Likvidaci ekologických zátěží podpoří miliarda korun

1. 6. 2023 SFŽP ČR Dotace

Na mnoha místech zmizí kontaminované lokality. Jejich sanaci podpoří peníze Operačního programu Životní prostředí. V dotační výzvě číslo 35 je připravena jedna miliarda korun.

Státní fond životního prostředí ČR

Peníze jsou určené na podporu projektů sanací nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2, A1. Výzva je zaměřena pouze na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy. Rekultivace starých skládek je předmětem samostatné výzvy.

Žadatelé mohou získat dotaci až ve výši 85 % způsobilých nákladů. O peníze se může ucházet velký okruh žadatelů, primárně je ale výzva určena pro veřejnoprávní sektor, vlastníky a nájemce zasažených území a subjekty nakládající s odpady.

Uznatelným nákladem v rámci projektové přípravy není Analýza rizika kontaminované lokality, pokud se její realizace aktivně neúčastnil Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí (OEREŠ MŽP). Závěry předložené Analýzy rizik musí být vždy schváleny OEREŠ MŽP. Uznatelným nákladem není nákup pozemků a staveb.

Žádosti budou přijímány od 15. června do 31. srpna 2023. Žádost včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2021–2027 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.