Novela zákona o zadávání veřejných zakázek se posunula do Senátu

6. 4. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 24. 3. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Legislativní proces nyní bude pokračovat v Senátu. Projednávaná novela je v pořadí již desátou změnou ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní.

ÚOHS

Jejím hlavním smyslem je odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona a provedení změn, které povedou ke snížení administrativního zatížení na straně zadavatelů i dodavatelů, odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a v neposlední řadě také odstraňuje legislativně technické nedostatky textu ZZVZ. Nejedná se však o zásadní koncepční změny procesu zadávání a nejsou zaváděny nová práva a povinnosti.

Změny se nevyhnuly ani části třinácté, která upravuje ochranu proti nesprávnému postupu zadavatele, tj. podávání a vyřizování námitek u zadavatele a následný dozor nad postupy zadavatelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel bude moci nově v zadávací dokumentaci stanovit, že námitky proti ní lze podat nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Totéž bude platit i pro postup v soutěži o návrh. Měl by tak být zajištěn dostatečný prostor pro možnost zadavatele provést v reakci na námitky změnu či doplnění zadávací dokumentace, resp. soutěžních podmínek. Zákonná úprava podávání námitek je též nově doplněna o zvláštní pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a dynamického nákupního systému. Možnost uplatnění námitek proti obsahu výzvy k podání nabídek bude ve vztahu k těmto zvláštním postupům omezena koncem lhůty pro podání nabídek. Vedle toho námitky proti zadávacím podmínkám bude možné po zavedení dynamického nákupního systému uplatnit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel o domnělém porušení ZZVZ dozví. Díky novele dochází i k vyjasnění některých sporných otázek týkajících se úpravy tzv. blokačních lhůt. Nově je výslovně stanoveno, že blokační lhůta se neuplatní v případech, kdy zadavatel není povinen odeslat oznámení o výběru dodavatele, a naopak se doplňuje blokační lhůta pro případy, kdy zadavatel nezahrne údaje o splnění podmínek pro uzavření smlouvy do oznámení o výběru dodavatele, ale pošle je odděleně. Vyjasněno bude i to, že blokační lhůtu spouštějí pouze námitky podané včas.

Novela otevírá zadavatelům pohodlnější cestu ke splnění povinnosti zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh. Uvedenou povinnost bude moci zadavatel splnit jednoduše tak, že po celou dobu správního řízení zajistí Úřadu přístup k těmto dokumentům a souvisejícím informacím v certifikovaném elektronickém nástroji. Pokud zadavatel této možnosti využije, bude povinen zajistit přístup k těmto dokumentům ve stejném rozsahu i soudu, bude-li proti rozhodnutí Úřadu podána žaloba. Poměrně zásadní změnu přináší nové pravidlo, dle něhož již Úřad nebude vyřizovat podnět k zahájení správního řízení z moci úřední podaný stěžovatelem, jenž v téže věci podal návrh, aniž by však zaplatil kauci. Uvedené pravidlo má být odrazem snahy alespoň částečně omezit nápad šikanózních podání a současně nekrátit oprávněná práva dodavatelů. V neposlední řadě v ZZVZ bude nově výslovně uvedeno, že za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce (např. v jednacím řízení s uveřejněním, řízení o inovačním partnerství).