Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu

Informace MMR 5/2022 1.

22. 12. 2022 OF 5/2022 Dotace

Ministr Ivan Bartoš v Bruselu v rámci českého předsednictví řídil zasedání Rady pro obecné záležitosti věnované politice soudržnosti. Debata evropských ministrů a komisařky Elisy Ferreiry se zaměřila na vliv politiky soudržnosti a investic z evropských fondů na hospodářský, sociální a územní rozvoj evropských regionů.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Rád bych vyzdvihl shodný pohled všech členských států Evropské unie na nezastupitelnou roli politiky soudržnosti a projektů podpořených z evropských fondů a jejich přínosů na každodenní život občanů EU. Fondy umožňují investice do dopravní infrastruktury, inovativních technologií nebo pomáhají řešit sociální problémy společnosti. Z našeho pohledu tak tvoří srdce projektu s názvem Evropská unie. Evropská komise spočítala, že z dlouhodobého hlediska jedno takto investované euro přinese 2,7 eura v růstu HDP. Silná a společná Evropská unie je nutnou podmínkou pro úspěch Evropy v těžké době krizí a nečekaných výzev,“ uvedl po jednání ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Hlavním bodem vedle obecné diskuze o přínosech fondů EU bylo projednání a schválení tzv. závěrů Rady. Jedná se o soubor klíčových cílů i zásad pro další směřování politiky soudržnosti po roce 2027, která by tak v budoucnu měla umět pružně reagovat na výzvy, jimž budou čelit regiony napříč celou Evropskou unií. Politika soudržnosti je členskými státy vnímána jako významný dlouhodobý investiční nástroj, přestože se v posledních letech z velké části podílela na řešení krizí způsobených pandemií covidu nebo válkou na Ukrajině. Hlavním zaměřením investic má i nadále zůstat sociálně-ekonomický rozvoj regionů EU a snaha o snižování rozdílů mezi nimi. Rada uvítala kroky ke zjednodušení a pružnějšímu nastavení pravidel pro využívání fondů EU a doporučila pokračovat v jejich slaďování napříč programy EU a zabránit jejich překrývání a duplicitám.

Rada také vyzvala členské státy a Evropskou komisi, aby zajistily bezodkladný start investic z programů v novém programovém období 2021–2027. Česká republika má schváleny všechny programy v celkovém objemu více než 550 miliard korun. V pelotonu členských států se umístila na 2. místě. Současně jsou již průběžně vyhlašovány výzvy – jejich přehled je dostupný na webu.

Seriál Informace MMR 5/2022
  1. Investice do rozvoje regionů jsou srdcem evropského projektu, 22. 12. 2022 (právě čtete)
  2. Národní stálá konference, 27. 12. 2022
  3. Podpora z evropských fondů, 28. 12. 2022