Archiv článků (rubrika Legislativa)

Bylo nalezeno 577 záznamů.

51. Bezúplatný převod majetku obce

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.
8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

52. Část odpadové vyhlášky obce Stachy plénum ústavního soudu zrušilo

Obec Stachy zavedla obecně závaznou vyhláškou systém odpadového hospodářství. Některými z ustanovení vyhlášky upravila poplatky za ukládání určitých složek odpadu, konkrétně nebezpečného a objemného odpadu, a určila místo pro ukládání rostlinného odpadu. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení popsaných ustanovení obecně závazné vyhlášky pro rozpor se zákonem o odpadech (§ 59 a následující).
6. 12. 2023 Ústavní soud Legislativa

53. Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu

Ombudsman upozorňuje, že s koncem roku se blíží důležitý termín pro nakládání s opuštěnými nemovitostmi. Pravidla se změnila už v roce 2014 s novým občanským zákoníkem. Místo obcím teď opuštěné nemovitosti připadají státu. Zároveň ale musel stát počkat deset let, než se mohla nemovitost opravdu považovat za opuštěnou. Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne.
5. 12. 2023 Veřejný ochránce práv Legislativa

55. Plánovací smlouvy dle nového stavebního zákona – druhy a obsah

Plánovací smlouvou chápe zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon jako veřejnoprávní smlouvu, kterou mezi sebou uzavře na jedné straně stavebník a na straně druhé obec, městská část hlavního města Prahy nebo kraj (všichni uvedení v samostatné působnosti) nebo vlastník veřejné infrastruktury, přičemž dále budeme hovořit především o plánovacích smlouvách v souvislosti s obcemi.
29. 11. 2023 ePravo.cz Legislativa

57. Výjimka z počtu žáků

V obci, kde není volena rada, povoluje výjimku z počtu žáků příspěvkové organizace starosta nebo zastupitelstvo obce?
24. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

58. Změny v pravidlech volebních kampaní, nový zákon zpřísní jejich financování ze zahraničí

Rozšíření subjektů, od kterých nemohou politické strany přijmout dar a bezúplatná plnění, nebo sjednocení pravidel pro volební kampaně do jednoho zákona pro všechny druhy voleb. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o volebních kampaních, který upravuje jejich stávající pravidla s cílem je doplnit či na základě dosavadní praxe zjednodušit.
21. 11. 2023 MV ČR Legislativa

59. Plánovací smlouvy – podstata, pojem a právní úprava

Plánovací smlouvu můžeme definovat jako veřejnoprávní smlouvu, která může obsahovat i soukromoprávní ujednání. Jedná se o smlouvu uzavíranou mezi stavebníkem a obcí, případně stavebníkem a krajem či vlastníkem veřejné infrastruktury. Jejich smyslem je závazně stanovit práva a povinnosti zúčastněných stran v kontextu výstavby na území například obce (v drtivé většině půjde o developerské projekty).
20. 11. 2023 ePravo.cz Legislativa

61. Maximální cena podlimitní veřejné zakázky

Je možné si v rámci podlimitní veřejné zakázky definovat v zadávacích podmínkách na dodávku elektřiny požadavek na maximální možnou cenu za dodávku 1 MWh silové elektřiny v Kč bez DPH? Například uvedením maximální hodnoty 3500 Kč/MWh. Nebo už je takový konkrétní požadavek v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek?
16. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

62. Může obec nařizovat četnost sekání trávy?

Problematika sekání trávy bývá často předmětem velkých diskuzí. Zatímco u travních porostů na zemědělské půdě je celkem jasno, debaty se o to více týkají sekání trávy na veřejných prostranstvích ve městech a obcích. Zejména jde o to, kde sekat a jak často, přičemž se argumentuje z hlediska estetického i z pohledu ochrany životního prostředí (zadržování vody, podmínky pro život drobného hmyzu atd.). Zajímavá je i otázka vlastnictví daného pozemku.
14. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

64. Štrasburský soud: Politik může nést odpovědnost za komentáře třetích osob na sociální síti

Evropský soud pro lidská práva v nedávném rozsudku uvedl, že pokud se politici rozhodnou využívat sociální média pro politické účely a zřídí si na nich veřejně přístupný účet, může z toho pro ně za určitých okolností plynout i trestněprávní odpovědnost v souvislosti s příspěvky přidanými třetími osobami.
8. 11. 2023 Ministerstvo spravedlnosti Legislativa

66. Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí, poslanci schválili novelu

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství.
6. 11. 2023 Ministerstvo dopravy Legislativa

67. Přidělování bytů ve vlastnictví obce – pravidla a zásady

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o obcích je obec veřejnoprávní korporací, jejíž postavení, hospodaření a vnitřní poměry upravuje zákon o obcích. Za hlavní činnost obce je pak považována péče o všestranný rozvoj jejího území, o potřeby svých občanů a ochrana veřejného zájmu vyjádřeného v právních předpisech. Jedním ze způsobů, jak obec může v samotné působnosti pečovat o potřeby svých občanů, je i například uspokojování bytové potřeby občanů prostřednictvím obecních bytů, jak uvádí ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích.
6. 11. 2023 Obec a finance Legislativa

69. Změna liniového zákona – pod záminkou podpory strategických staveb dojde k omezení ochrany životního prostředí, o práva přijdou vlastní

V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy obsahově zásadní a rozsáhlé.
30. 10. 2023 Zelený kruh Legislativa

70. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

Žadatelka podala žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V zákonné lhůtě (desátý den po doručení žádosti) byla zaslána odpověď. Obratem žadatelka odpověděla, že poskytnuté informace jsou nedostatečné a požaduje novou odpověď ve lhůtě, která se vztahovala k první žádosti. Jednalo se o dotazy k údržbě zeleně v některých částech města. V jaké lhůtě máme povinnost na tuto výzvu k doplnění reagovat?
27. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

72. Novinky při volbě prezidenta: poslanci a senátoři budou moci podpořit jen jednoho kandidáta

Ministerstvo vnitra rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, který zavádí důležité novinky ve volbách prezidenta republiky. Poslanci a senátoři budou moci podpořit pouze jednoho kandidáta, sběr podpisů pod petice na podporu občanských kandidátů bude zase moci probíhat online. Ministerstvo vnitra také plánuje změnit kontrolu podpisů na listinných peticích.
19. 10. 2023 MV ČR Legislativa

73. Odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku

Jakým způsobem postupovat při odstranění osobního vozidla odstaveného na obecním pozemku, který není komunikací. Jedno vozidlo je bez RZ, majitel je dlouhodobě mimo ČR a má v ČR zrušen pobyt, je nekontaktní. Druhé vozidlo je již tři roky odstaveno na pozemku obce (veřejné prostranství), má RZ, dva roky neplatnou STK, majitel se v obci nezdržuje a je nekontaktní.
13. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

74. Zneužití práva na informace jako důvod pro odmítnutí žádosti podle informačního zákona

Je vaše organizace povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) a trápí vás žádosti o informace, jejichž cílem není pouze realizace práva na informace, ale primárně další pohnutky jako jsou například snaha o šikanu povinného subjektu či zcela převažující soukromý zájem žadatele? Předmětem tohoto článku je možný způsob obrany proti takovému zneužívání práva na informace.
10. 10. 2023 ePravo.cz Legislativa

75. K problematice cenové regulace hřbitovních služeb

Pohřebnictví je jeden z oborů, které náleží rovněž do působnosti obcí a měst. Do této sféry patří rovněž hřbitovní služby. Zatímco v pohřebnictví je nejvyšším orgánem státní správy Ministerstvo pro místní rozvoj, otázky cenové regulace hřbitovních služeb spadá do působnosti Ministerstva financí. V této souvislosti vydalo oddělení cenové politiky MF ČR stanovisko čj. MF-22516/2023/2601-1.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

76. Vlastnictví mostu

Jak se postupuje v otázce vlastnictví mostů? Obec neeviduje mosty v majetku, ale vede po nich místní komunikace.
6. 10. 2023 Obec a finance Legislativa

77. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy

Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek na dobu neurčitou s jistou společností a podepsanou jejím jednatelem. Nyní došlo ke změně názvu společnosti, změně sídla i změně jednatele společnosti, IČO zůstalo stejné. Platí nadále tato nájemní smlouva a stačí uzavřít jen dodatek smlouvy na změny společnosti?
29. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

78. K novele zákona o státní službě

V současné době je připravena novela zákona o státní službě za účelem depolitizace transparentnosti a větší efektivity státní služby. Navrhované změny jsou dosti rozsáhlé a týkají se zásadních koncepčních změn, jako je například zrušení koordinační úlohy Ministerstva vnitra, až po změny týkající se personálních otázek či oblasti vzdělávání státních zaměstnanců.
26. 9. 2023 ePravo.cz Legislativa

80. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci

Obec obdržela od místní firmy žádost o zřízení služebnosti cesty pro přístup a příjezd na pozemek v jejich vlastnictví. Toto právo by mělo být zřízeno na veřejně přístupné místní komunikaci. Je tento postup v souladu se zákonem? Jaká omezení pro obec ze zřízení tohoto práva vzniknou?
22. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

81. Sdílení vnitřního oznamovacího systému

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou pouze obce jako jediní veřejní zadavatelé sdílet vnitřní oznamovací systém. Znamená to, že obec nemůže tento systém sdílet se svými příspěvkovými organizacemi? Vyplývají pro obce do 10 tisíc obyvatel a pro ostatní veřejné zadavatele s méně než 50 zaměstnanci nějaké povinnosti ze zákona č. 171/2023 Sb.?
15. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

82. Tvrdší zbraň proti nelegálním billboardům u silnic?

Regulace reklamy v bezprostřední blízkosti silnic a dálnic neustále utahuje šrouby nad provozovateli nelegálních reklamních zařízení a jiných reklamních ploch. Ti se však stále zdají být o krok napřed. Čerstvá novela zákona o pozemních komunikacích dává obcím a krajům do rukou nový nástroj proti těmto praktikám.
14. 9. 2023 ePravo.cz Legislativa

84. Připravuje se nový zákon o účetnictví

Obsáhlejší zákon s odlišnou strukturou než ten stávající – tak by měl vypadat nový zákon o účetnictví, jehož účinnost byla z původně plánovaného 1. ledna 2024 posunuta až na leden 2025. Důvodem změn je kromě modernizace stávajících účetních pravidel také digitalizace účetnictví a jeho procesů. Nově tak bude nutné vést účetnictví pouze v elektronické podobě. Změn, na které se musíte připravit, je sice daleko víc, žádné revoluce se ale bát nemusíte.
14. 9. 2023 Triada Legislativa

87. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace

Ředitel školy, ve které je obec zřizovatelem, má uzavřenou DPP na činnost týkající se školních šablon. Může zřizovatel po řediteli požadovat přehled o výkonu činnosti a výši odměny, která mu za danou činnost byla vyplacena?
8. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

88. Další krok k modernějším volbám, politické strany se shodly na efektivnější správě voleb

Modernizaci a digitalizaci. Ty především přináší do volebního procesu nový návrh zákona o správě voleb. Volby tak čekají důležité novinky. Mezi ně patří například možnost zažádat o voličský průkaz na kterémkoliv obecním úřadě, zafixování termínu některých typů voleb nebo stálejší vymezení senátních obvodů. Na základě dohody z Poslanecké sněmovny volby zůstanou dvoudenní. Důkazem o politické podpoře změn připravených Ministerstvem vnitra je i to, že návrhy zákona nyní předkládají sami poslanci ze všech stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně.
6. 9. 2023 MV ČR Legislativa

89. Územní plán obce a ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Radovan Suchánek) zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2022, č. j. 7 As 347/2021-46, protože jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelky na samosprávu podle čl. 8, čl. 100 odst. 1 a čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 101 odst. 4 Ústavy České republiky a její právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
6. 9. 2023 Ústavní soud Legislativa

90. Usnášeníschopnost zastupitelstva obce

Ze sedmičlenného zastupitelstva bylo přítomno pět členů. V usnesení hlasovali tři pro přijetí a dva proti. Je při tomto počtu a stavu hlasování usnesení schváleno?
1. 9. 2023 Obec a finance Legislativa

93. Podmínka výslovného vyloučení staveb v nezastavěném území obce

Stavební zákon stanoví, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat vyjmenované stavby jen tehdy, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Jak ale postupovat v situaci, kdy územně plánovací dokumentace stavbu nevylučuje výslovně, ale nepřímo? A jak tomu bude po účinnosti nového stavebního zákona?
23. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

94. Otázky a odpovědi k návrhu zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby

Ministerstvo životního prostředí odpovídá na často kladené otázky k návrhu zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby. Zákon jako celek se zabývá pouze státní hydrometeorologickou službou, která je definována jako činnost ve veřejném zájmu pro účely plnění úkolů veřejné správy (např. protipovodňová služba, smogový varovný a regulační systém, monitoring kvality vod, krizové řízení, integrovaný záchranný systém, plnění funkce kritické infrastruktury atd.), které jsou uloženy právními předpisy, nebo pro účely obrany státu.
23. 8. 2023 MŽP ČR Legislativa

95. Otázkla platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené s obcí

Otázka platné identifikace bytové jednotky v rámci smlouvy o smlouvě budoucí, jež byla uzavřena v době, kdy předmětnou jednotku nebylo možné specifikovat obvyklými údaji, zůstává mezi smluvními stranami i dnes v mnoha případech sporná. To se týká rovněž smluv, které byly historicky uzavřeny mezi obcemi a zájemci o nájem a následné odkoupení bytových jednotek realizovaných za podpory státních dotací. Spory z těchto smluv současně často končily podanou žalobou, jejímž předmětem byla vedle řádné identifikace předmětu převodu například také symbolická kupní cena ve výši 1 Kč.
21. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

96. Odvolání předsedy kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce odvolalo na návrh místostarosty předsedu kontrolního výboru. Odmítlo však zařadit na program volbu nového předsedy a ani nikoho nepověřilo vedením výboru. Je tento postup v souladu se zákonem?
18. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

98. Odvetná opatření proti oznamovatelům

Nový zákon o ochraně oznamovatelů zavádí zákaz tzv. odvetných opatření jako jeden z projevů ochrany oznamovatelů (whistleblowerů) a dalších s nimi spojených osob. Pokud bude oznamovatel nebo taková jiná osoba odvetnému opatření vystavena, vystavují se povinné osoby riziku veřejnoprávní sankce. Kromě toho se dotčená osoba může domáhat civilních nároků, což jí usnadňuje též související novela občanského soudního řádu.
16. 8. 2023 ePravo.cz Legislativa

99. Problematika darů v oblasti územně samosprávných celků

Přijímání a poskytování darů je soukromoprávní problematikou, kterou primárně upravuje občanský zákoník (§ 2055 a násl.). V oblasti veřejného práva pak kompetence orgánů obce definuje zákon o obcích, který stanovuje mantinely pro rozhodování o poskytování a přijímání darů.
16. 8. 2023 Obec a finance Legislativa

100. Ještě jednou koeficienty daně z nemovitých věcí

Ústavní soud zveřejnil svůj nález sp. zn. Pl. ÚS 24/23 , který se týká stanovení koeficientů daně z nemovitých věcí. K tomu se vyjádřila i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti , která připravila argumenty pro svého klienta při jednání Ústavního soudu. Nyní uvádíme k této problematice stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.
15. 8. 2023 Obec a finance Legislativa
Bylo nalezeno 577 záznamů.