Malé ohlédnutí za soutěží Zlatý erb 2022

12. 12. 2022 OF 4/2022 Veřejná správa online

I s dostatečným časovým odstupem od Zlatého erbu 2022 (soutěž byla ukončena v květnu a článek je sepisován v srpnu 2022) si troufám tvrdit, že uplynulý ročník byl jeden z nejnáročnějších v celé historii soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí.

Zlatý erb

Tím nejpodstatnějším důvodem ke zvýšení náročnosti organizace soutěže Zlatý erb (ZE) bylo rozhodnutí pro rok 2022 zcela zásadním způsobem přepracovat pravidla pro hodnocení.

Co nás k tomuto zásadnímu kroku vedlo? Dílčí připomínky ke způsobu hodnocení jsme měli z některých krajů již poslední dva nebo tři ročníky soutěže. K radikálnímu zásahu do pravidel nás ale vedla především skutečnost, že další ročník měl proběhnout poměrně brzy po ukončení soutěže ZE v roce 2021. Konečné výsledky předchozího ročníku (ZE 2021) byly díky četným protiepidemickým opatřením vyhlášeny na konferenci ISSS až 20. září v Hradci Králové a přijetí finalistů soutěže předsedou Senátu se konalo dokonce až 19. října 2021. Pokud bychom v takové situaci cca v prosinci 2021 vyhlašovali ZE 2022 podle stejných pravidel, hrozilo velmi reálné nebezpečí, že účast v soutěži bude minimální. Na webech měst a obcí by za tak krátkou dobu těžko došlo ke změnám, které by mohly znamenat nějakou výraznou změnu ve výsledcích, pokud bychom ZE 2022 hodnotili podle stejných pravidel, jako tehdy právě ukončený ročník 2021.

Jednou z diskutovaných variant byla i možnost ZE 2022 prostě vynechat. Tuto možnost jsme ale většinově odmítli. Především z obavy, že vynechání ročníku by soutěži nepomohlo. Vynechání ročníku tradiční akce je věc zrádná, jak z důvodů historických, tak z důvodu, že při vynechání roku 2022 by hrozil rozpad části realizačního týmu.

A když jsme nechtěli ročník ani vynechat, ani vyhlašovat „postaru“, bylo nutné pravidla přepracovat. Nakonec tak byl zásadním hybatelem podstatných změn soutěže covid. Byť to zní zprofanovaně, v našem případě to tak je :-)

Jako pořadatelé jsme se shodli na tom, že se v hodnocení zaměříme zejména na služby pro veřejnost. ZE 2022 tak dokonce získal přídomek: „ZE 2022 – ročník služeb“.

Pravidla Zlatého erbu 2022 byla upravena i po četných konzultacích s kraji. Podkladový materiál byl projednán na listopadovém jednání komise informatiky krajů a zaslané připomínky byly v prosinci 2021 zohledněny. Z krajů nejhlasitěji zněl požadavek na povinné a výslovné uvedení změn a novinek, které se na webu, přihlašovaném do soutěže, udály oproti ročníku předchozímu. Kraje tento požadavek vznášely zejména proto, protože mnohdy jsou při hodnocení v krajském kole vzneseny zcela konkrétní připomínky, ale v dalším ročníku se zcela stejné chyby opakují, na hodnoceném webu nedošlo k žádným změnám. Tento požadavek byl pořadateli plně akceptován a v přihlašovacím formuláři přibyla potřebná kolonka k vyplnění (s vědomím, že i hodnocení změn může být ovlivněno subjektivním pohledem porotce…).

Dalším silně podporovaným požadavkem ze strany četných diskutujících bylo, aby hodnocený web byl plně responzivní. Tento požadavek (spolu s minimem povinných informací v celostátním kole) byl nakonec stanoven jako tzv. diskvalifikační. To znamenalo, že z nesplnění tohoto požadavku poplyne nemožnost postoupit do celostátního kola i v situaci, že by body získané podle ostatních hodnocených kritérií znamenaly vítězství v krajském kole. K uplatnění diskvalifikačního pravidla naštěstí v ročníku ZE 2022 nikde nedošlo. Potřebné minimum povinných informací a responzivitu splňovali všichni finalisté, kteří z krajských kol postoupili do celostátního kola jako řádní krajští vítězové.

Příprava nových pravidel, prodiskutování navrhovaných změn a vypořádávání došlých připomínek, to byly naše hlavní úkoly v období zhruba od listopadu 2021 až po leden 2022. Hodnocení krajských kol ZE 2022 nakonec proběhlo formou jednoduše formulovaných a snadno kontrolovatelných otázek. Vynechána byla kritéria, kde subjektivní pohled porotců často vedl k výrazným rozdílům v hodnocení. Šlo například o výtvarné zpracování, kde se pohledy porotců velmi lišily a šlo o hodnocení výsostně subjektivní.

Cílem úprav kritérií a úprav doporučení pro jejich hodnocení je i zjednodušení práce pro porotce. Především v krajských kolech, kde dříve hodnocení probíhalo podle komplexní varianty „A“ a bylo pro hodnotitele velmi náročné. Tam došlo ke zjednodušení. Shodli jsme se ale i na tom, že kde hodnocení krajských kol v předešlých ročnících probíhalo podle zjednodušené varianty „B“, tam již další zjednodušení možné není. Tam porotcům trochu práce přibylo. Všechny kraje v roce 2022 hodnotily shodně, podle jednotné metodiky.

Soutěž byla vyhlášena ve čtvrtek 20. ledna 2022, přihlašování bylo možné do začátku března. Krajská kola proběhla koncem března a začátkem dubna. Celostátní porota hodnotila od poloviny dubna do prvního květnového týdne. Krajská kola nakonec proběhla ve 13 krajích České republiky. Celkově se jich účastnilo 242 měst a obcí. V rámci celostátního kola bylo hodnoceno také 111 elektronických služeb. A výsledky celostátního kola byly vyhlášeny tradičně na konferenci ISSS 2022, na slavnostním večeru dne 16. května 2022.

Zlatý erb 2022
Zlatý erb 2022

Krajské kolo neproběhlo v roce 2022 pouze v kraji středočeském, kde se nám přes velkou snahu nepodařilo získat podporu vedení kraje pro oficiální vyhlášení krajského kola. Z průběhu letošních ostatních krajských kol a z průběhu kola celostátního jsme získali několik užitečných podnětů, jak by bylo možné pravidla soutěže ZE ještě přesněji definovat, aby případný 25. ročník byl ještě kvalitnější.

Za pořadatele jsme velice rádi, že soutěžící zatím stále vnímají soutěž především jako zdroj informací, zda jejich webové stránky splňují po obsahové stránce z pohledu aktuální legislativy vše podstatné, co má web obce nebo města obsahovat. Poznámky a komentáře jednotlivých hodnotitelů jsou pro tvůrce webu užitečnou zpětnou vazbou (letos se hodnotitelé vyznamenali a zapsaných připomínek, postřehů a poznámek bylo opravdu mnoho). V neposlední řadě je soutěž ZE také zdrojem četných inspirací. Aktivní obce a města si mohou prohlédnout ostatní přihlášené weby a na jejich stránkách získat podněty pro další rozvoj stránek a služeb vlastních.

Zda v roce 2023 proběhne další ročník soutěže, dosud není rozhodnuto. Zásadní jednání proběhnou až koncem prázdnin a v září. Naším cílem totiž je, pokud má být soutěž plnohodnotná, aby krajská kola proběhla na všech krajích. Bez řádně vyhodnoceného a vyhlášeného krajského kola pak ztrácí důvěryhodnost a částečně i atraktivnost také kolo celostátní. O výsledcích jednání budeme zájemce samozřejmě informovat.

Ing. Tomáš Holenda, ředitel soutěže a dlouholetý předseda celostátní poroty ZE