Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích

11. 9. 2023 MF ČR Legislativa

Dotaz: Ve kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle ust. § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?

Ministerstvo financí ČR

Odpověď

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři.

Pro přiznání slevy na správním poplatku musí být současně splněny dvě podmínky:

  • podání nebo jiný úkon vůči orgánu veřejné moci je učiněn na formuláři v elektronické podobě, který umožňuje automatické předvyplňování údajů (tzv. interaktivním formuláři) a
  • formulář byl zveřejněn prostřednictvím Digitální a informační agentury.