Důlní voda na Oslavansku jako obří přírodní zásobník vody pro přicházející klimatickou změnu

1. 11. 2023 Jihomoravský kraj Životní prostředí

Cílem dvou průzkumných vrtů okolo dobývacího prostoru bývalého dolu Františka je zastihnout proudící podzemní vodu před infiltrací do vody důlní a tuto vodu využít. Dva vrty během čtyř dnů umožní odběry spodní vody, s pracemi se začalo v pondělí 30. října 2023. Využití podzemních i důlních vod může být významnou pomocí v období sucha.

Jihomoravský kraj

Na realizaci vrtů dostane Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 290 000 korun.

„Co se týče vrtů, v důlním prostoru dolu Františka očekáváme využití vody jako vody pitné, v nejzazším případě vody užitkové. Výsledky rozborů budou určitě výchozím bodem pro posuzování obdobných dalších zdrojů podzemních vod i jinde,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

V případě kladného výsledku bude následně ivančický svazek vodovodů a kanalizací řešit cestu zapojení tohoto zdroje do skupinového vodovodu.

Na Oslavansku se počítá také s využitím přímo důlních vod. Ty odtékají ze zatopeného dobývacího prostoru bývalého Rosicko-oslavanského uhelného revíru Dědičnou štolou v Oslavanech. Množství odtékající vody se pohybuje v rozmezí 35–60 l/s. Důlní voda je však kontaminovaná množstvím železa, manganu, dále pak významným množstvím síranů, chloridů a dalších příměsí. Musí být tedy před nijak nevyužitým odtokem do vodoteče do řeky Oslavy čištěna na čistírně důlních vod, kde je zbavena železa a částečně manganu.

„Analýza u tohoto případu nám ukáže možné budoucí využití této důlní vody jak pro město Oslavany, tak i pro region jihozápadního Brněnska. Předpokládá se především energetické využití a další sledování zdroje pro možnou budoucí úpravu vody,“ doplnil Zámečník.

V letošním roce kraj podpořil individuálními dotacemi na důlní vody další 3 projekty (využití důlních vod pro město Oslavany, mikroregion Podchřibí – obec Skalka, regenerace artézské studny v obci Vacenovice) v celkové výši 447 000 korun.