Premiér Petr Fiala diskutoval v Třebíči o dopadech dostavby Jaderné elektrárny Dukovany na region

26. 3. 2024 Kraj Vysočina Energetika

Vlivy plánované stavby dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany zhodnotí odborná studie. Její zadání dnes v Třebíči představili premiér ČR Petr Fiala, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ministr dopravy Martin Kupka. Jednání s klíčovými aktéry v území svolal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Pozvání přijal také předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátorka Hana Žáková a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Kraj Vysočina

Výstavba dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany je zásadní pro zabezpečení spolehlivých dodávek energie a pro zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Odborníci, kteří vyjdou z veřejné zakázky na zpracování socioekonomické studie, začnou zpracovávat nezávislou analýzu, která má odborně posoudit přínosy a rizika plánovaného rozšíření elektrárny. Zásadní dopad na region se očekává zejména v ekonomické oblasti, neboť se předpokládá vznik tisíce nových pracovních míst v oblasti stavebnictví, dopravy, služeb nebo inženýrství.

„Naším cílem je dobře připravit náš region a především Třebíčsko na největší energetický projekt v historii České republiky. Chceme vyhodnotit pozitiva i negativa, která jsou, nebo v budoucnu mohou být, spojena s výstavbou nových bloků jaderné elektrárny. Jsem rád, že vláda reaguje na naši snahu vstřícně a zároveň si uvědomuje, že se na projekt národního významu nemůže Vysočina připravit pouze vlastními silami. Že bude potřebovat významnou státní pomoc ať už v budování dopravní a technické ale také další infrastruktury – sociální, zdravotní anebo třeba vzdělávací, což se koneckonců už děje. Panu premiérovi i oběma ministrům chci za jejich dnešní návštěvu Vysočiny poděkovat. Je dobrou zprávou, že pro vládu Petra Fialy nejsou Dukovany pouze záležitostí výstavby a spuštění nových jaderných zdrojů, ale také projektem s významnými dopady do území, které mohou ovlivnit život desetitisíců obyvatel Vysočiny. My uděláme všechno pro to, aby tyto dopady přinesly našemu kraji udržitelnost a prosperitu“ zdůraznil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Výsledky studie mají nejen státu, ale i dotčeným krajům a obcím nabídnout komplexní pohled na různé aspekty výstavby a následného provozu nových jaderných bloků a souvisejících obslužných provozů. Smyslem je mimo jiné upozornit na specifika, která bude třeba s dostatečným předstihem na úrovni regionu řešit. Studie například zhodnotí prognózy populačního vývoje v území dotčeném dostavbou a posoudí její dopady na trh práce v regionu, a to nejen z pohledu zaměstnanosti v profesích potřebných pro vlastní provoz elektrárny, ale také z pohledu nároků na zabezpečení dostatečných kapacit infrastruktury veškerých služeb pro obyvatelstvo, jako je školství, zdravotní a sociální péče, či dopravní obslužnost území. „Studie se dále dotkne vlivu rozšíření elektrárny na sektor ubytování a bydlení, nebo příležitostí pro rozvoj podnikatelského sektoru, ať už firem přímo navázaných na jaderný průmysl nebo subjektů působících v maloobchodu, pohostinství, volnočasových aktivitách a dalších službách. V neposlední řadě se studie bude věnovat také potenciálním dopadům na veřejné zdraví v území, například z pohledu zvýšené hlučnosti či prašnosti, otázkám souvisejícím s bezpečností a kriminalitou nebo připraveností v oblasti krizového řízení,“ upřesňuje náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Jedním z nejvýznamnějších a na Vysočině nejčastěji diskutovaných aspektů dostavby Dukovan je bezesporu dopravní infrastruktura. Již několik let se proto Kraj Vysočina intenzivně věnuje modernizaci silniční sítě, především na trase Jihlava–Třebíč–Dukovany. S podporou Integrovaného regionálního operačního programu buduje například jihovýchodní obchvat Jihlavy. Majetkově i projekčně připravil stavby obchvatů Brtnice, Zašovic, Okříšek nebo Slavětic. „Tyto silniční stavby za vice než 2 miliardy korun bude financovat stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž stavba obchvatu Brtnice bude zahájena ještě letos,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška, v jehož doprovodu si dnes plánovanou trasu obchvatu prohlédl také ministr dopravy Martin Kupka. „Vysočina dává neustále najevo, že má připravené dopravní projekty, tlačí na potřebu zadání zakázek. Proto bylo rozhodnuto o přidělení 220 miliónů korun na letošní výdaje spojené s výstavbou jihovýchodního obchvatu Jihlavy i obchvatu Brtnice,“ potvrdil Martin Kupka, ministr dopravy s tím, že zásadní roli bude hrát v přepravě materiálu na stavbu v Dukovanech i železniční doprava. Letos bude dokončena modernizace a elektrifikace trati Brno–Zastávka, reálnou podobu má prodloužení až do Račic, kde je možné využít vlečku ve vlastnictví ČEZ.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zdůraznil, že je třeba zaměřit se na to, aby výstavba nebyla vnímána jen s negativním dopadem. Chce, aby harmonicky působila na všechny aktéry v území, proto i při zpracování studie bude reflektována zpětná vazba z území. Studie by měla být k dispozici na podzim letošního roku.

Premiér Petr Fiala opakovaně zdůraznil, že stát se zajímá v rámci stavby v Dukovanech o zapojení domácího průmyslu a firem z regionu. Všechny tyto skutečnosti bude třeba zohlednit. „Jdeme cestou, která by měla dobře dopadnout, vidíme světlo na konci tunelu. Nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo něco zdržet. Dnes představuje pro zahraniční investory, vedle problému cen energií, velké riziko také nedostatek pracovních sil. Bez zahraničních pracovníků se pravděpodobně neobejdeme,“ upozornil premiér Petr Fiala. Koncentrace pracovních sil, možná i velkého počtu dělníků ze zahraničí se obávají i starostové. Rádi by v rámci stavby viděli preventivní posílení bezpečnosti ze strany policie, především pak v okolí stavby.

Socioekonomickou studii zadaly společně Ministerstvo pro místní rozvoj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a dohromady za ni zaplatí 2,5 milionu korun. Výstupy se očekávají v průběhu podzimu letošního roku.