Novela zákona o zadávání veřejných zakázek nabyla platnosti

19. 6. 2023 MMR ČR Veřejné zakázky

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Odbornou veřejností dlouho očekáváná technická revizi zákona z roku 2016 tak nabyde účinnosti 30 dní po jejím vyhlášení, tedy 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená po 16. červenci už budou řídit novou právní úpravou.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Národní právní úprava dosáhla souladu s evropskou předlohou, přičemž došlo k odstranění nedůvodných zpřísnění. Zákon nebude bránit spolupráci zadavatelů skrz celou státní správu a hledání optimálního řešení projektů. Zefektivnění zadávacího procesu přináší odstranění povinnosti provést procesní kroky, které nemají přínos pro hospodářskou soutěž. Jedná se například o formalizované informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán, detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či požadavek na předkládání originálů dokumentů o kvalifikaci.

Nejasnosti právní úpravy, se kterými se praxe potýká, jako například prokazování jistoty, se odstraňuje. Novela přináší také důslednější vyžadování trestní bezúhonnosti dodavatelů rozšířením i na zjednodušené podlimitní řízení, či posílení elektronizace možností vést, uchovávat a zpřístupňovat dokumentaci o zadávacím řízení v certifikovaném elektronickém nástroji.

Informovanost účastníků je posílena například tím, že účastníci zadávacího řízení budou moci požadovat, aby jim zadavatel poskytl údaje o nabídkových cenách po otevření elektronických nabídek. Po ukončení zadávacího řízení budou na internetu uveřejněny všechny nabídkové ceny. To umožní analyzování zakázaných kartelových dohod ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.