Projekty z oblasti životního prostředí si ve Středočeském kraji rozdělí více než 145 milionů korun

29. 11. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

Zastupitelé schválili dotace do oblasti životního prostředí na příští rok. Ve třech programech by mělo být alokováno celkem 145,5 milionů korun.

Středočeský kraj

„Těší mě, že se daří do oblasti životního prostředí alokovat vysoké částky. Nejvíce peněz je navrženo opět ve Středočeském infrastrukturním fondu, díky kterému mohou obce žádat o dotace na své vodohospodářské stavby a projekty. Pomoc s řešením nedostatku pitné vody a zachování její kvality je pro nás velkou prioritou. Další dotace jsou určené na rybníky, malé vodní nádrže, tůně a mokřady a ráda bych upozornila na nový program na spolufinancování projektů zaměřených například na ochranu biodiverzity,“ shrnula radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Nejvyšší částka je navržena pro Středočeský infrastrukturní fond, pro který jsou vyčleněny prostředky v celkové výši 121 000 000 Kč, a to v rámci dvou oblastí. V první řadě se podpora ze Středočeského Infrastrukturního fondu týká drobných vodohospodářských projektů, jako je například výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí nebo vodovodních sítí a vodárenských objektů. Dále budou podpořeny projekty spolufinancované z Ministerstva zemědělství v rámci programů „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ a „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“.

Další dotační program je zaměřen na rybníky, malé vodní nádrže a výstavbu nebo rekonstrukci a obnovu mokřadů, tůní, průlehů a svejlů v rámci něj si žadatelé rozdělí částku 20 milionů korun, kterou budou moci využít na výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží, na jejich rekonstrukci a na výstavbu nebo rekonstrukci a obnovu mokřadů, tůní, průlehů a svejlů.

Nově bude vyhlášen program na spolufinancování projektu, které byly podpořeny Ministerstvem životního prostřední v rámci OP Životní prostředí. Cílem výzvy bude posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, snižování všech forem znečištění, k podpoře energie z obnovitelných zdrojů. Celkový objem peněz určený na žádosti o dotace bude činit 4,5 mil. Kč.

Michal Kroutil