Kuželov nezákonně rozdělil zakázku na stavbu cesty k větrnému mlýnu

12. 4. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 250 000 korun obci Kuželov za nezákonný postup při zadávání zakázky na výstavbu přeshraniční cesty k památkově chráněnému větrnému mlýnu.

ÚOHS

Obec uzavřela postupně čtyři smlouvy na výstavbu jednotlivých částí cesty s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o. s tím, že se jedná o zakázky malého rozsahu. Podle Úřadu však plnění těchto čtyř veřejných zakázek spolu tvoří jeden funkční celek a časově spolu souvisejí, neboť jednotlivé úseky přeshraniční cesty k větrnému mlýnu Kuželov byly obviněným poptávány v časovém sledu tak, aby na sebe věcně a časově navazovaly a v závěru byly schopny plnit zadavatelem požadovaný účel. Nadto byly všechny smlouvy uzavřeny s jedním vybraným dodavatelem. Jednalo se tedy o rozdělení podlimitní veřejné zakázky na čtyři samostatné veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod zákonem stanovený finanční limit a zakázka tedy nebyla zadána v odpovídajícím druhu zadávacího řízení podle zákona.

Zadavatel v řízení o rozkladu především rozporoval, že u uvedených částí zakázky existuje časová souvislost, když poukazoval na to, že jednotlivé smlouvy nebyly uzavřeny současně nebo s krátkým odstupem, ale v poměrně dlouhém časovém úseku 21 měsíců. Předseda ÚOHS s odkazem na dosavadní rozhodovací praxi i judikaturu konstatoval, že časová souvislost je obecně i v tomto případě navázána na předvídatelnost a záměr potřebného plnění. Záměr postavit přeshraniční cestu měla obec logicky mnohem dříve, než si nechala vyhotovit projektovou dokumentaci, zahájila jednotlivé VZMR, uzavřela smlouvy a požádala o poskytnutí finančních prostředků na realizaci. I v případě, že zadavatelé v době svého záměru nemají potřebné finanční prostředky a jejich poskytnutí je nejisté, musí minimálně z pohledu veřejného zadávání kalkulovat s tím, že jejich záměr bude zcela realizován a finanční prostředky budou poskytnuty. S touto úvahou, pak mohou zadavatelé přistoupit k zadání veřejné zakázky. Časová souvislost je tak mnohem širším pojmem, než jen pouhým údajem o časovém období (rozmezí jednotlivých zakázek, resp. uzavřených smluv na jednotlivé veřejné zakázky).

Předseda Mlsna dále doplnil, že zákon obviněnému tedy nezakazuje dělit předmět veřejné zakázky na části, například pokud nemá dostupné všechny potřebné rozpočtové prostředky. Nicméně předpokládaná hodnota musí být vždy dána součtem všech těchto od sebe oddělených částí a tomu musí odpovídat také použitý režim zadávacího řízení. Současně předseda konstatoval, že pokuta ve výši 250 000 Kč byla stanovena v souladu se zákonem a plní jak účel reparační, tak i účel prevenční.

Martin Švanda