí začít nejdříve až dnem zletilosti.

 

4. Rezerva na rekultivaci skládky

čj.: 283/73 851/1998 - ref. ing. Eminger

Převody prostředků z výdajového účtu (nebo ze základního běžného účtu, není-li výdajový účet veden) na vázaný běžný účet, je-li provoz skládky součástí hlavní činnosti obce nebo jí zřízené rozpočtové organizace, k tvorbě předmětné finanční rezervy, klasifikujte jako převody na účty nemající charakter veřejných rozpočtů a zatřiďte je položkou 5343 - Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů a § 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, rozpočtové skladby. Pro samotné přijetí prostředků na vázaný účet se samozřejmě rozpočtová skladba nepoužije (jde o účet nemající charakter veřejných rozpočtů). Jde o účet 245 - Ostatní běžné účty účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.

Použití rezervy (se souhlasem příslušného okresního úřadu) ke krytí rekultivace, asanace a následnou péči o skládku je třeba v zájmu transparentnosti operace provádět prostřednictvím rozpočtu obce. Prostředky se proto převedou z vázaného účtu na příjmový účet (nebo základní běžný účet, není-li příjmový účet veden), kde se zatřídí položkou 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů. Úhrada výdajů spojených s rekultivací a asanací po ukončení provozu skládky se zatřídí podle položek vyjadřujících druh výdaje, vždy s § 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů.

Schéma postupů účtování a zatřídění operací rozpočtové skladby:

A. Obec vede příjmový a výdajový účet a základní běžný účet

T e x t

Účtovací předpis

MD D
1. Převod prostředků z výdajového účtu na vázaný běžný účet; rozpočtová položka 5343, § 3725 400 232
2. Příjem prostředků na vázaný běžný účet            245 918
3. Použití prostředků z vázaného běžného účtu 918 245
4. Příjem prostředků na příjmový účet;           
rozpočtová položka 4132
235 215
5. Úhrada faktury za technickou rekultivaci skládky; rozpočtová položka 6121, § 3725 042 232
6. Úhrada faktury za biologickou rekultivaci skládky; rozpočtová položka 5169, § 3725
400 232
7. Tvorba fondu investičního majetku ve výši technické rekultivace (viz bod 5) 211 901

B. Obec vede jen základní běžný účet (jde o velkou obec)

T e x t

Účtovací předpis

MD D
1. Převod prostředků ze základního běžného účtu na vázaný běžný účet; rozpočtová položka 5343, § 3725 218 231
2. Příjem prostředků na vázaný běžný účet 245 918
3. Použití prostředků z vázaného běžného účtu 918 245
4. Příjem prostředků na základní běžný účet; rozpočtová položka 4132 231 217
5. Úhrada faktury za technickou rekultivaci skládky; rozpočtová položka 6121, § 3725 218 231
6. Vyúčtování pořízení hmotných investic ve výši nákladů na technickou rekultivaci 042 211
7. Tvorba fondu investičního majetku 211 901
8. Úhrada faktury za biologickou rekultivaci skládky; rozpočtová položka 5169, § 3725 218 231
9. Vyúčtování neinvestičních nákladů za biologickou rekultivaci 400 211

C. Účtování u malé obce

Malá obec účtuje stejně jako velká obec (příklad B) avšak bez souvztažností uvedených v příkladu B v bodech 6, 7 a 9, neboť
• malá obec nevede účty 042, 211 a 901 (body 6 a 7)
• malá obec nevede účet 400 (bod 9).

Malá obec účtuje o hmotném investičním majetku v knize inventární nebo na inventárních kartách. Účet 400 - Náklady rozpočtových organizací je u malé obce vyjádřen na účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí.

 

5. Odvod zůstatku po likvidaci státního podniku

čj.: 124/83 001/1998 - ref. ing. R. Kotrba

Právní předpisy neřeší termín odvodu zůstatku po likvidaci státního podniku do státních finančních aktiv (SFA) zakladatelem. Obecně se však předpokládá, že odvod bude proveden bez zbytečných průtahů, neboť zakladatel s těmito prostředky v podstatě nemůže dělat nic jiného, než je odeslat do SFA. Nevidíme tedy důvodu s převodem otálet.

    Likvidační zůstatek vyčíslený likvidátorem v závěrečné účetní uzávěrce by se neměl lišit od částky určené pro odvod do SFA. Po ukončení likvidace nelze již prostředky z likvidačního zůstatku použít na jiný účel, než odvod do SFA. To se týká i odměny likvidátorovi. Jeho odměna musí být součástí nákladů na samotnou likvidaci a musí být zahrnuta do účetní uzávěrky ke dni skončení likvidace. Pokud chce město likvidátorovi udělit nějakou odměnu po skončení likvidace, musí tak učinit ze svých prostředků a nikoliv z prostředků určených pro odvod do SFA.

 

6. Pronájem majetku státu okresním úřadem

čj.: 124/70 184/1998 - ref. ing. R. Kotrba

    Pokud jde o státní subjekty, které se řídí při nakládání s majetkem státu právním režimem vyhlášky č. 119/1988 Sb., je přenechání majetku do užívání jiným státním či nestátním subjektům upraveno v § 9 citované vyhlášky v součinnosti s platnou právní úpravou občanského zákoníku.

    Majetek státu mohou státní orgány a státní rozpočtové a příspěvkové organizace a jiné státní organizace, které se výše citovanou právní úpravou řídí, přenechat do užívání jiným, nepotřebují-li majetek dočasně k plnění svých úkolů, a to formou výpůjčky či nájmu (§ 659 a § 663 občanského zákoníku). Obě smlouvy musí být písemné. Nezbytnou náležitostí obou smluv musí být mj. určení majetku, který má být přenechán k dočasnému užívání (tj. přesná specifikace), určení způsobu a doby užívání. U nájemní smlouvy také výše úplaty. Nedostatkem platné právní úpravy je, že není stanovena doba možného dočasného přenechání majetku.

    Ministerstvo financí doporučuje uzavírat takové smlouvy maximálně na dobu 5 let. Je však v působnosti každé státní organizace (orgánu), která k předmětné věci ve vlastnictví státu právo hospodaření vykonává, aby v každém jednotlivém případě zodpovědně v souladu s platnou právní úpravou (zejména s ohledem na ustanovení § 6 a § 9 citované vyhlášky) posoudila, zda jsou podmínky pro přenechání majetku do užívání dány a v rámci platných zásad hospodaření s majetkem státu sjednala také dobu trvání. Sjednání delší doby tedy není zakázáno. Zásadně však nepovažujeme za dočasné sjednávání doby na několik desítek let (99 let apod.), neboť zastáváme názor, že takový postup není v souladu s platnou právní úpravou hospodaření s majetkem státu.

    Pokud jde o možnost tzv. "odbydlení" nájemného formou zhodnocení pronajaté věci, není v zásadě vyloučeno a není v rozporu s platnou právní úpravou. Občanský zákoník stanoví, že nájemní smlouvou se věc přenechává za úplatu a dále, že nájemce je povinen platit nájemné podle smlouvy, jinak nájemné obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k hodnotě věci a způsobu jejího užívání (§ 671 občanského zákoníku). Dohoda o nájemném je tedy součástí smlouvy a způsob úhrady je věcí smluvního ujednání.

    Platná právní úprava obecně nevylučuje možnost sjednat úhradu nájemného tak, že nájemce bude sjednané nájemné platit formou investic do zhodnocení pronajaté věci, tj. například rekonstrukce střechy, výměna stoupaček, nutné stavební opravy zdiva, nové fasády aj. Zásadně by se však nemělo jednat o takové investice, které by sloužily výhradně prospěchu nájemce, ale věci samé. Připomínáme, že pronajímatel má obecně povinnost o pronajatou věc pečovat a hradit náklady na údržbu. Způsob a rozsah použití nájemného nájemcem na zhodnocení věci by tedy musel být podrobně ve smlouvě specifikován. Znamená to, že pronajímatel (v našem případě státní organizace) musí při sjednávání takové nájemní smlouvy postupovat v souladu se stanovenými základními zásadami a povinnostmi státních organizací při hospodaření s majetkem státu.

    Obecně však sjednávání takovéhoto způsobu úhrady nájemného nedoporučujeme a mělo by tudíž k němu docházet jen ve výjimečných případech.

 

7. Odvod vymožených pohledávek

čj.: 124/81 732/1998 - ref. ing. R. Kotrba

Okresní úřad převzal smluvně pohledávky státních podniků v likvidaci, jejichž provozní jednotky byly prodány podle zákona č. 427/1990 Sb. (tzv. malá privatizace). Likvidace v takovém případě probíhá podle ustanovení § 27a a násl. hospodářského zákoníku.

Pokud tedy došlo ke smluvnímu převzetí takových pohledávek (jedná se vlastně o převod práva hospodaření mezi dvěma státními subjekty - státním podnikem v likvidaci a okresním úřadem) v daném případě užitím formy smluvního postoupení pohledávky podle Občanského zákoníku, stal se okresní úřad oprávněným k výkonu práva hospodaření s pohledávkou. Došlo ke změně nositele práva hospodaření s pohledávkou státu a okresní úřad se při nakládání s ní pak řídí právním režimem vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem. Nejedná se již o pohledávku státního podniku v likvidaci, neboť postoupením byla pohledávka z režimu likvidace státního podniku vyvedena.

Částky vyinkasované za postoupené pohledávky jsou výnosem ze státního majetku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlech republiky a odvádějí se po odečtení souvisejících výdajů do státního rozpočtu.

 

8. Pokyn D - 184 - Důsledky vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny

čj.: 254/69 335/1998 - ref. ing. Samec

Vzhledem k dynamice rozvoje stavebního spoření a na to navazující stále častější využívání daňové exekuce k vymáhání peněžních prostředků na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny (dále jen "účet účastníka stavebního spoření"), se vyskytují problémy, které dosavadní praxe neznala a tedy nemusela řešit. V návaznosti na ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona č. 96/1993 Sb."), zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSDP"), stanovuje ministerstvo financí následující postup správce daně při odstraňování důsledků neoprávněného vymáhání peněžních prostředků daňového dlužníka z účtu účastníka stavebního spoření.

I. Obecná část

Provedením daňové exekuce přikázáním pohledávky na peněžní prostředky daňového dlužníka na účtu u banky, kterou jsou postiženy peněžité prostředky na účtu účastníka stavebního spoření u stavební spořitelny, vznikají v návaznosti na ustanovení zákona č. 96/1993 Sb. specifické problémy. Tyto problémy se ještě zvýrazní, pokud došlo k neoprávněnému vymáhání nebo byla-li daňová exekuce zrušena:
1) Daňovou exekucí vedenou na peněžní prostředky daňového dlužníka na účtu účastníka stavebního spoření nelze spolu s vloženými peněžními prostředky postihnout i zálohu státní podpory, která je na účtu účastníka stavebního spoření pouze evidována podle § 12 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., pokud ke dni odepsání peněžních prostředků daňového dlužníka z účtu účastníka stavebního spoření ještě nevznikl nárok na její výplatu.
2) Dojde-li v důsledku provedené daňové exekuce k čerpání peněžních prostředků daňového dlužníka z účtu účastníka stavebního spoření přede dnem vzniku nároku na výplatu státní podpory, zaniká dnem odepsání peněžních prostředků z účtu účastníka stavebního spoření nárok na výplatu státní podpory evidované na tomto účtu. Spořitelna je povinna zálohu státní podpory evidovanou na účtu vrátit ministerstvu financí.
3) Ode dne, kdy na základě provedené daňové exekuce spořitelna vyplatí (převede) peněžní prostředky správci daně, počíná nově běžet doba, stanovená v § 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., po jejímž splnění vzniká nárok na výplatu státní podpory.

Výše uvedené závěry se opírají o ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb., z něhož lze dovodit, že dispozice s vkladem může být i nedobrovolná. V případě daňové exekuce přikázáním pohledávky na peněžní prostředky daňového dlužníka na účtu vedeného u stavební spořitelny jde o nucené snížení finančních prostředků účastníka stavebního spoření na účtu u stavební spořitelny v důsledku projevu jeho vůle nezaplatit daňový nedoplatek, přičemž účastník stavebního spoření musel vědět, že splacení nedoplatku může být vykonáno přikázáním pohledávky na jeho peněžní prostředky na účtu vedeném u stavební spořitelny.

II. Postup správce daně při odstraňování důsledků neoprávněného vymožení peněžních prostředků z účtu účastníka stavebního spoření

Byla-li daňová exekuce zrušena nebo prokáže-li se, že bylo vymáháno neoprávněně a jestliže na základě oznámení o nabytí právní moci exekučního příkazu již byly peněžní prostředky daňového dlužníka z účtu účastníka stavebního spoření převedeny na účet správce daně, postupuje se následovně:
1) Vymožené peněžní prostředky, které jsou na depozitním účtu správce daně a nebyly ještě poukázány na úhradu daňového nedoplatku na osobním daňovém účtu daňového dlužníka, vrátí správce daně daňovému dlužníkovi..
2) Byly-li vymožené peněžní prostředky již poukázány na úhradu daňového nedoplatku na osobním daňovém účtu daňového dlužníka, pohlíží se na tyto prostředky jako na platbu podle § 59 ZSDP. Vznikl-li touto platbou přeplatek, nakládá se s ním podle ustanovení § 64 ZSDP.
3) Pokud však bylo prokázáno, že bylo vymáháno neoprávněně ještě v průběhu dalšího vymáhání, postupuje se podle ustanovení odst. 10 § 73 ZSDP.
4) Na základě žádosti daňového dlužníka správce daně vydá osvědčení pro ministerstvo financí a stavební spořitelně, v němž osvědčí neoprávněnost vymáhání nebo zrušení daňové exekuce, která měla za následek vrácení zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka stavebního spoření. Osvědčení se nevydává, bylo-li z účtu účastníka stavebního spoření neoprávněně vymáháno pouze z časti nebo byla-li prováděná daňová exekuce zrušena jen částečně.

III. Obnovení počátku běhu doby nezbytné pro vznik nároku na výplatu státní podpory

1) Doručením osvědčení, uvedeného v bodě II odst. 4, se za počátek běhu doby nezbytné pro vznik nároku na výplatu státní podpory podle § 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb. považuje termín, od něhož byla doba počítána před provedením neoprávněného vymáhání nebo zrušené daňové exekuce.
2) K obnovení počátku běhu doby, nezbytné pro vznik nároku na výplatu státní podpory podle odst. 1 však nedochází, jestliže v dané době došlo k dispozici s účtem z jiného důvodu něž umožňuje § 12 odst. 2 zákona č. 96/1993 Sb..

IV. Náhrada škody

1) Byla-li v důsledku neoprávněného vymáhání nebo zrušené daňové exekuce způsobena škoda, rozhoduje se ve věcech její náhrady podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
2) Náhrada skutečně přiznané škody bude zpravidla zahrnovat peněžní prostředky:
a) ve výši zálohy státní podpory, na jejíž připsání by měl účastník stavebního spoření nárok, pokud by exekuce nebyla provedena,
b) ve výši úroků, které by mu byly spořitelnou připsány, pokud by exekuce nebyla provedena,
c) ve výši náhrady další skutečně přiznané škody, neuvedené pod písmeny a) a b).
    3) Náhrada škody podle bodu 2 písmeno a) nenáleží, bylo-li neoprávněně vymáháno pouze z časti nebo byla-li prováděná daňová exekuce zrušena jen částečně.

Náměstek ministra financí:
Ing. Miloslav Hejnák, CSc. v. r.

 

9. Pokyn DS č. 84 - Správní poplatky - vybírání správního poplatku podle položky 1 sazebníku zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

čj.: 151/61 447/1998 - ref. M. Cucová

Správní poplatek za podání žádosti (návrhu) u správce daně podle položky 1 sazebníku správních poplatků vybere ve smyslu § 6 zákona o správních poplatcích ten správní orgán, který je oprávněn podle zvláštních předpisů k provedení zpoplatňovaného (poplatného) úkonu (§ 4 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem poplatku (t.j. zpoplatňovaným úkonem) podle položky 1 sazebníku je již samo podání žádosti u správce daně, jímž je pro případy uvedené pod písmeny a), b), e) až g) místně příslušný správce daně ( § 4 a § 21 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků), rovněž tak i pro případ uvedený pod písmenem c) jedná-li se o podání žádosti o prominutí příslušenství daně, k jejímuž vyřízení jsou příslušné finanční úřady podle vyhl. č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k prominutí příslušenství daně.

V případě podání žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je správcem daně oprávněným věc projednat a rozhodnout Ministerstvo financí. Správní poplatek podle položky 1 písm. c) sazebníku vybere v těchto případech Ministerstvo financí. Ministerstvo financí rozhoduje v daném případě i o zastavení řízení z důvodu nezaplacení správního poplatku, a to ani dodatečně na výzvu (§ 6 odst. 3 zákona o správních poplatcích a § 27 odst. 1 písm. f/ zákona o správě daní a poplatků).

Ministerstvo financí v předchozí době souhlasilo pro zjednodušení řízení, aby správní poplatek za podání žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně (§ 55a zákona o správě daní a poplatků) vybral finanční úřad příslušný podle místa bydliště fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, je-li podávána žádost Ministerstvu financí prostřednictvím finančního úřadu (§ 21 odst.6 zákona o správě daní a poplatků). Finanční úřad vydával i výzvu k zaplacení správního poplatku, nebyla-li poplatková povinnost při podání žádosti vyrovnána. Zmiňovaný postup však není v souladu se zákonem o správních poplatcích a nelze jej proto nadále využívat.

Podle položky 1 písm. d) sazebníku správních poplatků se zpoplatňuje podání žádosti u správce daně o přezkoumání daňového rozhodnutí. Správcem daně je v tomto případě orgán jehož rozhodnutí má být přezkoumáno (§ 55b zákona o správě daní a poplatků). Tento orgán je příslušný k vybrání správního poplatku ve smyslu § 6 zákona o správních poplatcích.

Podle položky 1 písm. h) sazebníku správních poplatků se zpoplatňuje podání návrhu daňového subjektu u správce daně na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně, přičemž příslušným správcem daně k rozhodnutí ve věci a tedy k vybrání správního poplatku je správce daně vyššího stupně nadřízený oběma správcům daně (§ 5 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků).

Podle položky 1 písm. i) sazebníku správních poplatků se zpoplatňuje podání žádosti u správce daně o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu a nebo o prominutí celního nedoplatku. V důsledku poznámky 6 k položce se tento poplatek vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č.13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o zboží, které má obchodní charakter. Správcem daně příslušným k projednání a rozhodnutí ve věci a tedy i k vybrání správního poplatku je Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel).

V Praze dne 26. října 1998
Náměstek ministra financí :
Ing. Hejnák , CSc v.r.

10. Dobrovolné svazky obcí

čj.: 124/84 704/1998 - ref. ing. R. Kotrba

Dobrovolné svazky obcí (DSO) jsou zájmová sdružení právnických osob, které zákon o obcích konkretizuje a činí z nich svébytný druh zájmových sdružení právnických osob.

    Z přiložených podkladů vyplývá, že právnická osoba "Skupinový vodovod - zájmové sdružení obcí ..." vznikla pouze na základě § 20f a násl. občanského zákoníku. Je tedy zájmovým sdružením právnických osob, které účtuje podle účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.

V této souvislosti je nutné rozlišit "zájmové sdružení právnických osob" od "dobrovolného svazku obcí". Dobrovolné svazky obcí vznikají jako právnické osoby na základě ustanovení § 20a a násl. zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, a dále také podle ustanovení § 20f a násl. občanského zákoníku. Za DSO se tedy považují ta zájmová sdružení právnických osob, která naplní všechny znaky požadované ustanoveními §§ 20a až 20d zákona č. 367/1990 Sb., tedy, že členy DSO mohou být pouze obce, předmětem činnosti DSO mohou být jen taxativně vyjmenované činnosti a že DSO musí respektovat stanovená pravidla při sestavování svého rozpočtu a hospodaření, obsažená v § 20b zákona č. 367/1990 Sb.

Všechny výše uvedené znaky musí být obsaženy ve stanovách dobrovolných svazků obcí.

DSO hospodaří s rozpočtem sestaveným podle rozpočtové skladby, účtuje podle účtové osnovy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a předkládají finanční výkazy. DSO předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření prostřednictvím okresního úřadu včetně dalších potřebných údajů, které jim stanoví okresní úřad.

 

11. Odpis nedobytných sociálních půjček poskytnutých referátem sociálních věcí okresního úřadu

čj.: 124/70 195/1998 - ref. ing. R. Kotrba

    Z věcného hlediska i nadále zůstává v platnosti pokyn uveřejněný ve Zprávách č. 5/94, bod 11 (opravený ve Zprávách 6/94 pod bodem 8). V daném případě se jedná o pohledávky státu, k nimž vykonává právo hospodaření okresní úřad. Pokud dlužník zemřel a v dědickém řízení nebyl dluh uznán z důvodu předluženosti dědictví, pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka ve smyslu § 20 písm. b) vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem a okresní úřad je oprávněn po individuálním zvážení všech okolností od vymáhání takové pohledávky trvale upustit (u pohledávek vyšších než 250 000 Kč se schválením Ministerstva financí - viz § 22 citované vyhlášky).

    Podle platné rozpočtové skladby se zařazuje poskytnutá půjčka občanovi na položku 5660 (případně na 6460 u investiční půjčky) nejčastěji s využitím příslušného paragrafu pododdílu 434 - Ostatní sociální péče a pomoc, a to ihned při uvolnění.

    V běžném roce se půjčka zaúčtuje na vrub účtu 316 - Ostatní pohledávky a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet.

    Jestliže by došlo k odepsání půjčky z důvodu nedobytnosti v běžném roce jejího poskytnutí, účtovala by se na základním běžném účtu jen změna rozpočtové položky 5660 (příp. 6460) na položku 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j. n. nebo 6909 - Ostatní kapitálové výdaje j. n. Odpis pohledávky by se dále zaúčtoval ve prospěch účtu 316 - Ostatní pohledávky a na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí.

    Pokud by došlo k odepsání půjčky z důvodu nedobytnosti až v následujících letech od jejího poskytnutí, účtoval by se odpis pohledávky jen ve prospěch účtu 316 a na vrub účtu 218. Účtování o rozpočtových položkách na základním běžném účtu již nepřichází v úvahu, neboť odpis pohledávky provedený v následujících letech neznamená již pohyb finančních prostředků na základním běžném účtu, ale znamená jen přesun pohledávky do konečné spotřeby finančních prostředků, tj. do nákladů (nenávratných výdajů), k čemuž se nelze již vracet zpětně do rozpočtové skladby, která je pro každý rok uzavřena k 31. 12. jako analytická evidence bankovních účtů a její zůstatky nelze převádět do příštího roku.

 

12. Zřízení a vedení depozitních účtů obcí v případech, kdy obec je stanovena zvláštním příjemcem sociálních dávek

čj.: 373/72 994/1998 - ref. ing. Petrová

Ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, je možno ustanovit zvláštního příjemce dávky s jeho souhlasem.

Pokud je zvláštním příjemcem dávky ustanovena obec, pak s tímto ustanovením musí obec souhlasit a musí si být i vědoma toho, že tato sociální činnost pro občany obce bude něco stát. Zřízení a vedení depozitního účtu k tomuto účelu by tedy dle našeho názoru měla obec hradit ze svých vlastních zdrojů. Zároveň připomínáme, že obec nemusí zřizovat depozitní účet speciálně pro dávky sociální péče, protože se v jejím hospodaření vyskytují i jiné cizí peníze, o kterých by měla účtovat na depozitním účtu. Pokud by tato činnost zvláštního příjemce dávky, např. malou, neúměrně zatěžovala, může ji odmítnout.

 

13. Číselník ZKO a seznam DSO

čj.: 111/92 834/1998 - ref. Ing. Kešnerová, Ing. Matějková


ČÍSELNÍK
základní klasifikace okresů a přehled dobrovolných svazků obcí

I. Číselník zkráceného kódu ZKO

202    Beroun
203    Kladno
204    Kolín
205    Kutná Hora
206    Mělník
207    Mladá Boleslav
208    Nymburk
100    Hlavní město Praha
201    Benešov
209    Praha-východ
210    Praha-západ
211    Příbram
212    Rakovník
301    České Budějovice
302    Český Krumlov
303    Jindřichův Hradec
304    Pelhřimov
305    Písek
306    Prachatice
307    Strakonice
308    Tábor
401    Domažlice
402    Cheb
403    Karlovy Vary
404    Klatovy
405    Plzeň-město
406    Plzeň-jih
407    Plzeň-sever
408    Rokycany
409    Sokolov
410    Tachov
501    Česká Lípa
502    Děčín
503    Chomutov
504    Jablonec nad Nisou
505    Liberec
506    Litoměřice
507    Louny
508    Most

509    Teplice
510    Ústí nad Labem
601    Havlíčkův Brod
602    Hradec Králové
603    Chrudim
604    Jičín
605    Náchod
606    Pardubice
607    Rychnov nad Kněžnou
608    Semily
609    Svitavy
610    Trutnov
611    Ústí nad Orlicí
701    Blansko
702    Brno-město
703    Brno-venkov
704    Břeclav
705    Zlín
706    Hodonín
707    Jihlava
708    Kroměříž
709    Prostějov
710    Třebíč
711    Uherské Hradiště
712    Vyškov
713    Znojmo
714    Žďár nad Sázavou
801    Bruntál
802    Frýdek-Místek
803    Karviná
804    Novy Jičín
805    Olomouc
806    Opava
807    Ostrava-město
808    Přerov
809    Šumperk
810    Vsetín
811    Jeseník


II. Přehled dobrovolných svazků obcí převzatý z registru organizací (RARIS) k 30. 9. 1998

ZKO Okres IČO Název OKEČ
3201 Benešov 67982158 DSO Bene-Bus 602190
3201 Benešov 66781841 DSO Sdruž. region Votice 913320
3202 Beroun 64753107 DSO Bohemia centralis 925100
3202 Beroun 47560002 DSO regionu Hořovicka 751100
3203 Kladno 62980661 DSO Jerimalitus Tuřany 452400
3203 Kladno 61896632 DSO voda-plyn Klobuky 452400
3203 Kladno 62979787 DSO plynofikace Kam. Mos 452100
3204 Kolín 48664642 DSO Ny-Ko Ždánice 913320
3204 Kolín 61882976 DSO Vodohosp. sdr. Kolín 913320
3206 Mělník 49518305 DSO Mělnicko 751100
3206 Mělník 67676448 DSO Dolní povltaví 751100
3206 Mělník 49520202 DSO Boží Voda Liběchov 751100
3207 Ml. Boleslav 62450905 DSOK Hradiště n. J. 751100
3208 Nymburk 66751543 DSO Dopr. sdruž. SO Nymb. 751100
3208 Nymburk 62991311 DSO Cidlina 751100
3209 Praha-východ 63112671 DSO Region jihVšestary 751100
3209 Praha-východ 63113490 DSO vodovod Úvaly 751100
3209 Praha-východ 67778801 DSO Zátoka Lázně Toušeň 751100
3210 Praha-západ 47003049 DSORegion Mníšecko 751100
3210 Praha-západ 65991729 DSO VšedokalDobřichov. 751100
3211 Příbram 61100684 DSO Knínska 900020
3211 Příbram 61904040 DSO Sedlčanska 913390
3212 Rakovník 47019549 DSO rakovnic. okresu 900010
3301 Č. Budějovice 62534017 DSO Skládka D67Růžov 900010
3302 Český Krumlov 65028376 DSO Křemže 751100
3302 Český Krumlov 15789683 DSO Lipno 751100
3303 Jindř. Hradec 60816180 DSO LKO Borek Dačice 900020
3303 Jindř. Hradec 60818361 DSO Vodovod Hamr 410020
3303 Jindř. Hradec 60817925 DSO Vodovod Řečice 410020
3303 Jindř. Hradec 60817500 DSO VHO Třeboň 900020
3303 Jindř. Hradec 60817470 DSO SPOM Slavonice 913320
3303 Jindř. Hradec 60820641 DSO Vodovod Březina 410010
3304 Pelhřimov 45035962 DSO PeVaK Pelhřimov 410000
3305 Písek 65986580 DSO Milevsko 751100
3401 Domažlice 18232507 DSO Střed sídlo Hor. Týn 913320
3401 Domažlice 18232493 DSO pro odp. hosp. Lazce 913320
3401 Domažlice 48343579 DSO plyn Poběžovice 913320
3401 Domažlice 48343544 DSO ČOV Klenčí 913320
3401 Domažlice 68780206 DSO Chodská liga Klenčí 452400
3404 Klatovy 49211951 DSO pro sk. vod. Nýr. -Kl. 751100
3406 Plzeň-jih 49180649 DSO Dobřany 751100
3406 Plzeň-jih 49184474 DSO Nepomuk 751100
3406 Plzeň-jih 49182463 DSO Štěnovický Borek 751100
3406 Plzeň-jih 49181025 DSO Blovice 751100
3407 Plzeň-sever 49745221 DSO čist. záj. sdr. Tlučná 913000
3408 Rokycany 48380539 DSO Bujesily 410020
3408 Rokycany 48380130 DSO Vejvanov 410020
3408 Rokycany 48380717 DSO Ejpovice 410020
3408 Rokycany 48379778 DSO Polygon Rokycany 900010
3408 Rokycany 66341787 DSO Horní Berounka 913320
3410 Tachov 48325252 DSO Černošín 913320
3410 Tachov 64884741 DSO vod. sdr. obcí Halže 913320
3501 Česká Lípa 62237322 DSO Nový Bor 751100
3503 Chomutov 47793040 DSO Vejprtska 751100
3506 Litoměřice 62770144 DSOÚštěk 913390
3506 Litoměřice 62770047 DSO ČOVVražkov-Mnetěš 913390
3506 Litoměřice 46772707 DSOSklád. Čížkovice 143 900010
3506 Litoměřice 62769626 DSOLibotenice 900010
3606 Pardubice 48157996 DSORohovládova Bělá 741400
3606 Pardubice 48157074 DSOPřeloučsko 751100
3607 Rychnov n. K. 48614181 DSO Podorlicka 900020
3607 Rychnov n. K. 60882905 DSO Dříčná vodovod 410020
3607 Rychnov n. K. 60883511 DSO Tichá Orlice vod. 410020
3607 Rychnov n. K. 48617334 DSO Region Orlické hory 913390
3607 Rychnov n. K. 60884878 DSO Křivina vodovod 410020
3607 Rychnov n. K. 60882794 DSO Císařská studánka 410020
3608 Semily 49296361 DSO Semily 751100
3608 Semily 49295934 DSO Vod. sdruž. Turnov 751100
3608 Semily 62012720 DSO Rovensko p. Trosk. 751100
3609 Svitavy 60121050 DSO Fiala záj. sdr. Moraš 410010
3609 Svitavy 60891084 DSO s. maj. vod. M. Trnávka 410010
3609 Svitavy 60121025 DSO Janov 410010
3609 Svitavy 60121289 DSO Sd. maj. vod. Brněnec 410010
3609 Svitavy 60121556 DSO Fial. Voda H. Újezd 410010
3609 Svitavy 60125748 DSO Sd. maj. vod. Polička 410010
3609 Svitavy 60891068 DSO skup. vodov. Svitavy 410010
3609 Svitavy 60125896 DSO Sd. maj. plyn. Brněnec 410010
3609 Svitavy 62675109 DSO Sd. řek. Svit. Brněnec 410010
3610 Trutnov 68245718 DSO Zálesí 751100
3611 Ústí nad Orlicí 61234931 DSO Orlice Žamberk 751100
3701 Blansko 49468952 DSO Vodovody Blansko 913320
3701 Blansko 49464272 DSO Plynofikace Lomnice 913320
3701 Blansko 65337077 DSO plynofik Pamětice 913320
3701 Blansko 43420648 DSO Odpady Boskovice 913320
3701 Blansko 62075241 DSO plynofik Bukovina 913320
3702 Brno 60555793 DSO Energ. sdr. j. Moravy 913390
3702 Brno 65338081 DSO jižní Moravy 741400
3703 Brno-venkov 49461656 DSOOstrovačice 410020
3703 Brno-venkov 49457004 DSO Tišnovsko 410020
3703 Brno-venkov 49458191 DSO Bítešsko 410020
3703 Brno-venkov 49458752 DSO Rajhradsko 410020
3703 Brno-venkov 49458833 DSO Šlapanice 410020
3703 Brno-venkov 49458841 DSOŽidlochovicko 410020
3703 Brno-venkov 49458868 DSO Říčky 410020
3703 Brno-venkov 49458892 DSO Svaz. VaKIvančice 410020
3703 Brno-venkov 49459058 DSO Zbýšov 410020
3703 Brno-venkov 65266331 DSOOřechov-Hajany 410020
3703 Brno-venkov 65264908 DSO Devětkřížů 410020
3703 Brno-venkov 49458990 DSO Domašovsko 410020
3704 Břeclav 48455571 DSO RS J. Morava Pavlov 913390
3704 Břeclav 49137468 DSO Dod. voda Němčičky 452400
3704 Břeclav 46215085 DSO ZSR Nov. n. Pasohláv. 925300
3705 Zlín 64467503 DSO Újezd 751100
3706 Hodonín 46936734 DSO Nenkovice 900020
3706 Hodonín 46937005 DSO Sdruž. severovýchod 751100
3706 Hodonín 49939050 DSO Jih Mutěnice 900020
3707 Jihlava 45658901 DSO Kostelec-Slavonice 751100
3707 Jihlava 48460915 DSO VaK Jihlavsko 410020
3708 Kroměříž 47934379 DSO Bystřice pod Host. 900020
3708 Kroměříž 47934026 DSO RESO Hulín 900020
3708 Kroměříž 65353803 DSO Ječmínek Břest 900020
3709 Prostějov 47921129 DSOVodovod Pomoraví 751100
3709 Prostějov 47921137 DSODrahanská vrchovina 751100
3709 Prostějov 47921196 DSOVícov - Plumlov 751100
3709 Prostějov 65762789 DSOLudmírov,Milkov 453300
3709 Prostějov 65762860 DSOPřemyslovice,Pěnčín 453300
3710 Třebíč 47438541 DSO skl. tuh. kom. od. Třeb 900020
3710 Třebíč 48526061 DSO Zásob. vodou Okříšky 410020
3710 Třebíč 66599695 DSO Plyn Třebenice 452000
3710 Třebíč 66545382 DSO Ekoreg. 5 Mohelno 751100
3710 Třebíč 64268390 DSO Plyn Nové Syrovice 402000
3710 Třebíč 60419261 DSO Veř. nemocnice Třeb. 851100
3710 Třebíč 60418885 DSO VaK Třebíč 410020
3711 Uh. Hradiště 60369817 DSOBabicko-Kudlovice 751100
3711 Uh. Hradiště 62831810 DSO ChřibskoKudlovice 751100
3711 Uh. Hradiště 62830481 DSO Osvětimansko 751100
3711 Uh. Hradiště 62831526 DSO Březolupy 751100
3712 Vyškov 64446786 DSO SO povodí Rakovce 913300
3712 Vyškov 48838730 DSO vodovod Dražovice 751100
3712 Vyškov 61731226 DSO SO Politaví Slavkov 913300
3712 Vyškov 64447073 DSO GAZEKO Nemotice 913390
3712 Vyškov 64446808 DSO SO Bošovice 913300
3713 Znojmo 49439235 DSO Olbramovice 913000
3713 Znojmo 45658480 DSO Vodojem Branišovice 751100
3713 Znojmo 67006752 DSO plynof. Bítovsko 451100
3713 Znojmo 45658650 DSO Podyjí Mašovice 913000
3713 Znojmo 49438051 DSO Sdr. VaK Hodonicko 410020
3713 Znojmo 67010245 DSO Vodovod Podyji 410010
3713 Znojmo 45658706 DSO Bozice 913390
3713 Znojmo 45671745 DSO VaK Znojmo 410020
3713 Znojmo 65341724 DSO Plynofikace 451000
3714 Žďár n. S. 48894401 DSOSvaz VaK Bohdalov 410020
3714 Žďár n. S. 43383513 DSOSvaz VaK Žďársko 410020
3714 Žďár n. S. 65759206 DSOSvaz vod. Moravecko 410020
3801 Bruntál 63024276 DSO Rýmařov 751100
3802 Frýdek-Místek 61955345 DSO GAS EKO Mosty 751100
3802 Frýdek-Místek 60784164 DSO EKO GAS Frýdlant 751100
3802 Frýdek-Místek 60045701 DSO SMOPO Brušperk 751100
3803 Karviná 48805564 DSO Svaz obcí okr. Karv. 913320
3804 Nový Jičín 60799145 DSOPlyn eko Tísek 751100
3805 Olomouc 64124657 DSO pro plynof. Cholina 751100
3806 Opava 47811196 DSO Hať 913320
3806 Opava 47814918 DSO Sudice 913320
3806 Opava 47813792 DSO Služovice 751100
3808 Přerov 65914040 DSO NOZKO Hranice 900020
3808 Přerov 64989461 DSO Varta Olšovec 913390
3808 Přerov 64989062 DSO Povaloví Polkovice 913390
3808 Přerov 63701189 DSO Host. podhůří Lipová 913390
3808 Přerov 62349996 DSO Od. předhůří Výkleky 913390
3808 Přerov 49558412 DSO VES GAS Opatovice 913390
3809 Šumperk 65497074 DSO Údolí Desné 913320
3810 Vsetín 66184304 DSO Vsácko OÚ Huslenky 913320
3810 Vsetín 62334743 DSO Hornolidečska 913320
3811 Jeseník 48427870 DSO SMOJ 913320

 

14. Změna rozpočtové skladby

čj.: 111/60 840/1998 - dodatek, ref. Ing. Tláskalová

Opatření Ministerstva financí č.j. 111/60 840/1998 - dodatek ze dne 31. prosince 1998, kterým se mění opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 10/1993 Sb.:

Článek I

Opatření Ministerstva financí č.j. 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě, se mění takto:

1. V příloze č. 2 v legendě k seskupení položek 611 - Pořízení nehmotného investičního majetku se věta první doplňuje v závorce takto: (počínaje rokem 1999 nad cenu 60 tis. Kč a jeden rok použitelnosti v účetní jednotce).

2. V příloze č. 2 se doplňuje legenda k položce 6119 - Nákup nehmotného investičního majetku takto: Počínaje rokem 1999 nad cenu 60 tis. Kč a jeden rok použitelnosti v účetní jednotce.

Článek II

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

Ministr financí:
Mgr. Ivo Svoboda, v.r.

 

15. Číselník účelových znaků

čj.: 124/92 773/1998 - ref. Ing. R. Kotrba

Zveřejňujeme aktuální Číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům území úrovně ke dni 31. ledna 1999. Dosud provedené změny jsou vyznačeny podtrženou kurzívou.

ČÍSELNÍK
účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům území úrovně

Ministerstvo práce a sociálních věcí
13101    Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce
13501    Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů s. péče - program č. 313040

Ministerstvo vnitra
14062    Účelové dotace na pořízení datových sítí okresních úřadů
14502    Pořízení a technická obnova v působnosti HZS okresů - program č. 314610

Ministerstvo životního prostředí
15065    Účelové dotace zoologickým a botanickým zahradám
15091    Program péče o krajinu
15092    Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu
15093    Příspěvek na hospodaření v lesích na území národních parků
15503    Revitalizace říčních systémů - program č. 315050
15504    Drobné vodohospodářské ekologické akce - program č. 315060

Ministerstvo pro místní rozvoj
17020    Podpora při zajištění náhradního bydlení občanů postižených povodněmi - program č. 317180
17021    Program poskytování státních půjček na opravy bytového fondu
17022    Program podpory výstavby nájemních bytů pro občany postiž. záplavami
17024    Systémové dotace na technickou obnovu bytového fondu v obcích
17032    Program obnovy venkova - projekty
17037    Obnova venkova - program č. 317710
17043    Účelové investiční dotace na Komplexní bytovou výstavbu
17044    Účelové dotace na odstranění vad panelové technologie
17058     Účelové dotace na realizaci opatření k ozdravění ovzduší v Severočeském kraji, Severomoravském kraji, okrese Sokolov a v hl.m. Praze
17075    Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí - program č. 317420
17505    Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou - program č. 317530

Ministerstvo průmyslu a obchodu
22059    Neinvestiční dotace na úsporná energetická opatření
22094    Investiční dotace na úsporná energetická opatření
22506    Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón - program č.322050

Ministerstvo dopravy a spojů
27034    Účelové dotace na opravy a údržbu silniční sítě ve správě obcí
27045    Výstavba a technická obnova silniční sítě statutárních měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň - program č. 327150

Ministerstvo zemědělství
29001    Náhrada újmy podle § 11 odst. 3 lesního zákona
29002    Náhrada újmy podle § 29 odst. 4 lesního zákona
29003    Náhrada újmy podle § 35 odst. 4 lesního zákona
29004    Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona
29005    Úhrada nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 lesního zákona
29006    Ochrana lesa ve veřejném zájmu podle § 32 odst. 3 lesního zákona
29007    Náhrada zvýšených nákladů podle § 36 odst. 3 a 4 lesního zákona
29008    Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 odst. 6 a 7lesního zákona
29009    Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona
29010    Vodní hospodářství
29011    Agrokomplex
29012    Účelové dotace na restrukturalizace rostlinné výroby - zalesnění
29013    Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi, podle písm. A pravidel
29014    Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel
29015    Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technol., podle písm.D pravidel
29016    Příspěvek na zajištění mimoprodukč. funkcí lesa, podle písm. E pravidel
29017    Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel
29018    Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích, podle písm. I pravidel
29095    Příspěvek na hrazení bystřin, podle písm. F pravidel
29096    Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvířat, podle písm. G pravidel
29507    Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod - program č. 329030
29508    Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod - program č.329040
29509    Výstavba a technická obnova lesního hospodářství a zemědělství - program č.329050
29510    Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe - program č. 329180

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
33085    Dotace pro OA a školu Turnov

Ministerstvo kultury
34052    Účelové dotace na Program záchrany architektonického dědictví
34053    Účelové dotace na rozvoj informační sítě veřejných knihoven
34054    Účelové dotace na Program regenerace měst. památkových rezervací
34055    Účelové dotace podle zákona o státní památkové péči
34056    Účelové investiční dotace na instalaci ZZ v památ. chráněných objektech
34057    Účelové dotace na Program regenerace vesnických památkových rezervací a zón
34070    Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)
34090    Program restaurování movitých kulturních památek
34515    Účelové investiční dotace v oblasti kultury
34108    Podpora regionálních divadel
34109    Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých těles

Ministerstvo zdravotnictví
35047    Program péče o zdravotně postižené občany
35048    Humanitární činnost ve zdravotnictví
35049    Národní program zdraví
35050    Program prevence HIV/AIDS
35051    Střediska vědecko-lékařských informací
35060    Účelové dotace agenturám zajišťujícím domácí péči
35063    Protidrogový program

Státní fond životního prostředí
90102    Ochrana vod
90103    Ochrana ovzduší
90104    Ochrana přírody
90105    Nakládání s odpady
90106    Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie

Všeobecná pokladní správa
98019    Dotace OkÚ na sesuvy zemní hmoty - program č. 398883
98023    Účelová dotace na školy a školská zařízení zřizovaných obcemi - program č.398886
98026    Účelové dotace na zajištění pobytu uprchlíků a krajanů
98027    Účelové dotace na místní komunikace - program č. 398881
98028    Účelové dotace na řešení mimořádných událostí
98029    Účelové dotace na finanční pomoc podle NV č. 190/1997 Sb. - program č. 398885
98030    Účelové dotace na odstraňování škod po SA
98031    Dotace na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP
98033    Účelová dotace na výkup domků z rynholeckého škvárobetonu
98035    Systémové dotace na protiradonová opatření podle UV č. 709/1993 - program č.398340
98036    Účelová dotace na dopravní obslužnost
98041    Účelové dotace na reprodukci majetku státu v právu hospodaření OkÚ
98042    Účelové investiční dotace na řešení havarijních problémů ve zdravotnictví
98046    Účelová neinvestiční dotace obci Slabce, okres Rakovník
98061    Účelové dotace na likvidaci ztrát a nákladů vzniklých morem prasat
98063    Účelové dotace na protidrogovou politiku
98064    Účelové dotace na projekty sociální prevence a prevence kriminality
..067 *    Účelové dotace na výzkum a vývoj        
98068    Účelové dotace na vybraná zdravotnická zařízení
98069    Účelové investiční dotace okresním úřadům a obcím
98071    Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
98072    Účelové dotace na sociální dávky
98074    Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích
98076    Účelové dotace na pozemkové úpravy podle vyhlášky MF č.98/1992 Sb.
98077    Účelové neinvestiční dotace pro HZS okresů
98078    Účelové dotace na provoz základních a mateřských škol
98081    Dotace na sociál. a zdrav. zařízení obcí - povodňové škody - program č. 398887
98082    Dotace na rozvody tepla, plynu, vody - povodňové škody na majetku obcí - program č. 398882
98083    Dotace na řešení povodňových škod na majetku státu - program č. 398888
98084    Dotace na dopracování územních plánů
98086    Dotace na úhradu pojistného a příspěvku na SZ pro výrobní družstva     invalidů
98087    Dotace sociálního charakteru pro výrobní družstva invalidů
98088    Dotace na úhradu pojistného a příspěvku na SZ pro ostatní subjekty
98089    Dotace sociálního charakteru pro ostatní subjekty
98097    Dotace na povodňové škody na majetku obcí            
98098    Dotace na povodňové škody civilní ochrany
98099    Náhrada restituovaných. objektů nemocnic, poliklinik a léčebných zařízení
98107    Příspěvek pro okresní úřady na činnost státní správy
98511    Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398110       
98512    Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí - program č. 398210
98513    Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství - program č. 398320
98514     Výstavba a technická obnova staveb MHD - program č. 398430

Legenda:
1) Struktura účelového znaku je dána dvoumístným kódem poskytovatele dotace (půjčky) a třímístným kódem dotačního titulu.
2) Tento číselník se bude v průběhu upravovat podle aktuální potřeby
3) * Tento účelový znak je univerzálním pro poskytování dotací na výzkum a vývoj. Příslušný správce kapitoly doplní místo teček číselný kód spravované kapitoly.