Kraj Vysočina uspořádal mezikrajskou konferenci k problematice ochrany ovzduší

23. 10. 2023 Kraj Vysočina Životní prostředí

Kongresový sál sídla Kraje Vysočina v Jihlavě zaplnilo tento týden na 60 zástupců samospráv obcí, zástupců institucí a úředníků s agendou ochrana ovzduší krajů i obcí. Zúčastnili se prvního ročníku krajské konference zaměřeného na kvalitu a ochranu ovzduší. „Největším zdrojem znečištění v Kraji Vysočina jsou lokální topeniště“, zahájil konferenci gesční radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Kraj Vysočina

„V Kraji Vysočina více než 10 let financujeme monitoring kvality ovzduší, spolupracujeme na projektech s výzkumnými institucemi a za dobu trvání kotlíkových dotací krajský úřad zadministroval a podpořil více než 9 tisíc žádostí o výměnu kotle,“ vyjmenoval technická opatření radní Pavel Hájek a dodal: „Kraj Vysočina si uvědomuje význam ochrany ovzduší i důležitost osvěty široké veřejnosti, proto uspořádal meziregionální konferenci s výměnou zkušeností. Souběžně proběhla i venkovní Smokeman show na téma Jak správně (ne)topit. Průvodcem výukového programu je doktor Jiří Horák, profesor z Vysoké školy báňské Ostrava. Zúčastnilo se jí vedle účastníků konference i na 110 žáků Gymnázia Jihlava. Aktuálně je v prostorách krajského úřadu v Jihlavě k vidění interaktivní výstava s názvem Ochrana ovzduší a změny klimatu. Řada účastníků konference projevila zájem si ji vypůjčit.“

Co zaznělo na konferenci?

Vedoucí oddělení kvality ovzduší z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně Jáchym Brzezina na přírodních a antropogenních zdrojích znečišťování představil jednotlivé typy škodlivin. Na mapách ukázal vývoj výskytu znečištění v České republice. Situaci v Kraji Vysočina a konkrétní opatření na ochranu ovzduší pro vybrané typy zdrojů znečišťování doplnila úřednice na úseku ochrany ovzduší z Krajského úřadu Kraje Vysočina Kateřina Žáková. S výstupy projektu „Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění Plánu zlepšení kvality ovzduší zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+“ (Kraj Vysočina spolu s Jihomoravským krajem) seznámil účastníky konference Roman Ličbinský z Centra dopravního výzkumu. Návrh akčního plánu s konkrétními opatřeními pro snížení koncentrací polyaromatických uhlovodíků v ovzduší, který vychází z projektu, představili zástupci společnosti Bucek s.r.o. Zástupci Jihočeského kraje a Jihomoravského kraje ve svých prezentacích představili řešení kauz zápachu, problematiku spalování zahradního odpadu. Zástupce firmy Envitech vysvětlil přítomným pozitiva a negativa nízkonákladových senzorů. A na závěr doplnil informace o vlivu dopravy na kvalitu ovzduší Roman Ličbinský.

Eva Navrátilová